EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1610

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1610/96, 23. juuli 1996, taimekaitsevahendite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta

EÜT L 198, 8.8.1996, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1610/oj

31996R1610Euroopa Liidu Teataja L 198 , 08/08/1996 Lk 0030 - 0035


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1610/96,

23. juuli 1996,

taimekaitsevahendite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

tegutsedes vastavalt asutamislepingu artiklis 189b viidatud korrale [3]

ning arvestades, et:

(1) taimekaitsevahendite uurimistöö edendab mõistliku hinnaga kvaliteetse toidu suurte koguste tootmise ja hankimise jätkuvat parandamist;

(2) taimekaitsevahendite uurimistöö edendab taimekasvatustoodangu jätkuvat parandamist;

(3) taimekaitsevahendite, eriti pikaajalise ja kuluka uurimistöö tulemusena saadud vahendite arendamist saab ühenduses ja Euroopas jätkata, kui neid kaitsevad soodsad sätted, mis võimaldavad niisuguse uurimistöö jätkamise julgustamiseks piisavat kaitset;

(4) konkurents taimekaitsesektoris nõuab tööstusharu olemuse tõttu leiutistele samasugust kaitset nagu antakse ravimitele nõukogu 18. juuni 1992 määruse (EMÜ) nr 1768/92 ravimite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta [4] alusel;

(5) praegu lühendab ajavahemik, mis jääb uue taimekaitsevahendi patenditaotluse esitamise ja nimetatud taimekaitsevahendi turule viimiseks loa andmise vahele, patendiga antavat tegelikku kaitseaega nii palju, et see ei kata uurimistöös kasutatud vahendeid ega taga uurimistöö kõrge taseme säilitamiseks vajalikke vahendeid;

(6) selline olukord viib kaitse puudumiseni, mis kahjustab taimekaitsealast uurimistööd ja sektori konkurentsivõimet;

(7) üks täiendava kaitsesertifikaadi põhieesmärke on viia Euroopa tööstus niisugusele tasemele, et see suudaks konkureerida Põhja-Ameerika ja Jaapani vastavate tööstustega;

(8) oma 1. veebruari 1993 resolutsioonis [5] ühenduse keskkonna ja säästliku arengu poliitikat ja tegevust käsitleva programmi kohta võttis nõukogu vastu komisjoni poolt esitatud programmi üldise lähenemisviisi ja strateegia, milles rõhutatakse majanduskasvu ja keskkonna kvaliteedi vastastikust sõltuvust; keskkonnakaitse parandamine näeb ette tööstuse majandusliku konkurentsivõime säilitamist; seetõttu võib täiendava kaitsesertifikaadi andmist pidada keskkonnakaitse seisukohalt positiivseks meetmeks;

(9) ühenduse tasandil tuleks ette näha ühtne lahendus, millega saaks vältida siseriiklike seaduste erinevat arengut, kuna see looks tõenäoliselt takistusi taimekaitsevahendite vabale liikumisele ühenduses ning mõjutaks sellega otseselt siseturu toimimist; see on kooskõlas subsidiaarsuspõhimõttega, mis on määratletud asutamislepingu artiklis 3b;

(10) seetõttu on vaja kasutusele võtta taimekaitsevahendite täiendav kaitsesertifikaat, mis igas liikmesriigis antaks välja samadel tingimustel turuleviimisloa saanud taimekaitsevahendi siseriikliku või Euroopa patendi omaniku taotlusel; määrus on selleks kõige kohasem õiguslik vahend;

(11) sertifikaadiga antud kaitse kehtivusaeg peab olema niisugune, et see annab piisavalt tegelikku kaitset; sel eesmärgil peaks nii patendi kui sertifikaadi omanik saama kasutada kokku kõige rohkem viieteistkümneaastast ainuõigust alates ajast, kui esimest korda anti luba kõnesoleva taimekaitsevahendi ühenduses turuleviimiseks;

(12) nii keerulises ja tundlikus sektoris nagu seda on taimekaitsevahendite sektor, tuleb arvesse võtta kõiki asjaga seotud huvisid; seetõttu ei saa sertifikaati välja anda kauemaks kui viis aastat;

(13) sertifikaat annab samad õigused kui põhipatent; seega, kui põhipatent hõlmab aktiivainet ja selle mitmesuguseid derivaate (soolad ja estrid), annab sertifikaat samasugust kaitset;

(14) sertifikaadi andmine mõnele ühest aktiivainest koosnevale tootele ei takista muude sertifikaatide väljaandmist selle aine derivaatidele (soolad ja estrid), tingimusel et need derivaadid on otseselt patentide subjektid;

(15) üleminekukorra määratlemisel peaks valitsema õiglane tasakaal; niisugune kord peaks võimaldama ühenduse taimekaitsevahendite tööstusel mõningal määral järele jõuda oma põhikonkurentidele; samal ajal tuleks kindlustada, et see kord ei seaks ohtu teiste õiguspäraste eesmärkide saavutamist, mis on seotud nii siseriikliku kui ühenduse põllumajandus- ja keskkonnapoliitikaga;

(16) ainult ühenduse tasandil võetavate meetmetega on võimalik saavutada eesmärk, milleks on piisava kaitse tagamine taimekaitsevahenditega seotud leiutistele, tagades samal ajal siseturu korraliku toimimise taimekaitsevahendite osas;

(17) üksikasjalikud eeskirjad käesoleva määruse põhjendustes 12, 13 ja 14 ning artikli 3 lõikes 2, artiklis 4, artikli 8 lõike 1 punktis c ning artikli 17 lõikes 2 on samuti kehtivad mutatis mutandis eriti nõukogu määruse (EMÜ) nr 1768/92 põhjenduse 9 ja artikli 3, artikli 4, artikli 8 lõike 1 punkti c ning artikli 17 tõlgendamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid.

1) Taimekaitsevahendid – aktiivained ja preparaadid, mis sisaldavad üht või enamat aktiivainet niisuguses vormis, nagu need toimetatakse kasutajale ja mis on ette nähtud:

a) taimede või taimsete saaduste kaitsmiseks kõikide kahjulike organismide eest või nende organismide tegevuse ärahoidmiseks, kui neid aineid või preparaate ei ole allpool teisiti määratletud;

b) taimede elutegevuse mõjutamiseks muul viisil kui toitainena (näit taimekasvuregulaatorid);

c) taimsete saaduste säilitamiseks, kui need ained või saadused ei ole seotud nõukogu või komisjoni säilitusainete erisätetega;

d) ebasoovitavate taimede hävitamiseks või

e) taimeosade hävitamiseks, taimede ebasoovitava kasvu kontrollimiseks või ärahoidmiseks.

2) Ained – looduses esinevad või tööstuslikult saadud keemilised elemendid ja nende ühendid, kaasa arvatud kõik lisandid, mis on vältimatult saadud valmistamisprotsessis.

3) Aktiivained – ained või mikroorganismid, kaasa arvatud viirused, millel on üld- või erimõju:

a) kahjulikele organismidele või

b) taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele.

4) Preparaadid – segud või lahused, mis koosnevad kahest või enamast ainest, millest vähemalt üks on aktiivaine, mis on ette nähtud kasutamiseks taimekaitsevahenditena.

5) Taimed – elusad taimed ja elusad taimeosad, kaasa arvatud värsked puuviljad ja seemned.

6) Taimsed saadused – töötlemata või lihtsalt valmistatud nagu jahvatatud, kuivatatud või pressitud taimesaadused, välja arvatud punktis 5 määratletud taimed.

7) Kahjulikud organismid – looma- või taimeriiki kuuluvad taime- või taimsete saaduste kahjurid, samuti viirused, bakterid, mükoplasmad ja teised patogeenid.

8) Toode – aktiivaine, nagu määratletud punktis 3, või taimekaitsevahendi aktiivainete kogum.

9) Põhipatent – patent, mis kaitseb toodet, nagu on määratletud punktis 8, preparaati nagu määratletud punktis 4, toote valmistusprotsessi või toote kasutamist, ja mille patendi omanik esitab sertifikaadi saamiseks.

10) Sertifikaat – täiendav kaitsesertifikaat.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Käesolevas määruses ettenähtud tingimustel võib sertifikaadi saada iga toode, mis on liikmesriigi territooriumil patendiga kaitstud ja mis enne taimekaitsevahendina turule viimist on seotud haldusliku loaandmismenetlusega, mis on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ [6] artiklis 4 või kui taimekaitsevahendit käsitlev loataotlus on esitatud enne direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamist asjaomases liikmesriigis, vastavas siseriiklikus õigusaktis.

Artikkel 3

Sertifikaadi saamistingimused

1. Sertifikaat antakse, kui taotluse esitamise kuupäeval liikmesriigis, kus artiklis 7 nimetatud taotlus esitatakse:

a) kaitseb toodet kehtiv põhipatent;

b) tootel on taimekaitsevahendina turuleviimiseks kas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 või vastava siseriikliku õigusakti kohaselt antud kehtiv luba;

c) tootele ei ole veel sertifikaati antud;

d) alapunktis b nimetatud luba on esimene luba toote taimekaitsevahendina turuleviimiseks.

2. Patendiomanikule, kellel on ühe toote kohta mitu patenti, võib anda ainult ühe sertifikaadi. Kui ühe toote kohta esitab avalduse kaks või rohkem patendiomanikku, kellel on sama toote kohta erinevad patendid, võib igaühele neist anda sama toote kohta ühe sertifikaadi.

Artikkel 4

Kaitseobjekt

Põhipatendiga antud kaitse piires laieneb sertifikaadiga antud kaitse ainult sellele tootele, millele on antud turuleviimisluba ja igasugune taimekaitsevahendina kasutamise luba, mis on välja antud enne sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

Artikkel 5

Sertifikaadi õiguslikud tagajärjed

Kui artiklist 4 ei tulene teisiti, annab sertifikaat samad õigused kui põhipatent ja sellest tulenevad samad piirangud ja kohustused.

Artikkel 6

Sertifikaadi saamise õigus

Sertifikaat antakse põhipatendi omanikule või tema õigusjärglasele.

Artikkel 7

Sertifikaadi taotlemine

1. Taotlus sertifikaadi saamiseks esitatakse kuue kuu jooksul kuupäevast, mil anti artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud luba toote taimekaitsevahendina turuleviimiseks.

2. Kui luba viia toode turule on antud enne kui põhipatent, esitatakse sertifikaaditaotlus kuue kuu jooksul kuupäevast, mil patent välja antakse, piiramata seejuures lõiget 1.

Artikkel 8

Sertifikaaditaotluse sisu

1. Sertifikaaditaotlus sisaldab:

a) sooviavaldust sertifikaadi saamiseks, milles on märgitud eelkõige:

i) taotleja nimi ja aadress;

ii) kui taotleja on määranud esindaja, esindaja nimi ja aadress;

iii) põhipatendi number ja leiutise nimetus;

iv) artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud toote esimese turuleviimisloa number ja kuupäev ning kui see luba ei ole esimene toote ühenduses turuleviimise luba, selle loa number ja kuupäev;

b) artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud toote turuleviimisloa koopia, milles on toote identifitseerimiseks vajalik teave, sisaldades eelkõige loa numbri ja kuupäeva ning kokkuvõtte direktiivi 91/414/EMÜ lisa II A1 osas (punktid 1–7) või B1 osas (punktid 1–7) või selle liikmesriigi, kus avaldus esitati, vastavas õigusaktis loetletud toote omaduste kohta;

c) kui lõikes b nimetatud luba ei ole esimene toote ühenduses taimekaitsevahendina turuleviimisluba, sel viisil loa saanud toote päritoluga seotud teave ning õigusakt, millel loaandmismenetlus põhineb koos asjakohases ametlikus väljaandes avaldatud loateatise koopiaga või kui ametlikku teadet ei ole, ükskõik milline muu dokument, mis tõendab, et luba on välja antud, väljaandmise kuupäeva ja nimetatud loa saanud toote päritoluga seotud teave.

2. Liikmesriigid võivad sertifikaadi taotlemisel näha ette lõivu.

Artikkel 9

Sertifikaaditaotluse esitamine

1. Sertifikaaditaotlus esitatakse selle liikmesriigi õiguspädevale tööstusomandi asutusele, kes andis välja põhipatendi või kelle nimel see välja anti ning kus artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud luba toode turule viia saadi, kui liikmesriik ei määra selleks teist asutust.

2. Lõikes 1 nimetatud asutus avaldab teatise sertifikaaditaotluse kohta. Teatis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a) taotleja nimi ja aadress;

b) põhipatendi number;

c) leiutise nimetus;

d) artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud toote turuleviimisloa number ja kuupäev ning selles loas nimetatud toode;

e) vajaduse korral esimese ühenduses turuleviimisloa number ja kuupäev.

Artikkel 10

Sertifikaadi andmine või taotluse tagasilükkamine

1. Kui sertifikaaditaotlus ja toode, mille kohta taotlus esitati, vastavad käesolevas määruses ettenähtud tingimustele, annab artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus sertifikaadi välja.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, lükkab artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus sertifikaaditaotluse tagasi, kui taotlus või toode, mille kohta taotlus esitati, ei vasta käesolevas määruses ettenähtud tingimustele.

3. Kui sertifikaaditaotlus ei vasta artiklis 8 ettenähtud tingimustele, palub artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus taotlejal ebatäpsus parandada või maksta lõiv kindlaksmääratud aja jooksul.

4. Kui ebatäpsus ei ole parandatud või lõiv makstud ettenähtud aja jooksul vastavalt lõikele 3, lükkab asutus taotluse tagasi.

5. Liikmesriigid võivad ette näha, et artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus võib sertifikaadid välja anda ilma kontrollimata, kas artikli 3 lõike 1 punktides c ja d ettenähtud tingimused on täidetud.

Artikkel 11

Teatise avaldamine

1. Artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus avaldab teatise selle kohta, et sertifikaat on välja antud. Teatis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a) sertifikaadi omaniku nimi ja aadress;

b) põhipatendi number;

c) leiutise nimetus;

d) artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud toote turuleviimisloa number ja kuupäev ning selles loas nimetatud toode;

e) vajaduse korral esimese ühenduses turuleviimisloa number ja kuupäev;

f) sertifikaadi kehtivusaeg.

2. Artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus avaldab teatise selle kohta, et sertifikaaditaotlus on tagasi lükatud. Teatis sisaldab vähemalt artikli 9 lõikes 2 loetletud andmeid.

Artikkel 12

Aastamaksud

Liikmesriigid võivad nõuda, et sertifikaadi eest makstakse aastamaksu.

Artikkel 13

Sertifikaadi kehtivus

1. Sertifikaat hakkab kehtima põhipatendi seaduses ettenähtud tähtaja lõppemisel ajavahemikuks, mis jääb põhipatendi avalduse esitamise kuupäeva ja esimese toote ühenduses turuleviimisloa väljaandmise kuupäeva vahele, mida vähendatakse viie aasta võrra.

2. Piiramata lõiget 1 ei või sertifikaadi kehtivusaeg ületada viit aastat selle kehtima hakkamisest.

3. Sertifikaadi kehtivusaja arvutamiseks võetakse arvesse esimene turule saatmist käsitlev ajutine luba ainult siis, kui nimetatud loale järgneb kohe sama toote kohta käiv lõplik luba.

Artikkel 14

Sertifikaadi kehtivuse lõppemine

1. Sertifikaat aegub:

a) artiklis 13 ettenähtud ajavahemiku lõppedes;

b) kui sertifikaadi omanik loobub sellest;

c) kui vastavalt artiklile 12 kehtestatud aastamaks ei ole õigeaegselt tasutud;

d) kui toodet, mida sertifikaat hõlmab, ei saa enam turule viia seetõttu, et turuleviimisluba või -load tühistatakse direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 või siseriikliku õigusakti kohaselt ning nii kaua kui selline olukord kestab. Artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus võib otsustada sertifikaadi aegumise üle kas omal algatusel või kolmanda osapoole taotlusel.

Artikkel 15

Sertifikaadi tühistamine

1. Sertifikaat on tühine, kui:

a) see anti välja vastuolus artikli 3 sätetega;

b) põhipatent on aegunud enne seaduspärase tähtaja lõppemist;

c) põhipatent tühistatakse või piiratakse seda sel määral, et toode, mille kohta sertifikaat välja anti, ei ole enam põhipatendi nõudlusega kaitstud, või põhipatendi kehtivusaja lõppemise järel on olemas niisugused tühistamise alused, mis oleksid õigustanud tühistamist või piiramist.

2. Igaüks võib esitada avalduse või hagi sertifikaadi tühistamiseks sellele organile, kes siseriiklike seaduste kohaselt vastutab vastava põhipatendi tühistamise eest.

Artikkel 16

Aegumisest või tühistamisest teatamine

Kui sertifikaat aegub vastavalt artikli 14 lõigetele b, c või d või on vastavalt artiklile 15 tühine, avaldab artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutus selle kohta teatise.

Artikkel 17

Kaebused

1. Artikli 9 lõikes 1 nimetatud asutuse või artikli 15 lõikes 2 nimetatud organi käesoleva määruse alusel tehtud otsuste peale võib esitada kaebuse samamoodi, nagu on sätestatud siseriiklikes seadustes riiklike patentidega seotud sarnaste otsuste peale kaebuste esitamine.

2. Sertifikaadi väljaandmisotsuse peale võib esitada kaebuse sertifikaadi kestuse muutmiseks, kui esimese toote ühenduses turuleviimisloa kuupäev, mis on esitatud artiklis 8 ettenähtud sertifikaaditaotluses, on vale.

Artikkel 18

Menetlus

1. Kuna käesolevas määruses puuduvad menetlussätted, kohaldatakse sertifikaadi suhtes samu menetlussätteid, mida kohaldatakse siseriiklike seaduste kohaselt vastava põhipatendi suhtes ja vajaduse korral määruses (EMÜ) nr 1768/92 ettenähtud sertifikaatide suhtes kohaldatavaid menetlussätteid, kui siseriiklikes seadustes ei ole sertifikaatide kohta ette nähtud menetluse erisätteid.

2. Piiramata lõiget 1 ei saa sertifikaadi andmise kohta kaebust esitada.

Üleminekusätted

Artikkel 19

1. Sertifikaadi võib anda igale tootele, mida käesoleva määruse jõustumise kuupäeval kaitseb kehtiv põhipatent ja millele esimene luba ühenduses taimekaitsevahendina turuleviimiseks on antud pärast 1. jaanuari 1985 direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 või vastava siseriikliku õigusakti kohaselt.

2. Lõikes 1 nimetatud sertifikaaditaotlus esitatakse kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 20

Nendes liikmesriikides, kelle siseriiklikud seadused 1. jaanuaril 1990 ei sätesta taimekaitsevahendite patentsust, kohaldatakse käesolevat määrust alates 2. jaanuarist 1998.

Artiklit 19 kohaldatakse ainult nendes liikmesriikides.

LÕPPSÄTE

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kuus kuud pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 1996

Euroopa Parlamendi nimel

president

K. Hänsch

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Lowry

[1] EÜT C 390, 31.12.1994, lk 21 ja EÜT C 335, 13.12.1995, lk 15.

[2] EÜT C 155, 21.6.1995, lk 14.

[3] Euroopa Parlamendi 15. juuni 1995 arvamus (EÜT C 166, 3.7.1995, lk 89), nõukogu 27. novembri 1995 ühine seisukoht (EÜT C 353, 30.12.1995, lk 36) ja Euroopa Parlamendi 12. märtsi 1996 otsus (EÜT C 96, 1.4.1996, lk 30).

[4] EÜT L 182, 2.7.1992, lk 1.

[5] EÜT C 138, 17.5.1993, lk 1.

[6] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1, nagu see on viimati muudetud direktiiviga 95/36/EÜ (EÜT L 172, 22.7.1995, lk 8).

--------------------------------------------------

Top