EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1714

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1714/97, 3. september 1997, milles sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda seoses teatavate ühendusse eksporditavate tekstiiltoodetega

OJ L 242, 4.9.1997, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 153 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 153 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 013 P. 189 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1714/oj

31997R1714Euroopa Liidu Teataja L 242 , 04/09/1997 Lk 0010 - 0018


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1714/97,

3. september 1997,

milles sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda seoses teatavate ühendusse eksporditavate tekstiiltoodetega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik [1] (viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 82/97 [2]), eriti selle artiklit 249,

võttes arvesse ühenduse tolliseadustikku kehtestava nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 rakendussätteid käsitlevat komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93 [3] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1427/97 [4]), eriti selle artiklit 76,

ning arvestades, et:

nõukogu 19. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 3281/94, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste nelja-aastast kava (1995–1998) teatavate arengumaadest pärit tööstustoodete suhtes, [5] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 998/97, [6] andis ühendus Kambodžale kõnealused soodustused;

määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikliga 67 ja sellele järgnevate artiklitega kehtestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kohaldatava päritolustaatusega toodete määratlus; kõnealuse määruse artiklis 76 sätestatakse siiski erandid nendest sätetest üldise soodustuste süsteemiga hõlmatud vähim arenenud riikide suhtes, kes esitavad ühendusele vastava taotluse;

Kambodža valitsus on sellist erandit taotlenud seoses teatavate tekstiiltoodetega; ühenduse taotlusel on Kambodža esitanud nõutava majandusalase lisateabe;

Kambodža esitatud taotlus vastab artikli 76 nõuetele; eelkõige takistab teatavate (iga-aastaseid) koguseid käsitlevate tingimuste kehtestamine, mis kajastavad ühenduse turu võimet Kambodža tooteid vastu võtta, Kambodža ekspordimahtu ja tegelikke kaubavoogusid, vastavate ühenduse tööstusharude kahjustamist;

soodustatud riikide vahelise piirkondliku koostöö edendamiseks on soovitatav ette näha, et kõnealuse erandi raames Kambodžas kasutatavad toorained peaksid olema pärit Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) (välja arvatud Myanmar), Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni (SAARC) või Lomé konventsiooni kuuluvatest riikidest;

nõuded laiendada kõnealuse erandi kohaldamisala ettenähtust suuremate koguste suhtes tuleb läbi vaadata Kambodža ametivõimudega konsulteerides;

igal juhul võib kõnealust erandit kohaldada ainult kuni 31. detsembrini 1998, kui lõpeb praeguse tööstustoodete suhtes kohaldatava üldiste tariifsete soodustuste kava kehtivusaeg;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee (päritolu osakonna) arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Erandina määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklist 67 ja järgnevatest artiklitest loetakse käesoleva määruse lisas loetletud tooteid, mis on valmistatud Kambodžas riiki imporditud ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) (välja arvatud Myanmar), Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni (SAARC) või Lomé konventsiooni kuuluvatest riikidest pärit olevast riidest (riidest tooted) või lõngast (silmkoelised tooted), Kambodžast pärinevaiks vastavalt allpool sätestatud korrale.

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse tooteid ASEANi või SAARCi riikidest pärinevaiks, kui need on saadud kõnealustes riikides määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud päritolureeglite kohaselt, või Lomé konventsiooni alusel soodustatud riikidest pärinevaiks, kui need on saadud kõnealustes riikides AKV-EMÜ neljanda konventsiooni [7] protokollis nr 1 sätestatud päritolureeglite kohaselt.

3. Kambodža pädevad ametiasutused kohustuvad võtma kõiki vajalikke meetmeid, et tagada lõike 2 sätete täitmine.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse ajavahemikus 1. august 1997–31. detsember 1998 Kambodžast ühendusse imporditud toodete suhtes aastaste koguste osas, mis on iga toote puhul lisas loetletud.

Artikkel 3

Artiklis 2 osutatud koguseid haldab komisjon, kes võib nende tõhusa haldamise tagamiseks võtta kõik vajalikud haldusmeetmed.

Kui importija esitab vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni liikmesriigis, taotledes käesoleva määruse sätetest tulenevaid eeliseid, ning kui toll tema taotluse rahuldab, teatab asjaomane liikmesriik sellest komisjonile ja eraldab oma vajadustele vastava koguse.

Eraldustaotlused, milles on kirjas deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev, saadetakse viivitamata komisjonile.

Kui kasutada olev kogus seda võimaldab, teeb komisjon eraldised vastavalt kuupäevale, millal asjaomase liikmesriigi toll rahuldas vabasse ringlusse lubamise taotluse.

Kui liikmesriik ei kasuta eraldatud koguseid ära, tagastab ta need võimalikult kiiresti vastava kasutada oleva koguse hulka.

Kui taotletavad kogused ületavad kasutada oleva koguse, jaotatakse kasutada olev kogus taotlejate vahel võrdeliselt. Komisjon teatab tehtud eraldistest liikmesriikidele.

Iga liikmesriik tagab kõnealuste toodete importijatele võrdse ja jätkuva võimaluse kasutada nimetatud koguseid seni, kuni asjakohane kasutada olev kogus seda võimaldab.

Artikkel 4

Kui artikli 3 kohased eraldised moodustavad lisas esitatud kogustest 80 %, kontrollib komisjon Kambodža ametivõimudega konsulteerides, kas erandi kohaldamist on vaja jätkata, kui nimetatud kogused on täis saanud.

Artikkel 5

Käesoleva määruse kohaselt väljastatava päritolusertifikaadi vormi A lahtrisse 4 tehakse järgmine märge:

"Erand — määrus (EÜ) nr 1714/97"

.

Artikkel 6

Kahtluse korral võivad liikmesriigid nõuda koopiat dokumendist, mis tõendab kõnealuse erandi alusel Kambodžas kasutatavate materjalide päritolu. Sellise nõude võib esitada ajal, kui käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluv kaup vabasse ringlusse lubatakse, või määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 94 sätestatud halduskoostöö kohaselt.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 1997.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. september 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mario Monti

[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[2] EÜT L 17, 21.1.1997, lk 1.

[3] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

[4] EÜT L 196, 24.7.1997, lk 31.

[5] EÜT L 348, 31.12.1994, lk 1.

[6] EÜT L 144, 4.6.1997, lk 13.

[7] EÜT L 229, 17.8.1991, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Jrk nr | Tekstiili kategooria | CN– kood | Kauba kirjeldus | Kogus (1.1—31.12) |

09.8050 | 4 | 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | Särgid, T-särgid, kerged rull-, polo- või püstkaelusega peenkoes džemprid ja pulloverid (v.a lambavillast ja muude loomade villast), alussärgid jms tooted, silmkoelised või heegeldatud | 2543971 tükki |

09.8051 | 5 | 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | Kampsunid, pulloverid, käisteta pulloverid, vestid, kaheosalised komplektid pulloverist ja kampsunist, kardiganid, ööjakid ja džemprid (v.a jakid, pintsakud ja bleiserid), anorakid, tuulepluusid, pihtkuued jms tooted, silmkoelised või heegeldatud | 1259190 tükki |

09.8052 | 6 | 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | Meeste ja poiste riidest põlvpüksid, lühikesed püksid (v.a supelpüksid) ja pikad püksid; naiste ja tüdrukute riidest pikad püksid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest; voodriga dressipüksid, v.a kategooriatesse 16 või 29 kuuluvad, puuvillast või keemilistest kiududest | 703954 tükki |

09.8053 | 7 | 610610006106200061069010620620006206300062064000 | Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud või mitte | 546108 tükki |

09.8054 | 8 | 620510006205200062053000 | Meeste ja poiste särgid, v.a silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 481307 tükki |

09.8055 | 10 | 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, silmkoelised või heegeldatud | 1100 paari |

09.8056 | 12 | 6115120061151910611519906115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | Sukkpüksid, retuusid, sukad, alussukad, sokid, lühikesed sokid, pöiakaitsed jms tooted, silmkoelised või heegeldatud, v.a väikelastele mõeldud, sh veenilaiendite ravisukktooted, v.a kategooriasse 70 kuuluvad tooted | 1100 paari |

09.8057 | 13 | 610711006107120061071900610821006108220061082900 | Meeste ja poiste aluspüksid, naiste ja tüdrukute pikendatud sääreosaga aluspüksid ja püksikud, silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 1936 tükki |

09.8058 | 14 | 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | Meeste ja poiste riidest mantlid, vihmamantlid ja muud mantlid ning keebid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest (v.a kategooriasse 21 kuuluvad parkad) | 19177 tükki |

09.8059 | 15 | 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | Naiste ja tüdrukute riidest mantlid, vihmamantlid ja muud mantlid ning keebid, jakid, pintsakud ja bleiserid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest (v.a kategooriasse 21 kuuluvad parkad) | 124727 tükki |

09.8060 | 16 | 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest, v.a suusakostüümid; meeste ja poiste voodriga spordidressid, mille pealisriie on ühest ja samast riidest, puuvillast või keemilistest kiududest | 4202 tükki |

09.8061 | 17 | 62033100620332906203339062033919 | Meeste ja poiste jakid, pintsakud ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 19274 tükki |

09.8062 | 18 | 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted, v.a silmkoelised või heegeldatud | 29,7 tonni |

620811006208191062081990620821006208220062082900620891116208911962089190620892106208929062089900 | Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted, v.a silmkoelised või heegeldatud |

09.8063 | 21 | ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | Parkad, anorakid, tuulepluusid, pihtkuued jms tooted, v.a silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest voodriga dressipluusid, v.a kategooriatesse 16 või 29 kuuluvad, puuvillast või keemilistest kiududest | 409755 tükki |

09.8064 | 24 | 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | Meeste ja poiste öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud | 30833 tükki |

61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 | Naiste ja tüdrukute öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud |

09.8065 | 26 | 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | Naiste ja tüdrukute kleidid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 11767 tükki |

09.8066 | 27 | 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | Naiste ja tüdrukute seelikud, sh püksseelikud | 13270 tükki |

09.8067 | 28 | 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | Püksid, rinnatüki ja traksidega poolkombinesoonid (tunked), põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelpüksid), silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 267951 tükki |

09.8068 | 29 | 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest, v.a suusakostüümid; naiste ja tüdrukute voodriga spordidressid, mille pealisriie on ühest ja samast riidest, puuvillast või keemilistest kiududest | 6064 tükki |

09.8069 | 31 | 62121000 | Rinnahoidjad, riidest, silmkoelised või heegeldatud | 21865 tükki |

09.8070 | 68 | 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | Väikelaste rõivad ja rõivamanused, v.a kategooriatesse 10 ja 87 kuuluvad väikelaste sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad ja kategooriasse 88 kuuluvad väikelaste sukad, sokid ja pöiakaitsed, v.a silmkoelised või heegeldatud | 12,1 tonni |

09.8071 | 69 | 61081110610811906108191061081990 | Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, silmkoelised või heegeldatud | 2464 tükki |

09.8072 | 72 | 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | Supelrõivad villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 1100 tükki |

09.8073 | 73 | 611211006112120061121900 | Spordidressid silmkoelisest või heegeldatud kangast, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 96551 tükki |

09.8074 | 74 | 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kostüümid ja komplektid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest, v.a suusakostüümid | 14916 tükki |

09.8075 | 75 | 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud ülikonnad ja komplektid, villast, puuvillast või keemilistest kiududest, v.a suusakostüümid | 1100 tükki |

09.8076 | 76 | 620322106203231062032911620332106203331062033911620342116203425162034311620343316203491162034931 | Meeste ja poiste töö- ja ametirõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud | 9,9 tonni |

62042210620423106204291162043210620433106104391162046211620462516204631162046331620469116204693162113210621133106211421062114310 | Naiste ja tüdrukute põlled, kitlid ja teised töö- ja ametirõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud |

09.8077 | 78 | 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | Rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud, mis ei kuulu kategooriatesse 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 | 80,3 tonni |

09.8078 | 83 | 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | Mantlid, jakid, pintsakud, bleiserid ja muud rõivad, sh suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud, v.a kategooriatesse 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvad | 18,7 tonni |

09.8079 | 84 | 62142000621430006214400062149010 | Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, v.a silmkoelised või heegeldatud, villast, puuvillast või keemilistest kiududest | 1,1 tonni |

09.8080 | 86 | 621220006212300062129000 | Korsetid, korsettvööd, sukahoidjad, traksid, sukapaelad jms tooted ning nende osad, silmkoelised või heegeldatud või mitte | 1100 tükki |

09.8081 | 156 | 61069030ex61109090 | Naiste ja tüdrukute pluusid ja pulloverid, silmkoelised või heegeldatud, siidist või siidijääkidest | 1,1 tonni |

09.8082 | 157 | 61019010610190906102901061029090ex6103390061034999ex61041900ex61042900ex610439006104490061046999610590906106905061069090ex61079900610899906109909061109010ex61109090ex6111900061149000 | Silmkoelised või heegeldatud rõivad, mis ei kuulu kategooriatesse 1—123 või kategooriasse 156 | 6,6 tonni |

09.8083 | 159 | 6204491062061000 | Kleidid, pluusid ja särkpluusid, v.a silmkoelised või heegeldatud, siidist või siidijääkidest | 6,6 tonni |

62141000 | Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, v.a silmkoelised või heegeldatud, siidist või siidijääkidest |

62151000 | Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed siidist ja siidijääkidest |

09.8084 | 161 | 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 | Rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud, mis ei kuulu kategooriatesse 1—123 või kategooriasse 159 | 1,1 tonni |

--------------------------------------------------

Top