Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0085

Nõukogu direktiiv 1999/85/EÜ, 22. oktoober 1999, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses võimalusega katseliselt kohaldada vähendatud käibemaksumäära töömahukate teenuste suhtes

OJ L 277, 28.10.1999, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/85/oj

31999L0085Euroopa Liidu Teataja L 277 , 28/10/1999 Lk 0034 - 0036


Nõukogu direktiiv 1999/85/EÜ,

22. oktoober 1999,

millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses võimalusega katseliselt kohaldada vähendatud käibemaksumäära töömahukate teenuste suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

(1) 17. mail 1977 vastuvõetud nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) [4] artikli 12 lõike 3 punktis a sätestatakse, et liikmesriigid võivad kohaldada kas üht või kaht vähendatud maksumäära üksnes direktiivi 77/388/EMÜ H lisas nimetatud rühmadesse kuuluvate kaupade ja teenuste tarnete suhtes;

(2) töötuse küsimus on siiski niivõrd tõsine, et nendel liikmesriikidel, kes seda soovivad, tuleks lubada katsetada, kuidas H lisas praegu puuduvate töömahukate teenuste käibemaksumäära vähendamine mõjub töökohtade loomisele;

(3) see vähendatud käibemaksumäär tõenäoliselt vähendab asjaomaste ettevõtete soovi alustada või jätkata tegevust varimajanduses;

(4) käibemaksumäära sihtotstarbeline vähendamine võib siiski ebasoodsalt mõjuda siseturu sujuvale toimimisele ja maksustamise erapooletusele; seetõttu tuleks ette näha loaandmismenetlus, mis kehtestatakse kolmeks aastaks, ja selle meetme ulatuse sidumine rangete tingimustega, et tagada selle kontrollitavus ja piiratus;

(5) meetme katselist laadi silmas pidades peaksid seda rakendavad liikmesriigid ja komisjon üksikasjalikult hindama selle mõju töökohtade loomisele ja samuti selle tõhusust;

(6) meede peaks olema ajaliselt selgelt piiratud ja lõppema hiljemalt 31. detsembril 2002;

(7) käesoleva direktiivi rakendamine ei eelda liikmesriikide õigusnormide muutmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 77/388/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 28 täiendatakse järgmise lõikega:

"6. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt lubada liikmesriigil kohaldada kuni kolme aasta vältel ajavahemikus 1. jaanuar 2000-31. detsember 2002 artikli 12 lõike 3 punktis a sätestatud vähendatud maksumäärasid kõige rohkem kahes K lisas esitatud rühmas loetletud teenuste suhtes. Erandjuhtudel võib liikmesriigil lubada kohaldada vähendatud maksumäära kolme eespool osutatud rühma kuuluvate teenuste suhtes.

Kõnealused teenused peavad vastama järgmistele nõuetele:

a) need peavad olema töömahukad;

b) need peavad enamjaolt olema osutatud otse lõpptarbijatele;

c) need peavad olema peamiselt kohalikku laadi ega tohi põhjustada konkurentsimoonutusi;

d) maksumäära vähendamisest tulenevate madalamate hindade ning nõudluse ja tööhõive eeldatava suurenemise vahel peab olema tihe seos.

Vähendatud maksmäära kohaldamine ei tohi ohustada siseturu sujuvat toimimist.

Iga liikmesriik, kes soovib kehtestada esimeses lõigus kirjeldatud meetme, teatab sellest komisjonile enne 1. novembrit 1999 ja esitab viimasele enne seda kuupäeva kõik asjakohased ja eeskätt järgmised andmed:

a) meetme ulatus ja asjakohaste teenuste üksikasjalik kirjeldus;

b) andmed, milles nähtub, et teises ja kolmandas lõigus sätestatud tingimused on täidetud;

c) andmed, millest nähtuvad kavandatavast meetmest tulenevad eelarvekulud.

Liikmesriigid, kellel lubatakse kohaldada esimeses lõigus osutatud vähendatud määra, koostavad enne 1. oktoobrit 2002 üksikasjaliku aruande, mis sisaldab üldhinnangut meetme mõjule eeskätt töökohtade loomise ja tõhususe seisukohast.

Enne 31.detsembrit 2002 edastab komisjon nõukogule ja parlamendile koondhinnangu, millele on vajaduse korral lisatud asjakohaseid meetmeid käsitlev ettepanek seoses lõpliku otsusega töömahukate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksumäära kohta."

2. Lisatakse uus K lisa, mis on esitatud käesoleva direktiivi lisas.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 22. oktoober 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Mönkäre

[1] EÜT C 102, 13.4.1999, lk 10.

[2] EÜT C 279, 1.10.1999, lk 105.

[3] EÜT C 209, 22.7.1999, lk 20.

[4] EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/59/EÜ (EÜT L 162, 26.6.1999, lk 63).

--------------------------------------------------

LISA

"

K LISA

Loend artikli 28 lõikes 6 osutatud teenustest

1. Väiksemad parandusteenused:

- jalgrattad,

- jalatsid ja nahktooted,

- rõivad ja kodutekstiil (sealhulgas nõelumine ja ümbertegemine).

2. Eravalduses olevate eluruumide renoveerimine ja remont, välja arvatud materjalid, mis moodustavad olulise osa teenuse väärtusest.

3. Aknapesu ja kodumajapidamistes koristamine.

4. Koduhooldusteenused (nt koduabi ja noorte, vanurite, haigete või puuetega inimeste hooldamine).

5. Juuksuriteenused.

"

--------------------------------------------------

Top