Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0362

98/362/EC: Commission Decision of 19 May 1998 amending for the second time Commission Decision 93/42/EEC, concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Member States or regions of Member States free from the disease, in relation to Sweden and amending Commission Decision 95/109/EC (notified under document number C(1998) 1355) (Text with EEA relevance)

OJ L 163, 6.6.1998, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/362/oj

31998D0362Official Journal L 163 , 06/06/1998 P. 0048 - 0049


KOMISJONI OTSUS,

19. mai 1998,

millega muudetakse teist korda komisjoni otsust 93/42/EMÜ Rootsi puhul seoses lisatagatistega veiste infektsioosse rinotrahheiidi osas haigusvabadesse liikmesriikidesse või liikmesriikide piirkondadesse saadetavate veiste jaoks ning millega muudetakse komisjoni otsust 95/109/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 1355 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/362/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta,1 viimati muudetud ja ajakohastatud nõukogu direktiiviga 97/12/EÜ,2 eriti selle artikli 9 lõiget 3 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades, et:

veiste infektsioosse rinotrahheiidi tõrjeprogramm Rootsis on heaks kiidetud komisjoni otsusega 95/71/EÜ;3 on leitud, et see programm on olnud Rootsis kõnealuse haiguse tõrjumisel edukas;

saavutatud edu kaitsmiseks ja veiste infektsioosse rinotrahheiidi tõrjeprogrammi edukaks lõpuleviimiseks on komisjoni otsusega 95/109/EÜ4 antud Rootsile teatavad lisatagatised;

Rootsi leiab, et tema territoorium on vaba veiste infektsioossest rinotrahheiidist, ja on esitanud komisjonile täiendavad dokumendid;

Rootsi ametiasutused kohaldavad veiste liikumise suhtes riigi piires eeskirju, mis on vähemalt samaväärsed käesoleva otsusega ettenähtud eeskirjadega;

komisjoni otsusega 93/42/EMÜ,5 muudetud otsusega 94/962/EÜ,6 antakse lisatagatised seoses veiste infektsioosse rinotrahheiidiga Taani ja Soome saadetavate veiste puhul;

Rootsis saavutatud edu kaitsmiseks on asjakohane näha ette teatavad lisatagatised; seetõttu on asjakohane muuta kõnealust otsust nii, et samad tagatised antaks Rootsile;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/42/EMÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Teine rida otsuse 95/109/EÜ lisas jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. mai 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

1 EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

2 EÜT L 109, 25.4.1997, lk 1.

3 EÜT L 59, 17.3.1997, lk 33.

4 EÜT L 79, 7.4.1995, lk 32.

5 EÜT L 16, 25.1.1993, lk 50.

6 EÜT L 371, 31.12.1994, lk 27.

LISA

Liikmesriik Piirkond

Taani kõik piirkonnad

Soome kõik piirkonnad

Rootsi kõik piirkonnad

Top