Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0035

Nõukogu direktiiv 96/35/EÜ, 3 juuni 1996, ohtlike kaupade maantee-, raudtee- või siseveevedude ohutusnõustajate määramise ja kutsekvalifikatsiooni kohta

OJ L 145, 19.6.1996, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 233 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 233 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; kehtetuks tunnistatud 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/35/oj

31996L0035Euroopa Liidu Teataja L 145 , 19/06/1996 Lk 0010 - 0015


Nõukogu direktiiv 96/35/EÜ,

3 juuni 1996,

ohtlike kaupade maantee-, raudtee- või siseveevedude ohutusnõustajate määramise ja kutsekvalifikatsiooni kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 189c sätestatud korras [3]

ning arvestades, et:

aastate jooksul on riigisiseselt ja rahvusvaheliselt transporditavate ohtlike kaupade kogused oluliselt suurenenud ning see suurendab õnnetuste ohtu;

mõned ohtlike kaupade vedamisel juhtuvad õnnetused võivad tekkida veostega seotud ohtude ebapiisava tundmise tõttu;

siseturu transpordisektori väljakujundamisel on vaja vastu võtta meetmed, mis aitavad selliste veostega seotud ohte vältida;

nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta [4] ei sisalda ohtlike kaupade vedudega kaasnevate ohtude ärahoidmise abinõusid;

ohtlike kaupade vedamise või sellega seotud peale- või mahalaadimistöödega tegelevatelt ettevõtetelt tuleks nõuda, et nad täidaksid ohtlike kaupade veost tulenevate ohtude vältimise eeskirju, olenemata sellest, kas veod toimuvad maanteel, raudteel või siseveekogudel; sel eesmärgil oleks ohtlike kaupade vedamiseks vaja ette näha asjakohase kutsealase koolituse saanud ohutusnõustajate tööle määramine;

ohutusnõustajate kutsealase koolituse eesmärgiks on anda teadmisi kõnealuste vedude suhtes kohaldatavate oluliste õigus- ja haldusnormide kohta;

liikmesriigid peavad kehtestama kutsealase koolituse ühise miinimuraamistiku, millele vastavust tõendatakse eksami sooritamisega;

liikmesriigid peavad välja andma ühenduse näidisvormile vastava koolitustunnistuse, mis tõendab ohutusnõustajate kutsekvalifikatsiooni ning võimaldab kõnealuse tunnistuse omanikel praktiseerida ühenduse kõigis osades;

ohutusnõustajate kutsekvalifikatsioon aitab tõsta teenuse kvaliteeti, mida ohutusnõustajad kasutajate huvides pakuvad; kutsekvalifikatsioon võimaldab vähendada miinimumini õnnetuste ohtu, mis võivad tekitada pöördumatut kahju keskkonnale ning tõsiseid vigastusi ohtlike kaupadega kokku puutuda võivatele isikutele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Eesmärk

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi nõuete kohaselt vajalikud meetmed tagamaks, et kõik need ettevõtjad, kelle tegevus hõlmab ohtlike kaupade maantee-, raudtee- või siseveevedusid või selliste kaupade vedudega seotud peale- või mahalaadimistöid, määravad hiljemalt 31. detsembril 1999 tööle ühe või mitu ohtlike kaupade veo ohutusnõustajat, kelle ülesandeks on aidata ära hoida sellisest tegevusest tulenevad ohud isikutele, varale ja keskkonnale.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) ettevõtja - mis tahes tulu taotlev või mittetaotlev füüsiline või juriidiline isik, tulu taotlev või mittetaotlev isikute ühendus või rühm, kes ei ole juriidiline isik, või avaliku võimuasutus, kes on juriidiline isik või sõltub juriidilise isiku staatust omavast võimust, kes tegeleb ohtlike kaupade vedamise, peale- ja mahalaadimisega;

b) ohtlike kaupade veo ohutusnõustaja, edaspidi "nõustaja" - isik, kelle ettevõtjat juhtiv isik on tööle määranud artiklis 4 kindlaksmääratud ülesannete ja kohustuste täitmiseks ning kellel on artiklis 5 ettenähtud koolitustunnistus;

c) ohtlikud kaubad - kaubad, nagu on määratletud nõukogu 21. novembri 1994. aasta direktiivi 94/55/EÜ (ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) [5] A lisas;

d) tegevus - ohtlike kaupade veod maanteel, raudteel või siseveekogudel, välja arvatud riigi siseveekogudel, mis ei ole seotud muude liikmesriikide siseveekogudega, ning kõnealuste vedudega seotud peale- ja mahalaadimistööd.

Artikkel 3

Erandid

Liikmesriigid võivad ette näha, et käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmiste ettevõtjate suhtes:

a) ettevõtjad, kes tegelevad ohtlike kaupade vedamisega transpordivahendites, mis kuuluvad relvajõududele või on relvajõudude käsutuses;

b) ettevõtjad, kelle tegevus piirdub iga veoüksuse puhul kogustega, mis on väiksemad direktiivi 94/55/EÜ B lisa äärenumbrites 10010 ja 10011 kindlaksmääratud kogustest; või

c) ettevõtjad, kelle põhi- või kõrvaltegevus ei hõlma ohtlike kaupade vedamist või sellega seotud peale- või mahalaadimistöid, kuid kes aeg-ajalt tegelevad olulist ohtu või saasteriski mitte sisaldavate ohtlike kaupade riigisisese vedamise ja nende peale- või mahalaadimisega.

Artikkel 4

Nõustaja ülesanded ja määramine

1. Nõustaja põhiülesandeks on ettevõtjat juhtiva isiku vastutusel tegutsedes püüda kõigi asjakohaste vahendite ja asjakohase tegevuse abil ettevõtja kõnealusele tegevusele kaasa aidata, et see tegevus toimuks kooskõlas kehtivate eeskirjadega ja kõige ohutumal viisil. Ettevõtja tegevusest tulenevad nõustaja kohustused on loetletud I lisas.

2. Nõustaja võib olla ettevõtjat juhtiv isik, ettevõtjale muid kohustusi täitev isik või isik, kes ei ole otseselt selle ettevõtja töötaja, kui kõnealune isik on võimeline täitma nõustaja kohustusi.

3. Iga asjaomane ettevõtja teeb taotluse korral pädevale asutusele või liikmesriigi poolt selleks määratud organile teatavaks oma nõustaja isikuandmed.

Artikkel 5

Koolitustunnistus

1. Nõustajal peab olema ühenduse näidisvormi kohane tööalase koolituse tunnistus, edaspidi "tunnistus", mis kehtib asjaomas(t)e transpordiliigi (transpordiliikide) suhtes. Kõnealuse tunnistuse annab välja liikmesriigi poolt selleks määratud pädev asutus või organ.

2. Tunnistuse saamiseks peab kandidaat läbi tegema koolituse ning sooritama eksami, mille on kinnitanud liikmesriigi pädev asutus.

3. Koolituse põhieesmärk on anda kandidaatidele piisavad teadmised ohtlike kaupade veost tulenevate ohtude, asjaomaste transpordiliikide suhtes kohaldatavate õigusnormide ja I lisas loetletud kohustuste kohta.

4. Eksam hõlmab vähemalt kõiki II lisas loetletud teemasid.

5. Tunnistus koostatakse III lisas ettenähtud näidisvormi kohaselt.

6. Tunnistust tunnustavad kõik liikmesriigid.

Artikkel 6

Tunnistuse kehtivus

Tunnistus kehtib viis aastat. Tunnistuse kehtivusaega pikendatakse automaatselt viie aasta kaupa, kui tunnistuse valdaja on kehtivusaja viimasel aastal osalenud täiendõppes või sooritanud eksami, kusjuures mõlemad peavad olema pädeva asutuse kinnitatud.

Artikkel 7

Ettekanded õnnetusjuhtumite kohta

Iga asjaomase ettevõtja vedude ning peale- ja mahalaadimistööde ajal toimunud õnnetusjuhtumi korral, mis mõjutab isikut, vara või keskkonda või kahjustab vara või keskkonda, peab nõustaja pärast kogu asjakohase teabe kogumist koostama ettevõtja juhtkonnale või vajaduse korral kohalikule omavalitsusasutusele õnnetusjuhtumi kohta ettekande.

Kõnealune ettekanne ei asenda ühtegi ettekannet, mida ettevõtja juhtkonnalt võidakse nõuda liikmesriikides mis tahes muu rahvusvahelise, ühenduse või siseriikliku õigusakti alusel.

Artikkel 8

Direktiivi kohandamine

Muudatused, mis on vajalikud käesoleva direktiivi kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga direktiivi reguleerimisalas olevates valdkondades, võetakse vastu artiklis 9 ettenähtud korras.

Artikkel 9

1. Komisjoni abistab direktiivi 94/55/EÜ artikliga 9 asutatud ohtlike kaupade veo komitee, edaspidi "komitee", mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindaja.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. a) Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

b) Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates tema poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv ei piira töötajate suhtes töökohal kehtivaid tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid käsitleva direktiivi 89/391/EMÜ ning selle rakendamist reguleerivate üksikdirektiivide sätete kohaldamist.

Artikkel 11

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembril 1999. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 12

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 3. juuni 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

T. Treu

[1] EÜT C 185, 17.7.1991, lk 5 ja EÜT C 233, 11.9.1992, lk 5.

[2] Arvamus on esitatud 27. novembril 1991. aastal (EÜT C 40, 17.2.1992, lk 46).

[3] Euroopa Parlamendi 15. mai 1992. aasta arvamus (EÜT C 150, 15.6.1992, lk 332),nõukogu 6. oktoobri 1995. aasta ühine seisukoht (EÜT C 297, 10.11.1995, lk 13) ja Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 1996. aasta otsus (EÜT C 32, 5.2.1996, lk 49).

[4] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

[5] EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7.

--------------------------------------------------

I LISA

NÕUSTAJA ARTIKLI 4 LÕIKES 1 NIMETATUD KOHUSTUSED

Nõustajal on eelkõige järgmised kohustused:

- järelevalve ohtlike kaupade vedamist reguleerivate eeskirjade täitmise üle,

- ettevõtja nõustamine ohtlike kaupade vedude alal,

- iga-aastase ettekande koostamine ettevõtja juhtkonnale või vajaduse korral kohalikule omavalitsusasutusele ettevõtja ohtlike kaupade veoga seotud tegevuse kohta. Neid iga-aastaseid ettekandeid säilitatakse viis aastat ning need tehakse taotluse korral kättesaadavaks riigi ametiasutustele.

Nõustaja kohustuste hulka kuulub ka järelevalve järgmiste ettevõtja asjakohase tegevusega seotud seikade üle:

- transporditavate ohtlike kaupade identifitseerimist reguleerivate eeskirjade täitmise kord,

- ettevõtja tava võtta transpordivahendite ostu puhul arvesse ohtlike kaupade vedudega seotud erinõudeid,

- ohtlike kaupade vedamisel ning peale- ja mahalaadimisel kasutatud seadmete kontrollimise kord,

- ettevõtja töötajate nõuetekohane koolitus ning koolitusdokumentide säilitamine,

- ohtlike kaupade vedamise või peale- ja mahalaadimise ajal turvalisust mõjutavate õnnetuste või vahejuhtumite korral nõuetekohaste avariimeetmete rakendamine,

- ohtlike kaupade vedamise ning peale- või mahalaadimise ajal juhtunud tõsiste õnnetuste, vahejuhtumite või raskete rikkumiste uurimine ja vajaduse korral nende kohta ettekannete koostamine,

- asjakohaste abinõude rakendamine, et ära hoida õnnetuste, vahejuhtumite või raskete rikkumiste kordumine,

- ohtlike kaupade vedamisega seotud eeskirjade ja erinõuete arvestamine allhankijate või kolmandate isikute valimisel ja kasutamisel,

- kontroll selle üle, kas ohtlike kaupade vedamise, peale- või mahalaadimistöödega tegelevad töötajad on varustatud üksikasjalike tööeeskirjade ja -juhenditega,

- meetmete kehtestamine, et tõsta teadlikkust ohtudest, mis kaasnevad ohtlike kaupade vedamise ning peale- või mahalaadimisega,

- kontrollmenetluste rakendamine tagamaks nõutavate dokumentide ja turvaseadmete olemasolu transpordivahendis veo ajal ning kõnealuste dokumentide ja seadmete vastavus määrustega ettenähtud nõuetele,

- kontrollmenetluste rakendamine, et tagada peale- ja mahalaadimist reguleerivate eeskirjade täitmine.

--------------------------------------------------

II LISA

Artikli 5 lõikes 4 nimetatud teemad

Koolitustunnistuse saamiseks vajalikud teadmised peavad hõlmama vähemalt järgmist.

I. Üldised ennetus- ja ohutusmeetmed:

- teadmised ohtlike kaupadega seotud õnnetuste tagajärgedest,

- teadmised õnnetuste peamistest põhjustest.

II. Transpordiliike käsitlevad siseriiklike õigusaktide sätted, ühenduse normid, rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud, eelkõige seoses järgmisega:

1. ohtlike kaupade liigitamine:

- lahuste ja segude liigitamise menetlus,

- ainete kirjeldamise süsteem,

- ohtlike kaupade klassid ja nende liigitamise põhimõtted,

- transporditavate ohtlike ainete ja kaupade laad,

- nende füüsikalised, keemilised ja toksikoloogilised omadused;

2. põhinõuded pakenditele, kaasa arvatud paagid, paakkonteinerid jne:

- pakendiliigid, kodifitseerimine ja märgistamine,

- pakendamisnõuded ja ettekirjutused pakendi testimiseks,

- pakendi olukord ja korrapärased kontrollimised;

3. ohutähised ja -märgised:

- märgistus ohumärgisel,

- ohumärgiste kohaleasetamine ja eemaldamine,

- sildistamine ja märgistamine;

4. veodokumentides sisalduvad viited:

- veodokumendis sisalduv teave,

- kaubasaatja vastavusdeklaratsioon;

5. kaubasaatmisviis ja lähetamispiirangud:

- täiskoorem,

- mahtkaupade vedu,

- mahtkaupade vedu suurtes konteinerites,

- konteinerveod,

- veod kinnitatud ja teisaldatavates tsisternides;

6. reisijatevedu;

7. segalastiga seotud keelud ja ettevaatusabinõud;

8. ainete eraldamine;

9. veetavate koguste piirmäärad ja vabastatud kogused;

10. käitlemine ja lastimine:

- pealelaadimine ja mahalaadimine (täitemäärad),

- lasti paigutamine ja segregeerimine;

11. puhastamine ja/või degaseerimine enne pealelaadimist ja pärast mahalaadimist;

12. personal: tööalane koolitus;

13. sõidudokumendid:

- veodokument,

- kirjalik juhend,

- sõiduki tüübikinnitustunnistus,

- sõidukijuhi koolitustunnistus,

- siseveetranspordi alase koolituse tunnistus,

- koopiad võimalikest eranditest,

- muud dokumendid;

14. tööohutusjuhendid: tööohutusjuhendite rakendamine ja juhi kaitsevarustus;

15. järelevalvekohustused: parkimine;

16. liiklus- ja navigeerimiseeskirjad ja -piirangud;

17. saasteainete heitkogused ekspluatatsiooni käigus ja avariide tagajärjel;

18. transpordiseadmetega seotud nõuded.

--------------------------------------------------

III LISA

ARTIKLI 5 LÕIKES 5 NIMETATUD TUNNISTUSE NÄIDISVORM

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top