EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0530

Komisjoni otsus, 14. juuli 1999, millega muudetakse otsust 95/453/EÜ, milles sätestatakse Korea Vabariigist pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(1999) 2062 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 203, 3.8.1999, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 97 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/530/oj

31999D0530Euroopa Liidu Teataja L 203 , 03/08/1999 Lk 0076 - 0076


Komisjoni otsus,

14. juuli 1999,

millega muudetakse otsust 95/453/EÜ, milles sätestatakse Korea Vabariigist pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 2062 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/530/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/492/EMÜ, milles sätestatakse elusate kahepoolmeliste karploomade tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [1] viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ, [2] eriti selle artiklit 9,

ning arvestades et:

(1) komisjoni 23. oktoobri 1995. aasta otsuse 95/453/EÜ (milles sätestatakse Korea Vabariigist pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused) [3] artiklis 1 on sätestatud, et Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) on Korea Vabariigi pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kalastus- ja akvakultuuritoodete vastavust direktiivi 91/492/EMÜ nõuetele;

(2) pärast Korea Vabariigi haldustegevuse ümberkorraldamist on kalatoodete veterinaarsertifikaate väljaandev pädev asutus (NFPIS) Ministry of Agriculture and Forestry asemel Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and Forestry ning see uus asutus on võimeline tõhusalt kontrollima toimivate õigusaktide kohaldamist; seetõttu on vaja muuta otsusega 95/453/EÜ määratud pädeva asutuse nimetus;

(3) on otstarbekas ühtlustada otsuse 95/453/EÜ pealkirja sõnastus käesoleva otsuse artiklite sõnastusega ja eelkõige selgitada, et kõnesoleva otsusega sätestatakse Korea Vabariigist pärit külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi tingimused;

(4) käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 95/453/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Pealkiri asendatakse järgmisega:

"Komisjoni 23. oktoobri 1995. aasta otsus, milles sätestatakse Korea Vabariigist pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused."

2. Artikkel 1 asendatakse järgmise sõnastusega:

"Artikkel 1

Ministry of Maritime Affairs and Fisheries – National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) on Korea Vabariigi pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude vastavust direktiivi 91/492/EMÜ nõuetele."

3. Artikkel 2 asendatakse järgmise sõnastusega:

"Artikkel 2

Korea Vabariigist pärit ja inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod peavad olema pärit käesoleva otsuse lisas loetletud heakskiidetud tootmispiirkondadest."

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuli 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 1.

[2] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31.

[3] EÜT L 264, 7.11.1995, lk 35.

--------------------------------------------------

Top