EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Komisjoni otsus, 28. aprill 1999, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) (teatavaks tehtud numbri SEC(1999) 802 all)

EÜT L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352Euroopa Liidu Teataja L 136 , 31/05/1999 Lk 0020 - 0022


Komisjoni otsus,

28. aprill 1999,

millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(teatavaks tehtud numbri SEC(1999) 802 all)

(1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 162,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 16,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 131,

ning arvestades, et:

(1) institutsioonid ja liikmesriigid omistavad suurt tähtsust ühenduste finantshuvide kaitsmisele ning pettuste ja muu ühenduste finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastasele võitlusele; sellesuunalise tegevuse tähtsust on kinnitatud EÜ asutamislepingu artiklis 209a, ESTÜ asutamislepingu artiklis 78i, Euratomi asutamislepingu artiklis 183a ja vastavalt Amsterdami lepingule sõnastatud EÜ asutamislepingu artiklis 280;

(2) nimetatud eesmärgi täielikuks saavutamiseks tuleb kasutada kõiki olemasolevaid meetmeid, eriti seoses ühenduse tasandi juurdlusülesannetega, kusjuures säilitada tuleks praegune ülesannete jaotus ja tasakaal siseriikliku ja ühenduse tasandi vahel;

(3) ühenduste finantshuvide kaitseks haldusjuurdluse korraldamise ülesanne on seni olnud pettuste tõkestamise kooskõlastamise töökonnal, mis on pettuste tõkestamise kooskõlastusüksuse (UCLAF) järeltulija;

(4) vajadus suurendada pettuste ja muu ühenduste finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse tõhusust nõuab, et asutataks Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), edaspidi "amet", mis peab kasutama oma juurdlusvolitusi täiesti sõltumatult;

(5) ameti direktori sõltumatusega ja järelevalvekomitee rolliga, mis tulenevad käesolevast otsusest ning EÜ ja Euratomi määrustest ameti korraldatava juurdluse kohta, püütakse tagada, et amet korraldab juurdluse nõuetekohaselt, ilma et seda häiriksid ameti muud ülesanded, mille täitmine on komisjoni eesõigus, eriti seadusandluse alal;

(6) ameti vastutusalasse peaks lisaks finantshuvide kaitsele kuuluma igasugune tegevus seoses ühenduse huvide kaitsega eeskirjade eiramise eest, mis võib kaasa tuua haldus- või karistusmenetluse;

(7) ameti ülesannete määratlus peaks hõlmama ülesandeid, mida seni täitis pettuste tõkestamise kooskõlastamise töökond, eriti ülesandeid, mis on seotud õigusnormide ettevalmistamisega ameti tegevusvaldkondades, kaasa arvatud Euroopa Liidu lepingu VI jaotises sätestatud meetmed,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ameti asutamine

Käesolevaga asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), edaspidi "amet". Amet asendab pettuste tõkestamise kooskõlastamise töökonda ja võtab üle kõik selle ülesanded.

Artikkel 2

Ameti ülesanded

1. Amet kasutab komisjoni volitusi korraldada välist haldusjuurdlust tõhustamaks võitlust pettuste, korruptsiooni ja muu ühenduse finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu, samuti ettevõtjate muu ühenduse sätteid rikkuva tegevuse vastu.

Amet vastutab sisehaldusjuurdluse korraldamise eest, mille eesmärk on:

a) võidelda pettuste, korruptsiooni ja muu ühenduse finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu;

b) uurida ametikohustuste täitmisega seotud raskeid asjaolusid, mis võivad endast kujutada ühenduste ametnike ja teenistujate kohustuste täitmata jätmist, mis võib kaasa tuua distsiplinaar- ning vajaduse korral kriminaalmenetluse, või Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega või ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega reguleerimata institutsioonide ja asutuste liikmete, juhtide või töötajate samalaadsete kohustuste täitmata jätmist.

Amet kasutab komisjoni volitusi, nagu need on määratletud asutamislepingute raames kehtestatud sätetes, vastavalt seal ettenähtud piirangutele ja tingimustele.

Komisjon või muud institutsioonid või asutused võivad ametile usaldada juurdluse muudes valdkondades.

2. Amet vastutab komisjoni toetuse andmise eest koostööle liikmesriikidega pettustevastases võitluses.

3. Amet vastutab lõikes 1 nimetatud pettustevastase võitluse meetmete arendamise eest.

4. Amet vastutab lõikes 1 nimetatud pettuste tõkestamise eesmärgil seadusandliku algatuse ettevalmistamise eest komisjonis.

5. Amet vastutab komisjoni muu tegevuse eest seoses lõikes 1 nimetatud pettustevastase võitlusega, eeskätt järgmise eest:

a) vajaliku infrastruktuuri arendamine;

b) teabe kogumise ja analüüsi tagamine;

c) tehnilise abi andmine, eriti koolituse valdkonnas, muudele institutsioonidele või asutustele ning pädevatele siseriiklikele asutustele.

6. Amet peab otsest sidet politsei- ja õigusasutustega.

7. Amet esindab komisjoni teenistuse tasandil asjakohastel foorumitel käesolevas artiklis kirjeldatud valdkondades.

Artikkel 3

Juurdlusülesande sõltumatus

Amet kasutab artikli 2 lõikes 1 nimetatud juurdlusvolitusi täiesti sõltumatult. Neid volitusi kasutades ei küsi ameti direktor komisjonilt, valitsustelt ega muudelt institutsioonidelt või asutustelt suuniseid ega võta neid vastu.

Artikkel 4

Järelevalvekomitee

Asutatakse järelevalvekomitee, mille koosseis ja volitused sätestatakse ühenduse õigusaktidega. Komitee vastutab ameti juurdlusülesande täitmise korrapärase jälgimise eest.

Artikkel 5

Direktor

1. Ameti tegevust juhib direktor, kelle komisjon pärast Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerimist nimetab ametisse viieks aastaks; teda võib üks kord ametisse tagasi nimetada. Direktori ametisse nimetamiseks koostab komisjon pärast konkursiteadet, mis vajaduse korral avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas, ning järelevalvekomitee pooldavat arvamust loetelu mitmest sobiva kvalifikatsiooniga kandidaadist.

Direktor vastutab juurdluse korraldamise eest.

2. Direktori puhul kasutab komisjon ametisse nimetava asutuse volitusi. Kõik meetmed Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklite 87, 88 ja 90 alusel võetakse komisjoni põhjendatud otsusega pärast konsulteerimist järelevalvekomiteega. Otsus edastatakse teadmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 6

Ameti tegevus

1. Ameti direktoril on ameti personaliga seoses õigused, mille Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad annavad ametisse nimetavale ametiisikule ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimused teenistuslepinguid sõlmima volitatud ametiisikule. Tal lubatakse neid volitusi delegeerida. Ta kehtestab vastavalt personalieeskirjadele ja muude teenistujate teenistustingimustele töölevõtmise tingimused ja üksikasjaliku korra, eriti lepingute kestuse ja pikendamise kohta.

2. Pärast järelevalvekomiteega konsulteerimist saadab direktor eelarve-peadirektorile esialgse eelarveprojekti, mis kirjendatakse aasta üldeelarvesse ametit käsitlevasse eraldi rubriiki.

3. Direktor tegutseb eelarve A osa ametit käsitleva eraldi rubriigi ja B osa pettustevastast võitlust käsitlevate eraldi rubriikide rakendamisel eelarvevahendite käsutajana. Tal on lubatud oma volitusi delegeerida.

4. Komisjoni struktuuri käsitlevaid komisjoni otsuseid kohaldatakse ameti suhtes niivõrd, kuivõrd need on kooskõlas ühenduse seadusandja vastuvõetud ametit käsitlevate sätetega, käesoleva otsusega ja selle üksikasjalike rakenduseeskirjadega.

Artikkel 7

Jõustumiskuupäev

Käesolev otsus jõustub Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) jõustumise kuupäeval. Kuni ameti direktori ametisse nimetamisele järgneva kuu esimese päevani tegeleb ameti jooksva tööga pettuste tõkestamise kooskõlastamise töökonna direktor.

Brüssel, 28. aprill 1999

Komisjoni nimel

president

Jacques Santer

--------------------------------------------------

Top