Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0064

Euroopa Parlamendi Ja NÕukogu direktiiv 2000/64/EÜ, 7. november 2000, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ ja 93/22/EMÜ kolmandate riikidega toimuva teabevahetuse osas

OJ L 290, 17.11.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 349 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/64/oj

32000L0064Euroopa Liidu Teataja L 290 , 17/11/2000 Lk 0027 - 0028


Euroopa Parlamendi Ja NÕukogu direktiiv 2000/64/EÜ,

7. november 2000,

millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ ja 93/22/EMÜ kolmandate riikidega toimuva teabevahetuse osas

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud menetluse kohaselt [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu direktiividega 85/611/EMÜ, [4] 92/49/EMÜ, [5] 92/96/EMÜ [6] ja 93/22/EMÜ [7] on lubatud teabevahetus pädevate asutuste vahel ja teatavate muude asutuste või organitega samas liikmesriigis ja liikmesriikide vahel. Lisaks sellele lubatakse nimetatud direktiivides liikmesriikidel sõlmida koostöölepinguid, millega nähakse ette teabevahetus kolmandate riikide pädevate asutustega.

(2) Järjepidevus direktiivi 98/33/EÜ [8] sätetega eeldab, et kõnealust luba sõlmida teabevahetuslepinguid kolmandate riikidega laiendatakse, hõlmamaks teabevahetust teatavate muude asutuste või organitega nendes riikides, tingimusel et edastatavat teavet kaitstakse ametisaladusena.

(3) Direktiivides 85/611/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ ja 93/22/EMÜ tuleks teha vastavad muudatused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 85/611/EMÜ artikli 50 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Liikmesriigid võivad sõlmida kolmandate riikide pädevate asutuste või lõigetes 6 ja 7 määratletud kolmandate riikide asutuste või organitega teabevahetust sätestavaid koostöölepinguid ainult tingimusel, et edastatava informatsiooni kohta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse hoidmise tagatised, kui on nimetatud käesolevas artiklis. Sellise teabevahetuse eesmärk peab olema nimetatud ametiasutuste või organite järelevalvefunktsiooni täitmine.

Kui teave pärineb teisest liikmesriigist, võib seda avalikustada üksnes teabe edastanud pädevate asutuste selgesõnalisel nõusolekul ja üksnes eesmärkidel, millega need asutused on nõustunud."

Artikkel 2

Direktiivi 92/49/EMÜ artikli 16 lõige 3, direktiivi 92/96/EMÜ artikli 15 lõige 3 ja direktiivi 93/22/EMÜ artikli 25 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Liikmesriigid võivad sõlmida kolmandate riikide pädevate asutuste või lõigetes 5 ja 5a määratletud kolmandate riikide asutuste või organitega teabevahetust sätestavaid koostöölepinguid ainult tingimusel, et edastatava informatsiooni kohta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse hoidmise tagatised, kui on nimetatud käesolevas artiklis. Sellise teabevahetuse eesmärk peab olema nimetatud ametiasutuste või organite järelevalvefunktsiooni täitmine.

Kui teave pärineb teisest liikmesriigist, võib seda avalikustada üksnes teabe edastanud pädevate asutuste selgesõnalisel nõusolekul ja üksnes eesmärkidel, millega need asutused nõustunud on."

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 17. novembril 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2000

Euroopa Parlamendi nimel

president

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

L. Fabius

[1] EÜT C 116 E, 26.4.2000, lk 61.

[2] EÜT C 168, 16.6.2000, lk 1.

[3] Euroopa Parlamendi 14. juuni 2000. aasta arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 29. juuli 2000. aasta otsus.

[4] EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/26/EÜ (EÜT L 168, 18.7.1995, lk 7).

[5] EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/26/EÜ.

[6] EÜT L 360, 9.12.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/26/EÜ.

[7] EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/9/EÜ (EÜT L 84, 26.3.1997, lk 22).

[8] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 29.

--------------------------------------------------

Top