EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0045

Komisjoni direktiiv 95/45/EÜ, 26. juuli 1995, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumidEMPs kohaldatav tekst

OJ L 226, 22.9.1995, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 174 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 174 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 10 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; kehtetuks tunnistatud 32008L0128 . Latest consolidated version: 10/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/45/oj

31995L0045Euroopa Liidu Teataja L 226 , 22/09/1995 Lk 0001 - 0045


Komisjoni direktiiv 95/45/EÜ,

26. juuli 1995,

millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 94/34/EÜ, [2] eelkõige selle artikli 3 lõike 3 punkti a,

olles konsulteerinud toidu teaduskomiteega

ning arvestades, et:

puhtusekriteeriumid tuleb kehtestada kõigi värvainete jaoks, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiivis 94/36/EÜ toiduainetes kasutatavate värvainete kohta; [3]

tuleb läbi vaadata värvainete puhtusekriteeriumid, mis on nimetatud nõukogu 23. oktoobri 1962. aasta direktiivis liikmesriikide nende eeskirjade ühtlustamise kohta, mis käsitlevad toiduainetes lubatud värvaineid, [4] viimati muudetud direktiiviga 85/7/EMÜ [5];

tuleb arvesse võtta Codex Alimentarius’e ja FAO/WHO toidu lisaainete ühise ekspertkomitee (JECFA) poolt esitatud värvainete spetsifikatsioone ja analüüsimeetodeid;

kui toiduainetes kasutatavate lisaainete valmistamisel on kasutatud selliseid tootmismeetodeid või lähteaineid, mis erinevad märkimisväärselt toidu teaduskomitee hinnangus käsitletutest või käesolevas direktiivis nimetatutest, tuleb need lisaained esitada toidu teaduskomiteele, et viidaks läbi täielik hindamine rõhuasetusega puhtusekriteeriumidel;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduainekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivis 94/36/EÜ nimetatud värvainete puhtusekriteeriumid, millele osutatakse direktiivi 89/107/EMÜ artikli 3 lõike 3 punktis a, on sätestatud käesoleva direktiivi lisas.

23. oktoobri 1962. aasta direktiivi artikkel 8 ja III lisa kustutatakse.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juulil 1996. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Enne 1. juulit 1996 turule viidud või märgistatud tooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile, võib siiski turustada kuni varude ammendumiseni.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. juuli 1995

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.

[2] EÜT L 237, 10.9.1994, lk 1.

[3] EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13.

[4] EÜT 115, 11.11.1962, lk 2645/62.

[5] EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22.

--------------------------------------------------

LISA

A. Üldnõuded värvainetest valmistatud alumiiniumlakkidele

Määratlus: | Alumiiniumlakke saadakse asjaomases spetsifikatsioonide rubriigis sätestatud puhtusekriteeriumidele vastava värvaine ja alumiiniumoksiidi reageerimisel vesikeskkonnas. Alumiiniumoksiidiks on tavaliselt värskelt valmistatud kuivatamata aine, mis on saadud alumiiniumsulfaadi või alumiiniumkloriidi reageerimisel naatriumkarbonaadi, kaltsiumkarbonaadi, kaltsiumbikarbonaadi või ammoniaagiga. Pärast laki moodustumist saadus filtreeritakse, pestakse veega ja kuivatatakse. Lõppsaadus võib sisaldada reageerimata alumiiniumoksiidi. |

HCl-is lahustumatud ained | Mitte üle 0,5 % |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (neutraalses keskkonnas) |

Rakendatavad on vastavatele värvainetele ettenähtud puhtuse erikriteeriumid. |

B. PUHTUSE ERIKRITEERIUMID

E 100 KURKUMIIN

Sünonüümid | CI looduslik kollane 3, kurkumakollane, diferoüülmetaan |

Määratlus | Kurkumiini saadakse hariliku kurkumi (Curcuma longa L.) risoomide solventekstraktsioonil. Kontsentreeritud kurkumiinipulbri saamiseks puhastatakse ekstrakt ümberkristallimisega. Saadus sisaldab eelkõige kurkumiine, st värviandvat 1,7-bis(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-diooni) ja selle kaht desmetoksüderivaati erinevates proportsioonides. Saadus võib väikestes kogustes sisaldada looduslikult kurkumiinis esinevaid õlisid ja vaike. |

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: etüülatsetaat, atsetoon, süsinikdioksiid, diklorometaan, n-butanool, metanool, etanool, heksaan. |

Klass | Ditsinnamoüülmetaanid |

Värviindeksi nr | 75300 |

EINECS | 207-280-5 |

Keemilised nimetused | I1,7-bis(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-dioonII1-(4-hüdroksüfenüül)-7-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)hepta-1,6- dieen-3,5-dioonIII1,7-bis-(4-hüdroksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-dioon |

Keemiline valem | IC21H20O6IIC20H18O5IIIC19H16O4 |

Molekulmass | I.368,39II.338,39III.308,39 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 90 % värvaineid |

E1 cm1 %etanoolis umbes 426 nm juures on 1607 |

Kirjeldus | Oranžikaskollase värvusega kristalliline pulber |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum etanoolis on umbes 426 nm juures |

B. Sulamistemperatuur | 179–182 °C |

Puhtus

Lahusti jäägid | Etüülatsetaat | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Atsetoon |

n-butanool |

Metanool |

Etanool |

Heksaan |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 101 (i) RIBOFLAVIIN

Sünonüümid | Laktoflaviin |

Klass | Isoalloksasiinid |

EINECS | 201-507- 1 |

Keemilised nimetused | 7,8-dimetüül-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahüdroksüpentüül)benso(γ)pteridiin-2,4-(3H,10H)-dioon; 7,8-dimetüül-10- (1'-D-ribitüül)isoalloksasiin |

Keemiline valem | C17H20N4O6 |

Molekulmass | 376,37 |

Analüüs | Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 444 nm juures on 328 |

Kirjeldus | Kollase kuni oranžikaskollase värvusega kristalliline nõrga lõhnaga pulber |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumissuhe A375/A267 on 0,31–0,33 | vesilahuses |

Neeldumissuhe A444/A267 on 0,36–0,39 |

Neeldumismaksimum vees on umbes 375 nm juures |

B. Eripöörang | [α]D200,05 N naatriumhüdroksiidi lahuses on vahemikus -115° kuni -140° |

Puhtus

Massikadu kuivatamisel | Kuni 1,5 % pärast kuivatamist 105 °C juures nelja tunni jooksul |

Sulfaattuhk | Mitte üle 0,1 % |

Primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 101 (ii) RIBOFLAVIIN-5'-FOSFAAT

Sünonüümid | Riboflaviin-5′-fosfaatnaatrium |

Määratlus | Need nõuded kehtivad riboflaviin-5'-fosfaadi kohta, mis sisaldab väikestes kogustes vaba riboflaviini ja riboflaviindifosfaati |

Klass | Isoalloksasiinid |

EINECS | 204-988-6 |

Keemilised nimetused | Mononaatrium (2R,3R,4S)-5-(3')10'-divesinik-7',8'-dimetüül-2',4'-diokso-10'-benso(γ)pteridinüül)-2,3,4-trihüdroksüpentüülfosfaat; |

riboflaviini 5’-monofosfaatestri mononaatriumsool |

Keemiline valem | Dihüdraatvorm: | C17H20N4NaO9P·2H2O |

Veevaba vorm: | C17H20N4NaO9P |

Molekulmass | 541,36 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 95 % värvaineid (ümber arvutatuna C17H20N4NaO9P·2H2O-ks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 375 nm juures on 250 |

Kirjeldus | Kollase kuni oranži värvusega kristalliline hügroskoopne nõrga lõhna ja mõru maitsega pulber |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumissuhe A375/A267 on 0,30–0,34 | vesilahuses |

Neeldumissuhe A444/A267 on 0,35–0,40 |

Neeldumismaksimum vees on umbes 375 nm juures |

B. Eripöörang | [α]D205 M HCl-lahuses on vahemikus +38° kuni +42° |

Puhtus

Massikadu kuivatamisel | Dehüdrateeritud vormi puhul mitte üle 8 % (100 °C, 5 tundi vaakumis P2O5 kohal) |

Sulfaattuhk | Mitte üle 25 % |

Anorgaaniline fosfaat | Mitte üle 1,0 % (ümber arvutatuna PO4 sisalduseks veevabas aines) |

Lisavärvained | Riboflaviin (vaba): | Mitte üle 6 % |

Riboflaviindifosfaat: | Mitte üle 6 % |

Primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 70 mg/kg (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 102 TARTRASIIN

Sünonüümid | CI toidukollane 4 |

Määratlus | Tartrasiin koosneb peamiselt trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)-4-(4-sulfonatofenüülaso)-H-pürasool-3-karboksülaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Tartrasiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 19140 |

EINECS | 217-699-5 |

Keemiline nimetus | Trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)-4-(4-sulfonatofenüülaso)-H-pürasool-3-karboksülaat |

Keemiline valem | C16H9N4Na3O9S2 |

Molekulmass | 534,37 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 426 nm juures on 530 |

Kirjeldus | Kergelt oranžika värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 426 nm juures |

B. Kollane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 1,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4-hüdrasinobenseensulfoonhape | kokku mitte üle 0,5 % |

4-aminobenseen-1-sulfoonhape |

5-okso-1-(4-sulfofenüül)-2-pürasoliin-3-karboksüülhape |

4,4'-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape) |

Tetrahüdro-merevaikhape |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 104 KINOLIINKOLLANE

Sünonüümid | CI toidukollane 13 |

Määratlus | Kinoliinkollast saadakse 2-(2-kinolüül)indaan-1,3-diooni sulfoneerimisel. Kinoliinkollane koosneb peamiselt eespool nimetatud ühendi disulfonaatide (peamine koostisaine), monosulfonaatide ja trisulfonaatide naatriumsooladest ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Kinoliinkollase kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Kinoftaloonid |

Värviindeksi nr | 47005 |

EINECS | 305-897-5 |

Keemiline nimetus | 2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioondisulfonaatide dinaatriumsoolad (peamine koostisosa) |

Keemiline valem | C18H9N Na2O8S2 (peamine koostisaine) |

Molekulmass | 477,38 (peamine koostisaine) |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 70 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks). |

Kinoliinkollase koostis on järgmine: kogu värvainest on vähemalt: 80 % dinaatrium-2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioondisulfonaati15 % naatrium-2-(2- kinolüül)indaan-1,3-dioonmonosulfonaati7,0 % trinaatrium-2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioontrisulfonaati |

Peamine koostisaine E1 cm1 %äädikhappe vesilahuses umbes 411 nm juures on 865 |

Kirjeldus | Kollase värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum äädikhappe vesilahuses, pH 5, on umbes 426 nm juures |

B. Kollane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 4,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

kokku mitte üle 0,5 % | 2-metüülkinoliin |

2-metüül-kinoliinsulfoonhape |

ftaalhape |

2,6-dimetüülkinoliin |

2,6-dimetüülkinoliinsulfoonhape |

2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioon | Mitte üle 4 mg/kg |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 110 LOOJANGUKOLLANE FCF

Sünonüümid | CI toidukollane 3, oranžkollane S |

Määratlus | Loojangukollane FCF koosneb peamiselt dinaatrium-2-hüdroksü-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Loojangukollase FCF kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 15985 |

EINECS | 220-491-7 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-2-hüdroksü-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaat |

Keemiline valem | C16H10N2Na2O7S2 |

Molekulmass | 452,37 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 7, umbes 485 nm juures on 555 |

Kirjeldus | Oranžikaspunase värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 485 nm juures |

B. Oranž vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 5,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4-aminobenseen-1-sulfoonhape | kokku mitte üle 0,5 % |

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape |

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape |

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape |

4,4'-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape) |

6,6'-oksüdi(naftaleen-2-sulfoonhape) |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 120 KOŠENILL, KARMIINHAPE, KARMIINID

Määratlus | Karmiine ja karmiinhapet saadakse emase kilptäi Dactylopius coccus Costa kuivatatud kehade (košenilli) vesi-, vesi-alkohol- või alkoholekstraktidest. |

Peamine värvaine on karmiinhape. |

Karmiinhappest saab valmistada alumiiniumlakke (karmiine), milles on alumiiniumi ja karmiinhappe eeldatav molaarne suhe 1:2. |

Tööstuslikus tootes esineb värvaine seotuna ammooniumi, kaltsiumi, kaaliumi või naatriumi katioonidega, kas eraldi või mitme iooniga samaaegselt, kusjuures need katioonid võivad esineda ka ülehulgas. |

Tööstuslik toode võib sisaldada ka kilptäist pärinevaid valkaineid, vaba karminaati ja sidumata alumiiniumikatioonide jääke. |

Klass | Antrakinoonid |

Värviindeksi nr | 75470 |

EINECS | Košenill: 215-680-6; karmiinhape: 215-023-3; karmiinid 215-724-4 |

Keemilised nimetused | 7-β-D-glukoporanosüül-3,5,6,8-tetrahüdroksü-1-metüül-9,10-dioksoantratseen-2-karboksüülhape (karmiinhape); karmiin on nimetatud happe hüdraaditud alumiiniumkelaat |

Keemiline valem | C22H20O13 (karmiinhape) |

Molekulmass | 492,39 (karmiinhape) |

Analüüs | Karmiinhappe sisaldus ekstraktides peab olema vähemalt 2,0 %, kelaatides vähemalt 50 % |

Kirjeldus | Punase kuni tumepunase värvusega rabedad või kõvad tükid või pulber. Košenilliekstrakt on tavaliselt tumepunase värvusega vedelik, kuid selle võib ka pulbriks kuivatada. |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum ammoniaagi vesilahuses on umbes 518 nm juures. |

Karmiinhappel on neeldumismaksimum lahjendatud vesinikkloriidi lahuses umbes 494 nm juures |

Puhtus

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 122 ASORUBIIN, KARMOISIIN

Sünonüümid | CI toidupunane 3 |

Määratlus | Asorubiin koosneb peamiselt dinaatrium-4-hüdroksü-3-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-1-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Asorubiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- või kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 14720 |

EINECS | 222-657-4 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-4-hüdroksü-3-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-1- sulfonaat |

Keemiline valem | C20H12N2Na2O7S2 |

Molekulmass | 502,44 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 516 nm juures on 510 |

Kirjeldus | Punase kuni punakaspruuni värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 516 nm juures |

B. Punane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 2,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape | kokku mitte üle 0,5 % |

4-hüdroksünaftaleen-1-sulfoonhape |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 123 AMARANT

Sünonüümid | CI toidupunane 9 |

Määratlus | Amarant koosneb peamiselt trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-3,6-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Amarandi kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 16185 |

EINECS | 213-022-2 |

Keemiline nimetus | Trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-3,6-disulfonaat |

Keemiline valem | C20H11N2Na3O10S3 |

Molekulmass | 604,48 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 520 nm juures on 440 |

Kirjeldus | Punaka värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 520 nm juures |

B. Punane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 3,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

kokku mitte üle 0,5 % | 4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape |

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape |

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape |

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape |

7-hüdroksünaftaleen-1,3,6-trisulfoonhape |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 124 PONCEAU 4R, KOŠENILLPUNANE A

Sünonüümid | CI toidupunane 7, uuskokiin |

Määratlus | Erepunane 4R koosneb peamiselt trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-6,8-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Erepunase 4R kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 16255 |

EINECS | 220-036-2 |

Keemiline nimetus | Trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-6,8-disulfonaat |

Keemiline valem | C20H11N2Na3O10S3 |

Molekulmass | 604,48 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 505 nm juures on 430 |

Kirjeldus | Punaka värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 505 nm juures |

B. Punane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 1,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape | kokku mitte üle 0,5 % |

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape |

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape |

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape |

7-hüdroksünaftaleen-1,3-6-trisulfoonhape |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 127 ERÜTROSIIN

Sünonüümid | CI toidupunane 14 |

Määratlus | Erütrosiin koosneb peamiselt dinaatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6- oksoksanteen-9-üül)bensoaatmonohüdraadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisosadeks on vesi, naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Erütrosiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Ksanteenid |

Värviindeksi nr | 45430 |

EINECS | 240-474-8 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanteen-9-üül)bensoaatmonohüdraat |

Keemiline valem | C20H6I4Na2O5·H2O |

Molekulmass | 897,88 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 87 % värvaineid (ümber arvutatuna veevabadeks naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 7, umbes 526 nm juures on 1100 |

Kirjeldus | Punase värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 526 nm juures |

B. Punane vesilahus | | |

Puhtus

Anorgaanilised jodiidid (ümber arvutatuna naatriumjodiidiks) | Mitte üle 0,1 % |

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained (v.a fluorestseiin) | Mitte üle 4,0 % |

Fluorestseiin | Mitte üle 20 mg/kg |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

Trijodoresortsinool | Mitte üle 0,2 % |

2-(2,4-dihüdroksü-3,5-dijodobensoüül)bensoehape | Mitte üle 0,2 % |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (lahusest, mille pH on 7–8) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

Alumiiniumlakid | Erütrosiinalumiiniumlakkide puhul ei saa kasutada vesinikkloriidhappes lahustumatute ainete meetodit. Naatriumhüdroksiidis lahustumatute ainete sisaldus ei tohi olla üle 0,5 % |

E 128 PUNANE 2G

Sünonüümid | CI toidupunane 10, asogeraniin |

Määratlus | Punane 2G koosneb peamiselt dinaatrium-8-atseetamido-1-hüdroksü-2-fenüülasonaftaleen-3,6-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Punase 2G kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 18050 |

EINECS | 223-098-9 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-8-atseetamido-1-hüdroksü-2-fenüülasonaftaleen-3,6- disulfonaat |

Keemiline valem | C18H13N3Na2O8S2 |

Molekulmass | 509,43 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 532 nm juures on 620 |

Kirjeldus | Punase värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 532 nm juures |

B. Punane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 2,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

5-atseetamido-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape | kokku mitte üle 0,5 % |

5-amino-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 129 VÕLUPUNANE AC

Sünonüümid | CI toidupunane 17 |

Määratlus | Võlupunane AC koosneb peamiselt dinaatrium-2-hüdroksü-1-(2-metoksü-5-metüül-4-sulfonato-fenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Võlupunase AC kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 16035 |

EINECS | 247-368-0 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-2-hüdroksü-1-(2-metoksü-5-metüül-4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaat |

Keemiline valem | C18H14N2Na2O8S2 |

Molekulmass | 496,42 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 7, umbes 504 nm juures on 540 |

Kirjeldus | Tumepunase värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 504 nm juures |

B. Punane vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 3,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

6-hüdroksü-2-naftaleen-sulfoonhappe naatriumisool | Mitte üle 0,3 % |

4-amino-5-metoksü-2-metüülbenseensulfoonhape | Mitte üle 0,2 % |

6,6-oksübis(2-naftaleen-sulfoonhappe) dinaatriumisool | Mitte üle 1,0 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (lahusest, mille pH on 7) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 131 PATENTSININE V

Sünonüümid | CI toidusinine 5 |

Määratlus | Patentsinine V koosneb peamiselt [4-(α-(4-dietüülaminofenüül)-5-hüdroksü-2,4-disulfofenüülmetülideen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]- dietüülammooniumhüdroksiidi kaltsium- või naatriumsisesoolast ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatrium- ja/või kaltsiumsulfaat. |

Lubatud on ka kaaliumsool. |

Klass | Triarüülmetaanid |

Värviindeksi nr | 42051 |

EINECS | 222-573-8 |

Keemiline nimetus | [4-(α-(4-dietüülaminofenüül)-5-hüdroksü-2,4-disulfofenüülmetülideen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]- dietüülammooniumhüdroksiidi sisesoola kaltsium- või naatriumühend |

Keemiline valem | KaltsiumühendC27H31N2O7S2Ca1/2NaatriumühendC27H31N2O7S2Na |

Molekulmass | Kaltsiumühend579,72Naatriumühend582,67 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 5, umbes 638 nm juures on 2000 |

Kirjeldus | Tumesinise värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees, pH 5, on umbes 638 nm juures |

B. Sinine vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 2,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

3-hüdroksübensaldehüüd | kokku mitte üle 0,5 % |

3-hüdroksübensoehape |

3-hüdroksü-4-sulfobensoehape |

N,N-dietüülamino- benseensulfoonhape |

Leukoalus | Mitte üle 4,0 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (lahusest, mille pH on 5) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 132 INDIGOTIIN, INDIGOKARMIIN

Sünonüümid | CI toidusinine 1 |

Määratlus | Indigotiin koosneb peamiselt dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-biindolülideen-5,5'-disulfonaadi ja dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-biindolülideen-5,7'-disulfonaadi segust ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Indigotiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Indigoidsed ühendid |

Värviindeksi nr | 73015 |

EINECS | 212-728-8 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-biindolülideen-5,5'-disulfonaat |

Keemiline valem | C16H8N2Na2O8S2 |

Molekulmass | 466,36 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks). |

Dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-biindolülideen-5,7'-disulfonaat: kuni 18 % |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 610 nm juures on 480 |

Kirjeldus | Tumesinise värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 610 nm juures |

B. Sinine vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Välja arvatud dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-bi-indolülideen-5,7'-disulfonaat: kuni 1,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

Isatiin-5-sulfoonhape | kokku mitte üle 0,5 % |

5-sulfoonantraniilhape |

Antraniilhape |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 133 BRILJANTSININE FCF

Sünonüümid | CI toidusinine 2 |

Määratlus | Briljantsinine FCF koosneb peamiselt dinaatrium-α-(4-(N-etüül-3- sulfonatobensüülamino)-fenüül)-a-(4-N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)- tsükloheksa-2,5-dienülideen)tolueen-2-sulfonaadist ja tema isomeeridest ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Briljantsinise FCF kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Triarüülmetaanid |

Värviindeksi nr | 42090 |

EINECS | 223-339-8 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-α-(4-(N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)fenüül)-a-(4-N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)tsükloheksa-2,5-dienülideen)tolueen-2- sulfonaat |

Keemiline valem | C37H34N2Na2O9S3 |

Molekulmass | 792,84 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 630 nm juures on 1630 |

Kirjeldus | Punakassinise värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 630 nm juures |

B. Sinine vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 6,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

2-, 3- ja 4-formüülbenseen-sulfoonhapped kokku | Mitte üle 1,5 % |

3-((etüül)(4-sulfofenüül)-amino)metüülbenseen-sulfoonhape | Mitte üle 0,3 % |

Leukoalus | Mitte üle 5,0 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | pH 7 juures mitte üle 0,2 % |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 140 (i) KLOROFÜLLID

Sünonüümid | CI looduslik roheline 3, magneesiumklorofüll, magneesiumfeofütiin |

Määratlus | Klorofülle saadakse söödavate taimede looduslike liinide, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktsioonil. Sellele järgneval lahusti eemaldamisel võib klorofüllis looduslikult esinev koordinatiivmagneesium klorofüllidest kas osaliselt või täielikult eralduda, kusjuures tekib vastav feofütiin. Peamised värvained on feofütiinid ja magneesiumklorofüllid. Ekstraktsiooni saadus, millest lahusti on eemaldatud, sisaldab ka muid pigmente, näiteks karotenoide, ning õlisid, rasvu ja vahasid, mis pärinevad algmaterjalist. Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, propaan-2-ool ja heksaan. |

Klass | Porfüriinid |

Värviindeksi nr | 75810 |

EINECS | Klorofüllid: 215-800-7, klorofüll a: 207-536-6, klorofüll b: 208-272-4 |

Keemilised nimetused | Peamised värvained on: Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-132-metoksükarbonüül-2,7,12,18-tetrametüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17-üül)propanaat (feofütiin a) või sama magneesiumkompleksina (klorofüll a)Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-7-formüül-132-metoksükarbonüül-2,12,18-trimetüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17- üül)propanaat (feofütiin b) või sama magneesiukompleksina (klorofüll b) |

Keemilised valemid | Klorofüll a (magneesiumkompleks)C55H72MgN4O5Klorofüll aC55H74N4O5Klorofüll b (magneesiumkompleks)C55H70MgN4O6Klorofüll bC55H72N4O6 |

Molekulmassid | Klorofüll a (magneesiumkompleks)893,51Klorofüll a871,22Klorofüll b (magneesiumkompleks)907,49Klorofüll b885,20 |

Analüüs | Klorofüllide ja nende magneesiumkomplekside üldsisaldus on vähemalt 10 % |

E1 cm1 %kloroformis umbes 409 nm juures on 700 |

Kirjeldus | Sõltuvalt koordinatiivmagneesiumi sisaldusest oliivrohelise kuni tumerohelise värvusega vahajas tahke aine |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum kloroformis on umbes 409 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metüületüülketoon |

Metanool |

Etanool |

Propaan-2-ool |

Heksaan |

Diklorometaan: | Mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 140 (ii) KLOROFÜLLIINID

Sünonüümid | CI looduslik roheline 5, naatriumklorofülliin, kaaliumklorofülliin |

Määratlus | Klorofülliinide ja leeliste sooli saadakse söödavate taimede looduslike liinide, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktide seebistamisel. Seebistamisel eemaldatakse metüül- ja fütoolesterrühmad, osaliselt võib lõhustuda ka tsüklopentenüültsükkel. Happerühmade neutraliseerimise tulemusena tekivad kaalium- ja/või naatriumsoolad. |

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, propaan-2-ool ja heksaan. |

Klass | Porfüriinid |

Värviindeksi nr | 75815 |

EINECS | 287-483-3 |

Keemilised nimetused | Peamiste värvainete hapevormid on järgmised: 3-(10-karboksülato-4-etüül-1,3,5,8-tetrametüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7-üül)propanaat (klorofülliin a)ja3-(10-karboksülato-4-etüül-3-formüül-1,5,8-trimetüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7- üül)propanaat (klorofülliin b) |

Sõltuvalt hüdrolüüsi määrast võib tsüklopentenüültsükkel lõhustuda ja selle tagajärjel tekib kolmas karboksüülrühm. |

Esineda võivad ka magneesiumkompleksid. |

Keemilised valemid | Klorofülliin a (hapevormina)C34H34N4O5Klorofülliin b (hapevormina)C34H32N4O6 |

Molekulmassid | Klorofülliin a578,68Klorofülliin b592,66 |

Kui tsüklopentüültsükkel on lõhustunud, võib kumbki molekulmass olla 18 aatommassiühiku võrra suurem. |

Analüüs | Umbes 100 °C juures tund aega kuivatatud proovis on klorofülliine kokku vähemalt 95 % |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 9, umbes 405 nm juures on 700 |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 9, umbes 653 nm juures on 140 |

Kirjeldus | Tumerohelise kuni sinakasmusta värvusega pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimumid fosfaatpuhvri vesilahuses, pH 9, on umbes 405 ja 653 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metüületüülketoon |

Metanool |

Etanool |

Propaan-2-ool |

Heksaan |

Diklorometaan: | Mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 141 (i) KLOROFÜLLIDE VASKKOMPLEKSID

Sünonüümid | CI looduslik roheline 3, vaskklorofüll, vaskfeofütiin |

Määratlus | Vaskklorofülle saadakse vasesoola lisamisel söödavate taimede looduslike liinide, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktsiooni saadusele. Saadus, millest lahusti on eemaldatud, sisaldab ka muid pigmente, näiteks karotenoide, ning rasvu ja vahasid, mis pärinevad algmaterjalist. Peamised värvained on vaskfeofütiinid. Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, propaan-2-ool ja heksaan. |

Klass | Porfüriinid |

Värviindeksi nr | 75815 |

EINECS | Vaskklorofüll a: 239-830-5; vaskklorofüll b: 246-020-5 |

Keemilised nimetused | [Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-132-metoksükarbonüül-2,7,12,18-tetrametüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17-üül)propanaat]vask(II) (vaskklorofüll a) |

[Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-7-formüül-132-metoksükarbonüül-2,12,18-trimetüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17-üül)propanaat]vask(II) (vaskklorofüll b) |

Keemiline valem | Vaskklorofüll aC55H72Cu N4O5Vaskklorofüll bC55H70Cu N4O6 |

Molekulmass | Vaskklorofüll a932,75Vaskklorofüll b946,73 |

Analüüs | Vaskklorofüllide kogusisaldus on vähemalt 10 % |

E1 cm1 %kloroformis umbes 422 nm juures on 540 |

E1 cm1 %kloroformis umbes 652 nm juures on 300 |

Kirjeldus | Sõltuvalt lähtematerjalist sinakasrohelise kuni tumerohelise värvusega vahajas aine |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimumid kloroformis on umbes 422 ja 652 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metüületüülketoon |

Metanool |

Etanool |

Propaan-2-ool |

Heksaan |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Vaskioonid | Mitte üle 200 mg/kg |

Vask kokku | Mitte üle 8,0 % kogu vaskfeofütiinidest |

E 141 (ii) KLOROFÜLLIINIDE VASKKOMPLEKSID

Sünonüümid | Naatriumvaskklorofülliin, kaaliumvaskklorofülliin, CI looduslik roheline 5 |

Määratlus | Vaskklorofülliinide ja leeliste sooli saadakse vase lisamisel söödavate taimede looduslike liinide, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstrakti seebistamise saadusele; seebistamise käigus eemaldatakse metüül- ja fütoolesterrühmad, osaliselt võib lõhustuda tsüklopentenüültsükkel. Pärast vase lisamist puhastatud klorofülliinile neutraliseeritakse happerühmad ja moodustuvad kaalium- ja/või naatriumsoolad. |

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, propaan-2-ool ja heksaan. |

Klass | Porfüriinid |

Värviindeksi nr | 75815 |

EINECS | | |

Keemilised nimetused | Peamiste värvainete hapevormid on järgmised: 3-(10-karboksülato-4-etüül-1,3,5,8-tetrametüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7-üül)- propanaat, vaskkompleks (vaskklorofülliin a)ja3-(10-karboksülato-4-etüül-3-formüül-1,5,8-trimetüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7- üül)propanaat, vaskkompleks (vaskklorofülliin b) |

Keemiline valem | Vaskklorofülliin a (hapevormina)C34H32Cu N4O5Vaskklorofülliin b (hapevormina)C34H30Cu N4O6 |

Molekulmass | Vaskklorofülliin a640,20Vaskklorofülliin b654,18 Kui tsüklopentüültsükkel on lõhustunud, võib kumbki molekulmass olla 18 aatommassiühiku võrra suurem |

Analüüs | 100 °C juures tund aega kuivatatud proovis on vaskklorofülliine kokku vähemalt 95 % |

E1 cm1 % vesilahuses fosfaatpuhvris, pH 7,5, umbes 405 nm juures on 565 |

E1 cm1 % vesilahuses fosfaatpuhvris, pH 7,5, umbes 630 nm juures on 145 |

Kirjeldus | Tumerohelise kuni sinakasmusta värvusega pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimumid fosfaatpuhvri vesilahuses, pH 7,5, on umbes 405 ja 630 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metüületüülketoon |

Metanool |

Etanool |

Propaan-2-ool |

Heksaan |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Vaskioonid | Mitte üle 200 mg/kg |

Vask kokku | Mitte üle 8,0 % kogu vaskklorofülliinidest |

E 142 ROHELINE S

Sünonüümid | CI toiduroheline 4, briljantroheline BS |

Määratlus | Roheline S koosneb peamiselt naatrium-N-[4-(dimetüülamino)fenüül]-2-hüdroksü-3,6-disulfo-1-naftalenüül)-metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N- metüülmetaanamiiniumist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Rohelise S kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Triarüülmetaanid |

Värviindeksi nr | 44090 |

EINECS | 221-409-2 |

Keemilised nimetused | Naatrium-N-[4-[[4-(dimetüülamino)fenüül]-(2-hüdroksü-3,6-disulfo-1-naftalenüül)-metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-metüülmetaanamiinium; |

Naatrium-5-[4-dimetüülamino-a-(4-dimetüüliminotsükloheksa-2,5-dienülideen)bensüül]-6-hüdroksü-7-sulfonatonaftaleen-2-sulfonaat (rööbiti kasutatav keemiline nimetus) |

Keemiline valem | C27H25N2NaO7S2 |

Molekulmass | 576,63 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 632 nm juures on 1720 |

Kirjeldus | Tumesinise või tumerohelise värvusega puuder või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 632 nm juures |

B. Sinine või roheline vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 1,0 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4,4'-bis(dimetüülamino)-benshüdrüülalkohol | Mitte üle 0,1 % |

4,4'-bis(dimetüülamino)-bensofenoon | Mitte üle 0,1 % |

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape | Mitte üle 0,2 % |

Leukoalus | Mitte üle 5,0 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 150a LIHTKARAMELL

Määratlus | Lihtkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, st glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) reguleeritud termilisel töötlemisel. Karamellumise soodustamiseks võib kasutada happeid, aluseid ja sooli, välja arvatud ammoonium- ja sulfitühendeid. |

EINECS | 232-435-9 |

Kirjeldus | Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine |

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine | Mitte üle 50 % |

Fosforüültselluloosiga seotud värvaine | Mitte üle 50 % |

Värvi intensiivsus | 0,01-0,12 |

Üldlämmastik | Mitte üle 0,1 % |

Üldväävel | Mitte üle 0,2 % |

Arseen | Mitte üle 1 mg/kg |

Plii | Mitte üle 2 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 25 mg/kg |

Määratlus | Leeliselist sulfitkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, st glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) reguleeritud termilisel töötlemisel hapete ja alustega või ilma nendeta, sulfitühendite (väävlishappe, kaaliumsulfiti, kaaliumvesiniksulfiti, naatriumsulfiti ja naatriumvesiniksulfiti) juuresolekul; ammooniumühendeid ei kasutata. |

EINECS | 232-435-9 |

Kirjeldus | Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine |

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine | Üle 50 % |

Värvi intensiivsus | 0,05–0,13 |

Üldlämmastik | Mitte üle 0,3 % |

Vääveldioksiid | Mitte üle 0,2 % |

Üldväävel | 0,3–3,5 % |

DEAE-tselluloosiga seotud väävel | Üle 40 % |

Neeldumissuhe DEAE-tselluloosiga seotud värvis | 19–34 |

Neeldumissuhe (A280/560) | Suurem kui 50 |

Arseen | Mitte üle 1 mg/kg |

Plii | Mitte üle 2 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 25 mg/kg |

Määratlus | Ammooniumkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, st glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) reguleeritud termilisel töötlemisel hapete ja alustega või ilma nendeta, ammooniumühendite (ammooniumhüdroksiid, ammooniumkarbonaat, ammooniumvesinikkarbonaat ja ammooniumfosfaat) juuresolekul; sulfitühendeid ei kasutata. |

EINECS | 232-435-9 |

Kirjeldus | Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine |

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine | Mitte üle 50 % |

Fosforüültselluloosiga seotud värvaine | Üle 50 % |

Värvi intensiivsus | 0,08–0,36 |

Ammooniumi lämmastik | Mitte üle 0,3 % |

4-metüülimidasool | Mitte üle 250 mg/kg |

2-atsetüül-4-tetrahüdroksü-butüülimidasool | Mitte üle 10 mg/kg |

Üldväävel | Mitte üle 0,2 % |

Üldlämmastik | 0,7–3,3 % |

Neeldumise suhe fosforüültselluloosiga seotud värvi | 13–35 |

Arseen | Mitte üle 1 mg/kg |

Plii | Mitte üle 2 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 25 mg/kg |

Määratlus | Ammooniumsulfitkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, s.t glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) reguleeritud termilisel töötlemisel hapete ja alustega või ilma nendeta, nii sulfit- kui ka ammooniumühendite (väävlishappe, kaaliumsulfiti, kaaliumvesiniksulfiti, naatriumsulfiti, naatriumvesiniksulfiti, ammooniumhüdroksiidi, ammooniumkarbonaadi, ammooniumvesinikkarbonaadi, ammooniumfosfaadi, ammooniumsulfaadi, ammooniumsulfiti, ammooniumvesiniksulfiti) juuresolekul |

EINECS | 232-435-9 |

Kirjeldus | Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine |

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine | Üle 50 % |

Värvi intensiivsus | 0,10–0,60 |

Ammooniumi lämmastik | Mitte üle 0,6 % |

Vääveldioksiid | Mitte üle 0,2 % |

4-metüülimidasool | Mitte üle 250 mg/kg |

Üldlämmastik | 0,3–1,7 % |

Üldväävel | 0,8–2,5 % |

Suhe lämmastik/väävel alkoholpretsipitaadis | 0,7–2,7 |

Neeldumissuhe alkoholpretsipitaadis | 8–14 |

Neeldumissuhe ( A 280/560) | Mitte üle 50 |

Arseen | Mitte üle 1 mg/kg |

Plii | Mitte üle 2 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 25 mg/kg |

Sünonüümid | CI toidumust 1 |

Määratlus | Briljantmust BN koosneb peamiselt tetranaatrium-4-atseetamino-5-hüdroksü-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenüülaso)-1-naftüülaso]-naftaleen-1,7-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Briljantmusta BN kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Biasoühendid |

Värviindeksi nr | 28440 |

EINECS | 219-746-5 |

Keemiline nimetus | Tetranaatrium-4-atseetamido-5-hüdroksü-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenüülaso)-1-naftüülaso]-naftaleen-1,7-disulfonaat |

Keemiline valem | C28H17N5Na4O14S4 |

Molekulmass | 867,69 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses umbes 570 nm juures on 530 |

Kirjeldus | Musta värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees on umbes 570 nm juures |

B. Mustjassinine vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 10 % värvainesisaldusest |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4-atseetamido-5-hüdroksünaftaleen-1,7-disulfoonhape | kokku mitte üle 0,8 % |

4-amino-5-hüdroksünaftaleen-1,7-disulfoonhape |

8-aminonaftaleen-2-sulfoonhape |

4,4'-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape) |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 153 TAIMNE SÜSI

Sünonüümid | Taimne must |

Määratlus | Taimne süsi saadakse taimse materjali, näiteks puidu, tselluloosijääkide, turba, kookospähkli ja teiste pähklite koorte söestamisel. Toormaterjal söestatakse kõrgel temperatuuril. Aine koosneb peamiselt peeneteralisest süsinikust. Võib sisaldada väikestes kogustes lämmastikku, vesinikku ja hapnikku. Pärast valmistamist võib toode absorbeerida pisut niiskust. |

Värviindeksi nr | 77266 |

EINECS | 215-609-9 |

Keemiline nimetus | Süsinik |

Keemiline valem | C |

Molekulmass | 12,01 |

Analüüs | Sisaldab süsinikku vähemalt 95 % tuha- ja veevabast massist |

Kirjeldus | Musta värvusega lõhna ja maitseta pulber |

Identifitseerimine

A. Lahustuvus | Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu |

B. Põlemine | Punahõõguseni kuumutamisel põleb aeglaselt leegita |

Puhtus

Tuhk (kokku) | Mitte üle 4,0 % (põletamistemperatuur: 625 °C) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

Polüaromaatsed süsivesinikud | 1 g aine pidevekstraktsiooni seadmes ekstraheerimisel 10 g puhta tsükloheksaaniga saadud ekstrakt peab olema värvitu ning ekstrakti fluorestsents ultraviolettvalguses ei tohi olla intensiivsem kui 0,100 mg hiniinsulfaadilahusel 1000 ml-s 0,01 M väävelhappes |

Massikadu kuivatamisel | Mitte üle 12 % (120 °C, 4 tundi) |

Leelises lahustuvad ained | Filtraat, mis saadakse pärast 2 g proovi keetmist 20 ml N naatriumhüdroksiidi lahuses ja filtreerimist, peab olema värvitu |

E 154 PRUUN FK

Sünonüümid | CI toidupruun 1 |

Määratlus | Pruun FK koosneb peamiselt järgmiste ainete segust: Inaatrium-4-(2,4-diaminofenüülaso) benseensulfonaatIInaatrium-4-(4,6-diamino-m-tolüülaso)benseensulfonaatIIIdinaatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenüleenbisaso)di-(benseensulfonaat)IVdinaatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenüleenbisaso)di-(benseensulfonaat)Vdinaatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-metüül-1,3-fenüleenbisaso)di(benseensulfonaat)VItrinaatrium-4,4',4''-(2,4-diaminobenseen-1,3,5-trisaso)tri(benseensulfonaat)ja lisavärvainetest; peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Pruuni FK kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Asoühendid (mono-, bis- ja trisasovärvide segu) |

EINECS | | |

Keemilised nimetused | Järgmiste ainete segu: Inaatrium-4-(2,4-diaminofenüülaso) benseensulfonaatIInaatrium-4-(4,6-diamino-m-tolüülaso)benseensulfonaatIIIdinaatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenüleenbisaso)di-(benseensulfonaat)IVdinaatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenüleenbisaso)di-(benseensulfonaat)Vdinaatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-metüül-1,3-fenüleenbisaso)di(benseensulfonaat)VItrinaatrium-4,4',4''-(2,4-diaminobenseen-1,3,5-trisaso)tri(benseensulfonaat) |

Keemiline valem | IC12H11N4NaO3SIIC13H13N4NaO3SIIIC18H14N6Na2O6S2IVC18H14N6Na2O6S2VC19H16N6Na2O6S2VIC24H17N8Na3O9S3 |

Molekulmass | I314,30II328,33III520,46IV520,46V534,47VI726,59 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 70 % värvaineid. |

Komponentide sisaldus kogu värvaines ei tohi ületada järgmisi piire: I26 %II17 %III17 %IV16 %V20 %VI16 % |

Kirjeldus | Punakaspruuni värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

Oranži kuni punaka värvusega vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 3,5 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

4-aminobenseen-1-sulfoonhape | Mitte üle 0,7 % |

m-fenüleendiamiin ja 4-metüül-m-fenüleendiamiin | Mitte üle 0,35 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid, v.a m-fenüleendiamiin ja 4-metüül-m-fenüleendiamiin | Mitte üle 0,007 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (lahusest, mille pH on 7) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 155 PRUUN HT

Sünonüümid | CI toidupruun 3 |

Määratlus | Pruun HT koosneb peamiselt dinaatrium-4,4'-(2,4-dihüdroksü-5-hüdroksümetüül-1,3-fenüleenbisaso)di(naftaleen-1-sulfonaadist) ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. |

Pruuni HT kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool. |

Klass | Bisasoühendid |

Värviindeksi nr | 20285 |

EINECS | 224-924-0 |

Keemiline nimetus | Dinaatrium-4,4'-(2,4-dihüdroksü-5-hüdroksümetüül-1,3- fenüleenbisaso)di(naftaleen-1-sulfonaat) |

Keemiline valem | C27H18N4Na2O9S2 |

Molekulmass | 652,57 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 70 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks) |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 7, umbes 460 nm juures on 403 |

Kirjeldus | Punakaspruuni värvusega pulber või graanulid |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 460 nm juures |

B. Pruun vesilahus | | |

Puhtus

Vees lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Mitte üle 10 % (õhekihikromatograafia meetod) |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmine värvaine:

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape | Mitte üle 0,7 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (lahusest, mille pH on 7) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 160a (i) KAROTEENISEGUD

Sünonüümid | CI toiduoranž 5 |

Määratlus | Karoteenisegusid saadakse söödavate taimede looduslike liinide, porgandi, taimeõli, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktsioonil. |

Peamine värvaine koosneb karotinoididest, millest enamuse moodustab β-karoteen. Segu võib sisaldada ka α- ning γ-karoteene ja muid pigmente. Lisaks värvpigmentidele võib kõnealune aine sisaldada algmaterjalis tavaliselt esinevaid õlisid, rasvu ja vahasid. |

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, metanool, etanool, propaan-2-ool, heksaan diklorometaan ja süsinikdioksiid. |

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 75130 |

EINECS | 230-636-6 |

Keemiline nimetus | | |

Keemiline valem | β-karoteen: C40H56 |

Molekulmass | β-karoteen: 536,88 |

Analüüs | Karoteeni sisaldus (ümber arvutatuna ß-karoteeniks) on vähemalt 5 %. Taimeõli ekstraheerimissaaduste puhul on karoteeni sisaldus vähemalt 0,2 % söögirasvadest |

E1 cm1 %tsükloheksaanis umbes 440–457 nm juures on 2500 |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimumid tsükloheksaanis on 440–457 ja 470–486 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metüületüülketoon |

Metanool |

Propaan-2-ool |

Heksaan |

Etanool |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 160a (ii) BEETAKAROTEEN

Sünonüümid | CI toiduoranž 5 |

Määratlus | Käesolevad spetsifikatsioonid kehtivad eelkõige ß-karoteeni kõigi trans-isomeeride suhtes, mis sisaldavad väikestes kogustes ka muid karotenoide. Lahjendatud ja stabiliseeritud preparaatides võib cis/trans-isomeeride suhe olla erinev |

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 40800 |

EINECS | 230-636-6 |

Keemilised nimetused | β-karoteen, β,β-karoteen |

Keemiline valem | C40H56 |

Molekulmass | 536,88 |

Analüüs | Kokku vähemalt 96 % värvaineid (ümber arvutatuna β -karoteeniks) |

E1 cm1 %tsükloheksaanis umbes 453–456 nm juures on 2500 |

Kirjeldus | Punase kuni punakaspruuni värvusega kristallid või kristalliline pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on umbes 453–456 nm juures |

Puhtus

Sulfaattuhk | Mitte üle 0,2 % |

Lisavärvained | Karotinoidid, v.a β-karoteen: mitte üle 3,0 % kõigist värvainetest |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 160b ANNATO, BIKSIIN, NORBIKSIIN

Sünonüümid | CI looduslik oranž 4 |

Määratlus

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 75120 |

EINECS | Annato: 215-735-4, värvibiksaseemne ekstrakt: 289-561-2; biksiin: 230-245-7 |

Keemilised nimetused | Biksiin__NEWLINE__6'-metüülvesinik-9'-cis-6,6'-diapokaroteen-6,6'-dioaat__NEWLINE__6'-metüülvesinik-9'-trans-6,6'-diapokaroteen-6,6'-dioaatNorbiksiin__NEWLINE__9'-cis-6,6'diapokaroteen-6,6'-dihape__NEWLINE__9'-trans-6,6'diapokaroteen-6,6'-dihape |

Keemilised valemid | BiksiinC25H30O4NorbiksiinC24H28O4 |

Molekulmassid | Biksiin394,51Norbiksiin380,48 |

Kirjeldus | Punakaspruuni värvusega pulber, suspensioon või lahus |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Biksiinneeldumismaksimum kloroformis on umbes 502 nm juuresNorbiksiinneeldumismaksimum lahjas KOH lahuses on umbes 482 nm juures |

i)Lahustiga ekstraheeritud biksiin ja norbiksiin

Määratlus | Biksiini saadakse värvibiksa (Bixa orellana L.) seemnete väliskatte ekstraheerimisel atsetooni, metanooli, heksaani, diklorometaani või süsinikdioksiidiga ja sellele järgneval solvendi eemaldamisel. |

Norbiksiini saadakse ekstraheeritud biksiini hüdrolüüsil aluselises vesilahuses. |

Biksiin ja norbiksiin võivad sisaldada muid värvibiksa seemnetest ekstraheeritud aineid. |

Biksiinipulber sisaldab mitut värvainet, millest peamine on biksiin, mis võib esineda nii cis- kui ka trans-vormina. Esineda võib ka biksiini termilise lagunemise produkte. |

Norbiksiinipulber sisaldab peamise värvainena biksiini hüdrolüüsi saadust naatrium- või kaaliumsoola kujul. Võib esineda nii cis- kui ka trans-vorm. |

Analüüs | Biksiinipulber sisaldab kokku vähemalt 75 % karotenoide (ümber arvutatuna biksiiniks). |

Biksiinpulber sisaldab kokku vähemalt 25 % karotenoide (ümber arvutatuna biksiiniks). |

Biksiin: | E1 cm1 %kloroformis umbes 502 nm juures on 2870 |

Norbiksiin: | E1 cm1 %KOH lahuses umbes 482 nm juures on 2870 |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metanool |

Heksaan |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

ii)Leelisega ekstraheeritud annato

Määratlus | Vees lahustuvat annatot saadakse värvibiksa (Bixa orellana L.) seemnete väliskatte ekstraheerimisel leelise vesilahusega (naatrium- või kaaliumhüdroksiid). |

Vees lahustuv annato sisaldab peamise värvainena biksiini hüdrolüüsimise saadust norbiksiini naatrium- või kaaliumsoola kujul. Võib esineda nii cis- kui ka trans-vorm. |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 0,1 % karotenoide (ümber arvutatuna norbiksiiniks) |

Norbiksiin: | E1 cm1 %KOH lahuses umbes 482 nm juures on 2870 |

Puhtus

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

iii)Õliga ekstraheeritud annato

Määratlus | Annato õliekstrakt saadakse nii lahuse kui suspensioonina värvibiksa (Bixa orellana L.) seemnete väliskatte ekstraheerimisel taimse toiduõliga. Annato õliekstrakt sisaldab mitut värvainet, millest peamine on biksiin, mis võib esineda nii cis- kui ka trans-vormina. Esineda võib ka biksiini termilise lagunemise produkte. |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 0,1 % karotenoide (ümber arvutatuna biksiiniks) |

Biksiin: | E1 cm1 %kloroformis umbes 502 nm juures on 2870 |

Puhtus

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 160c PAPRIKAEKSTRAKT, KAPSANTIIN, KAPSORUBIIN

Sünonüümid | Paprika õlivaik |

Määratlus | Paprikaekstrakt saadakse paprika (Capsicum annuum L.) looduslike liinide jahvatatud kaunade (seemneteta või seemnetega) solventekstraktsioonil ja see sisaldab peamisi paprika värvaineid. Peamised värvained on on kapsantiin ja kapsorubiin. Esineb ka mitmesuguseid muid värvaineid. |

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: metanool, etanool, atsetoon, heksaan, diklorometaan, etüülatsetaat ja süsinikdioksiid. |

Klass | Karotenoidid |

EINECS | Kapsantiin: 207-364-1, kapsorubiin: 207-425-2 |

Keemilised nimetused | Kapsantiin(3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihüdroksü-β,κ-karoteen-6-oonKapsorubiin(3R, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-dihüdroksü-κ,κ-karoteen-6,6'-dioon |

Keemiline valem | KapsantiinC40H56O3KapsorubiinC40H56O4 |

Molekulmass | Kapsantiin584,85Kapsorubiin600,85 |

Analüüs | Paprikaekstraktsisaldab vähemalt 7,0 % karotenoideKapsantiin/kapsorubiinkokku vähemalt 30 % karotenoide |

E1 cm1 %atsetoonis umbes 462 nm juures on 2100 |

Kirjeldus | Tumepunase värvusega viskoosne vedelik |

Identifitseerimine

A. Spektromeetria | Neeldumismaksimum atsetoonis on umbes 462 nm juures |

B. Värvusreaktsioon | 1 tilk proovi 2–3 tilgas kloroformis värvub 1 tilga väävelhappe lisamisel sügavsiniseks |

Puhtus

Lahusti jäägid | Etüülatsetaat | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metanool |

Etanool |

Atsetoon |

Heksaan |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Kapsaitsiin: | Mitte üle 250 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 160d LÜKOPEEN

Sünonüümid | Looduslik kollane 27 |

Määratlus | Lükopeeni saadakse punase tomati (Lycopersicon esculentum L.) looduslike liinide solventekstraktsioonil ja solvendi järgneval eemaldamisel. Kasutada tohib ainult järgmisi lahusteid: diklorometaan, süsinikdioksiid, etüülatsetaat, atsetoon, propaan-2-ool, metanool, etanool, heksaan. Peamine tomatites sisalduv värvaine on lükopeen, kuid väikestes kogustes võib esineda ka muid karotenoidpigmente. Lisaks muudele värvpigmentidele võib aine sisaldada tomatites naturaalselt sisalduvaid õlisid, rasvu, vahasid ja maitsekomponente. |

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 75125 |

Keemilised nimetused | Lükopeen, ψ,ψ- karoteen |

Keemiline valem | C40H56 |

Molekulmass | 536,85 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 5 % värvaineid E1 cm1 %heksaanis umbes 472 nm juures on 3450 |

Kirjeldus | Tumepunase värvusega viskoosne vedelik |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum heksaanis on umbes 472 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Etüülatsetaat | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metanool |

Etanool |

Atsetoon |

Heksaan |

Propaan-2-ool |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Sulfaattuhk | Mitte üle 0,1 % |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 160e BEETA-APO-8'-KAROTENAAL (C30)

Sünonüümid | CI toiduoranž 6 |

Määratlus | Käesolevad spetsifikatsioonid kehtivad eelkõige kõigi ß-apo-8’-karotenaali trans-isomeeride suhtes, mis sisaldavad väikestes kogustes ka muid karotenoide. Lahjendatud ja stabiliseeritud vormid valmistatakse allpool toodud nõuetele vastavast ß-apo-8'-karotenaalist; nende hulka kuuluvad β-apo-8'-karotenaali lahused või suspensioonid rasvades või õlides, emulsioonid ja vees dispergeeruvad pulbrid. Neis valmististes võib cis/trans-isomeeride suhe olla erinev. |

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 40820 |

EINECS | 214-171-6 |

Keemilised nimetused | β-apo-8'-karotenaal, trans-β-apo-8'-karoteenaldehüüd |

Keemiline valem | C30H40O |

Molekulmass | 416,65 |

Analüüs | Vähemalt 96 % kõigist värvainetest |

E1 cm1 %tsükloheksaanis 460–462 nm juures on 2640 |

Kirjeldus | Tumevioletse värvusega metalse läikega kristallid või kristalliline pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on 460–462 nm juures |

Puhtus

Sulfaattuhk | Mitte üle 0,1 % |

Lisavärvained | Karotenoidid, v.a β-apo-8’-karotenaal: mitte üle 3,0 % kõigist värvainetest |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 10 mg/kg |

E 160f BEETA-APO-8'-KAROTEENHAPPE ETÜÜLESTER

Sünonüümid | CI toiduoranž 7, β-apo-8’-karoteenester |

Määratlus | Käesolevad spetsifikatsioonid kehtivad eelkõige kõigi β-apo-8’-karoteenhappe etüülestri trans-isomeeride suhtes, mis sisaldavad väikestes kogustes ka muid karotenoide. Lahjendatud ja stabiliseeritud vormid valmistatakse allpool toodud nõuetele vastavast β-apo-8'-karoteenhappe etüülestrist; nende hulka kuuluvad β-apo-8'-karoteenhappe etüülestri lahused või suspensioonid rasvades või õlides, emulsioonid ja vees dispergeeruvad pulbrid. Neis valmististes võib cis/trans-isomeeride suhe olla erinev. |

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 40825 |

EINECS | 214-173-7 |

Keemilised nimetused | β-apo-8'-karoteenhappe etüülester, etüül-8'apo- β-karoteen-8'-aat |

Keemiline valem | C32H44O2 |

Molekulmass | 460,70 |

Analüüs | Vähemalt 96 % kõigist värvainetest |

E1 cm1 %tsükloheksaanis 449 nm juures on 2550 |

Kirjeldus | Punase kuni violetse värvusega kristallid või kristalliline pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on umbes 449 nm juures |

Puhtus

Sulfaattuhk | Mitte üle 0,1 % |

Lisavärvained | Karotenoidid, v.a β-apo-8'-karoteenhappe etüülester: mitte üle 3,0 % kõigist värvainetest |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 161b LUTEIIN

Sünonüümid | Karotenoidide segu, ksantofüllid |

Määratlus | Luteiini saadakse söödavate puuviljade ja taimede, heintaimede, lutserni ja Tagetes erecta looduslike liinide solventekstraktsioonil. Peamine värvaine koosneb karotinoididest, millest suurema osa moodustavad luteiin ja tema rasvhappeestrid. Erinevates kogustes võib esineda ka karoteene. Luteiin võib sisaldada taimses materjalis naturaalselt esinevaid rasvu, õlisid ja vahasid. |

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: metanool, etanool, propaan-2-ool, heksaan, atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan ja süsinikdioksiid. |

Klass | Karotenoidid |

EINECS | 204-840-0 |

Keemiline nimetus | 3,3'-dihüdroksü-d-karoteen |

Keemiline valem | C40H56O2 |

Molekulmass | 568,88 |

Analüüs | Kogu värvaine sisaldus vähemalt 4 % arvutatud luteiinina |

E1 cm1 %kloroformis/etanoolis (10+90) või heksaanis/etanoolis/atsetoonis (80+10+10) 445 nm juures on 2550 |

Kirjeldus | Kollakaspruuni värvusega tume vedelik |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum kloroformis/etanoolis (10+90) on umbes 445 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Atsetoon | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Metüületüülketoon |

Metanool |

Etanool |

Propaan-2-ool |

Heksaan |

Diklorometaan: | mitte üle 10 mg/kg |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 161g KANTAKSANTIIN

Sünonüümid | CI toiduoranž 8 |

Määratlus | Käesolevad spetsifikatsioonid kehtivad eelkõige kõigi kantaksantiini trans-isomeeride suhtes, mis sisaldavad väikestes kogustes ka muid karotenoide. Lahjendatud ja stabiliseeritud vormid valmistatakse allpool toodud nõuetele vastavast kantaksiinist; nende hulka kuuluvad kantaksiini lahused või suspensioonid rasvades või õlides, emulsioonid ja vees dispergeeruvad pulbrid. Neis valmististes võib cis/trans-isomeeride suhe olla erinev. |

Klass | Karotenoidid |

Värviindeksi nr | 40850 |

EINECS | 208-187-2 |

Keemilised nimetused | β-karoteen-4,4'-dioon, kantaksantiin, 4,4'-diokso-β-karoteen |

Keemiline valem | C40H52O2 |

Molekulmass | 564,86 |

Analüüs | Kokku vähemalt 96 % värvaineid (ümber arvutatuna kantaksiiniks) |

E1 cm1 %kloroformis 485 nm juures, |

tsükloheksaanis 468–472 nm juures ja petrooleetris 464–467 nm juures on 2200 |

Kirjeldus | Sügavvioletse värvusega kristallid või kristalliline pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum kloroformis on umbes 485 nm juures Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on 468-472 nm juures Neeldumismaksimum petrooleetris on 464–467 nm juures |

Puhtus

Sulfaattuhk | Mitte üle 0,1 % |

Lisavärvained | Karotenoidid, v.a kantaksantiin: mitte üle 5,0 % kõigist värvainetest |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 162 SÖÖGIPEEDIPUNANE, BETANIIN

Sünonüümid | Peedipunane |

Määratlus | Peedipunast saadakse söögipeedi (Beta vulgaris L. var. rubra) looduslike liinide purustatud juurtest mahla pressimisel või riivitud juurte vesiekstraktsioonil, millele järgneb värvaine kontsentreerimine. Värvaine koosneb erinevatest betalaiini klassi kuuluvatest pigmentidest. Peamine värvaine koosneb beetatsüaniinidest (punane), millest 75–95 % moodustab betaniin. Väiksemates kogustes võivad esineda betaksantiin (kollane) ning betalaiinide lagunemisproduktid (helepruun ). |

Lisaks värvpigmentidele sisaldab mahl või ekstrakt söögipeedis naturaalselt esinevaid suhkruid, sooli ja/või valke. Lahust võib kontsentreerida ja mõningaid tooteid rafineeritakse, et kõrvaldada suurem osa suhkruid, sooli ja valke. |

Klass | Betalaiinid |

EINECS | 231-628-5 |

Keemilised nimetused | (S-(R',R')-4-(2-(2-karboksü-5-(β-D-glükopüranosüüloksü)-2,3-dihüdro-6-hüdroksü-1H-indool-1-üül)etenüül)-2,3-dihüdro-2,6-püridiindikarboksüülhape; 1-(2-(2,6-dikarboksü-1,2,3,4-tetrahüdro-4-püridülideen)etülideen)-5-β-D-glükopüranosüüloksü)-6-hüdroksüindoolium-2-karboksülaat |

Keemiline valem | Betaniin: C24H26N2O13 |

Molekulmass | 550,48 |

Analüüs | Punase värvi sisaldus (ümber arvutatuna betaiiniks) on vähemalt 0,4 % |

E1 cm1 %vesilahuses, pH 5, umbes 535 nm juures on 1120 |

Kirjeldus | Punase või tumepunase värvusega vedelik, pasta, pulber või tahke aine |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum vees, pH 5, on umbes 535 nm juures |

Puhtus

Nitraat | Mitte üle 2 g nitraatanioone 1 kg punases värvaines (analüüsi põhjal) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 163 ANTOTSÜANIINID

Määratlus | Antotsüaniine saadakse köögiviljade ja söödavate puuviljade looduslike liinide ekstraheerimisel sulfitvee, hapestatud vee, süsinikdioksiidi, metanooli või etanooliga. Antotsüaniinid sisaldavad lähtematerjali tavalisi komponente: antotsüaniine, orgaanilisi happeid, tanniine, suhkruid, mineraale jne, kuid mitte tingimata samades suhetes kui lähtematerjalis. |

Klass | Antotsüaniinid |

EINECS | 208-438-6 (tsüanidiin); 205-125-6 (peonidiin); 208-437-0 (delfinidiin); 2111-403-8 (malvidiin); 205-127-7 (pelargonidiin) |

Keemilised nimetused | 3,3',4',5,7-pentahüdroksüflavüüliumkloriid (tsüanidiin) 3,4',5,7- tetrahüdroksü-3'-metoksüflavüüliumkloriid (peonidiin) 3,4',5,7-tetrahüdroksü-3',5'-dimetoksüflavüüliumkloriid (malvidiin) 3,5,7-trihüdroksü-2-(3,4,5,trihüdroksüfenüül)-1-bensopürüüliumkloriid (delfinidiin) 3,3',4',5,7-pentahüdroksü-5'-metoksüflavüüliumkloriid (petunidiin) 3,5,7-trihüdroksü-2-(4-hüdroksüfenüül)- 1-bensopüriiliumkloriid (pelargonidiin) |

Keemiline valem | TsüanidiinC15H11O6ClPeonidiinC16H13O6ClMalvidiinC17H15O7ClDelfinidiinC15H11O7ClPetunidiinC16H13O7ClPelargonidiinC15H11O5Cl |

Molekulmass | Tsüanidiin322,6Peonidiin336,7Malvidiin366,7Delfinidiin340,6Petunidiin352,7Pelargonidiin306,7 |

Analüüs | E1 cm1 %puhta pigmendi puhul 515–535 nm ja pH 3,0 juures on 300 |

Kirjeldus | Punaka värvuse ja kerge iseloomuliku lõhnaga vedelik, pasta või pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum metanoolis, millele on lisatud 0,01 % kontsentreeritud vesinikkloriidhapet, on Tsüanidiinil535 nm juures,peonidiinil532 nm juures,malvidiinil542 nm juures,delfinidiinil546 nm juures,petunidiinil543 nm juures,pelargonidiinil530 nm juures |

Puhtus

Lahusti jäägid | Metanool | mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos |

Etanool |

Vääveldioksiid | Mitte üle 1000 mg/kg pigmendiprotsendi kohta |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 170 KALTSIUMKARBONAAT

Sünonüümid | CI pigmentvalge 18, kriit |

Määratlus | Kaltsiumkarbonaati saadakse jahvatatud lubjakivist või kaltsiumioonide sadestamisel karbonaatioonidega |

Klass | Anorgaanilised ühendid |

Värviindeksi nr | 77220 |

EINECS | Kaltsiumkarbonaat207-439-9Lubjakivi215-279-6 |

Keemiline nimetus | Kaltsiumkarbonaat |

Keemiline valem | CaCO3 |

Molekulmass | 100,1 |

Analüüs | Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist |

Kirjeldus | Valge värvusega kristalliline või amorfne lõhanata ja maitseta pulber |

Identifitseerimine

Lahustuvus | Praktiliselt ei lahustu vees ega alkoholis. Lahustub gaasi eraldumisega lahjas äädikhappes, vesinikkloriidhappes ja lämmastikhappes ning saadus annab pärast keetmist positiivse reaktsiooni kaltsiumi suhtes. |

Puhtus

Massikadu kuivatamisel | Mitte üle 2,0 % (200 °C, 4 tundi) |

Happes lahustumatud ained | Mitte üle 0,2 % |

Magneesiumsoolad ja leelismetallsoolad | Mitte üle 1,5 % |

Fluoriid | Mitte üle 50 mg/kg |

Antimon (Sb) | Vask (Cu) |

Kroom (Cr) |

Tsink (Zn) |

Baarium (Ba) |

kuni 100 mg/kg, eraldi või koos |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

E 171 TITAANDIOKSIID

Sünonüümid | CI pigmentvalge 6 |

Määratlus | Titaandioksiid kujutab endast peamiselt puhtast anataasina esinevat titaandioksiidi, mis võib olla kaetud vähese koguse alumiiniumoksiidi ja/või ränidioksiidiga parandamaks toote tehnoloogilisi omadusi. |

Klass | Anorgaanilised ühendid |

Värviindeksi nr | 77891 |

EINECS | 236-675-5 |

Keemiline nimetus | Titaandioksiid |

Keemiline valem | TiO2 |

Molekulmass | 79,88 |

Analüüs | Vähemalt 99 % alumiiniumoksiidi- ja ränioksiidivabast ainest |

Kirjeldus | Valge värvusega amorfne pulber |

Identifitseerimine

Lahustuvus | Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu. Lahustub aeglaselt vesinikfluoriidhappes ja kuumas kontsentreeritud väävelhappes. |

Puhtus

Massikadu kuivatamisel | Mitte üle 0,5 % (105 °C, 3 tundi) |

Kadu põletamisel | Mitte üle 1,0 % lenduvate lisandite vabast ainest (800 °C) |

Alumiiniumoksiid ja/või ränidioksiid | Kokku mitte üle 2,0 % |

0,5N HCl-is lahustuvad ained | Mitte üle 0,5 % alumiiniumoksiidi- ja ränioksiidivabast ainest ning alumiiniumoksiidi ja/või ränioksiidi sisaldavate toodete puhul mitte üle 1,5 % müüdava toote massist. |

Vees lahustuvad ained | Mitte üle 0,5 % |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Antimon | Mitte üle 50 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta |

Elavhõbe | Mitte üle 10 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta |

Tsink | Mitte üle 50 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta |

E 172 RAUDOKSIIDID JA RAUDHÜDROKSIIDID

Sünonüümid | RaudoksiidkollaneCI pigmentkollane 42 ja 43RaudoksiidpunaneCI pigmentpunane 101 ja 102RaudoksiidmustCI pigmentmust 11 |

Määratlus | Raudoksiidid ja raudhüdroksiidid saadakse sünteetiliselt ning nad koosnevad peamiselt veevabadest ja/või hüdraatunud raudoksiididest. Värvitoonide skaala hõlmab kollaseid, punaseid, pruune ja musti toone. Toiduks vajaliku kvaliteediga raudoksiidid erinevad tehnilistest raudoksiididest eelkõige muude metallide suhteliselt madala sisalduse poolest. See saavutatakse rauatoorme valiku ja kontrollimisega ja/või täielikuma keemilise puhastamisega tootmisprotsessi käigus. |

Klass | Anorgaanilised ühendid |

Värviindeksi nr | Raudoksiidkollane77492Raudoksiidpunane77491Raudoksiidmust77499 |

EINECS | Raudoksiidkollane257-098-5Raudoksiidpunane215-168-2Raudoksiidmust235-442-5 |

Keemilised nimetused | Raudoksiidkollane: hüdraatunud ferrioksiid, hüdraatunud raud(III)oksiid Raudoksiidpunane: veevaba ferrioksiid, veevaba raud(III)oksiid Raudoksiidmust: ferrosoferrioksiid, raud(II, III)oksiid |

Keemiline valem | RaudoksiidkollaneFeO(OH)·xH2ORaudoksiidpunaneFe2O3RaudoksiidmustFeO·Fe2O3 |

Molekulmass | 88,85FeO(OH)159,70Fe2O3231,55FeO·Fe2O3 |

Analüüs | Rauasisaldus kokku on kollases pigmendis vähemalt 60 %, punases ja mustas pigmendis vähemalt 68 % (ümber arvutatuna rauaks) |

Kirjeldus | Kollase, punase või musta värvusega pulber |

Identifitseerimine

Lahustuvus | Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu. Lahustub kontsentreeritud mineraalhapetes |

Puhtus

Vees lahustuvad ained | Mitte üle 1,0 % | täielikult lahustunud aine kohta |

Arseen | Mitte üle 5 mg/kg |

Baarium | Mitte üle 50 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 5 mg/kg |

Kroom | Mitte üle 100 mg/kg |

Vask | Mitte üle 50 mg/kg |

Plii | Mitte üle 20 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Nikkel | Mitte üle 200 mg/kg |

Tsink | Mitte üle 100 mg/kg |

E 173 ALUMIINIUM

Sünonüümid | CI pigmentmetall, Al |

Määratlus | Alumiiniumipulber koosneb peenikestest alumiiniumiosakestest. Alumiinium jahvatatakse kas toiduks kasutatavate taimeõlide ja/või toidulisandi kvaliteediga rasvhapete juuresolekul või ilma nendeta. Selles pole muid lisandeid peale toiduks kasutatavate taimeõlide ja/või toidulisandi kvaliteediga rasvhapete. |

Värviindeksi nr | 77000 |

EINECS | 231-072-3 |

Keemiline nimetus | Alumiinium |

Keemiline valem | Al |

Aatommass | 26,98 |

Analüüs | Sisaldab alumiiniumi vähemalt 99 % õlivabast ainest |

Kirjeldus | Hõbehalli värvusega pulber või helbed |

Identifitseerimine

Lahustuvus | Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu. Lahustub lahjas soolhappes. Saadav lahus annab positiivse reaktsiooni alumiiniumi suhtes. |

Puhtus

Massikadu kuivatamisel | Mitte üle 0,5 % (105 °C, konstantse kaaluni) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

E 174 HÕBE

Sünonüümid | Argentum, Ag |

Klass | Anorgaanilised ühendid |

Värviindeksi nr | 77820 |

EINECS | 231-131-3 |

Keemiline nimetus | Hõbe |

Keemiline valem | Ag |

Aatommass | 107,87 |

Analüüs | Sisaldab vähemalt 99,5 % hõbedat |

Kirjeldus | Hõbedavärvi pulber või helbed |

E 175 KULD

Sünonüümid | CI pigmentmetall 3, Aurum, Au |

Klass | Anorgaanilised ühendid |

Värviindeksi nr | 77480 |

EINECS | 231-165-9 |

Keemiline nimetus | Kuld |

Keemiline valem | Au |

Aatommass | 197,0 |

Analüüs | Sisaldab vähemalt 90 % kulda |

Kirjeldus | Kullavärvi pulber või helbed |

Puhtus

Hõbe | Mitte üle 7 % | täielikult lahustunud aine kohta |

Vask | Mitte üle 4 % |

E 180 LITOOLRUBIIN BK

Sünonüümid | CI pigmentpunane 57, rubiinpigment, karmiin 6B |

Määratlus | Litoolrubiin BK koosneb peamiselt kaltsium-3-hüdroksü-4-(4-metüül-2-sulfonatofenüülaso)-2-naftaleenkarboksülaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on vesi, kaltsiumkloriid ja/või kaltsiumsulfaat. | |

Klass | Monoasoühendid |

Värviindeksi nr | 15850:1 |

EINECS | 226-109-5 |

Keemiline nimetus | Kaltsium-3-hüdroksü-4-(4-metüül-2-sulfonatofenüülaso)- 2-naftaleenkarboksülaat |

Keemiline valem | C18H12CaN2O6S |

Molekulmass | 424,45 |

Analüüs | Sisaldab kokku vähemalt 90 % värvaineid |

E1 cm1 %dimetüülformamiidis umbes 442 nm juures on 200 |

Kirjeldus | Punase värvusega pulber |

Identifitseerimine

Spektromeetria | Neeldumismaksimum dimetüülformamiidis on umbes 442 nm juures |

Puhtus

Lisavärvained | Mitte üle 0,5 % |

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

2-amino-5-metüülbenseensulfoonhape, kaltsiumsool | Mitte üle 0,2 % |

3-hüdroksü-2-naftaleenkarboksüülhape, kaltsiumisool | Mitte üle 0,4 % |

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid | Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks) |

Eetriga ekstraheeritavad ained | Mitte üle 0,2 % (lahusest, mille pH on 7) |

Arseen | Mitte üle 3 mg/kg |

Plii | Mitte üle 10 mg/kg |

Elavhõbe | Mitte üle 1 mg/kg |

Kaadmium | Mitte üle 1 mg/kg |

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks) | Mitte üle 40 mg/kg |

--------------------------------------------------

Top