Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

Komisjoni direktiiv 98/90/EÜ, 30. november 1998, millega kohandatakse mootorsõidukite ja nende haagiste uksi käsitlevat nõukogu direktiivi 70/387/EMÜ tehnika arengugaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

31998L0090Euroopa Liidu Teataja L 337 , 12/12/1998 Lk 0029 - 0039


Komisjoni direktiiv 98/90/EÜ,

30. november 1998,

millega kohandatakse mootorsõidukite ja nende haagiste uksi käsitlevat nõukogu direktiivi 70/387/EMÜ tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/14/EÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1970. aasta direktiivi 70/387/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste uksi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [3] muudetud Taani, Iirimaa ning Ühendkuningriigi ühinemisaktiga, eriti selle artiklit 3,

ning arvestades, et:

direktiiv 70/387/EMÜ on üks mitmest üksikdirektiivist EÜ tüübikinnitusmenetluse kohta, mis kehtestati direktiiviga 70/156/EMÜ; sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes direktiivi 70/156/EMÜ sätteid, mis kehtivad sõidukite süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul;

direktiivi 70/387/EMÜ saab veelgi kohandada tehnika arenguga, parandades isikute ohutust, kes sisenevad mõnede raskete kaubaveokite juhikabiini või lahkuvad sealt;

eelkõige direktiivi 70/156/EMÜ artikli 3 lõikes 4 ja artikli 4 lõikes 3 nõutakse, et igale üksikdirektiivile oleks lisatud teatis, mis sisaldab selle direktiivi I lisa asjakohaseid kirjeid, ja samuti VI lisal põhinev tüübikinnitustunnistus tüübikinnituse arvutistamiseks;

pidades silmas direktiivi 70/387/EMÜ praktilist kohaldamist on vaja tagada, et igas liikmesriigis oleksid ühtsed sätted;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiiviga 70/156/EMÜ asutatud tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 70/387/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklis 1 asendatakse sõna "põllumajandustraktorid" sõnadega "põllumajandus- ja metsatraktorid" ning sõnad "-masinad ja töösõidukid" sõnadega "kõik liikurmasinad".

2. Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1. Alates 1. jaanuarist 1999 ei tohi liikmesriigid sõidukiustega seotud põhjustel:

- keelduda mis tahes sõidukitüübile EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest

või

- keelata sõidukite registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist,

kui sõidukid vastavad direktiivi 70/387/EMÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) nõuetele.

2. Alates 1. oktoobrist 2000 liikmesriigid:

- ei anna EÜ tüübikinnitust

ja

- võivad keelduda siseriikliku tüübikinnituse andmisest

uutele sõidukitüüpidele sõidukiustega seotud põhjustel, kui direktiivi 70/387/EMÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) nõuded ei ole täidetud.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 1998. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

[2] EÜT L 91, 25.3.1998, lk 1.

[3] EÜT L 176, 10.8.1970, lk 5.

--------------------------------------------------

LISA

1. Direktiivi 70/387/EMÜ lisade ette lisatakse järgmine lisade loetelu:

LISADE LOETELU

1. | I LISA | Reguleerimisala, mõisted, üldnõuded, EÜ tüübikinnituse taotlemine, EÜ tüübikinnituse andmine, tüübi ja tüübikinnituse muudatused, toodangu vastavus |

1. liide: | Teatis |

2. liide: | EÜ tüübikinnitustunnistus |

2. | II LISA: | Konstruktsiooni- ja paigaldusnõuded ja koormuskatsed |

3. | III LISA: | Juhikabiini uste kaudu sisse- ja väljapääsu puudutavad nõuded |

.

2. I lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

REGULEERIMISALA, MÕISTED, ÜLDNÕUDED, EÜ TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE, EÜ TÜÜBIKINNITUSE ANDMINE, TÜÜBI JA TÜÜBIKINNITUSE MUUDATUSED, TOODANGU VASTAVUS

1. REGULEERIMISALA

1.1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse M1- ja N-kategooriasse [1] kuuluvate mootorsõidukite suhtes.

2. MÕISTED

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

2.1. sõiduki kinnitamine – sõidukitüübi kinnitamine uste ja nende karakteristikute suhtes;

2.2. sõidukitüüp – sõidukid, mis oluliselt ei erine järgmiste peamiste omaduste poolest:

- sulgurite ja hingede konstruktsiooni- ja tugevusomadused II lisas osutatud sõidukite puhul,

- astmelaudade ja astmete konstruktsiooni- ja paigaldusnõuded III lisas loetlemata sõidukite puhul,

- juurdepääsuastmete ja käepidemete asukoht ja geomeetrilised omadused III lisas osutatud sõidukite puhul

niivõrd, kui need karakteristikud omavad tähendust seoses käesoleva direktiivi nõuetega.

3. ÜLDNÕUDED

3.1. Konstruktsioon

3.1.1. Sõiduki konstruktsiooniomadused peavad võimaldama sellesse siseneda ja sealt väljuda täiesti ohutult.

3.1.2. N2-kategooriasse kuuluvad sõidukid, mille täismass ületab 7,5 tonni, ja N3-kategooriasse kuuluvad sõidukid loetakse eespool osutatud nõuetele vastavaks, kui III lisa ettekirjutused on täidetud.

3.2. Uksed, sisse- ja väljapääsud

3.2.1. Uksed, sisse- ja väljapääsud peavad olema kergesti ja ohutult kasutatavad.

3.3. Uksed ja sulgurid

3.3.1. Uste ja sulgurite ehitus peab olema selline, et sulgemisel oleks võimalik vältida häirivat müra.

3.3.2. Uksesulgurite konstruktsioon peab olema selline, et uksed ei avaneks juhuslikult.

3.4. Sulgurid ja hinged (konstruktsiooni- ja paigaldusnõuded)

3.4.1. Hingedel liikuvate uste (v.a voltuksed) paigaldamisel sõiduki külgedesse tuleb hinged kinnitada uste esiservade külge sõiduki liikumissuunas. Kaksikuste puhul kehtivad need nõuded esimesena avaneva uksetiiva suhtes; ukse teist tiiba peab saama riivistada.

3.4.2. M1-kategooriasse kuuluvate sõidukite külguste sulgurid ja hinged peavad vastama käesoleva direktiivi II lisas kehtestatud nõuetele.

3.5. Astmelauad ja astmed (konstruktsiooni- ja paigaldusnõuded)

3.5.1. Käesoleva direktiivi tähenduses ei loeta astmelaudadeks ega astmeteks rattarummu, velgi ega muid ratta osi, v.a siis, kui konstruktsiooni või kasutamisega seotud põhjused välistavad astmelaudade või astmete paigaldamise sõiduki muudesse kohtadesse.

3.5.2. Kui M1-, N1- ja N2- kategooriasse kuuluvate sõidukite, mille täismass ei ületa 7,5 tonni, sõitjateruumi sissepääsu porand on maapinnast kõrgemal kui 600 mm, peab sõidukil olema vahemalt üks astmelaud või aste.

3.5.2.1. Kuid maastikusõidukite puhul, nagu see on määratletud direktiivi 70/156/EMÜ II lisa A osas, võib see vahemaa maapinnast olla kuni 700 mm.

3.5.2.2. Astmelauad või astmed peavad olema konstrueeritud nii, et välistada libisemisohtu.

4. EÜ TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE

4.1. Sõiduki tootja esitab EÜ tüübikinnituse taotluse sõidukitüübi uste suhtes.

4.2. Teatise näidis on esitatud 1. liites.

4.3. Tüübikinnituskatseid tegevale tehnilisele teenistusele esitatakse kinnitatava tüübi representatiivsõiduk.

5. EÜ TÜÜBIKINNITUSE ANDMINE

5.1. Kui asjakohased nõuded on täidetud, antakse EÜ tüübikinnitus direktiivi 70/156/EMÜ artikli 4 lõike 3 alusel.

5.2. EÜ tüübikinnitustunnistuse näidis on esitatud 2. liites.

5.3. Igale kinnituse saanud sõidukitüübile omistatakse kinnitusnumber vastavalt direktiivi 70/156/EMÜ VII lisale. Sama liikmesriik ei või anda sama numbrit teisele sõidukitüübile.

6. TÜÜBI JA TÜÜBIKINNITUSE MUUDATUSED

6.1. Käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud tüübi muutmisel kohaldatakse direktiivi 70/156/EMÜ artikli 5 sätteid.

7. TOOTMISE VASTAVUS

7.1. Tootmise vastavust käsitlevad meetmed võetakse direktiivi 70/156/EMÜ artiklis 10 sätestatud korras.

1. liide

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. liide

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3. II lisa muudetakse järgmiselt:

a) pealkirjas asendatakse sõna "SÕIDUAUTOD" sõnadega "M1-KATEGOORIA SÕIDUKID";

b) punktis 1.1 asendatakse sõna "direktiiv" sõnaga "lisa".

4. Lisatakse järgmine III lisa:

III LISA

N2-KATEGOORIA SÕIDUKITE, MILLE TÄISMASS ÜLETAB 7,5 TONNI, JA N3-KATEGOORIA SÕIDUKITE JUHIKABIINI USTE KAUDU SISSE- JA VÄLJAPÄÄSU PUUDUTAVAD NÕUDED

1. Juhikabiini viivad astmed (vt joonis)

1.1. Horisontaalsel ja siledal pinnal oleva töökorras sõiduki puhul ei tohi maapinna ja alumise astme ülemise pinna vaheline kaugus A ületada 600 mm.

1.1.1. Kuid maastikusõidukite puhul, nagu see on määratletud direktiivi 70/156/EMÜ II lisa A osas, võib see vahemaa A olla kuni 700 mm.

1.2. Astmete ülemiste pindade vaheline vahemaa B ei tohi ületada 400 mm. Kahe järjestikuse astme vaheline vertikaalne vahemaa ei tohi varieeruda enam kui 50 mm.

1.2.1. Kuid maastikusõidukite puhul (vt 1.1.1) võib viimati nimetatud suurus olla kuni 100 mm.

1.3. Lisaks tuleb täita järgmisi minimaalseid geomeetrilisi spetsifikatsioone:

— astme sügavus (D): | 80 mm |

— astme kliirens (E) (k.a astme sügavus): | 150 mm |

— astme laius (F): | 300 mm |

— madalaima astme laius (G): | 200 mm |

— astme kõrgus (S): | 120 mm |

— astme ülekate (H): | 0 mm |

— pikisuunaline kattuvus (J): | 200 mm |

1.3.1. Kuid maastikusõidukite puhul (vt 1.1.1) võib väärtust F vähendada kuni 200 millimeetrini.

1.4. Konstruktsiooni või kasutamisega seotud põhjustel ja maastikusõidukite puhul (vt 1.1.1) võib alumine aste olla varb. Sellisel juhul peab varva sügavus R olema vähemalt 20 mm.

1.4.1. Ümara ristlõikega varvad ei ole lubatud.

1.5. Juhikabiinist allalaskumisel peab ülemise astme asukoht olema kergesti leitav.

1.6. Astmete pealispind peab olema libisemisvastane. Lisaks sellele peab sõidu ajal ilmastikule ja mustusele avatud astmetel olema piisav äravool (kuivamispind).

2. Juhikabiini käepidemed (vt joonis)

2.1. Juhikabiini pääsemiseks peab olema üks või mitu sobivat käsipuud või käepidet või muud samaväärset kinnihoidmisvahendit.

2.1.1. Käsipuu(d) või käepidemed või samaväärsed kinnihoidmisvahendid peavad asuma nii, et neist saab kergesti kinni haarata ja et need ei takista juhikabiini pääsemist.

2.1.2. Käsipuude või käepidemete või samaväärsete kinnihoidmisvahendite kinnihoidmiskohas tohib olla kuni 100 mm katkestus (nt vahekinnitused).

2.1.3. Kui juhikabiini pääsemiseks on rohkem kui kaks astet, peavad käsipuud, käepidemed või samaväärsed kinnihoidmisvahendid asuma nii, et isik saaks üheaegselt toetada ennast kolmes punktis (kahe käe ja ühe jalaga või kahe jala ja ühe käega).

2.1.4. Käsipuude, käepidemete ja samaväärsete kinnihoidmisvahendite, v.a trepid, konstruktsioon ja asetus peab olema niisugune, et kasutajad laskuksid näoga kabiini suunas.

2.1.5. Rooliratast võib lugeda käepidemeks.

2.2. Horisontaalsel ja siledal pinnal oleva töökorras sõiduki puhul ei tohi maapinna ja vähemalt ühe käsipuu või käepideme või samaväärse kinnihoidmisvahendi alumise ääre vaheline kõrgus N ületada 1850 mm.

2.2.1. Kuid maastikusõidukite puhul (vt 1.1.1) võib see vahemaa olla kuni 1950 mm.

2.2.2. Kui juhikabiini põranda kaugus maapinnast on suurem kui N, loetakse seda kaugust N-iks.

2.2.3. Lisaks sellele on käsipuu(de) või käepidemete või samaväärsete kinnihoidmisvahendite ülemise ääre ja ülemise astme (juhikabiini põranda) vaheline minimaalne vahemaa P:

- käsipuu(de) või käepidemete või samaväärsete kinnihoidmisvahendite (U) puhul 650 mm,

- käsipuu(de) või käepidemete või samaväärsete kinnihoidmisvahendite (V) puhul 550 mm.

2.3. Tuleb täita järgmisi geomeetrilisi spetsifikatsioone:

— kinnihoidmiskoha mõõtmed (K): | minimaalselt 16 mm maksimaalselt 38 mm, |

— pikkus (M): | minimaalselt 150 mm, |

— kaugus sõiduki osadest (L): | avatud uksega minimaalselt 40 mm. |

+++++ TIFF +++++

3. Kui juhikabiini põrand on kaldu, saadakse nõutavad mõõdud horisontaaltasandist, mis läbib põranda esiääre ja selle all oleva astme keskme vertikaaltasandi lõikumispunkti ja on risti sõiduki pikisuunalise kesktasandiga.

[1] Nagu see on määratletud direktiivi 70/156/EMÜ II lisa A osas.

--------------------------------------------------

Top