Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0034

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/34/EÜ, 10. mai 1999, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

OJ L 141, 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

31999L0034Euroopa Liidu Teataja L 141 , 04/06/1999 Lk 0020 - 0021


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/34/EÜ,

10. mai 1999,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

tehes otsuse asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud menetluse kohaselt [3]

ning arvestades, et:

(1) tooteohutus ja puudusega toodete põhjustatud kahju hüvitamine on ühiskondlikud nõuded, mida siseturul tuleb täita; ühendus on neile nõuetele vastanud direktiiviga 85/374/EMÜ [4] ja nõukogu 29. juuni 1992. aasta direktiiviga 92/59/EMÜ üldise tooteohutuse kohta; [5]

(2) direktiiv 85/374/EMÜ kehtestas kõrge tehnilisusemääraga nüüdisühiskonnale omaste riskide õiglase jaotamise; seetõttu lõi see direktiiv mõistliku tasakaalu hõlmatud huvide, eriti tarbijate tervise kaitse, uuenduste ning teadusliku ja tehnilise arengu edendamise, moonutamata konkurentsi tagamise ja kaubandust tsiviilvastutuse harmoneeritud süsteemi alusel toimuva kaubanduse hõlbustamise vahel; seega on kõnealune aidanud tõsta kaubandusringkondade teadlikkust tooteohutuse ja sellele omistatava tähtsuse küsimuses;

(3) direktiiviga 85/374/EMÜ saavutatud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseaste ei ole täielik, pidades silmas sätestatud erandeid, eriti pidades silmas direktiivi reguleerimisala, mis ei hõlma töötlemata põllumajandustooteid;

(4) komisjon jälgib direktiivi 85/374/EMÜ rakendamist ja mõju ning eriti selle tarbijakaitse ning siseturu toimimisega seostu aspekte, mida on juba käsitletud esimeses aruandes; sellega seoses nõuab nimetatud direktiivi artikkel 21, et komisjon esitaks selle kohaldamise kohta teise aruande;

(5) põllumajandussaaduste hõlmamine direktiivi 85/374/EMÜ reguleerimisalasse aitaks taastada tarbijate usaldust põllumajandustoodete ohutuse vastu; selline meede vastaks kõrgetasemelise tarbijakaitse nõuetele;

(6) olukord nõuab direktiivi 85/374/EMÜ muutmist, et hõlbustada tarbijatele puudulike põllumajandustoodetega põhjustatud kahju õiguspärast hüvitamist;

(7) käesolev direktiiv mõjutab siseturu toimimist, kuivõrd põllumajandustoodetega kauplemist ei mõjuta enam erinevused tootja vastutuse eeskirjades;

(8) direktiivis 85/374/EMÜ sätestatud tahtlusest sõltumatu vastutuse põhimõtet tuleks laiendada kõigile tooteliikidele, kaasa arvatud asutamislepingu artikli 32 lõikes 1 määratletud ja nimetatud lepingu I lisas loetletud põllumajandustooted;

(9) vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele on kõigi tarbijate tõhusama kaitse ja siseturu nõuetekohase toimimise põhieesmärkide saavutamiseks vajalik ja sobiv arvata põllumajandustooted direktiivi 85/374/EMÜ reguleerimisalasse; käesolevas direktiivis piirdutakse sellega, mis on vajalik asutamislepingu artikli 5 kolmandas lõigus sätestatud eesmärkide saavutamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse direktiivi 85/374/EMÜ järgmiselt.

1. Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 2

Käesolevas direktiivis tähendab "toode" kõiki vallasasju isegi juhul, kui need on ühendatud teise vallasasja või kinnisasjaga. "Toode" hõlmab elektrienergiat."

2. Artikli 15 lõike 1 punkt a jäetakse välja.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Nad rakendavad neid meetmeid alates 4. detsembrist 2000.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad pärastpoole käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võtavad.

Artikkel 3

Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. mai 1999

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. M. Gil-robles

Nõukogu nimel

eesistuja

H. Eichel

[1] EÜT C 337, 7.11.1997, lk 54.

[2] EÜT C 95, 30.3.1998, lk 69.

[3] Euroopa Parlamendi 5. novembri 1998. aasta arvamus (EÜT C 359, 23.11.1998, lk 25), nõukogu 17. detsembri 1998. aasta ühine seisukoht (EÜT C 49, 22.2.1999, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 23. märtsi 1999. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta otsus.

[4] EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[5] EÜT L 228, 11.8.1992, lk 24.

--------------------------------------------------

Top