Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0478

Komisjoni otsus, 14. juuli 1999, kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitee uuendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(1999) 2042 all)

OJ L 187, 20.7.1999, p. 70–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 163 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 163 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 125 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/oj

31999D0478Euroopa Liidu Teataja L 187 , 20/07/1999 Lk 0070 - 0073


Komisjoni otsus,

14. juuli 1999,

kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitee uuendamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 2042 all)

(1999/478/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut

ning arvestades, et:

(1) komisjonile on tähtis, et temani jõuaksid nende ringkondade reaktsioonid, kes on seotud ühise kalanduspoliitika kasutuselevõtmisel üleskerkivate küsimustega;

(2) kalanduse nõuandekomitee loodi komisjoni otsusega 71/128/EMÜ, [1] mille tekst asendati viimati otsusega 89/4/EMÜ, [2] mida on muudetud otsusega 97/246/EÜ [3];

(3) näib otstarbekohane laiendada kalanduse nõuandekomitee raames peetavat dialoogi ühise kalanduspoliitika arendamise ja korraldamise küsimustes kõigile asjassepuutuvatele isikutele eelkõige akvakultuurisektoris ja kutsevälistes organisatsioonides; selleks on vaja uuesti läbi vaadata komitee struktuur;

(4) soodustamaks ühise kalanduspoliitika analüüsimist ja ühisseisukohtade väljatöötamist, tuleb kalanduse nõuandekomitee liikmeid ergutada käsitlema esmajoones just neid puudutavaid küsimusi;

(5) efektiivsuse huvides on vaja piirata komitee liikmete arvu;

(6) dialoogi parandamiseks on otstarbekas luua parem seos komitee täiskogu ja töörühmade vahel, kellest esimene on määratud komitee tööd juhtima ja arvamusi väljendama ning teise ülesandeks on kõnealused arvamused ette valmistada;

(7) komitee liikmete volitused lõpevad 31. juulil 1999, mis tähistab eespool nimetatud komitee ümberkujundamiseks ettenähtud üleminekuaja lõppu; seetõttu on eespool nimetatut arvesse võttes vaja otsuse teksti muuta;

(8) selguse huvides tuleks otsuse 71/128/EMÜ tekst asendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Komisjoni juurde luuakse kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitee, mis koosneb täiskogust, edaspidi "komitee", ja neljast artiklis 7 nimetatud töörühmast.

2. Komitee koosneb järgmiste huvirühmade esindajatest: kutseorganisatsioonid, kes esindavad tootmis- ja töötlemisettevõtjaid ning kala- ja akvakultuuritoodete kaubandust, ning kutsevälised organisatsioonid, kes esindavad tarbijate, keskkonna- ja arendusalaseid huve.

3. Artiklis 7 määratletud rühmadesse kuuluvad kalandussektori eksperdid, kes esindavad teadus- ja/või majandusasutusi, pangandust ja esmamüügikohti.

Artikkel 2

Komisjon võib oma eesistuja algatusel või vastavalt ühe või mitme liikme taotlusele tõstatada küsimusi või komiteega nõu pidada küsimustes, mis on seotud ühise kalanduspoliitika eeskirjadega ning eelkõige teatavate meetmetega, mida komisjon võib kõnealuste eeskirjade kohaselt võtta, aga samuti kalandussektori majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes, välja arvatud küsimused, mis on seotud tööturu osapooltega, see tähendab tööandjate ja töötajatega.

Artikkel 3

Komitee koosneb 20 liikmest, edaspidi "liikmed".

1. Igal rühmal järgmisest 11 huvirühmast numbritega 1 kuni 11 on komitees üks koht. Igale kohale kõnealusest 11 kohast on ette nähtud täis- ja asendusliige:

Kutseorganisatsioonid:

Kalandusega tegelevad äriühingud: | 1) eraomanikest reederid |

2) ühistu reederid |

3) tootjaorganisatsioonid |

Akvakultuuriga tegelevad äriühingud: | 4)limuse-, karbi- ja vähiliste kasvatajad |

5) kalakasvatajad |

Järgäriühingud: | 6) töötlejad |

7)kaubandusettevõtjad (import/eksport ja hulgimüüjad) |

Kutseühingud: | 8)kõnealuste äriühingute kalurid ja palgatöötajad |

Ühise kalanduspoliitikaga seotud kutsevälised organisatsioonid:

| 9) tarbijad |

| 10) keskkond |

| 11) arendus |

2. Komitee koosseisu kuuluvad samuti: kalandussektori dialoogikomitee [4] esimees ja aseesimees, artiklis 7 nimetatud 1., 3. ja 4. töörühma juhataja ja asejuhataja ning artiklis 7 nimetatud 2. töörühma juhataja.

Artikkel 4

1. Komisjon nimetab komitee liikmed ühenduse tasandil loodud organisatsioonide ettepanekute põhjal, kes esindavad kõige paremini artikli 3 lõikes 1 nimetatud huvigruppe. Tarbijate esindaja nimetamiseks teeb ettepaneku tarbijakomitee [5].

Igale täidetavale kohale, välja arvatud kalandussektori dialoogikomitee jaoks mõeldud kohtadele, esitatakse kaks eri kodakondsusega kandidaati. Artikli 3 lõikega 1 ettenähtud huvirühmade kohtadele esitatakse täisliige ja asendusliige nimeliselt.

Komitee liikme ametiaeg on kolm aastat. Ametiaega võib pikendada. Teenistusülesannete täitmist ei tasustata.

Pärast kolmeaastase ametiaja lõppemist jäävad komitee liikmed ametisse kuni asendusliikmete nimetamiseni või volituste pikendamiseni.

Liikme volitused lõpevad enne kolme aastat liikme ametist lahkumise või surma korral.

Komitee liikme ametiaeg võib lõppeda ka juhul, kui organ, kes tema kandidatuuri esitas, nõuab tema asendamist.

Sellist liiget tema ülejäänud ametiajal asendav isik määratakse lõikega 1 sätestatud korras.

2. Komisjon avaldab teavitamise eesmärgil liikmete nimekirja Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Komitee valib kolmeks aastaks ühe esimehe ja kaks aseesimeest. Valik tehakse kohalolijate kahekolmandikulise häälteenamusega.

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud komitee liikmed moodustavad komitee büroo, kuhu ei kuulu reederite esindaja, kes on kalandussektori dialoogikomitee liige.

Büroo valib juhataja ning valmistab ette ja korraldab artiklis 7 nimetatud töörühmade tegevust.

Artikkel 6

Artikli 4 lõikes 1 nimetatud organisatsioonidest ühe organisatsiooni taotluse korral võib esimees kutsuda kõnealuse organisatsiooni delegaadi komitee koosolekutele. Ta võib samadel tingimustel kutsuda komitee töös eksperdina osalema isikuid, kes on eriti pädevad mõnes päevakorras olevatest küsimustest. Asendusliikmed võivad koosolekutel osaleda vaatlejatena omal kulul.

Artikkel 7

Komitee nimetab oma arvamuste ettevalmistamiseks neli töörühma.

Rühmade nimetused, nende esimehed ja koosseis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Komisjoniga kokkuleppel valivad ühenduse tasandil kõige representatiivsemad organisatsioonid töörühmades osalejad olenevalt iga koosoleku päevakorrast. Bioloogia- või majandussektori esindajad valib teadus-, tehnika- ja majandusvaldkonna kalastuskomitee (STECF). [6] Olenevalt päevakorrast võib komisjon määrata lisaeksperte.

Artikkel 8

1. Komitee tuleb kokku komisjoni kutsel aastase tööprogrammi kohaselt, mis on vastu võetud kokkuleppel komisjoniga. Büroo tuleb kokku esimehe kutsel ning kokkuleppel komisjoniga.

2. Komisjoni teenistuste esindajad osalevad komitee, büroo ja töörühmade koosolekutel.

3. Komisjoni teenistused tagavad komitee, büroo ja töörühmade sekretariaaditeenused.

4. Komitee koostab kokkuleppel komisjoniga eeskirjad, mis käsitlevad tööprogrammi rakendamist, koosolekute ettevalmistamist, koosolekute pidamist, protokollimist, seisukohtade ja lõppjärelduste esitamist ning arvamuste ja soovituste kujundamist.

Artikkel 9

Komitee peab esitama arvamuse komisjoni koostatud ettepanekute ning komitee tööprogrammis olevate küsimuste kohta.

Komisjon võib komitee arvamuse taotlemisel kindlaks määrata arvamuse esitamise tähtaja.

Asjaomaste huvirühmade seisukohad registreeritakse komisjonile esitatavas protokollis.

Kui taotletud arvamus esitatakse komitee ühehäälsel nõusolekul, koostab komitee ühisotsuse ja lisab selle protokollile.

Artikkel 10

Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 287 sätete kohaldamist, ei tohi komitee ega töörühmade liikmed avalikustada neile komitee või töörühmade töös osalemisel teatavaks saanud informatsiooni, kui komisjon on teatanud, et taotletud arvamus või esitatud küsimus on konfidentsiaalne.

Sel juhul võivad koosolekutel osaleda ainult komitee liikmed ja komisjoni teenistuste esindajad.

Artikkel 11

Otsused 71/128/EMÜ ja 97/247/EÜ [7] tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 12

Käesolev otsus jõustub 1. augustil 1999.

Brüssel, 14. juuli 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Emma Bonino

[1] EÜT L 68, 22.3.1971, lk 18.

[2] EÜT L 5, 7.1.1989, lk 33.

[3] EÜT L 97, 12.4.1997, lk 27.

[4] EÜT L 225, 12.8.1998, lk 27 (98/500/EÜ).

[5] EÜT L 162, 13.7.1995, lk 37

[6] EÜT L 297, 2.12.1993, lk 25.

[7] EÜT L 97, 12.4.1997, lk 28.

--------------------------------------------------

LISA

Artiklis 7 nimetatud töörühmad

1. Töörühmade nimetused

1. rühm : juurdepääs kalavarudele ja kalandustegevuse korraldamine.

2. rühm : akvakultuur: kalad, karbid, vähilised ja limused.

3. rühm : turud ja kaubanduspoliitika.

4. rühm : üldküsimused: kalamajandus ja kalandussektori analüüs.

2. Esimehed ja aseesimehed

1. ja 4. töörühma esimees on eraomanikest reederite esindaja.

1. töörühma aseesimees on reederite ühistu esindaja.

2. töörühma esimehe ja aseesimehena toimib kordamööda kalakasvatajate ning limuse/karbi- ja vähiliste kasvatajate esindaja.

3. töörühma esimees on töötlejate esindaja.

4. töörühma esimees on kaubandusringkondade esindaja.

3. töörühma aseesimees on tootjaorganisatsioonide esindaja.

3. Ühe asjaomase huvirühma kohtade arv:

| 1. rühm | 2. rühm | 3. rühm | 4. rühm |

Eraomanikest reederid | 5 | — | 1 | 3 |

Reederite ühistud | 3 | — | 1 | 2 |

Tööle vormistatud kalurid | 2 | 1 | 1 | 2 |

Tootjaorganisatsioonid | 1 | — | 3 | 1 |

Kalakasvatajad | — | 6 | 1 | 1 |

Limuse-/karbi- ja vähiliste kasvatajad | — | 4 | 1 | 1 |

Töötlejad | — | — | 3 | 2 |

Kaubandusringkonnad | — | — | 2 | 1 |

Tarbijad | — | 1 | 1 | 1 |

Keskkond | 1 | 1 | 1 | 1 |

Arendus | 1 | — | 1 | 1 |

Bioloogia | 1 | 1 | — | — |

Majandus | 1 | 1 | 1 | 1 |

Pangad | — | — | 1 | 1 |

Enampakkumine ja sadamad | — | — | 1 | — |

| 15 | 15 | 19 | 18 |

Komisjon võib vastavalt päevakorrale nimetada lisaeksperte.

--------------------------------------------------

Top