Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2494

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, 23. oktoober 1995, tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta

OJ L 257, 27.10.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; kehtetuks tunnistatud ja asendatud 32016R0792

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj

31995R2494Euroopa Liidu Teataja L 257 , 27/10/1995 Lk 0001 - 0004


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95,

23. oktoober 1995,

tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 213,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ettepanekut, [2]

võttes arvesse Euroopa Rahainstituudi arvamust, [3]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [4]

ning arvestades, et:

asutamislepingu artikli 109j kohaselt peavad komisjon ja ERI andma nõukogule aru liikmesriikide edusammudest majandus- ja rahaliidu loomisega seotud kohustuste täitmisel hindade stabiilsuse kõrge taseme suhtes;

asutamislepingu artiklis 109j nimetatud lähenemiskriteeriumide protokolli artikkel 1 sätestab, et nõutavat hindade stabiilsust liikmesriikides tuleks väljendada inflatsioonimäärana, mis on arvutatud tarbijahinnaindeksi abil võrreldavatel alustel, võttes arvesse siseriiklike määratluste erinevusi; olemasolevaid tarbijahinnaindekseid ei arvutata otseselt võrreldavatel alustel;

ühendusel ning eelkõige tema maksu- ja rahapoliitikaga tegelevatel ametivõimudel on inflatsioonimäärade võrdlemiseks makromajanduslikus ja rahvusvahelises kontekstis vaja korrapäraselt ja õigeaegselt saada tarbijahinnaindekseid, mis erinevad siseriiklikel ja mikromajanduslikel eesmärkidel kasutatavatest;

inflatsiooni peetakse nähtuseks, mis avaldub kõikides äritehingute vormides, kaasa arvatud kapitalikaupade ost, riigihanked, tööjõukulud, samuti tarbijate ostud; inflatsiooniprotsessi mõistmiseks nii siseriiklikul kui ka liikmesriikidevahelisel tasandil on vaja hulka statistikat, millest tarbijahinnaindeksid moodustavad olulise osa;

liikmesriikides juba arvutatud või edaspidi arvutatavate sarnaste tarbijahinnaindeksite asemel või neile lisaks võib arvutada võrreldavaid tarbijahinnaindekseid;

võrreldavate indeksite arvutamisega kaasnevad kulutused, mis jaotatakse ühenduse ja liikmesriikide vahel;

subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt on tarbijahinnaindeksite ühiste statistikastandardite loomine ülesanne, mida saab tõhusalt täita ainult ühenduse tasandil, ning andmete kogumine ja võrreldavate tarbijahinnaindeksite arvutamine toimub igas liikmesriigis siseriiklikul tasandil ametliku statistika koostamise eest vastutavate organisatsioonide ja institutsioonide juhtimisel;

pidades silmas majandus- ja rahaliidu loomist, on vaja kogu ühendust hõlmavat tarbijahinnaindeksit;

nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom [5] loodud statistikaprogrammi komitee (SPK) on esitanud määruse eelnõu suhtes pooldava arvamuse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada ühenduse tasandil võrreldavate tarbijahinnaindeksite arvutamiseks vajalikud statistilised alused.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI) — iga liikmesriigi arvutatud võrreldav tarbijahinnaindeks;

b) Euroopa Liidu tarbijahinnaindeks (ELTHI) — liikmesriikide THHIde põhjal komisjoni (Eurostat) arvutatud ühenduse tarbijahinnaindeks;

c) rahaliidu tarbijahinnaindeks (RLTHI) — majandus- ja rahaliidu kontekstis komisjoni (Eurostat) arvutatud tarbijahinnaindeks, mis on leitud nende liikmesriikide THHIde põhjal, kellele ei laiene asutamislepingu artikli 109k kohane erand, nii kaua kui sellised erandid on olemas.

Artikkel 3

Reguleerimisala

THHI põhineb liikmesriigi majandusterritooriumil tarbijate vajaduste otseseks rahuldamiseks müüdavate kaupade ja teenuste hindadel. Kaalumisega seotud küsimused otsustab komisjon vastavalt artiklis 14 sätestatud menetlusele.

Artikkel 4

Võrreldavus

THHId on võrreldavad, kui nad kajastavad ainult erinevusi hinnamuutustes või siseriiklikes tarbimisharjumustes.

THHId, mis erinevad nende määratlemisel ja arvutamisel kasutatud põhimõtete, meetodite või toimimisviiside poolest, ei ole võrreldavad.

Komisjon (Eurostat) võtab artiklis 14 sätestatud menetluse kohaselt vastu eeskirjad, mida tuleb THHIde võrreldavuse tagamiseks järgida.

Artikkel 5

Ajakava ja erandid

1. Võrreldavate tarbijahinnaindeksite saamiseks vajalikke meetmeid rakendatakse etapiti järgmiselt:

a) I etapp:

Hiljemalt 1996. aasta märtsiks koostab komisjon (Eurostat) koostöös liikmesriikidega asutamislepingu artiklis 109j (lähenemiskriteeriumid) nimetatud aruande eesmärgil vahekokkuvõtte iga liikmesriigi tarbijahinnaindeksitest. Need indeksid põhinevad täielikult või osaliselt siseriiklike tarbijahinnaindeksite aluseks olevatel andmetel, mida kohandatakse eelkõige järgmiselt:

i) omanike kasutuses olevad eluruumid jäetakse välja,

ii) tervishoiu- ja haridusteenused jäetakse välja,

iii) teatavad muud hüved, mida mitmed liikmesriigid ei kasuta tarbijahinnaindeksite arvutamisel või mida nad käsitlevad teisiti, jäetakse välja;

b) II etapp:

THHI algab 1997. aasta jaanuari indeksiga. Indeksi ühine vaatlusperiood on 1996. aasta. Arvestuslikud hinnamuutused 1997. aasta jaanuarile eelneval kaheteistkümnel kuul ja järgnevatel kuudel määratakse kindlaks 1996. aasta indeksite põhjal.

2. Vajaduse korral võib komisjon (Eurostat) liikmesriigi palvel ja pärast ERIga nõu pidamist teha liikmesriigi suhtes erandi lõike 1 sätetest mitte rohkem kui üheks aastaks, kui asjaomane liikmesriik peab käesoleva määruse kohustuste täitmiseks tegema oma statistilises süsteemis olulisi muudatusi.

3. Käesoleva määruse rakendusmeetmed, mis on vajalikud THHIde võrreldavuse tagamiseks ning nende usaldusväärsuse ja asjakohasuse säilitamiseks ja parandamiseks, võetakse pärast ERIga nõu pidamist vastu kooskõlas artiklis 14 sätestatud menetlusega.

Artikkel 6

Alusandmed

Alusandmed on need kaupade ja teenuste hinnad ja kaalud, mida on vaja arvesse võtta artiklis 4 määratletud indeksite võrreldavuse tagamiseks.

Nimetatud andmeid saadakse statistilistest üksustest, mis on määratletud nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks, [6] või muudest allikatest, tingimusel et täidetakse käesoleva määruse artiklis 4 nimetatud indeksite võrreldavusnõudeid.

Artikkel 7

Allikad

Statistilised üksused, kelle poole liikmesriigid on pöördunud koostöö tegemiseks hinnateabe kogumisel või esitamisel, on kohustatud lubama vaadelda tegelikult kehtivaid hindu ning andma õigeid ja täielikke andmeid siis, kui neid nõutakse.

Artikkel 8

Sagedus

1. THHI, ELTHI ja RLTHI arvutatakse igal kuul.

2. Hinnateavet tuleb koguda üks kord kuus. Kui harvemini toimuv andmete kogumine ei takista artiklis 4 nimetatud võrreldavusnõuetele vastava THHI arvutamist, võib komisjon (Eurostat) lubada teha erandeid igakuisest andmete kogumisest. Käesolev lõige ei välista hinnateabe sagedasemat kogumist.

3. THHI kaalusid ajakohastatakse sellise sagedusega, mis on vajalik artiklis 4 sätestatud võrreldavusnõuete täitmiseks. Käesolev lõige ei nõua pere-eelarvevaatluste teostamist sagedamini kui üks kord viie aasta jooksul, välja arvatud need liikmesriigid, kus artiklis 14 sätestatud menetluse kohaselt on kindlaks tehtud muutused tarbimisharjumustes, mistõttu on vaatlusi vaja sagedamini teostada.

Artikkel 9

Tulemuste koostamine

Liikmesriigid töötlevad Laspeyres'i indeksi tüüpi THHI arvutamiseks kogutud andmeid, mis hõlmavad kõiki rahvusvahelise liigituse COICOP (classification of individual consumption by purpose) [7] rühmasid, mida kohandatakse võrreldavate THHIde arvutamiseks artiklis 14 sätestatud menetluse kohaselt. Sama menetluse alusel määratakse kindlaks meetodid, menetlus ja valemid, millega tagatakse võrreldavusnõuete täitmine.

Artikkel 10

Tulemuste edastamine

Liikmesriigid edastavad THHId komisjonile (Eurostat) kolmekümne päeva jooksul pärast selle kalendrikuu lõppu, millele indeksid viitavad.

Artikkel 11

Avaldamine

Komisjon (Eurostat) avaldab THHI, ELTHI ja RLTHI ning artiklis 14 sätestatud menetluse kohaselt artiklis 9 nimetatud rühmadest valitud rühmade alajaotuste vastavad indeksid viie tööpäeva jooksul pärast artiklis 10 nimetatud ajavahemiku lõppu.

Artikkel 12

Andmete võrreldavus

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) viimase nõudmisel andmed, kaasa arvatud artikli 6 kohaselt kogutud, sellisel üksikasjalikul kujul, mis on piisav võrreldavusnõuete täitmise ja THHIde kvaliteedi hindamiseks.

Artikkel 13

Rahastamine

Käesoleva määruse rakendusmeetmed võetakse vastu lähtudes tasuvusest ja tingimusel, et need ei põhjusta üheski liikmesriigis olulisi lisakulusid, välja arvatud juhul, kui komisjon (Eurostat) kannab kõnealuste meetmete rakendamise kahe esimese aasta jooksul kaks kolmandikku lisakuludest.

Artikkel 14

Menetlus

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepanekute põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 15

Läbivaatamine

Pärast nõu pidamist komiteega esitab komisjon (Eurostat) kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumiskuupäevast ja veel kord kahe järgneva aasta jooksul nõukogule aruande käesoleva määruse kohaselt arvutatud THHIde ning eelkõige nende usaldusväärsuse ja võrreldavusnõuete täitmise kohta.

Nendes aruannetes esitab komisjon oma seisukohad artiklis 14 kirjeldatud menetluse toimimise suhtes ja teeb vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 23. oktoober 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

P. Solbes Mira

[1] EÜT C 84, 6.4.1995, lk 7.

[2] EÜT C 249, 25.9.1995.

[3] Arvamus esitatud 31. märtsil 1995 (EÜT C 236, 11.9.1995, lk 11).

[4] EÜT C 236, 11.9.1995, lk 11.

[5] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

[6] EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1.

[7] Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni väljaanne, F seeria nr 2, 3. täiendatud ja parandatud trükk, tabel 6.1, muudetud OECDs (DES/NI/86.9), Pariis 1986.

--------------------------------------------------

Top