EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0569

Komisjoni otsus, 6. oktoober 1998, milles sätestatakse Tuneesiast pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(1998) 2952 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 277, 14.10.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; kehtetuks tunnistatud 32006R1664 . Latest consolidated version: 03/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/oj

31998D0569Euroopa Liidu Teataja L 277 , 14/10/1998 Lk 0031 - 0035


Komisjoni otsus,

6. oktoober 1998,

milles sätestatakse Tuneesiast pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2952 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/569/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/492/EMÜ, milles sätestatakse tervishoiunõuded elusate kahepoolmeliste karploomade tootmiseks ja turuleviimiseks, [1] viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ, [2] eriti selle artiklit 9,

ning arvestades, et:

komisjoni ekspert on teinud Tuneesiasse kontrollkülastuse, et kontrollida ühendusse saadetavate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude tootmis-, ladustamis- ja lähetustingimusi;

Tuneesia õigusaktide alusel vastutab elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude tervisliku seisundi kontrollimise ning tootmise hügieeni- ja sanitaartingimuste järelevalve eest Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l’agriculture; samade õigusaktide alusel antakse DGSA-le õigus lubada või keelata teatavates vööndites kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude püük;

DGSA ja selle laboratooriumid on võimelised tõhusalt kontrollima Tuneesia kehtivate õigusaktide kohaldamist;

Tuneesia pädevad asutused on kohustunud edastama komisjonile regulaarselt ja viivitamata andmed toksiine sisaldava planktoni olemasolu kohta kalastusvööndites;

Tuneesia pädevad asutused on andnud ametliku kinnituse direktiivi 91/492/EMÜ lisa V peatükis kindlaksmääratud nõuete täitmise ning kõnealuses direktiivis sätestatud tootmis- ja ümberpaigutamispiirkondade liigitamist, lähetuskeskuste heakskiitmist ning rahva tervise ja tootmise kontrollimist käsitlevate nõuetega samaväärsete nõuete täitmise kohta; eelkõige tuleb ühendusele teatada võimalikest muutustest kalastusvööndites;

Tuneesia sobib direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punktis a osutatud vastavustingimusi täitvate kolmandate riikide loetellu kandmiseks;

direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti b alapunktis i osutatud veterinaarsertifikaadi saamise kord peab hõlmama samuti näidissertifikaadi määratlust ning sertifikaadi koostamisel kasutatavat keelt (kasutatavaid keeli) ja sellele alla kirjutama volitatud isiku ametijärku käsitlevaid miinimumnõudeid;

vastavalt direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti b alapunktile ii tuleb määratleda tootmispiirkonnad, kust kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid, mantelloomi ja meritigusid võib püüda ja ühendusse eksportida;

vastavalt direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punktile c tuleks koostada nende ettevõtete loetelu, millest on lubatud importida kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid, mantelloomi ja meritigusid; kõnealune loetelu tuleb koostada DGSA poolt komisjonile esitatud teabe põhjal; seepärast peab DGSA tagama direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti c vastavate sätete järgimise;

impordi eritingimusi kohaldatakse, ilma et see piiraks nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ (akvakultuuriloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [3] viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ) kohaselt tehtud otsuste kohaldamist;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l’agriculture on Tuneesia pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude vastavust direktiivi 91/492/EMÜ nõuetele.

Artikkel 2

Tuneesiast pärit inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod peavad vastama järgmistele tingimustele:

1. igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab käesoleva otsuse A lisas esitatud näidisele;

2. partiid peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud tootmispiirkondadest;

3. partiid peavad olema pakitud pitseeritud pakenditesse käesoleva otsuse C lisas loetletud heakskiidetud lähetuskeskuses;

4. igal pakil peab olema kustumatu tervisemärk, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

- lähteriik: TUNEESIA,

- liik (tavaline nimi ja teaduslik nimi),

- tootmispiirkonna ja lähetuskeskuse loanumber,

- pakkimise kuupäev, mis sisaldab vähemalt päeva ja kuud.

Artikkel 3

1. Artikli 2 lõikes 1 nimetatud sertifikaadid tuleb koostada vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus toimub kontrollimine.

2. Sertifikaatidel peab olema DGSA esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. oktoober 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 1.

[2] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31.

[3] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1.

--------------------------------------------------

A LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B LISA

TOOTMISPIIRKONNAD, MIS VASTAVAD NÕUKOGU DIREKTIIVI 91/492/EMÜ LISA I PEATÜKI PUNKTI 1 ALAPUNKTIS B SÄTESTATUD NÕUETELE

| Nimi |

T 1 | Lac de Tunis (Nord) |

T 2 | Canal de Tunis |

B 1 | Menzel Jemil |

B 2 | Faroua |

S 1 | Sfax Nord |

S 2 | Gargour |

S 3 | Guetifa |

S 4 | O. Maltine Nord |

S 5 | O. Maltine Sud |

S 6 | Skhira |

G 1 | Gabès Nord |

G 2 | Gabès Sud 1 |

G 3 | Gabès Sud 2 |

M 1 | Médenine Nord |

M 2 | Lagune Boughrara |

M 3 | Djerba Nord |

--------------------------------------------------

C LISA

LOETELU ETTEVÕTETEST, MILLEST ON LUBATUD EKSPORTIDA EUROOPA ÜHENDUSSE

Number | Nimi | Aadress |

P.U 200 | M. A. Trad | Port de Zarzouna-Bizerte |

P.U 300 | Prince Export | Port Prince-Nabeul |

P.U 306 | Médipêche el ghoul | Sidi Daoud-Nabeul |

--------------------------------------------------

Top