EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0182

Komisjoni otsus, 24. veebruar 1997, millega muudetakse lisa direktiivis 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõudedEMPs kohaldatav tekst

OJ L 76, 18.3.1997, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/182/oj

31997D0182Euroopa Liidu Teataja L 076 , 18/03/1997 Lk 0030 - 0031


Komisjoni otsus,

24. veebruar 1997,

millega muudetakse lisa direktiivis 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded

(EMPs kohaldatav tekst)

(97/182/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded, [1] muudetud nõukogu direktiiviga 97/2/EÜ, [2] eriti selle artiklit 5,

ning arvestades, et:

vastavalt direktiivi 91/629/EMÜ artiklile 6 on veterinaaria teaduskomitee esitanud 9. novembril 1995 arvamuse, mille alusel komisjon on koostanud aruande, mis on esitatud nõukogule ja parlamendile;

kõnealuse aruande järelduste alusel on vajalik muuta direktiivi 91/629/EMÜ lisa teatavaid sätteid;

kõiki siseruumides peetavaid vasikaid peaks omanik või loomade eest vastutav isik kontrollima vähemalt kaks korda päevas ja väljas peetavaid vasikaid vähemalt üks kord päevas;

haigusjuhtumeid, immuunsüsteemi funktsioneerimist ja liikumist puudutavate andmete alusel tuleks vasikaid toita nii, et nende vere hemoglobiinisisaldus ei langeks alla teatud minimaalse taseme;

vasikate lõastamine põhjustab probleeme; seetõttu ei tohiks üksinda aedikus peetavaid vasikaid lõastada ning gruppides peetavaid vasikaid võib lõastada ainult lühikeseks perioodiks piimaga söötmise ajaks;

vasikaid tuleks sööta fermenteeritava söödaga, mis on kvaliteedilt sobiv ja koguselt piisav soole mikrofloora säilitamiseks ning sisaldab piisavalt kiuaineid vatsas hattude moodustumiseks;

lisaks kehtivatele vee või muude vedelike kättesaadavust puudutavatele nõuetele peaks haigetel või kuumades ilmastikutingimustes olevatel vasikatel olema juurdepääs mageveele;

veres piisava immunoglobuliini taseme tagamiseks peaksid vasikad saama piisavalt ternespiima esimese kuue elutunni jooksul ning võimalikult kiiresti pärast sündi;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 91/629/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punkt 6 asendatakse järgmisega:

"6. Kõiki siseruumides peetavaid vasikaid peab omanik või loomade eest vastutav isik kontrollima vähemalt kaks korda päevas ja väljas peetavaid vasikaid vähemalt üks kord päevas. Iga haiget või vigastatud vasikat tuleb viivitamatult asjakohaselt ravida ning kui mõni vasikas karjaku hoolitsuse tulemusel ei parane, tuleb võimalikult kiiresti pöörduda veterinaari poole. Haiged või vigastatud vasikad paigutatakse vajadusel isoleeritult sobivasse ruumi kuiva ja mugava allapanuga."

2. Punkt 7 asendatakse järgmisega:

"7. Vasikate pidamiseks mõeldud ruumid peavad olema ehitatud nii, et need võimaldaksid igal vasikal raskusteta maha heita, puhata, üles tõusta ja end puhastada."

3. Punkt 8 asendatakse järgmisega:

"8. Vasikaid ei tohi lõastada, välja arvatud gruppides peetavad vasikad, keda võib lõastada mitte kauemaks kui üheks tunniks korraga piima või piimaasendajatega söötmise ajal. Lõastamise kasutamisel ei tohi see põhjustada vasikatele vigastusi ning lõastusvahendeid tuleb regulaarselt kontrollida ja reguleerida, et need oleksid mugavad ja parajad. Kõik lõad peavad olema sellised, et nende abil oleks võimalik vältida lämbumis- või vigastusohtu ning need võimaldaksid vasikal liikuda, nagu on ette nähtud lõikes 7."

4. Punkt 11 asendatakse järgmisega:

"11. Kõigile vasikatele tuleb anda vanuse, kehakaalu, käitumis- ja füsioloogilistele vajadustele kohandatud sobivat sööta hea tervise ja heaolu võimaldamiseks. Selleks peab nende sööt sisaldama piisavalt rauda, et tagada vere keskmine hemoglobiini tase vähemalt 4,5 mmol/l ning igale üle kahe nädala vanale vasikale antakse kiudaineid sisaldava sööda minimaalne päevane kogus, 8–20 nädalat vanade vasikate puhul suurendatakse minimaalset kiudaineid sisaldava sööda kogust 50 grammilt 250 grammini. Vasikaid ei tohi suukorvistada."

5. Punkti 12 esimeses lauses asendatakse sõnad "üks kord" sõnadega "kaks korda".

6. Punktile 13 lisatakse teine lause:

"Kuumades ilmastikutingimustes või haigetele vasikatele peab siiski mage joogivesi olema kättesaadav igal ajal."

7. Lisatakse uus punkt 15 järgmiselt:

"15. Iga vasikas peab saama veise ternespiima võimalikult kiiresti pärast sündi ja igal juhul esimese kuue elutunni jooksul."

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 1998.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. veebruar 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 28.

[2] EÜT L 25, 18.1.1997, lk 24.

--------------------------------------------------

Top