EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0037

Komisjoni direktiiv 97/37/EÜ, 19. juuni 1997, millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja nõukogu tekstiilinimetuste kohta antud direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisaEMPs kohaldatav tekst

EÜT L 169, 27.6.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/37/oj

31997L0037Euroopa Liidu Teataja L 169 , 27/06/1997 Lk 0074 - 0075


Komisjoni direktiiv 97/37/EÜ,

19. juuni 1997,

millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja nõukogu tekstiilinimetuste kohta antud direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta [1], eriti selle artikli 16 lõiget 1,

ning arvestades, et:

tekstiiltooteid võib ühenduses turule viia üksnes juhul, kui need vastavad mainitud direktiivi sätetele;

selles direktiivis tekstiilinimetuste kohta on sätestatud toodete märgistamine või tähistamine või tekstiilkiudude nimetuste näitamine tootel, et õige teabe esitamine tagaks tarbijate huvide kaitstuse;

ühenduse siseturu jaoks ettenähtud tekstiiltoodete koostises võib kasutada üksnes mainitud direktiivi I lisas loetletud tekstiilkiude; kiudude nimekirja sisaldavad lisad tuleb kohandada tehnika arenguga, et lisada pärast direktiivi viimast muutmist ilmunud uued kiud;

käesoleva direktiivi sätted on kooskõlas direktiivides tekstiilinimetusi ja märgistamist käsitleva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse direktiivi 96/74/EÜ I lisa järgmiselt:

1. Punkti nr 2 muudetakse järgmiselt:

- veergu "Nimetus" lisatakse sõna "kašgoora" pärast sõna "guanako",

- veergu "Kiu kirjeldus" lisatakse sõna "kašgoorakits" (kašmiirkitse ja angoorakitse ristand) pärast sõna "guanako".

2. Punkti nr 30 muudetakse järgmiselt:

- tekst veerus "Nimetus" on järgmine: "Polüamiid või nailon",

- kiu kirjeldus asendatakse järgmise tekstiga:

"sünteetilised lineaarsed makromolekulid, mis sisaldavad korduvaid amiidrühmi, millest vähemalt 85 % on ühendatud alifaatsete või tsükloalifaatsete lülidega".

3. Punktid nr 31–41 loetakse punktideks nr 34–44.

4. Lisatakse uus punkt nr 31:

- tekst veerus "Nimetus" on järgmine: "aramiid",

- tekst veerus

"Kiu kirjeldus"

on järgmine:

"sünteetilised lineaarsed makromolekulid, milles aromaatsed rühmad on ühendatud amiid- või imiidsidemetega, kusjuures vähemalt 85 % amiid- või imiidsidemetest seovad kahte aromaatset tuuma vahetult ja imiidsidemeid, kui neid üldse esineb, ei ole rohkem kui amiidsidemeid".

5. Lisatakse uus punkt nr 32:

- tekst veerus "Nimetus" on järgmine: "polüimiid",

- tekst veerus

"Kiu kirjeldus"

on järgmine:

"sünteetilised lineaarsed makromolekulid, mis sisaldavad korduvaid imiidlülisid".

6. Lisatakse uus punkt nr 33:

- tekst veerus "Nimetus" on järgmine: "lyocell"

- tekst veerus

"Kiu kirjeldus"

on järgmine:

"regenereeritud derivatiseerimata tselluloosist kiud, mis saadakse orgaanilises solvendis lahustamise ja ketrusmenetlusega",

- pärast teksti veerus

"Nimetus"

lisatakse viide joonealusele märkusele. Joonealune märkus on järgmine:

"On endastmõistetav, et "orgaaniline lahus" tähendab põhiliselt orgaaniliste kemikaalide ja vee segu."

7. Punkti nr 22 muudetakse järelikult järgmiselt:

kirjeldus asendatakse järgmise tekstiga:

B

≥ 1,3

T + 2T

B

≥ 0,5

T

kus T on keskmine joontihedus detsiteksides".

Artikkel 2

Direktiivi 96/74/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

1. Punktid nr 31–41 loetakse punktideks nr 34–44.

2. Lisatakse uus punkt nr 31:

tekst veergudes

"Kiud"

ja

"Massilisa, %"

on järgmine:

"Aramiid | 8,00" |

3. Lisatakse uus punkt nr 32:

tekst veergudes

"Kiud"

ja

"Massilisa, %"

on järgmine:

"Polüimiid | 3,50" |

4. Lisatakse uus punkt nr 33:

tekst veergudes

"Kiud"

ja

"Massilisa, %"

on järgmine:

"Lyocell | 13,00" |

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad direktiivi 96/74/EÜ lisade järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juunil 1998.

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. juuni 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Emma Bonino

[1] EÜT L 32, 3.2.1997, lk 38.

--------------------------------------------------

Top