EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0504

Komisjoni otsus, 1. juuli 1999, millega määratakse liikmesriikide kaupa kindlaks struktuurifondide eesmärgi 2 jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2000–2006 (teatavaks tehtud numbri K(1999) 1772 all)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/504/oj

31999D0504Euroopa Liidu Teataja L 194 , 27/07/1999 Lk 0060 - 0062


Komisjoni otsus,

1. juuli 1999,

millega määratakse liikmesriikide kaupa kindlaks struktuurifondide eesmärgi 2 jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2000–2006

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 1772 all)

(1999/504/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta, [1] eriti selle artikli 7 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 1 esimese lõigu punktis 2 sedastatakse, et struktuurifondide eesmärk 2 on ette nähtud struktuurilisi raskusi kogevate alade majandusliku ja sotsiaalse ümberkorraldamise toetamiseks.

(2) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 7 lõike 2 kolmandas lõigus nähakse ette, et 11,5 % struktuurifondide assigneeringutest eraldatakse eesmärgile 2, sealhulgas 1,4 % üleminekutoetusteks.

(3) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 7 lõike 3 esimeses lõigus nähakse ette, et tehes liikmesriikide kaupa ajavahemikus 2000–2006 programmitööks kasutatavate kulukohustuste assigneeringute soovituslikke jaotusi, peab komisjon kasutama arusaadavaid menetlusi, võttes eesmärkide 1 ja 2 puhul arvesse üht või enamat objektiivset kriteeriumi, mis vastavad kriteeriumidele, mida kohaldati eelneva ajavahemiku jooksul, mida käsitleti nõukogu 24. juuni 1988. aasta määruses (EMÜ) nr 2052/88 (struktuurifondide ülesannete ja tõhususe kohta ning nende tegevuse kooskõlastamise kohta teiste struktuurifondide ning Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega), [2] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3193/94, [3] ja milleks on abikõlblik rahvastik, piirkonna jõukus, riigi jõukus ning struktuuriliste probleemide suhteline tõsidus, eriti töötuse tase.

(4) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 7 lõike 3 kolmandas lõigus nähakse eesmärkide 1 ja 2 puhul ette, et jaotamisel tuleb eristada üleminekutoetust saavatele piirkondadele ja aladele eraldatud assigneeringuid, et assigneeringud tuleb kindlaks määrata vastavalt kõnealuse artikli esimeses lõigus nimetatud kriteeriumidele ning et assigneeringute jaotus aastate kaupa on alates 1. jaanuarist 2000 kahanev ja 2000. aastal väiksem kui 1999. aastal.

(5) 21. juuni 1999. aasta nõukogu istungi protokollile lisatud komisjoni seisukoht toob ära meetodi, mida komisjon kavatseb eesmärgi 2 jaoks ettenähtud assigneeringute soovituslikul jaotamisel liikmesriikide kaupa kasutada kooskõlas määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 7 lõike 3 esimese lõiguga.

(6) Seda meetodit silmas pidades määrati 24. ja 25. märtsil 1999 Berliinis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise eesistujariigi järelduste artikli 44 punktiga g kindlaks teatavate konkreetsete juhtudega seotud summad ajavahemikuks 2000–2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Eesmärgi 2 jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslikud summad ajavahemikuks 2000–2006 esitatakse I lisas liikmesriikide kaupa.

Artikkel 2

Eesmärgi 2 üleminekutoetuste jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslikud summad ajavahemikuks 2000–2005 esitatakse II lisas liikmesriikide kaupa.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. juuli 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Monika Wulf-mathies

[1] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1.

[2] EÜT L 185, 15.7.1988, lk 9.

[3] EÜT L 337, 24.12.1994, lk 11.

--------------------------------------------------

I LISA

Struktuurifondide eesmärgi 2 jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2000–2006 liikmesriikide kaupa

(miljonites eurodes 1999. aasta hindades) |

Liikmesriik | Assigneeringud |

Belgia | 368 |

Taani | 156 |

Saksamaa | 2984 |

Kreeka | — |

Hispaania | 2553 |

Prantsusmaa | 5437 |

Iirimaa | — |

Itaalia | 2145 |

Luksemburg | 34 |

Madalmaad | 676 |

Austria | 578 |

Portugal | — |

Soome | 459 |

Rootsi | 354 |

Ühendkuningriik | 3989 |

Kokku | 19733 |

--------------------------------------------------

II LISA

Struktuurifondide eesmärgi 2 raames üleminekutoetuste jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2000–2005 liikmesriikide kaupa

(miljonites eurodes 1999. aasta hindades) |

Liikmesriik | Assigneeringud |

Belgia | 65 |

Taani | 27 |

Saksamaa | 526 |

Kreeka | — |

Hispaania | 98 |

Prantsusmaa | 613 |

Iirimaa | — |

Itaalia | 377 |

Luksemburg | 6 |

Madalmaad | 119 |

Austria | 102 |

Portugal | — |

Soome | 30 |

Rootsi | 52 |

Ühendkuningriik | 706 |

Kokku | 2721 |

--------------------------------------------------

Top