EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1427

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1427/97, 23. juuli 1997, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

OJ L 196, 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 88 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

31997R1427Euroopa Liidu Teataja L 196 , 24/07/1997 Lk 0031 - 0038


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1427/97,

23. juuli 1997,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 82/97, [2] eriti selle artiklit 249,

ning arvestades, et:

määruse (EMÜ) nr 2913/92 (edaspidi "seadustik") artikli 20 lõike 3 punktides d, e ja f nimetatud meetmete kohaldamist võib piirata teatava impordimahuga olemasolevate tariifikvootide või -lagede abil;

alates 1988. aastast on nõukogu süstemaatiliselt delegeerinud komisjonile vastutuse tariifikvootide "kes ees, see mees" põhimõttel korralduse ja tariifsete soodusmeetmete raames toimuva impordi järelevalve eest; kõnealuse korralduse ja järelevalve üldpõhimõtted ja -eeskirjad tuleks stabiilsuse ja selguse huvides ning nende toimimise tõhustamiseks ühtsesse seadustikku koondada; kõnealuseid tariifikvoote võib kohaldada üksnes kaupade suhtes, mis on deklareeritud vabasse ringlusse lubamiseks vastavate tariifikvootide avamise ja sulgemise päeva vahelisel ajal;

nende tariifikvootide korralduse eeskirjad peavad tagama kõikide importijate ühetaolise ja õiglase kohtlemise ühenduse kõikides osades; selle kohaselt tuleb kõikidele ühenduse importijatele tagada võrdne ja pidev võimalus kasutada kõnealuseid tariifikvoote kuni nende ammendamiseni ning eraldisi tuleb teha üks kord tööpäevas, välja arvatud juhul, kui see tehniliste tingimuste tõttu ei ole võimalik;

juhtudel, kui ei ole alust arvata, et tariifikvoot lähiajal ammendatakse, koormab tagatise esitamine imporditollimaksude puhul, mida tariifikvoodi eraldamise tõttu arvatavasti ei tasuta, asjatult ettevõtjaid; ühetaolise kohtlemise huvides võivad liikmesriigid imporditollimaksude tasumise tagatise nõudmisest loobuda, kui on otsustatud, et teatavat tariifikvooti lähimal ajal ei ammendata;

äritehingute üksikasju tuleb kaitsta konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjadega;

tariifikvootide korralduseks ja sooduskohtlemise järelevalveks on vaja komisjoni ja liikmesriikide tolli vahelist laiaulatuslikku halduskoostööd;

tuleb ette näha tarbija poolt kolmandale riigile tagastatud posti teel tellitud kauba vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni kehtetuks tunnistamine;

ühenduse transiidiprotseduuri alusel raudteel veetavate saadetiste identifitseerimiseks on otstarbekas ja kasulik lubada piktogrammide kujutamist templijäljendil;

ühtse turu olemasolu eeldab suurte konteinerite peale- ja mahalaadimiseks vajalike eriseadmete asjakohast kasutamist;

võimaldamaks ühenduses asuvate ja tegutsevate vabatsoonide loendi korrapärasemat avaldamist, on seda kohane avaldada Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias;

komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 89/97, [4] artiklis 859 on esitatud suurema mõjuta juhtude mittetäielik loend, mille puhul tollivõlg ei teki isegi seadustiku artikli 204 lõike 1 punktides a või b nimetatud olukordades; nimetatud loendile tuleb lisada järgmised juhud: pärast välistöötlemist reimporditud kaup, mis enne vabasse ringlusse lubamist ajutiselt ladustatakse või suunatakse peatamismenetlusele, ja kaup, mille suhtes on kohaldatud seestöötlemise protseduuri, kui loa uuendamist õigeaegselt ei taotletud;

kaubavahetuse hõlbustamiseks on asjakohane teatavatel kindlatel juhtudel mitte nõuda sellise kauba reeksportimist, mille puhul kohaldatakse imporditollimaksude tagasimaksmist või vähendamist, ja lubada see tolliladustamisprotseduurile või vabatsooni või -lattu suunata;

tuleb muuta ühtsete tulemimäärade loendit, mida kohaldatakse oliiviõli seestöötlemisel, et hõlbustada ühtsete tulemimäärade ühetaolist kohaldamist ühenduse kõikides osades ja lihtsustada kõnealuse protseduuri lõpetamist;

on soovitatav selgemalt määratleda tingimused, mille alusel võib maisi alal seestöötlemise protseduuril kasutada ekvivalentkaupadega asendamist, et kõnealusel alal ära hoida kõnealuse erinevat kohtlemist;

määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisas 78 esitatud loendit tuleks täiendada, et üksikasjalikumalt määratleda juhtumeid ja tingimusi, mille puhul oliiviõli alal võib seestöötlemise protseduuril kasutada ekvivalentkaupadega asendamist;

tuleks täiendada nende kompensatsioonitoodete loendit, mille suhtes võib kohaldada eritolle;

majanduslikel põhjustel on soovitatav täiendada kõnealuse määruse lisas 87 esitatud loendit;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 järgmiselt.

1. Artiklile 248 lisatakse lõige 4:

"4. Olenemata lõikest 1 võib toll loobuda tagatise nõudmisest kauba puhul, mille suhtes on esitatud tariifikvoodi eraldustaotlus, kui toll otsustab vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni aktsepteerimise ajal, et kõnealune tariifikvoot ei ole kriitiline artiklis 308c määratletud tähenduses."

2. Artiklile 251 lisatakse punkt 1b:

"1b. Posti teel tellitud kauba puhul, mis on tagastatud, tunnistab toll vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonid kehtetuks, kui selleks on kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäevast esitatud taotlus, tingimusel et kaup on eksporditud esmase tarnija aadressil või mõnel muul nimetatud tarnija esitatud aadressil;".

3. Artikli 256 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Kui tariifikvootide raames vabasse ringlusse lubatud kauba suhtes on kohaldatav imporditollimaksu vähendatud või nullmäär või tavaliste imporditollimaksudega maksustamist ei ole tariifilagede või muude tariifsete soodusmeetmete raames taaskehtestatud, kohaldatakse tariifikvooti või tariifset soodusmeedet ainult pärast seda, kui tollile on esitatud dokument, millest vähendatud või nullmääraga imporditollimaksu määramine sõltub. Dokument tuleb igal juhul esitada:

- enne tariifikvoodi ammendamist või

- muudel juhtudel enne kuupäeva, kui ühenduse meetmega taaskehtestatakse tavaliste imporditollimaksudega maksustamine."

4. II osa I jaotisele lisatakse 3. peatükk:

"3. PEATÜKK

Tariifikvootide haldamine

1. jagu

Tollideklaratsioonide vastuvõtukuupäeva alusel kasutatavate tariifikvootide korraldus

Artikkel 308a

1. Kui tariifikvoodid avatakse ühenduse õigusaktiga ja kui ei ole sätestatud teisiti, korraldatakse neid vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonide aktsepteerimise kuupäevade järjekorra alusel.

2. Kui aktsepteeritakse vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon, mis sisaldab deklarandi kehtiva taotluse tariifikvoodi kohaldamiseks, taotleb asjaomane liikmesriik komisjoni kaudu sellest tariifikvoodist oma vajadustele vastava koguse eraldamist.

3. Liikmesriigid ei taotle eraldist kvoodist enne, kui artikli 256 lõigetega 2 ja 3 ette nähtud tingimused on täidetud.

4. Lõike 8 kohaselt teeb komisjon eraldise asjakohase vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäeva alusel, kui asjakohase tariifikvoodi maht seda võimaldab. Järjekord koostatakse vastuvõtmise kuupäevade alusel.

5. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata kõik kehtivad eraldustaotlused. Need teatised sisaldavad lõikes 4 nimetatud kuupäeva ja täpse koguse, mida asjakohases tollideklaratsioonis taotletakse.

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel kinnitab komisjon järjekorranumbrid, kui tariifikvooti avava ühenduse õigusaktiga pole neid ette nähtud.

7. Kui kogused, millele tariifikvoodist eraldist taotletakse, ületavad olemasoleva kvoodimahu, tehakse eraldised taotletud koguste suhtes proportsionaalselt.

8. Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse tolli poolt 1., 2. või 3. jaanuaril aktsepteeritud deklaratsiooni 3. jaanuaril aktsepteerituks. Kui üks nimetatud kuupäevadest on laupäev või pühapäev, loetakse deklaratsioon aktsepteerituks 4. jaanuaril.

9. Kui avatakse uus tariifikvoot, ei tee komisjon eraldist enne 11. tööpäeva, mis järgneb tariifikvoodi kehtestanud õigusakti avaldamise kuupäevale.

10. Liikmesriigid tagastavad komisjonile viivitamata kasutamata eraldiste koguse. Kui eksliku eraldise tagajärjel tekkinud 10 eküü suurune või väiksem tollivõlg avastatakse pärast esimest kuud, mis järgneb asjaomase tariifikvoodi kehtivusaja lõppemisele, ei pea liikmesriigid kogust tagastama.

11. Kui toll tunnistab kehtetuks kauba vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni, mille puhul taotletakse tariifikvoodi kohaldamist, tühistatakse kogu taotlus selle kauba suhtes. Asjaomased liikmesriigid tagastavad komisjonile viivitamata kõik selle kauba suhtes tariifikvoodist tehtud eraldised.

12. Komisjon ja teised liikmesriigid käsitavad liikmesriikide taotletud eraldiste üksikasju konfidentsiaalsetena.

Artikkel 308b

1. Komisjon eraldab kvoodid igal tööpäeval, välja arvatud:

- ühenduse Brüsselis asuvate institutsioonide puhkepäevadel või

- erandkorras muudel päevadel, tingimusel et liikmesriikide pädevatele ametiasutustele on sellest eelnevalt teatatud.

2. Kui artikli 308a lõikest 8 ei tulene teisiti, võetakse eraldiste tegemisel arvesse vastamata taotlusi, mis on seotud eelneva kahe päeva jooksul aktsepteeritud vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonidega ning millest on komisjonile teatatud.

Artikkel 308c

1. Pärast esmakordset eraldamist ei loeta tariifikvooti kriitilisteks, kui:

- samade toodete ja sama päritoluga seotud tariifikvooti, mis on kahe viimase aasta jooksul avatud mõlemal aastal vähemalt kuueks kuuks, ei ole ammendatud enne selle kaheaastase kvoodiperioodi seitsmenda kuu viimast tööpäeva ja

- uue tariifikvoodi algne maht ei ole väiksem kui viimase kahe aasta tariifikvootide oma.

2. Tariifikvooti loetakse kriitiliseks niipea, kui 75 % mittekriitilise tariifikvoodi algsest mahust on kasutatud või kui seda loetakse kriitiliseks pädevate ametiasutuste otsuse põhjal.

2. jagu

Sooduskorra alusel toimuva impordi järelevalve

Artikkel 308d

1. Kui ühenduse sooduskorra alusel toimuva impordi üle on vaja teostada järelevalvet, edastavad liikmesriigid komisjonile üks kord kuus või komisjoni taotluse korral sagedamini andmed eelnevate kuude jooksul tariifse sooduskorra alusel vabasse ringlusse lubatud toodete koguste kohta.

2. Liikmesriikide järelevalvearuanded sisaldavad tariifse sooduskorra alusel vabasse ringlusse lubatud üldkogust alates asjaomase ajavahemiku esimesest päevast.

3. Liikmesriigid edastavad oma igakuise järelevalvearuande komisjonile hiljemalt käsitletavale ajavahemikule järgneva kuu 15. päeval.

4. Liikmesriikide edastatud teavet käsitatakse konfidentsiaalsena."

5. Artiklile 417 lisatakse järgmine lõik:

"Esimeses lõigus nimetatud sildi võib asendada rohelist värvi templiga, millel on kujutatud lisas 58 esitatud piktogramm."

6. Artikkel 426 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 426

Ühenduse transiidiprotseduuri kohaldamisel lihtsustatakse kõnealuse protseduuri tolliformaalsusi kooskõlas artiklitega 427-442 kauba suhtes, mida raudtee-ettevõtjad veavad suurtes konteinerites saatelehtede alusel, mida nimetatakse "saatelehtedeks TR", kusjuures vahendajatena kasutatakse veoettevõtjaid. Kõnealused veod hõlmavad ka kaubasaadetisi, mida veoettevõtjad lähetavad pealelaadimiskohale lähimasse sobivasse raudteejaama ning mahalaadimiskohale lähimast sobivast raudteejaamast mingil muul viisil kui raudteetranspordiga, samuti kõiki kahe nimetatud jaama vahelisi merevedusid."

7. Artiklile 427 lisatakse punkt 5:

"5. lähim sobiv raudteejaam – peale- või mahalaadimiskohale lähim raudteejaam või terminaal, kus on punktis 2 määratletud suurte konteinerite laadimiseks vastav varustus."

8. Artiklile 432 lisatakse järgmine lõik:

"Esimeses lõigus nimetatud sildi võib asendada rohelist värvi templiga, millel on kujutatud lisas 58 esitatud piktogramm."

9. Artikli 801 teine lõik jäetakse välja.

10. Artikli 840 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

"a) ühenduses asuvad ja tegutsevad vabatsoonid."

11. Artiklile 859 lisatakse punktid 8 ja 9:

"8. Kauba puhul, mille suhtes võib vabasse ringlusse lubamise korral kohaldada täielikku või osalist vabastust seadustiku artiklis 145 nimetatud imporditollimaksudest, üks seadustiku artikli 204 lõike 1 punktides a või b nimetatud olukord, kui asjaomane kaup on enne selle vabasse ringlusse lubamist ajutiselt ladustatud või suunatud mõnele muule tolliprotseduurile.

9. Pidevalt kohaldatava seestöötlemise protseduuri puhul nõutava loa uuendamise taotlemata jätmine, isegi kui tingimused selle väljaandmiseks on täidetud."

12. Artiklit 900 muudetakse järgmiselt:

a) lõikes 2 lisatakse teise ja kolmanda lõigu vahele järgmine lõik:

"Lõike 1 punktides g, i ja l nimetatud juhtudel võivad otsuseid tegevad organid taotluse korral anda loa kauba reeksportimise asemel selle suunamiseks tolliladustusprotseduurile või vabatsooni või -lattu.";

b) lõikes 3 kustutatakse "ja i".

13. Lisa 77 muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

14. Lisa 78 muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

15. Lisa 79 muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

16. Lisa 89 muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

17. Lisa 108 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikli 1 punkte 1 ja 4 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1998.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mario Monti

[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[2] EÜT L 17, 21.1.1997, lk 1.

[3] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

[4] EÜT L 17, 21.1.1997, lk 28.

--------------------------------------------------

I LISA

"Lisas 77 asendatakse järjekorranumbrite 131 ja 132 tekst järgmisega:

Importkaubad | Jrk nr | Kompensatsioonitooted | Kompensatsioonitoodete kogus iga 100 kg importkauba kohta (kg) |

CN-kood | Kirjeldus | Kood | Kirjeldus |

1 | (1) | 2 | 3 | 4 | 5 |

15091010 | Usutalitustel kasutatav neitsioliiviõli | 131 | ex15099000ex15191990 | a)Rafineeritud oliiviõli või oliiviõlib)Rafineerimisel saadud happeline õli | 98,00 |

15100010 | Rafineerimata pressjääkoliiviõli | 132 | ex15100090ex15220039ex15191990 | a)Rafineeritud pressjääkoliiviõli või pressjääkoliiviõlib)Steariinc)Rafineerimisel saadud happeline õli | 95,003,00 |

--------------------------------------------------

II LISA

Lisale 78 lisatakse järgmised punktid:

"5. Mais

Ühenduse ja ühendusevälise maisi vaheline ekvivalentkaubaga asendamine on võimalik ainult järgmistel juhtudel ja järgmistel tingimustel.

1. Loomasöödana kasutatava maisi puhul on ekvivalentkaubaga asendamine võimalik, kui kehtestatakse süsteemne tollikontroll, mis tagab, et ühendusevälist maisi töödeldakse tõepoolest loomasöödaks.

2. Tärklise ja tärklisetoodete töötlemisel kasutatava maisi puhul on ekvivalentkaubaga asendamine võimalik kõikide sortide puhul, välja arvatud amülopektiinirikkad sordid (vahataoline mais), mis on ekvivalentsed ainult üksteise suhtes.

3. Jahutoodete töötlemisel kasutatava maisi puhul on ekvivalentkaubaga asendamine võimalik kõikide sortide puhul, välja arvatud klaasjad sordid ("Duro" — tüüpi "Plata" mais, "Flint" mais), mis on ekvivalentsed ainult üksteisega.

6. Oliiviõli

A. Ekvivalentkaubaga asendamine on lubatud ainult järgmistel juhtudel ja järgmistel tingimustel.

1. Neitsioliiviõli

a) CN-koodi 15091090 alla kuuluva ühenduse ekstra neitsioliiviõli, mis vastab nõukogu määruse nr 136/66/EMÜ, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1581/96, [2] lisa punkti 1 alapunkti a kirjeldusele, ja sama CN-koodi alla kuuluva ühendusevälise ekstra neitsioliiviõli vahel, tingimusel et töötlemistoimingu tulemusena saadakse ekstra neitsioliiviõli, mis kuulub sama CN-koodi alla ja vastab eespool nimetatud punkti 1 alapunkti a tingimustele.

b) CN-koodi 15091090 alla kuuluva ühenduse neitsioliiviõli, mis vastab nõukogu määruse nr 136/66/EMÜ lisa punkti 1 alapunkti b kirjeldusele, ja sama CN-koodi alla kuuluva ühendusevälise neitsioliiviõli vahel, tingimusel et töötlemistoimingu tulemusel saadakse neitsioliiviõli, mis kuulub sama CN-koodi alla ja vastab eespool nimetatud punkti 1 alapunkti b tingimustele.

c) CN-koodi 15091090 alla kuuluva ühenduse hariliku neitsioliiviõli, mis vastab nõukogu määruse nr 136/66/EMÜ lisa punkti 1 alapunkti c kirjeldusele, ja sama CN-koodi alla kuuluva ühendusevälise hariliku neitsioliiviõli vahel, tingimusel et kompensatsioonitoode on:

- CN-koodi 15099000 alla kuuluv rafineeritud oliiviõli, mis vastab eespool nimetatud lisa punkti 2 kirjeldusele, või

- CN-koodi 15099000 alla kuuluv rafineeritud oliiviõli, mis vastab eespool nimetatud lisa punkti 3 kirjeldusele ning mis on saadud CN-koodi 15091090 alla kuuluva ühenduse neitsioliiviõliga segamisel.

d) CN-koodi 15091010 alla kuuluva ühenduse usutalitusteks kasutatav neitsioliiviõli, mis vastab nõukogu määruse nr 136/66/EMÜ lisa punkti 1 alapunkti d kirjeldusele, ja sama CN-koodi alla kuuluva ühendusevälise usutalitusteks kasutatava neitsioliiviõli vahel, tingimusel et kompensatsioonitoode on:

- CN-koodi 15099000 alla kuuluv rafineeritud oliiviõli, mis vastab eespool nimetatud lisa punkti 2 kirjeldusele, või

- CN-koodi 15099000 alla kuuluv rafineeritud oliiviõli, mis vastab eespool nimetatud lisa punkti 3 kirjeldusele ning mis on saadud CN-koodi 15091090 alla kuuluva esmapressimisel saadud ühenduse oliiviõliga segamisel.

2. Pressjääkoliiviõli

CN-koodi 15100010 alla kuuluva ühenduse rafineerimata pressjääkoliiviõli, mis vastab nõukogu määruse nr 136/66/EMÜ lisa punkti 4 kirjeldusele, ja sama CN-koodi alla kuuluva ühendusevälise rafineerimata pressjääkoliiviõli vahel, tingimusel et CN-koodi 15100090 alla kuuluva ja eespool nimetatud lisa punkti 6 kirjeldusele vastav rafineerimata pressjääkoliiviõli kompensatsioonitoode on saadud CN-koodi 15091090 alla kuuluva esmapressimisel saadud ühenduse oliiviõliga segamisel.

B. Punkti A.1 alapunkti c teises taandes ja alapunkti d teises taandes ning punktis A.2 nimetatud segamine ühendusevälise neitsioliiviõliga samasugustel alustel on lubatud ainult juhul, kui kõnealuse protseduuri üle on organiseeritud järelevalve viisil, mis võimaldab tuvastada ühendusevälise neitsioliiviõli osakaalu eksporditud segatud õli üldkoguses.

C. Kompensatsioonitooted tuleb panna 220-liitrisesse või väiksemasse kontaktpakendisse. Erandina võib toll lubada eelmistes punktides nimetatud õlide eksportimist, kui nende konteinerite suuruseks on kokkulepitult maksimaalselt 20 tonni ja tingimusel, et eksporditud toodete kvaliteedi ja koguse üle toimub süstemaatiline kontroll.

D. Samaväärsuse kontrollimiseks kasutatakse äridokumente, et kindlaks teha segamisel kasutatud õlide kogus, ja kvaliteedi kontrollimiseks võrreldakse omavahel nende ühendusevälise õliproovide tehnilisi näitajaid, mis on võetud protseduurile suunamise ajal, nende ühenduse õli proovide tehnilisi näitajaid, mis on võetud asjaomase kompensatsioonitoote töötlemise ajal, ja nende proovide tehnilisi näitajaid, mis on võetud kompensatsioonitoote tegeliku eksportimise ajal selle ühenduse tolliterritooriumilt väljumise kohas.

Proove võetakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele EN ISO 5555 (proovide võtmine) ja EN ISO 661 (proovide saatmine laboratooriumidesse ja proovide ettevalmistamine katseteks). Analüüse tehakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2568/91, [3] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2527/95, [4] I lisas esitatud parameetrite alusel."

[1] EÜT L 172, 30.9.1996, lk 3025/66.

[2] EÜT L 206, 16.8.1996, lk 11.

[3] EÜT L 248, 5.9.1991, lk 1.

[4] EÜT L 258, 28.10.1995, lk 49.

--------------------------------------------------

III LISA

"Lisale 79 lisatakse järjekorranumber 69a:

Seerianumber | CN-kood ja kompensatsioonitoodete kirjeldus | Töötlemistoimingud, mille tulemusel tooted saadakse |

| |

69a | ex28275100 | Kaaliumbromiidi vesilahus | CN-koodi 29034980 alla kuuluv 1,3-bromokloropropaan" |

--------------------------------------------------

IV LISA

"Lisale 87 lisatakse järgmine punkt:

Jrk nr | 1. veerg | 2. veerg |

Kaubad, mille puhul on lubatud töötlemine tollikontrolli all | Lubatud töötlemistoimingud |

17 | CN-koodi 87042131 alla kuuluv kabiiniga mootoršassii | Töötlemine CN-koodi 87053000 alla kuuluvateks tulekustutus- ja/või päästevarustusega tuletõrjeautodeks" |

--------------------------------------------------

Top