EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0059

Nõukogu direktiiv 1999/59/EÜ, 17. juuni 1999, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses telekommunikatsiooniteenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorraga

OJ L 162, 26.6.1999, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; kehtetuks tunnistatud 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/59/oj

31999L0059Euroopa Liidu Teataja L 162 , 26/06/1999 Lk 0063 - 0064


Nõukogu direktiiv 1999/59/EÜ,

17. juuni 1999,

millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses telekommunikatsiooniteenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorraga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

(1) asutamislepingu artiklis 14 määratletakse siseturg sisepiirideta alana, kus tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine kooskõlas asutamislepingu sätetega;

(2) 17. mail 1977 vastuvõetud kuuenda nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) [4] artiklis 9 sisalduvad eeskirjad, mida praegu kohaldatakse telekommunikatsiooniteenuste käibemaksu suhtes, on ebapiisavad kõikide ühenduses tarbitavate telekommunikatsiooniteenuste maksustamiseks ja konkurentsimoonutuste vältimiseks selles valdkonnas;

(3) siseturu nõuetekohase toimimise huvides tuleks sellised moonutused kõrvaldada ja kehtestada kõnealuse tegevusvaldkonna jaoks uued ühtlustatud eeskirjad;

(4) tuleks võtta meetmeid tagamaks eeskätt, et ühenduses asuvate klientide kasutatavaid telekommunikatsiooniteenuseid maksustatakse ühenduses;

(5) selleks tuleks ühenduses asuvatele maksukohustuslastele või kolmandates riikides asuvatele saajatele osutatavaid telekommunikatsiooniteenuseid põhimõtteliselt maksustada teenuste saaja asukohas;

(6) nende telekommunikatsiooniteenuste ühtse maksustamise tagamiseks, mida kolmandates riikides asuvad maksukohustuslased osutavad ühenduses asuvatele mittemaksukohustuslastele ja mida tegelikult kasutatakse ühenduses, peaksid liikmesriigid kohaldama direktiivi 77/388/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti b sätteid, mis käsitlevad teenuseosutamiskoha muutmist; selle direktiivi artikli 9 lõiget 3 võidaks ka edaspidi kohaldada juhul, kui vastavaid telekommunikatsiooniteenuseid osutatakse muudele saajatele ühenduses;

(7) telekommunikatsiooniteenuste osutamise koha kindlaksmääramist käsitlevate erisätete kehtestamiseks on vaja sellised teenused määratleda; see määratlus peaks lähtuma rahvusvaheliselt vastuvõetud määratlustest, mis hõlmavad rahvusvaheliste kõnede suunamis- ja ühendusteenuseid ja pääsu ülemaailmsetesse teabevõrkudesse;

(8) maksustamine teenuste saaja asukohas tähendab, et maksukohustuslastel ei tarvitse kasutusele võtta direktiivide 79/1072/EMÜ [5] ja 86/560/EMÜ [6] kohaseid menetlusi; uued teenuseosutamiskoha kindlaksmääramise eeskirjad ei tohiks eeldada välismaiste maksukohustuslaste registreerimist maksukohustuslasena mõnes muus riigis; see on võimalik siis, kui teenuste saajale pannakse maksu tasumise kohustus, eeldusel et saaja on maksukohustuslane;

(9) seepärast tuleks direktiivi 77/388/EMÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 77/388/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 9 lõike 2 punkti e lõpus asendatakse punkt komaga ja lisatakse uus taane järgmiselt:

"— telekommunikatsiooniteenused. Telekommunikatsiooniteenusteks loetakse teenuseid, mis on seotud mis tahes laadi signaalide, kirjutiste, kujutiste ja helide või teabe edastamise, saatmise või vastuvõtmisega juhtme kaudu või raadio teel, optiliselt või muul elektromagnetilisel viisil, sealhulgas sellega seotud edastus-, saate- või vastuvõtumahtude kasutusõiguse üleandmine või võimaldamine. Telekommunikatsiooniteenused käesoleva sätte tähenduses hõlmavad ka ülemaailmsetesse teabevõrkudesse pääsu võimaldamist."

2. Artikli 9 lõike 3 järele lisatakse lõige 4:

"4. Lõike 2 punktis e osutatud telekommunikatsiooniteenuste puhul, mida väljaspool ühendust asuv maksukohustuslane osutab ühenduses asuvatele mittemaksukohustuslastele, kohaldavad liikmesriigid lõike 3 punkti b."

3. Artikli 21 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) maksukohustuslased, kellele osutatakse artikli 9 lõike 2 punktiga e hõlmatud teenuseid, või isikud, kes on käibemaksukohustuslasena registreeritud riigi territooriumil ja kellele osutatakse artikli 28b C, D, E ja F osaga hõlmatud teenuseid, kui teenuseid osutab välismaal asuv maksukohustuslane; liikmesriigid võivad siiski nõuda, et teenuse osutaja vastutaks maksu tasumise eest solidaarselt;".

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid vastu 1. jaanuariks 2000. Liikmesriigid teatavad nendest komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 17. juuni 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Müntefering

[1] EÜT C 78, 12.3.1997, lk 22.

[2] Arvamus on esitatud 6. mail 1999 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 287, 22.9.1997, lk 28.

[4] EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/49/EÜ (EÜT L 139, 2.6.1999, lk 27).

[5] EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[6] EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40.

--------------------------------------------------

Top