EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0577

Komisjoni otsus, 24. juuni 1996, nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta paiksete tulekustutussüsteemide nõuetele vastavuse tõendamiselEMPs kohaldatav tekst

OJ L 254, 8.10.1996, p. 44–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 247 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 247 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 22 - 26

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/577/oj

31996D0577Euroopa Liidu Teataja L 254 , 08/10/1996 Lk 0044 - 0048


Komisjoni otsus,

24. juuni 1996,

nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta paiksete tulekustutussüsteemide nõuetele vastavuse tõendamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/577/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ [1] ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, mida on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades, et:

komisjon peab valima direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõike 3 kohase kahe ehitustoodete vastavuse tõendamise korra hulgast "kõige vähem koormava võimaliku korra kooskõlas ohutusnõuetega", see tähendab, et on vaja otsustada, kas antud ehitustoote või tooterühma puhul on tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem vajalik ja küllaldane nõuetele vastavuse tõendamise tingimus või artikli 13 lõikes 4 mainitud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel on vaja teavitatud sertifitseerimisasutuse sekkumist;

artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleb selliselt kindlaksmääratud kord märkida mandaatides ja tehnospetsifikaatides; seetõttu on soovitav määratleda toodete või tooterühma mõiste mandaatides ja tehnospetsifikaatides kasutatavas tähenduses;

artikli 13 lõikes 3 ettenähtud kahte korda on üksikasjalikult kirjeldatud direktiivi 89/106/EMÜ III lisas; seega on vaja iga toote või tooterühma puhul III lisale viitamise teel selgelt kindlaks määrata kahe kõnesoleva korra rakendamise viisid, kuna III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme;

artikli 13 lõike 3 punktis a mainitud kord vastab III lisa 2. jao punktis ii mainitud esimese võimaluse puhul sätestatud pideva järelevalveta süsteemidele ja teisele ja kolmandale võimalusele; artikli 13 lõike 3 punktis b mainitud kord vastab III lisa 2. jao punktis i sätestatud ja III lisa 2. jao punkti ii esimese pideva järelevalvega võimaluse puhul ettenähtud süsteemidele;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas kindlaksmääratud toodete nõuetele vastavust tõendatakse korra kohaselt, mille puhul lisaks tootja poolt rakendatavale süsteemile osaleb tootmisohje või toodangu hindamisel ja järelevalves teavitatud sertifitseerimisasutus.

Artikkel 2

II lisas sätestatud nõuetele vastavuse tõendamise kord märgitakse ühtlustatud standardite mandaatides.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuni 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.

[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

TOOTED, MIDA KASUTATAKSE TULEKAHJUHÄIRE/TULEKAHJU AVASTAMISE JA PAIKSETES TULEKUSTUTUS-, TULEKAHJU KONTROLLI ALL HOIDMISE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDES NING PLAHVATUST SUMMUTAVAD TOOTED

- Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire süsteemid-komplektid: tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire liitsüsteemid-komplektid, tulekahju avastamise süsteemid-komplektid, tulekahjuhäire süsteemid-komplektid, suulise tulekahjuteate edastamise süsteemid-komplektid.

- Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire süsteemide osad: suitsu-, termo- ja leegiandurid, kontroll- ja indikaatorseadmed, häireedastusseadmed, lühisekaitse seadmed, häireseadmed, toiteallikad, sisend-/väljundseadmed, tulekahjuteate nupplülitid.

- Autonoomsed suitsuandurid/häireseadmed

- Tulesummutamise ja tulekustutamise süsteemid-komplektid: paiksed kiirkustutusseadmed, kuiv- ja märgtulekustutusventiilsüsteemid, sprinkler- ja veepihustussüsteemid-komplektid, vahtkustutussüsteemid-komplektid, pulberkustutussüsteemid-komplektid, gaaskustutussüsteemid-komplektid (kaasa arvatud CO2-kustutussüsteemid).

- Tulesummutamise ja tulekustutamise süsteemi osad: tuletõrjehüdrandid, veevoolu andurid/lülitid, surveandurid/-lülitid, seinahüdrandid, veesisendseadmed, tuletõrjepumbad ja -pumbakomplektid, pihustid/sprinklerid/otsakud.

- Plahvatuse summutamise süsteemid-komplektid.

- Plahvatuse summutamise süsteemi osad: andurid, summutid, plahvatuse sensorid, plahvatuse toimet vähendavad tooted.

- Tulekahju kontrolli all hoidmise ja suitsutõrje seadmed-komplektid: suitsuärastus- ja jahutusventilatsiooni süsteemid-komplektid, diferentsiaalsurvesüsteemid-komplektid.

- Tulekahju kontrolli all hoidmise ja suitsutõrje seadmete osad: suitsukardinad, tulesiibrid, suitsukanalid, sundventilatsiooni seadmed, loomuliku ventilatsiooni seadmed, juhtimispuldid, hädaolukorra puhul kasutatavad juhtimispuldid.

--------------------------------------------------

II LISA

TOOTERÜHM

TOOTED, MIDA KASUTATAKSE TULEKAHJUHÄIRE/TULEKAHJU AVASTAMISE JA PAIKSETES TULEKUSTUTUS-, TULEKAHJU KONTROLLI ALL HOIDMISE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDES NING PLAHVATUST SUMMUTAVAD TOOTED (1/1)

Vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevalt loetletud toodete ja kavandatud kasutuste puhul tuleb Euroopa Standardikomiteel/Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteel asjakohastes ühtlustatud standardites kindlaks määrata järgmised nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid.

Toode | Kavandatud kasutus | Tase või klass (tulekindlus) | Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem |

Paigaldatavad komplektid | Tuleohutus | | 1 |

Tulekahju avastamine/tulekahjuhäire

Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire liitsüsteemid-komplektid | | — | |

Tulekahju avastamise süsteemid-komplektid | | — | |

Tulekahjuhäire süsteemid-komplektid | | — | |

Suulise tulekahjuteate edastamise süsteemid-komplektid | | — | |

Tule summutamine ja kustutamine

Paiksed kiirkustutusseadmed-komplektid | | — | |

Kuiv- ja märgtulekustutusventiilsüsteemid | | — | |

Sprinkler- ja veepihustussüsteemid-komplektid | | — | |

Vahtkustutussüsteemid-komplektid | | — | |

Pulberkustutussüsteemid-komplektid | | — | |

Gaaskustutussüsteemid-komplektid (kaasa arvatud CO2-kustutussüsteemid) | | — | |

Plahvatuse summutamine

Plahvatuse summutamise süsteemid-komplektid | | — | |

Tulekahju kontrolli all hoidmise seadmed

Suitsuärastus- ja jahutusventilatsiooni süsteemid-komplektid | | — | |

Diferentsiaalsurvesüsteemid-komplektid | | — | |

Autonoomsed suitsuandurid/häireseadmed | | — | |

Osad | Tuleohutus | | 1 |

Tulekahju avastamine/tulekahjuhäire

Suitsu-, termo- ja leegiandurid | | — | |

Kontroll- ja indikaatorseadmed | | — | |

Häireedastusseadmed | | — | |

Lühisekaitse seadmed | | — | |

Häireseadmed | | — | |

Toiteallikad | | — | |

Sisend-/väljundseadmed | | — | |

Tulekahjuteate nupplülitid | | — | |

Paiksed summutamise ja kustutamise seadmed

Tuletõrjehüdrandid | | — | |

Veevoolu andurid/lülitid | | — | |

Surveandurid/-lülitid | | — | |

Seinahüdrandid | | — | |

Veesisendseadmed | | — | |

Tuletõrjepumbad ja -pumbakomplektid | | — | |

Pihustid/sprinklerid/otsakud | | — | |

Plahvatuse summutamine

Andurid | | — | |

Summutid | | — | |

Plahvatuse sensorid | | — | |

Plahvatust summutavad tooted | | — | |

Tulekahju kontrolli all hoidmise vahendid

Suitsukardinad | | — | |

Tulesiibrid | | vt DI2 | |

Suitsukanalid | | vt DI2 | |

Sundventilatsiooni seadmed | | — | |

Loomuliku ventilatsiooni seadmed | | — | |

Juhtimispuldid ja hädaolukorra puhul kasutatavad juhtimispuldid | | — | |

Toiteallikad | | — | |

Süsteemi spetsifikaat peab olema selline, et seda saaks rakendada ka siis, kui teatavate karakteristikute järgi ei ole vaja toimivust määrata, kuna vähemalt ühes liikmesriigis ei esitata nende karakteristikute suhtes juriidilisi nõudeid (vt direktiiv 89/106/EMÜ, artikkel 2, lõige 1 ja vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkt 1.2.3). Nendel juhtudel ei kohustata tootjat kõnesolevaid karakteristikuid kontrollima, kui ta ei soovi deklareerida toote toimivust nende karakteristikute järgi.

--------------------------------------------------

Top