EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

Komisjoni otsus, 14. juuli 1999, milles sätestatakse Jeemenist pärit kalandus- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(1999) 2060 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; kehtetuks tunnistatud 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

31999D0528Euroopa Liidu Teataja L 203 , 03/08/1999 Lk 0068 - 0072


Komisjoni otsus,

14. juuli 1999,

milles sätestatakse Jeemenist pärit kalandus- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 2060 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/528/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [1] viimati muudetud nõukogu direktiiviga 97/79/EÜ, [2] eriti selle artiklit 11,

ning arvestades, et:

(1) komisjoni ekspertrühm on teinud Jeemenisse kontrollkäigu, et kontrollida ühendusse saadetavate kalatoodete tootmis-, ladustamis- ja lähetustingimusi;

(2) kalatoodete tervishoiukontrolli ja -järelevalvet käsitlevate Jeemeni õigusaktide sätteid võib käsitada samaväärsetena direktiivi 91/493/EMÜ sätetega;

(3) Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth on võimeline Jeemenis tõhusalt kontrollima kehtivate õigusaktide kohaldamist;

(4) direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punktis a osutatud veterinaarsertifikaadi saamise kord peab hõlmama samuti näidissertifikaadi määratlust ning sertifikaadi koostamisel kasutatavat keelt või kasutatavaid keeli ja sellele alla kirjutama volitatud isiku kvalifikatsiooni käsitlevaid miinimumnõudeid;

(5) direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti b kohaselt tuleks kalatoodete pakenditele kinnitada tähis, kuhu on märgitud kolmanda riigi nimi ning päritoluettevõtte, kalatöötlemislaeva, külmhoone või külmutuslaeva loa- või registreerimisnumber;

(6) direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti c kohaselt tuleb koostada heakskiidetud/registreeritud ettevõtete, kalatöötlemislaevade või külmhoonete loetelu; tuleb koostada direktiivis 92/48/EMÜ [3] määratletud tähenduses registreeritud külmutuslaevade loetelu; kõnealune loetelu tuleb koostada TDQC poolt komisjonile esitatud teabe põhjal; seepärast peab TDQC tagama direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 vastavate sätete järgimise;

(7) TDQC on andnud ametliku kinnituse direktiivi 91/493/EMÜ lisa V peatükis sätestatud eeskirjade järgimise ning kõnealuses direktiivis sätestatud päritoluettevõtete, kalatöötlemislaevade, külmhoonete või külmutuslaevade heakskiitmist või registreerimist käsitlevate nõuetega samaväärsete nõuete täitmise kohta;

(8) käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth on Jeemeni pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kala- ja akvakultuuritoodete vastavust direktiivi 91/493/EMÜ nõuetele.

Artikkel 2

Jeemenist pärit kala- ja akvakultuuritooted peavad vastama järgmistele tingimustele.

1. Igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab käesoleva otsuse A lisas esitatud näidisele.

2. Tooted peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud ettevõtetest, kalatöötlemislaevadelt, külmhoonetest või registreeritud külmutuslaevadelt.

3. Välja arvatud külmutatud kalatoodete puhul, mis on ette nähtud konservide tootmiseks, peab kõikidele pakkidele olema märgitud kustumatult sõna "JEEMEN" ja päritoluettevõtte, kalatöötlemislaeva, külmhoone või külmutuslaeva registreerimis- või loanumber.

Artikkel 3

1. Artikli 2 lõikes 1 nimetatud sertifikaadid tuleb koostada vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus toimub kontrollimine.

2. Sertifikaatidel peab olema TDQC esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuli 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

[2] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31.

[3] EÜT L 187, 7.7.1992, lk 41.

--------------------------------------------------

A LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B LISA

I. HEAKSKIIDETUD ETTEVÕTETE LOETELU

Number | Nimi | Aadress |

01-A | Coastal Fishing Corporation | Almahra |

02 | Public Corporation for Services and Fish Marketing | Aden |

03 | Burum Fishing and Marketing Co. | Alsheher |

04 | Sheher Fisheries Co. | Alsheher |

05 | Mussallam Trading Est. | Hodeida |

07 | Qataria Fish Processing Co. Ltd | Hodeida |

09 | Trust Company (Abubakar Hassan Est) | Alsheher |

II. REGISTREERITUD KÜLMUTUSLAEVADE LOETELU

Number | Nimi | Sadam |

08-A | Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd) | Almahra |

--------------------------------------------------

Top