EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0391

Nõukogu otsus, 28. märts 1996, millega nähakse ette meetmed soodsamate tingimuste loomiseks üleeuroopaliste energiasektori võrkude arendamisel

OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2006; kehtetuks tunnistatud 32006D1364

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj

31996D0391Euroopa Liidu Teataja L 161 , 29/06/1996 Lk 0154 - 0155


Nõukogu otsus,

28. märts 1996,

millega nähakse ette meetmed soodsamate tingimuste loomiseks üleeuroopaliste energiasektori võrkude arendamisel

(96/391/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 129d kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [3]

toimides asutamislepingu artiklis 189c ettenähtud korras [4]

ning arvestades, et:

üleeuroopaliste energiavõrkude arendamiseks soodsamate tingimuste loomine moodustab osa üldmeetmetest asutamislepingu artikli 129c tähenduses ning on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 1996. aasta otsusega nr 1254/96/EÜ üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise kohta; [5]

siseturu lõplikuks väljakujundamiseks energiavaldkonnas on tarvis üldisse energiastrateegiasse lisada meetmed, mis mitte üksnes ei täpsusta ühenduse peamisi kriteeriume ja eesmärke nimetatud valdkonnas, vaid määravad täpsemalt kindlaks ka energiatoodete turu liberaliseerimise tingimused;

energiasektoris üleeuroopaliste võrkude loomine ja arendamine peab aitama vähendada energiavarustuse kulusid ning seeläbi toetama suuremat majanduskasvu ja tööhõivet ning parandama Euroopa majanduse konkurentsivõimet;

selliste soodsamate tingimuste loomise eesmärk peab olema eelkõige võrkude eest vastutavate üksuste vahelise tehnilise koostöö stimuleerimine ning liikmesriikides võrguprojektide suhtes kohaldatavate loaprotseduuride rakendamise soodustamine, et vähendada viivitusi;

otsuses nr 1254/96/EÜ kindlaksmääratud ühist huvi pakkuvate projektide elluviimise kiirendamiseks on vaja ühendusele luua võimalus toetada kõnealuste projektide nimel tehtavaid rahalisi jõupingutusi vastavalt üleeuroopaliste võrkude valdkonnas ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirju käsitlevale nõukogu määrusele;

otsuses nr 1254/96/EÜ kindlaksmääratud ühist huvi pakkuvate projektide toetamiseks, mõnel juhul ka olulisel määral toetamiseks, võib kasutada ka teisi ühenduse käsutuses olevaid rahastamisvahendeid, näiteks struktuurifonde, Euroopa Investeerimisfondi, Euroopa Investeerimispanga abi ning kolmandate riikide toetusprogramme,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega määratakse kindlaks meetmed soodsamate tingimuste loomiseks ühist huvi pakkuvate projektide elluviimisel, mis seonduvad üleeuroopaliste energiavõrkudega ja kõnealuste võrkude koostalitlusvõimega kogu ühenduse ulatuses.

Artikkel 2

1. Et toetada üleeuroopaliste energiavõrkude arendamiseks soodsamate tingimuste loomist, omistab ühendus suurimat tähtsust ning osutab vajalikku toetust järgmistele meetmetele:

- üleeuroopaliste energiavõrkude eest vastutavate üksuste vaheliste tehnilise koostöö projektide elluviimine, mis on seotud otsuse nr 1254/96/EÜ artiklis 2 nimetatud Euroopa võrkude vastastikuse sidumise nõuetekohase toimimisega,

- liikmesriikide koostöö vastastikuste konsultatsioonide kaudu, soodustamaks üleeuroopaliste energiavõrkude projektide suhtes loaprotseduuride rakendamist, et vähendada viivitusi.

2. Komisjon võtab tihedas koostöös asjassepuutuvate liikmesriikidega kõik vajalikud abinõud, et edendada lõikes 1 nimetatud meetmete kooskõlastamist.

Artikkel 3

Et toetada soodsamate finantstingimuste loomist üleeuroopaliste energiavõrkude arendamisel:

1. võib ühendus üleeuroopaliste energiavõrkudega seotud tegevuse raames anda rahalist toetust. Kõnealused meetmed võtab vastu komisjon vastavalt nõukogu määrusele, milles sätestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste võrkude valdkonnas;

2. võtab ühendus kõnealustele võrkudele toetuse andmisel oma fondide, rahastamisvahendite ja finantsprogrammide kaudu vastavalt nende reeglitele ja eesmärkidele arvesse otsuses nr 1254/96/EÜ kindlaksmääratud ühist huvi pakkuvaid projekte.

Artikkel 4

Artiklis 2 nimetatud meetmete rakendamisel abistab komisjoni otsuse nr 1254/96/EÜ artikli 9 lõikes 1 kohaselt moodustatud komitee, kes tegutseb kõnealuse otsuse artikli 9 lõigetega 2 ja 3 ettenähtud korras.

Artikkel 5

Komisjon koostab iga kahe aasta järel käesoleva otsuse rakendamise kohta aruande ning esitab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. märts 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Clo

[1] EÜT C 72, 10.3.1994, lk 15.

[2] EÜT C 195, 18.7.1994, lk 33.

[3] EÜT C 217, 6.8.1994, lk 26.

[4] Euroopa Parlamendi 18. mai 1995. aasta arvamus (EÜT C 151, 19.6.1995, lk 232), nõukogu 29. juuni 1995. aasta ühine seisukoht (EÜT C 216, 21.8.1995, lk 38) ja Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 1995. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[5] EÜT L 161, 29.6.1996, lk 147.

--------------------------------------------------

Top