EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Komisjoni direktiiv 1999/51/EÜ, 26. mai 1999, millega viiendat korda kohandatakse tehnika arengule I lisa direktiivis 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (tina, PCP ja kaadmium) turustamise ja kasutamise piirangutegaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051Euroopa Liidu Teataja L 142 , 05/06/1999 Lk 0022 - 0025


Komisjoni direktiiv 1999/51/EÜ,

26. mai 1999,

millega viiendat korda kohandatakse tehnika arengule I lisa direktiivis 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (tina, PCP ja kaadmium) turustamise ja kasutamise piirangutega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega, [1] mida on viimati muudetud direktiiviga 97/64/EÜ, [2] ning eriti selle direktiivi artiklit 2a, mis on lisatud direktiiviga 89/678/EMÜ, [3] ning arvestades, et:

(1) Austria, Soome ja Rootsi Euroopa Liiduga ühinemise akti raamistikus, eriti vastavalt artiklitega 69, 84 ja 112 on ette nähtud, et alates 1. jaanuarist 1995 ei kehti Austria, Soome ja Rootsi suhtes nelja aasta jooksul teatavad direktiivi 76/769/EMÜ I lisa sätted ning need vaadatakse uuesti läbi vastavalt EÜ asutamislepinguga ette nähtud korrale;

(2) mõned tinaorgaanilised ühendid, eriti tributüültina (TBT), mida kasutatakse lagunemise vastu, kujutavad endast jätkuvalt ohtu veekeskkonnale ja inimtervisele, võides sealhulgas olla sisenõret lagundava toimega; Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on tunnistanud TBT ohtlikkust ning IMO merekeskkonna kaitse komitee on esitanud üleskutse ülemaailmselt keelustada 1. jaanuariks 2003 tinaorgaanilised ühendid, mis toimivad biotsiididena paatide lagunemisvastastes süsteemides; TBTd käsitlevad sätted vaadatakse uuesti läbi, võttes täielikult arvesse arengut IMOs; välja on arendatud lagunemisvastased tooted, mille puhul TBT sattumine keskkonda on ohjatud, ning neid tooteid tuleks kasutada vabaühendusega värvide asemel;

(3) siseveed ja Läänemeri on eriti tundlikud keskkonnad; TBT kasutamine ühenduse sisevetes tuleks keelustada; ajutise meetmena tuleks lubada Austrial ja Rootsil säilitada rangemad sätted seoses TBT kasutamisega nendes tundlikes keskkondades;

(4) pentaklorofenool (PCP) kujutab endast jätkuvalt ohtu tervisele ja keskkonnale, hoolimata direktiiviga 76/769/EMÜ sisse seatud piirangutest; PCP kasutamist tuleks veelgi piirata; teatavad PCP kasutusviisid on ookeaniäärsetes liikmesriikides tehnilistel põhjustel siiski vajalikud;

(5) nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis on esitatud üleskutse üldiseks strateegiaks, et võidelda keskkonna kaadmiumiga saastumise vastu, sealhulgas meetmeteks piiramaks kaadmiumi kasutamist ja ergutamaks aseainete väljaarendamist; kaadmiumi põhjustatavaid ohte hinnatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 793/93 [4] alusel ning hindamistulemuste põhjal vaatab komisjon uuesti läbi kaadmiumi suhtes kehtestatud piirangud; ajutise meetmena võivad Rootsi ja Austria, kes kohaldavad ulatuslikumaid piiranguid, need piirangud säilitada;

(6) toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee on avaldanud oma arvamused tinaorgaaniliste ühendite ja PCP kohta;

(7) käesolev direktiiv ei mõjuta ühenduse õigusakte, milles on sätestatud töötajate kaitse miinimumnõuded, mis sisalduvad nõukogu direktiivis 89/391/EMÜ [5] ning sellel põhinevates üksikdirektiivides, eriti nõukogu direktiivis 90/394/EMÜ [6] ja nõukogu direktiivis 98/24/EÜ [7] töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl;

(8) käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on ohtlike ainete ja valmististe sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega kooskõlas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa kohandatakse tehnika arengule vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud sätted hiljemalt 29. veebruaril 2000 ning teatavad sellest viivitamata komisjonile. Austria, Soome ja Rootsi võivad siiski kohaldada neid sätteid alates 1. jaanuarist 1999, kui lisas ei ole sätestatud teisiti.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. mai 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 24.

[2] EÜT L 315, 19.11.1997, lk 13.

[3] EÜT L 398, 30.12.1989, lk 24.

[4] EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1.

[5] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

[6] EÜT L 196, 26.7.1990, lk 1.

[7] EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.

--------------------------------------------------

LISA

1.2.3. Direktiivi 76/769/EMÜ I lisas muudetakse punkte 21, 23 ja 24 järgmiselt.

Punkt 21 asendatakse järgmise tekstiga:

"21.Tinaorgaanilised ühendid | 1.Ei tohi turustada kasutamiseks ainetena ega valmististe koostisosana, kui need toimivad biotsiidina vabaühendusega lagunemisvastases värvis. |

2.Ei tohi kasutada ainetena ega valmististe koostisosana, kui need toimivad biotsiidina vältimaks:a)vastavalt ISO 8666 määratlusele vähem kui 25meetrise kogupikkusega paatide kerede,valdavalt siseveeteedel või järvedes kasutatavate mis tahes pikkusega veesõidukite kerede;b)puuride, ujukite, võrkude ning muudes kala-, karbi- või vähikasvatusseadeldiste või -varustuse;c)täielikult või osaliselt vee alla paigutatavate seadeldiste või seadmete lagunemist mikroorganismide, taimede või loomade toimel.Selliseid ained ja valmistisi:võidakse turustada üksnes 20liitristes või suurema mahutavusega pakendites,ei tohi müüa elanikkonnale, vaid ainult erialastele kasutajatele.Selliste valmististe pakendil peab olema loetavalt ja kustutamatult järgmine märge:"Mitte kasutada alla 25meetrise kogupikkusega paatide ega valdavalt siseveeteedel või järvedes kasutatavate mis tahes paatide ega kala-, karbi- või vähikasvatusseadeldiste ja -varustuse jaoks.Ainult erialaseks kasutamiseks.",ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist. |

3.Lõike 2 punktis a osutatud sätteid ning lõikes 2 näidatud märgistamisalaseid erisätteid kohaldatakse Rootsi ja Austria suhtes alates 1. jaanuarist 2003 ning komisjon vaatab need koostöös liikmesriikide ja asjaosalistega uuesti läbi enne kõnealust kuupäeva. |

4.Ei tohi kasutada tööstusvete käitlemiseks kasutatavate ainetena ega selleotstarbeliste valmististe koostisosana." |

Punkt 23 asendatakse järgmise tekstiga:

23.Pentaklorofenool (CAS nr 87–86–5) ning selle soolad ja estrid | Ei kasutata turustatavate ainete ja valmististe puhul kontsentratsioonides, mis ületavad 0,1 % massist. |

Erandina võivad Prantsusmaa, Iirimaa, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik kuni 31. detsembrini 2008 jätta selle sätte kohaldamata ainete ja valmististe suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuslikes paigaldistes, mis ei võimalda pentaklorofenooli (PCP) sattumist keskkonda suuremates kogustes kui on ette nähtud olemasolevate õigusaktidega: a)puidu töötlemisel.Töödeldud puitu ei tohi siiski kasutada:hoonete sees, olenemata nende hoonete otstarbest (elu-, töö- või puhkeruumid) ning sellest, kas puitu kasutatakse kaunistuslikul eesmärgil või mitte,valmistamaks ja töötlemaks:i)kasvatamiseks ette nähtud anumaid;ii)pakendeid, mis võivad kokku puutuda inimestele ja/või loomadele tarvitamiseks ette nähtud tooraine, vahesaaduste või valmistoodetega;iii)muid materjale, mis võivad saastata alapunktides i ja ii osutatud tooteid;b)kiudude ja kauakestvate tekstiilide immutamisel, mis ei ole mingil juhul ette nähtud rõivaesemete ega dekoratiivsisustuse valmistamiseks;c)erandina võivad liikmesriigid üksikjuhtumitel lubada, et spetsialiseerunud erialaspetsialistid teevad nende territooriumil kultuuriliselt, kunstiliselt või ajalooliselt olulistes hoonetes ning nende asukohas või hädaolukordades kuivmädaniku (Serpula lacrymans) ja pruunmädanikuga nakatunud puidu ja müüritiste parandustöötlust. |

Igal juhul: a)ei tohi pentaklorofenool iseseisva ainena või koostisosana valmististes, mida kasutatakse eespool loetletud erandite raames, sisaldada rohkem kui kaks miljondikku osa heksaklorodibensoparadioksiini (HCDD);b)ei tohi neid aineid ega valmistisi:turustada väiksemates kui 20liitristes pakendites,müüa elanikkonnale. |

Selliste valmististe pakendil peab olema loetavalt ja kustutamatult järgmine märge: |

"Ainult tööstuslikuks ja erialaseks kasutamiseks", ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist. Lisaks sellele ei kohaldata seda sätet direktiividega 75/442/EMÜ ja 91/689/EMÜ hõlmatud jäätmete suhtes." |

Punkti 24 (kaadmium) lisatakse lõike 3 järele järgmine tekst:

| "4.Austria ja Rootsi, kes juba kohaldavad kaadmiumi suhtes piiranguid, mis on ulatuslikumad kui on kirjeldatud lõigetes 1, 2 ja 3, võivad jätkata nende piirangute kohaldamist kuni 31. detsembrini 2002. Enne seda kuupäeva vaatab komisjon direktiivi 76/769/EMÜ I lisa sätted kaadmiumi kohta uuesti läbi, võttes arvesse riskihinnangute tulemusi kaadmiumi suhtes ning teadmiste ja tehnika arengut seoses kaadmiumi aseainetega." |

--------------------------------------------------

Top