EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0079

Komisjoni otsus, 12. jaanuar 1996, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote tõutunnistusedEMPs kohaldatav tekst

OJ L 19, 25.1.1996, p. 41–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 110 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 110 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 67 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; kehtetuks tunnistatud 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/79(1)/oj

31996D0079Euroopa Liidu Teataja L 019 , 25/01/1996 Lk 0041 - 0049


Komisjoni otsus,

12. jaanuar 1996,

milles sätestatakse registreeritud hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote tõutunnistused

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/79/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega, [1] eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades, et:

tõutunnistusel tuleb märkida teatavad üksikasjad, et identifitseerida loom, kellelt sperma, munarakud või embrüo on saadud, ning teha kindlaks tema päritolu;

selline tunnistus võib puududa tingimusel, et käesolevas otsuses nimetatud andmed on sperma, munarakkude või embrüotega kaasasolevates dokumentides juba esitatud;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Registreeritud hobuslaste sperma tunnistusele tuleb märkida järgmised andmed:

1. Doonortäku andmed:

- väljaandja,

- originaaltõuraamatu nimi ja aadress,

- tõug,

- esialgne number tõuraamatus (kui see on kättesaadav),

- looma nimi,

- tunnistuse väljaandmise kuupäev,

- identifitseerimissüsteem (nt kiip, tätoveering, põletusmärk, pilt),

- identifikatsioon,

- teave selle kohta, kas põlvnemise kontrollimiseks on määratud veregrupp või tehtud samaväärse teadusliku tagatisega katse,

- sünniaeg,

- omaniku nimi ja aadress,

- vanemate ning ema isa nimi ja number tõuraamatus, samuti tõuraamatu nimi,

- jõudluskontrolli ja aretusväärtuse hindamiste tulemused (vabatahtlik).

2. Andmed sperma kohta:

- identifikatsioon,

- dooside arv,

- kogumise kuupäev,

- seemendusjaama(de) nimi ja aadress ning registreerimisnumber,

- vastuvõtja nimi ja aadress.

Artikkel 2

Artiklis 1 ettenähtud andmed võib esitada:

1. tunnistusel vastavalt I lisas esitatud näidisele;

2. hobuslaste spermaga kaasasolevatel dokumentidel. Sellisel juhul peavad pädevad asutused järgmises sõnastuses kinnitama, et artiklis 1 ettenähtud andmed on saatedokumentides esitatud:

"Allakirjutanu kinnitab, et need dokumendid sisaldavad komisjoni otsuse 96/79/EÜ artiklis 1 nimetatud andmeid."

Artikkel 3

Registreeritud hobuslaste munarakkude tunnistusele tuleb märkida järgmised andmed:

1. Doonormära andmed:

- kõik artikli 1 punktis 1 täpsustatud andmed.

2. Andmed munarakkude kohta:

- identifikatsioon,

- kogumise kuupäev,

- munarakud kogunud rühma(de) nimi ja aadress ning registreerimisnumber,

- vastuvõtja nimi ja aadress.

Kui kõrres on rohkem kui üks munarakk, peab see asjaolu olema selgelt märgitud ja lisaks sellele peavad kõik munarakud olema saadud samalt emalt.

Artikkel 4

Artiklis 3 ettenähtud andmed võib esitada:

1. tunnistusel vastavalt II lisas esitatud näidisele;

2. hobuslaste munarakkudega kaasasolevatel dokumentidel. Sellisel juhul peavad pädevad asutused järgmises sõnastuses kinnitama, et artiklis 3 ettenähtud andmed on saatedokumentides esitatud:

"Allakirjutanu kinnitab, et need dokumendid sisaldavad komisjoni otsuse 96/79/EÜ artiklis 3 nimetatud andmeid."

Artikkel 5

Registreeritud hobuslaste embrüote tunnistusele tuleb märkida järgmised andmed:

1. Doonortäku ja -mära andmed:

- kõik artikli 1 punktis 1 täpsustatud andmed.

2. Andmed embrüote kohta:

- identifikatsioon,

- kogumise kuupäev,

- seemendamise või paaritamise kuupäev,

- embrüojaama(de) nimi ja aadress ning registreerimisnumber,

- vastuvõtja nimi ja aadress.

Kui kõrres on rohkem kui üks embrüo, peab see asjaolu olema selgelt märgitud ja lisaks sellele peavad kõik embrüod olema saadud samadelt vanematelt.

Artikkel 6

Artiklis 5 ettenähtud andmed võib esitada:

1. tunnistusel vastavalt III lisas esitatud näidisele;

2. hobuslaste embrüo(te)ga kaasasolevatel dokumentidel. Sellisel juhul peavad pädevad asutused järgmises sõnastuses kinnitama, et artiklis 5 ettenähtud andmed on saatedokumentides esitatud:

"Allakirjutanu kinnitab, et need dokumendid sisaldavad komisjoni otsuse 96/79/EÜ artiklis 5 nimetatud andmeid."

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. jaanuar 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55.

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top