EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

Nõukogu otsus, 20. mai 1999, millega määratakse kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu asjakohaste sätetega kindlaks iga Schengeni acquis' d moodustava sätte või otsuse õiguslik alus

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

31999D0436Euroopa Liidu Teataja L 176 , 10/07/1999 Lk 0017 - 0030


Nõukogu otsus,

20. mai 1999,

millega määratakse kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu asjakohaste sätetega kindlaks iga Schengeni acquis' d moodustava sätte või otsuse õiguslik alus

(1999/436/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

tegutsedes Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis'Euroopa Liitu integreerimise protokolli (edaspidiSchengeni protokolli ) artikli 2 lõike 1 teise lõigu teise lause alusel

ning arvestades, et:

(1) vastavalt Schengeni protokolli artikli 2 lõike 1 esimesele lõigule kohaldatakse protokolli lisas määratletud Schengeni acquis'd alates Amsterdami lepingu jõustumise kuupäevast viivitamatult protokolli artiklis 1 nimetatud kolmeteistkümne liikmesriigi suhtes, piiramata protokolli artikli 2 lõike 2 sätteid;

(2) käesolev otsus ei mõjuta kuidagi 1990. aasta konventsioonist tulenevate juriidiliste kohustuste jätkumist;

(3) Schengeni protokolli artikli 2 lõike 1 teise lõiguga on nõukogule antud volitus määrata ühehäälselt ja vastavalt lepingute asjakohastele sätetele kindlaks iga Schengeni acquis'd moodustava sätte või otsuse õiguslik alus; selle üks eesmärke on identifitseerida õiguslik alus kõigi tulevaste Schengeni acquis' muutmise või edasiarendamise ettepanekute ja algatuste puhul, mis vastavalt Schengeni protokolli artikli 5 lõike 1 esimesele lõigule sõltuvad lepingute asjakohastest sätetest, kaasa arvatud vastuvõetava õigusakti vorm ja selle vastuvõtmise korda reguleerivad sätted;

(4) mõned 1990. aasta Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni sätted nõuavad lepinguosalistelt riikidelt nende sätete tõhusaks jõustamiseks karistuste rakendamist, nõudmata siiski nende karistuste ühtlustamist; seetõttu peaks nende sätete puhul kindlaksmääratav õiguslik alus olema selline õiguslik alus, mis määratakse kindlaks nende eeskirjade puhul, mille rikkumisele peab järgnema karistus, piiramata kõigi tulevaste karistuste ühtlustamisele suunatud meetmete õiguslikku alust;

(5) iga Schengeni acquis'd moodustava sätte või otsuse õigusliku aluse kindlaksmääramine kooskõlas lepingute asjakohaste sätetega ei mõjuta nende kohustuste täitmist, mis on liikmesriikidel vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 64 ja Euroopa Liidu lepingu artiklile 33 korrakaitse ning sisejulgeoleku osas;

(6) Schengeni acquis'd moodustavate sätete või otsuste õigusliku aluse kindlaksmääramine kooskõlas asutamislepingu asjakohaste sätetega või otsustamine, et selliste sätete või otsuste puhul on õiguslik alus tarbetu, ei mõjuta liikmesriikide õigust kontrollida liikmesriikide kehtestatud ja ühenduse õigusega kokkusobivate keeldude või piirangutega seotud kaupu;

(7) eeskätt lepinguosaliste riikide territooriumile sisenemise või viisade andmise tingimusi käsitlevate 1990. aasta Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni sätete õigusliku aluse kindlaksmääramine kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga ei mõjuta olemasolevaid eeskirju, mis reguleerivad reisidokumentide kehtivuse tunnustamist;

(8) Taani õigusi ja kohustusi reguleerivad Schengeni acquis'Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli artikkel 3 ja Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklid 1–5;

(9) Schengeni acquis' inkorporeerimisel Euroopa Liitu tuleks arvesse võtta Taani seisukohta käsitlevat protokolli, Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta protokollis, mis käsitleb teatavaid Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu küsimusi, ning Schengeni acquis'Euroopa Liitu integreerimise protokolli, mille alusel nähakse ette mitmesugused Schengeni acquis' vastuvõtmise ning selles osalemise ja selle edasise arendamise vormid;

(10) Schengeni protokollis endas on ette nähtud Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi ühinemise Schengeni acquis'rakendamise ning selle edasise arendamisega Luxembourgis 19. detsembril 1996. aastal allkirjastatud lepingu alusel;

(11) Schengeni acquis'edasise arendamise ettepaneku või algatuse alusel vastuvõetud õigusaktid peavad sisaldama viidet Schengeni protokollile, et tagada õiguskindlus ja võimaldada igal juhul Schengeni protokolliga seotud sätete kohaldamist;

(12) Schengeni rakenduskonventsiooni artiklit 134 silmas pidades ei mõjuta Schengeni acquis' integreerimine Euroopa Ühenduse raamistikku liikmesriikide pädevust riikide ja territoriaalüksuste, nende asutuste ning nende antud reisi- ja muude dokumentide tunnustamisel,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolev otsus määrab kindlaks lisades A–D loetletud ja Schengeni acquis' d moodustavate sätete ja otsuste õigusliku aluse, välja arvatud sätted ja otsused, mille puhul nõukogu on Schengeni protokolli artikli 2 lõike 1 teise lõigu esimese lause alusel kindlaks määranud, et õiguslik alus ei ole vajalik.

Artikkel 2

Schengenis 19. juunil 1990 Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Madalmaade Kuningriigi vahel allkirjastatud ning 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud lepingut kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel rakendava konventsiooni (edaspidi "Schengeni konventsiooni") ja sellega seotud lõppakti sätete õiguslik alus määratakse kindlaks vastavalt A lisale.

Artikkel 3

Itaalia Vabariigiga (allkirjastatud Pariisis 27. novembril 1990), Hispaania Kuningriigiga ning Portugali Vabariigiga (allkirjastatud Bonnis 25. juunil 1991), Kreeka Vabariigiga (allkirjastatud Madridis 6. novembril 1992), Austria Vabariigiga (allkirjastatud Brüsselis 28. aprillil 1995) ning Taani Kuningriigiga, Soome Vabariigiga ja Rootsi Kuningriigiga (allkirjastatud Luxembourgis 19. detsembril 1996) sõlmitud Schengeni konventsiooniga ühinemise lepingute sätete ja nendega seotud lõppaktide ning deklaratsioonide sätete õiguslik alus määratakse kindlaks vastavalt B lisale.

Artikkel 4

Schengeni konventsiooniga asutatud täitevkomitee otsuste ja deklaratsioonide õiguslik alus määratakse kindlaks vastavalt C lisale.

Artikkel 5

Kui Schengeni konventsiooni rakendamiseks on õigusaktid vastu võtnud organid, kellele täitevkomitee on andnud volitused otsuste tegemiseks, määratakse nende õigusaktide õiguslik alus kindlaks vastavalt D lisale.

Artikkel 6

Schengeni acquis'Euroopa Liitu integreerimise protokolli artiklis 1 loetletud liikmesriikide puhul on Schengeni acquis'd moodustavate sätete ja otsuste korral, mille õigusliku alusena nõukogu on kindlaks määranud nimetatud protokolli artikli 2 lõike 1 teise lause alusel Euroopa Ühenduse asutamislepingu 3. osa IV jaotise, ning selliseid sätteid ja otsuseid laiendavate või muutvate meetmete korral nende territoriaalne ulatus sätestatud Schengeni lepingu 1990. aasta rakenduskonventsiooni artiklis 138 ja selle konventsiooniga ühinemise dokumentide asjakohastes sätetes.

Artikkel 7

Käesolev otsus ei mõjuta liikmesriikide pädevust riikide ja territoriaalüksuste ning nende ametivõimude poolt väljastatud passide, reisidokumentide ja isikut tõendavate dokumentide tunnustamisel.

Artikkel 8

Schengeni acquis' edasise arendamise ettepaneku või algatuse alusel vastuvõetud õigusaktid peavad preambulis sisaldama viidet Schengeni protokollile.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub viivitamatult. See avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 20. mai 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

A LISA

Artikkel 2

Schengeni acquis | Euroopa Liidu õiguslik alus |

1. 14. juuni 1985. aasta Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vaheline leping kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel | Schengeni protokolli artikkel 2 |

2. Schengeni lepingu, selle lõppakti ja ühisavalduste rakenduskonventsioon: | |

artikkel 1, välja arvatud määratlused "varjupaigataotlus", "varjupaigataotleja" ning "varjupaigataotluste menetlemine" | Määratlusi kohaldatakse kõigis Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artiklites, millele käesoleva otsusega antakse õiguslik alus |

artikli 2 lõige 1 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 1 |

artikli 2 lõiked 2 ja 3 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 1, respekteerides samas täielikult Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõiget 1 |

artikkel 3 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a, tunnistades samas, et käesoleva artikliga nõutavate karistussätete laadi, viisi ja ranguse kindlaksmääramine on liikmesriikide pädevuses |

artikli 4 lõiked 1-3 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a niivõrd, kuivõrd need sätted käsitlevad isikukontrolli kodakondsuse/sissepääsu otsustamise eesmärgil ning piiramata vajaduse korral kontrolli riigi julgeoleku eesmärgil ja kontrolli maksustamise eesmärgil |

artikkel 5, välja arvatud lõike 1 punkt e | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a |

artikli 5 lõike 1 punkt e | Euroopa Ühenduse asutamisepingu artikli 62 lõike 2 punkt a, respekteerides samas täielikult Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõike 1 sätteid ja tunnustades, et neid sätteid tuleb tõlgendada vastavalt 1996. aasta valitsustevahelisel konverentsil vastuvõetud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõiget 1 (endise artikli 73L lõige 1) käsitlevale deklaratsioonile (deklaratsioon nr 19) |

artikkel 6 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a; samuti kohaldatakse siin artikli 4 lõigetele 1-3 vastavat avaldust |

artikkel 7 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 66: niivõrd, kuivõrd need sätted käsitlevad isikukontrolli kodakondsuse/sissepääsu otsustamise eesmärgil ning piiramata vajaduse korral kontrolli riigi julgeoleku eesmärgil ja kontrolli maksustamise eesmärgil ning niivõrd, kuivõrd need sätted ei käsitle 1990. aasta rakenduskonventsiooni III jaotise sätetega reguleeritavaid politseikoostöö vorme |

artikkel 8 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a: samuti kohaldatakse sel juhul märkust artikli 4 lõigete 1-3 kohta |

artikkel 9 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b, respekteerides samas täielikult Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõiget 2 |

artikli 10 lõiked 1 ja 3 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikkel 11 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikkel 12 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikkel 13 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikkel 14 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b, tunnistades, et see ei mõjuta olemasolevaid reisidokumentide tunnustamise eeskirju |

artikkel 15 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikkel 16 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikli 17 lõiked 1 ja 2 ning lõike 3 punktid a–f | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

artikli 17 lõike 3 punkt g | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 63 lõige 3 |

artikkel 18 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 2 ja artikli 63 lõige 3 |

artikli 19 lõige 1 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

artikli 19 lõiked 3 ja 4 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

artikkel 20 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

artikkel 21 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

artikkel 22 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

artikli 23 lõige 1 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

artikli 23 lõiked 2-5 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 ja artikli 63 lõige 3 |

artikkel 24 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 ja artikli 63 lõige 3 |

artikkel 25 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 ja artikli 63 lõige 3 |

artikkel 26 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 63 lõige 3, tunnistades samas, et käesoleva artikliga nõutavate karistussätete laadi, viisi ja ranguse kindlaksmääramine on liikmesriikide pädevuses |

artikli 27 lõige 1 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 63 lõige 3, tunnistades samas, et käesoleva artikliga nõutavate karistussätete laadi, viisi ja ranguse kindlaksmääramine on liikmesriikide pädevuses |

artikli 27 lõiked 2 ja 3 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1, artiklid 31 ja 34 |

artikkel 39 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 30 |

artikkel 40 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

artikkel 41 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

artikkel 42 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

artikkel 43 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

artikkel 44 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 30 lõige 1 |

artikkel 45 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 30 lõige 1 |

artikkel 46 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 30 lõige 1 |

artikkel 47 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 30 lõige 1 |

artikkel 48 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 49 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 50 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 51 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 52 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 53 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 54 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 31 |

artikkel 55 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 31 |

artikkel 56 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 31 |

artikkel 57 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 31 |

artikkel 58 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 31 |

artikkel 59 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 61 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 62 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 63 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 64 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 65 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 66 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

artikkel 67 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 68 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 69 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

artikkel 71 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34, 30 ja 31 |

artikkel 72 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 31 |

artikkel 73 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34, artikli 30 lõige 1 ja artikkel 31 |

artikkel 75 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 |

artikkel 76 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 95 ja 152 niivõrd, kuivõrd need sätted käsitlevad ainult seaduslikku kauplemist kontrollitavate narkootiliste ainetega ja mille eesmärk on siseturu toimimine; ja nõuetekohaselt respekteerides iga liikmesriigi pädevust, Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõike 1 punkt a ning artikkel 34 niivõrd, kuivõrd need sätted käsitlevad liikmesriikide seaduslikke või ebaseaduslikke narkootilisi aineid käsitlevat kontrolli- või jõustamiskorda |

artikkel 82 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 |

artikkel 91 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 |

artiklid 92-119 | P. M. |

artikli 126 lõiked 1 ja 2 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 |

artikli 126 lõige 3 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 ning Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 niivõrd, kuivõrd see käsitleb vastavalt 1990. aasta Schengeni konventsiooni artiklitele 16 ja 25 või ühiste konsulaarjuhiste alusel vahetatud isikuandmeid |

artikli 126 lõige 4 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 |

artikkel 127 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 ning Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95; pidades silmas artikli 127 lõiget 1 niivõrd, kuivõrd kõnealustes liikmesriikides ei kohaldata automatiseerimata kataloogides hoitavate isikuandmete töötlemise suhtes direktiivi 95/46/EÜ; lisaks kohaldatakse artikli 126 lõike 3 punktidele a, d ja f vastavat avaldust |

artikli 128 lõiked 1 ja 3 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 |

artikli 128 lõige 2 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 ning Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 |

artikkel 129 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 |

artikkel 130 | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 ja artikkel 34 |

artikkel 136 | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 2 (võttes arvesse Amsterdami lepingu alusel Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolli liikmesriikide välissuhete kohta, pidades silmas välispiiride ületamist) |

Lõppakt: 1. deklaratsioon | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

Lõppakt: 3. deklaratsioon | Euroopa Liidu lepingu artiklid 30, 31 ja 34 |

--------------------------------------------------

B LISA

Artikkel 3

Schengeni acquis | Euroopa Liidu õiguslik alus |

Pariisis 27. novembril 1990 allkirjastatud leping Itaalia Vabariigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping Beneluxi Majandusliidu liikmesriikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel, selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioonid: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artiklite 2 ja 3 kohta | Euroopa Liidu lepingu artikkel 32 |

Bonnis 25. juunil 1991 allkirjastatud leping Hispaania Kuningriigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping Beneluxi Majandusliidu liikmesriikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel ja millega Itaalia vabariik ühines Pariisis 27. novembril 1990 allkirjastatud lepingu alusel, selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioonid: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

III osa, deklaratsioon 2 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Bonnis 25. juunil 1991 allkirjastatud leping Portugali Vabariigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping Beneluxi Majandusliidu liikmesriikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel ja millega Itaalia vabariik ühines Pariisis 27. novembril 1990 allkirjastatud lepingu alusel, selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioonid: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikkel 5 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikkel 6 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

III osa, deklaratsioon 1 | Euroopa Liidu lepingu artikli 62 lõige 3 |

Madridis 6. novembril 1992 allkirjastatud leping Kreeka Vabariigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel ja millega Itaalia Vabariik ühines Pariisis 27. novembril 1990 allkirjastatud lepingu alusel ning Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik 25. juunil 1991 Bonnis allkirjastatud lepingute alusel, selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioonid: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikkel 5 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt a |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

III osa, deklaratsioon 2 | Euroopa Liidu lepingu artikli 31 punkt a |

Brüsselis 28. aprillil 1995 allkirjastatud leping Austria Vabariigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel ja millega vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allkirjastatud lepingute alusel on ühinenud Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka vabariik, ja selle lõppakt: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

Luxembourgis 19. detsembril 1996 allkirjastatud leping Taani kuningriigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping kontrolli järgjärgulise kaotamise kohta ühispiiridel, ning selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioon: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikli 5 lõige 2 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 1 |

Artikkel 6 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 1 |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

II osa, deklaratsioon 3 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Luxembourgis 19. detsembril 1996 allkirjastatud leping Soome Vabariigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping kontrolli järgjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel, ning selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioon: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikkel 5 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 1 |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

II osa, deklaratsioon 3 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Luxembourgis 19. detsembril 1996 allkirjastatud leping Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta Schengenis 19. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juunil 1985 Schengenis allkirjastatud leping kontrolli järgjärgulise kaotamise kohta ühispiiridel, ning selle lõppakt ja sellega seotud deklaratsioon: | |

Artikkel 2 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 3 | Euroopa Liidu lepingu artiklid 34 ja 32 |

Artikkel 4 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

Artikkel 5 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 1 |

II osa, deklaratsioon 1 | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 (lugeda samuti koostoimes Schengeni protokolli artikliga 8) |

II osa, deklaratsioon 3 | Euroopa Liidu lepingu artikkel 34 ja artikli 31 punkt b |

--------------------------------------------------

C LISA

Artikkel 4

TÄITEVKOMITEE OTSUSTE JA DEKLARATSIOONIDE LIIGITUS

Täitevkomitee otsused

Otsus | Teema | Euroopa Liidu õiguslik alus |

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Ministrite ja riigisekretäride 19. juuni 1992. aasta ja 30. juuni 1993. aasta jõustamise kohta esitatud deklaratsioonide kinnitamine | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 koosmõjus Schengeni protokolli artikliga 8 niivõrd, kuivõrd deklaratsioon ei ole aja või sündmuste tõttu tarbetuks muutunud |

SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Tegeliku koostöö parandamine õigusasutuste vahel narkokaubanduse vastu võitlemiseks | Euroopa Liidu lepingu artikli 31 punkt a |

SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993 | Schengeni C. SISi paigaldamis- ja tegevuskulusid käsitlevad finantsmäärused | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Ühtse viisa pikendamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 14.12.1993 | Teatavate dokumentide konfidentsiaalsus | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 207, Euroopa Liidu lepingu artikkel 41 |

SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Ühtse viisa andmisest keeldumise, selle tühistamise või selle kehtivuse lühendamise ühine kord | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 26.4.1994 | Kohandusmeetmed, mille eesmärk on sisepiiridel maantee piiripunktides liiklusvoogude tõkete ja piirangute kõrvaldamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 1 |

SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994 | Ühtse viisa andmine piiril | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 21.11.1994 | Elektroonilise menetluse kehtestamine konsulteerimiseks rakenduskonventsiooni artikli 17 lõikes 2 nimetatud keskasutustega | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 21.11.1994 | Ühiste sisenemis- ja väljumispitsatite soetamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 2 |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 22.12.1994 | Schengeni süsteemi kehtestamine ning kohaldamine lennujaamades ja lennuväljadel | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a |

SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Statistiliseteabevahetamine viisade andmise kohta | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b koostoimes artikliga 66 |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 22.12.1994 | Artiklis 75 ettenähtud sertifikaat narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete vedamiseks | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 22.12.1994 | 19. juuni 1990. aasta Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni jõustamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 1, pidades silmas artikli 64 lõiget 1 |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (punkt 8) | Ühine viisapoliitika | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 20.12.1995 | Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikli 2 lõike 2 kohaldamise korda käsitleva dokumendi SCH/I (95) 40 Rev 6 heakskiitmine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 1 |

SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Schengeni riikide vaheline kiire statistiliste ja konkreetsete andmete vahetamine võimalike talitlushäirete puhul välispiiril | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 66 |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 27.6.1996 | Schengeni viisade andmise põhimõtted vastavalt Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikli 30 lõike 1 punktile a | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b rakenduskonventsiooni artiklis 30 käsitlemata küsimustes |

SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996 | Läbisõitvatele meremeestele piiril viisade andmine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 25.4.1997 | SIS II eeluuringu pakkumise vastuvõtmine | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 24.6.1997 | Schengeni politseikoostöö käsiraamat avaliku korra ja turvalisuse valdkonnas | Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõige 1 |

SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997 | Norra ja Islandi sissemaksed C. SISi tegevuskuludesse | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997 | SISi tulevik | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 7.10.1997 | Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni jõustamine Kreekas | Schengeni protokolli artikli 2 lõige 2 |

SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997 | Viisapoliitika ühtlustamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 15.12.1997 | Ühtset elamisloavormi käsitleva ühismeetme rakendamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punkt a |

SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | C. SISi finantsmääruste muutmine | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 15.12.1997 | Tõendamisvahendite ja kaudsete tõendite juhtpõhimõtted Schengeni riikide vaheliste tagasivõtulepingute raamistikus | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 ja artikli 63 lõige 3 |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 21.4.1998 | Aruanne töörühma tegevuse kohta | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt a |

SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998 | Koostöö lepinguosaliste vahel välismaalaste tagasisaatmiseks lennukiga | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 ja artikli 63 lõige 3 |

SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998 | C. SIS ühendustega 15/18 | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Viisasid käsitleva statistika vahetamine kohalikul tasandil | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b |

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998 | Teatavate dokumentide konfidentsiaalsus | Euroopa Liidu lepingu artikkel 41, Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 207 |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 23.6.1998 | Meetmed, mis võetakse riikide suhtes, kes tekitavad probleeme dokumentide andmisel, mis on nõutavad nende kodanike väljasaatmiseks Schengeni territooriumilt TAGASIVÕTMINE — VIISAD | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monaco VIISAD — VÄLISPIIRID — SIS | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõige 3 |

SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Viisataotlejate passide tembeldamine VIISAD | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b, pidades nõuetekohaselt silmas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõiget 2 |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Schengeni rakenduskonventsiooni alalise komitee asutamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 66, Euroopa Liidu lepingu artiklid 30 ja 31 |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 23.6.1998 | Ühine klausel kogu tehnilise Schengeni acquis' reguleerimiseks | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 16.9.1998 | Üldkäsiraamatu edastamine ELi taotlejariikidele | Euroopa Liidu lepingu artikkel 41, Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 207 |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 16.9.1998 | Tegevuskava ebaseadusliku sisserändega võitlemiseks | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 62 ja 63, Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 16.12.1998 | Kreekat käsitlev ajutine komitee | Artikkel 2 koostoimes Schengeni protokolli lisaga |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 16.12.1998 | Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni jõustamine Kreekas | Artikkel 2 koostoimes Schengeni protokolli lisaga |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 16.12.1998 | Taotluse korral toimuv piiriülene politseikoostöö kuritegevuse tõkestamiseks ja avastamiseks | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Piiriülese politseikoostöö käsiraamat | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 16.12.1998 | Viisapoliitika ühtlustamine — hallide nimekirjade kaotamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b, pidades nõuetekohaselt silmas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõiget 2 |

SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Käsiraamat dokumentidest, kuhu võib kinnitada viisa | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkt ii |

SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Kutsete, majutuse olemasolu tõenduse ja ülalpidamiskohustuste võtmise ühtlustatud vormi kehtestamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b, pidades nõuetekohaselt silmas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 64 lõiget 2 |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 16.12.1998 | Dokumendinõustajate kooskõlastatud kasutamine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkt b ja artikli 63 lõige 3 |

SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999 | Kasutajatoe 1999. aasta eelarve | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999 | C. SISi paigaldamiskulud | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | SIRENE käsiraamat | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Telekommunikatsioonide olukord | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 28.4.1999 | Kontaktametnikud | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 28.4.1999 | Tasud teavitajatele | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Ebaseaduslik relvakaubandus | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 28.4.1999 | Kokkulepe koostöö kohta liikluseeskirjade rikkumisega seotud menetlustes | Euroopa Liidu lepingu artikkel 31 |

SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Üldkäsiraamatu ja ühiste konsulaarjuhiste vanade versioonide tühistamine ning uute versioonide vastuvõtmine | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 62 ja 63 |

SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Käsiraamat dokumentidest, kuhu võib kinnitada viisa | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 62 |

SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Politseikoostöö parandamine rikkumiste tõkestamisel ja avastamisel | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

Täitevkomitee deklaratsioonid:

Deklaratsioon | Teema | Euroopa Liidu õiguslik alus |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 18.4.1996 | Kolmanda riigi "välismaalase" mõiste määratlus | tuleb koostada |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 26.6.1996 | Deklaratsioon väljaandmise kohta | Euroopa Liidu lepingu artikli 31 punkt b koostoimes artikliga 34 |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 2 21.4.1998 | Alaealiste rööv | Euroopa Liidu lepingu artikli 31 punkt a, artikkel 34 |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 28.4.1999 | SISi struktuur | tuleb koostada |

--------------------------------------------------

D LISA

Artikkel 5

KESKRÜHMA OTSUSED

Deklaratsioon | Teema | Euroopa Liidu õiguslik alus |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Tegevuskava ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks | Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 62 ja 63, Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Teavitajate ja agentide tasu põhialused | Euroopa Liidu lepingu artikkel 30 |

--------------------------------------------------

Top