EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2991

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2991/94, 5. detsember 1994, millega kehtestatakse võiderasvade standardid

EÜT L 316, 9.12.1994, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; kehtetuks tunnistatud 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2991/oj

31994R2991Official Journal L 316 , 09/12/1994 P. 0002 - 0007
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 65 P. 0084
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 65 P. 0084


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2991/94,

5. detsember 1994,

millega kehtestatakse võiderasvade standardid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust3

ning arvestades, et:

piima- ja piimatooteturu ühist korraldust käsitleva nõukogu 27. juuni 1968. aasta määruse (EMÜ) nr 804/684 artiklis 6 on üheselt määratletud sekkumissüsteemiga hõlmatud või mõiste;

nõukogu 22. septembri 1966. aasta määruse nr 136/66/EMÜ5 (millega nähakse ette õli- ja rasvaturu ühine korraldus) artiklites 35a ja 36 on ette nähtud turustusstandardite kehtestamine kõikidele selle sektori toodetele; võttes arvesse turustamisnõudeid ja nende toodete eriseisundit, võib eeskätt margariini korral vaja olla siduda neid standardeid kvaliteediliigitusega;

tootmistehnoloogia ja tarbijate nõudluse areng on põhjustanud inimese toiduks ettenähtud tahkete rasvade turu jätkuva mitmekesistumise;

käesoleva määrusega hõlmatud tooteid tuleb nende teatavate omaduste, eelkõige võrreldava välimuse ja kasutusviisi tõttu pidada võistlevateks toodeteks;

piima ja teiste põllumajandustoodete turustamisstandardite kehtestamine, millega on seotud nende selge ja ühemõtteline liigitamine ning sellega kaasnevad eeskirjad nimetuste kohta, tagab kõnesolevate põllumajandustoodete turgude stabiilsuse ja aitab kaasa maaelanike õiglase elatustaseme kujundamisele;

kõnesolevate toodete peamine omadus on nende rasvasisaldus; inimese toiduks ettenähtud tooted, mille rasvasisaldus on vähemalt 10 massiprotsenti, kuid alla 90 massiprotsendi, moodustavad turul olevate ja eelkõige lõpptarbijale mõeldud asjakohaste toodete valdava enamiku;

lahendus, mis seisneb kõigi kõnesolevate toodete ühtses liigitamises, teeb tarbijale lihtsamaks selliste toodete valiku, mis on küll üldrasvasisalduselt võrreldavad, kuid erinevad selle poolest, kas nende valmistamisel on kasutatud taimseid ja/või loomseid rasvu;

käesoleva määruse rakendusala peab hõlmama kõiki konkureerivaid tooteid, mille üldrasvasisaldus on vähemalt 10 massiprotsenti, kuid alla 90 massiprotsendi ja mis on mõeldud tarnimiseks lõpptarbijale edasise töötlemiseta;

kuna võimalus valmistada erineva rasvasisaldusega tooteid peab säilima, tuleb selleks, et tarbijat mitte eksitada ning piimasektoris saadud kogemusi silmas pidada, kasutada mõisteid "või" ja "margariin" ainul teatavate selgelt määratletud rasvasisaldusega toodete kohta;

sellised ühenduse raameeskirjad aitavad kaasa kaubanduse arendamisele ausa konkurentsi tingimustes;

soovitud selguse saavutamiseks tuleb kehtestada kõigi asjassepuutuvate toodete nimetused; rasvasisalduse vähenemine peab peegelduma ka nimetuses;

tuleb kehtestada sätted, mille kohaselt võib lõpptarbimiseks tarnida ainult neid tooteid, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele; tooteid, mis jäävad käesoleva määruse kohaldamisalast välja, võib samuti lõpptarbijale tarnida või üle anda, kuid seejuures ei tohi kasutada reserveeritud müüginimetust;

käesolev määrus peab olema kohaldatav, ilma et see piiraks piima ja piimatoodete turustamisel kasutatavate nimetuste kaitsmist käsitleva nõukogu 2. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 1898/876 ega veterinaaria ja toiduainete sektoris vastuvõetud ning toiduainete hügieeni ja märgistamisnormidele vastavust tagavate ühenduse õigusaktide kohaldamist;

lisaks nõukogu 18. detsembri 1978. aasta direktiivis 79/112/EMÜ7 (liikmesriikides toiduainete märgistamise, tutvustamise ja reklaamiga seotud seaduste lähendamise kohta) kehtestatud sätetele on vaja vastu võtta veel teatavad täiendavad sätted; eelkõige tähendab see üldrasvasisalduse ja teatavate mitmesuguste taimsete ja loomsete rasvakomponentide äramärkimist;

on vaja tagada selle korra järjekindlus, seetõttu tuleb kolmandatest riikidest imporditud toodete suhtes kohaldada samaväärseid nõudeid;

tuleb kehtestada sätted, mille kohaselt liikmesriigid näevad ette asjakohase kontrolli ja trahvid käesoleva määruse rikkumise korral;

käesolevas määruses ettenähtud standardid ei piira mingil määral tariifse klassifikatsiooni kohaldamist kõnesolevate toodete suhtes;

on vaja ette näha küllaldane tähtaeg selleks, et võimaldada nii kõigi turul olevate toodete kohandamist kehtestatud sätetega kui ka lahtisaamist varem kehtinud siseriiklike õigusaktide kohaselt tähistatud pakendivarudest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse standardid järgmistele inimese toiduks mõeldud toodetele, mille rasvasisaldus on vähemalt 10 massiprotsenti, kuid alla 90 massiprotsendi:

a) piimarasvad, mille CN-koodid on 0405 ja ex 2106;

b) rasvad, mille CN-kood on ex 1517;

ja

c) rasvad, mis koosnevad taimse ja/või loomse päritoluga toodetest, mille CN-koodid on ex 1517 ja ex 2106.

Rasvad, lisatud soola arvestamata, peavad moodustama vähemalt kaks kolmandikku nende toodete kuivainest.

2. Käesolev määrus on kohaldatav toodetele, mis on 20 °C juures tahked ja sobivad kasutamiseks võidena.

3. Käesolev määrus ei piira määruse (EMÜ) nr 1898/87 ega nende veterinaaria ja toiduainete sektoris vastuvõetud toiduainete hügieeni- ning tervishoiunõuetele vastavust tagavate õigusaktide kohaldamist, mille eesmärk on kaitsta loomade ja inimese tervist.

Artikkel 2

1. Kui artiklis 1 märgitud tooted ei vasta lisas kehtestatud nõuetele, ei tohi neid töötlemata kujul lõpptarbijale tarnida või temale üle anda ei otse ega ka restoranide, haiglate, sööklate või teiste samalaadsete asutuste kaudu.

2. Kõnesolevate toodete puhul tuleb kasutada lisas märgitud müüginimetusi, ilma et see piiraks artikli 3 lõike 2 või artikli 5 kohaldamist.

Lisas märgitud müüginimetusi võib kasutada ainult selles määratletud toodete kohta.

Käesolevat lõiget ei kohaldata siiski juhul, kui:

nimetatakse sellist toodet, mille eripära on traditsioonilisest kasutusest teada, ja/või kui nimetus iseloomustab selgelt toote eripära,

on tegemist kontsentreeritud tootega (või, margariin, rasvasegu), mille rasvasisaldus on vähemalt 90 %.

Artikkel 3

1. Lisaks direktiivis 79/112/EMÜ kehtestatud eeskirjadele tuleb artikli 2 lõikes 1 märgitud toodete markeerimisel ja tutvustamisel esitada järgmine informatsioon:

a) lisas määratletud müüginimetus;

b) kõigi lisas märgitud toodete kohta üldine rasvaprotsent kogumassist toote valmistamise ajal;

c) lisa C osas märgitud rasvasegude puhul taimse ja piima- või muude loomsete rasvade protsendid nende kahanevas tähtsusjärjekorras toote kogumassist valmistamise ajal;

d) kõigi lisas märgitud toodete puhul tuleb koostise nimekirjas hästi loetavana märkida ka soola sisaldus protsentides.

2. Olenemata lõike 1 punktist a võib lisa B osa punktis 3 märgitud toodete puhul kasutada müüginimetusi "minariin" või "halvariin".

3. Et osutada taime- ja/või loomaliigile, millest toode on saadud, või viidata toote ettenähtud kasutusele, võib lõike 1 punktis a märgitud müüginimetust kasutada koos ühe või mitme lisamõistega, samuti võib kasutada ka toote valmistamismeetodeid iseloomustavaid mõisteid, juhul kui need mõisted ei ole vastuolus muude ühenduse sätetega, eeskätt põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaate käsitleva nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2082/928. Vastavalt põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitsmist käsitlevale nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2081/929 võib kasutada ka geograafilise päritolu tunnusmärke.

4. Mõistet "taimne" võib kasutada koos lisa B osas märgitud müüginimetustega tingimusel, et toode sisaldab ainult taimse päritoluga rasvu ning mitte üle 2 % loomset rasva. Samasugune loomse rasva sisaldus on lubatud ka juhul, kui viidatakse taime liigile.

5. Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud teave peab olema kergesti mõistetav ning märgitud tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, selgesti loetavalt ja kustumiskindlalt.

6. Teatavate reklaamivormide puhul võib lõike 1 punktides a ja b nimetatud informatsiooni suhtes võtta erimeetmeid artiklis 9 ettenähtud korras.

Artikkel 4

Kui toode on saadud vahetult piimast või koorest, võib koos lisa A osa lõikes 1 ettenähtud mõistega "või" kasutada mõistet "traditsiooniline".

Käesolevas artiklis kasutatakse mõistet "koor" järgmises tähenduses: piimast saadud toode, mis kujutab endast vähemalt 10 % piimarasvasisaldusega õli-vees-tüüpi emulsiooni.

Artikkel 5

1. Lisas märgitud toodete iseloomustamisel ei tohi kasutada mõisteid, millega märgitakse lisas ettenähtust erinevat rasvasisaldust või vihjatakse sellele.

2. Erandina lõikest 1 ja lisaks sellele:

a) võib mõistet "vähendatud rasvasisaldusega" kasutada lisas märgitud toodete puhul, mille rasvasisaldus on suurem kui 41 %, kuid mitte suurem kui 62 %;

b) võib mõistet "väherasvane" või "madala rasvasusega" kasutada lisas märgitud toodete puhul, mille rasvasisaldus on kuni 41 %.

Mõisteid "vähendatud rasvasisaldusega" ja "väherasvane" võib kasutada ka lisas kasutatud vastavate mõistete "kolmveerandrasvane" ja "poolrasvane" asemel.

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast kontrollib nõukogu komisjoni aruande alusel käesoleva lõike rakendamist.

3. Erandina lõikest 1 võidakse viieaastase üleminekuaja kestel pärast käesoleva määruse avaldamist jätkata lõikes 1 nimetatud mõistete märkimist liikmesriikide turgudel õiguspäraselt turustatavatele toodetele, kui kõnesolevad mõisted olid kasutusel 31. detsembril 1993.

Artikkel 6

1. Vastavalt käesoleva määruse sätetele võivad liikmesriigid vastu võtta või jõusse jätta oma siseriiklikud õigusaktid, millega nähakse ette erinevad kvaliteeditasemed. Need õigusaktid peavad võimaldama kvaliteeditaseme hindamist, lähtudes eeskätt kasutatud toorainega seotud kriteeriumidest, toote organoleptilistest omadustest ning selle füüsikalisest ja mikrobioloogilisest stabiilsusest.

Juhul kui liikmesriik kasutab seda võimalust, peab ta tagama, et ei diskrimineeritaks nende mõistete kasutamist, mis on ka teiste liikmesriikide õigusaktides ettenähtud kriteeriumidele vastavatel toodetel, mis nende õigusaktide alusel kinnitavad, et tooted vastavad nendele kriteeriumidele.

2. Artikli 3 lõike 1 punktis a märgitud müüginimetustele võib lisada viite kõnesoleva toote kvaliteeditaseme kohta.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et kontrollitaks kõigi lõike 1 teises lõigus märgitud kvaliteeditaseme määramise kriteeriumide rakendamist. Korrapärane ja sage kontroll peab kestma kuni lõpptoote valmimiseni; selleks on üks või mitu avalik-õiguslikku asutust, kelle määrab liikmesriik, või selle poolt määratav ja kontrollitav asutus. Liikmesriigid esitavad komisjonile nende määratud asutuste nimekirja.

Artikkel 7

Artikli 2 lõikes 1 märgitud juhtumitel peavad ühendusse imporditavad tooted vastama käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 8

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 9 ettenähtud korras; nendes kehtestatakse eeskätt:

artikli 2 lõike 2 kolmanda lõigu esimeses taandes märgitud toodete nimekiri, mis koostatakse liikmesriikide poolt komisjonile saadetud nimekirjade alusel,

analüüsimeetodid artiklis 1 märgitud toodete koostise ja tootmisviisi kontrollimiseks,

proovivõtmise üksikasjalikud eeskirjad,

üksikasjalikud eeskirjad statistilise informatsiooni hankimiseks artiklis 1 märgitud toodete turgude kohta.

Artikkel 9

Neil juhtumitel, kui viidatakse käesolevale artiklile, võetakse asjakohased meetmed vastu määruse (EMÜ) nr 804/68 artiklis 30 ja määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 sätestatud korras.

Artikkel 10

Liikmesriigid piiritlevad mõjusad trahvid käesoleva määruse sätete rikkumise juhtumiteks ning vajaduse korral ka nende jõustamisega seotud siseriiklikud meetmed. Liikmesriigid teatavad komisjonile nendest trahvidest 1. jaanuariks 1997.

Artikkel 11

1. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1996.

2. Olenemata artikli 2 lõikest 1, võib 31. detsembril 1995 liikmesriigi turgudel olnud tooteid, mis ei vasta lisas piiritletud nõuetele, tarnida või üle anda kuni 31. detsembrini 1997.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 1994

Nõukogu nimel

eesistuja

Th. WAIGEL

LISA

Rasva grupp Müüginimetus Tooteliik

Määratlused Tooteliigi lisakirjeldus, milles märgitakse ära rasva massiprotsent

A. Piimarasvad Tooted, mis kujutavad endast tahkeid plastseid õli-vees-tüüpi emulsioone; saadakse üksnes piimast ja/või teatavatest piimatoodetest, mille olulise väärtusega koostisosa on rasv. Nendele toodetele võib siiski olla lisatud ka teisi valmistamiseks vajalikke aineid tingimusel, et neid aineid ei kasutata ühegi piima koostisosa täielikuks või osaliseks asendamiseks. 1. Või 2. Kolmveerandrasvane või* 3. Poolrasvane või** 4. Piimarasvavõi, X % Toode, mis sisaldab vähemalt 80, kuid alla 90 % piimarasva, kuni 16 % vett ja kuni 2 % piimakomponente, mis ei ole piimarasv. Toode, mis sisaldab vähemalt 60 %, aga mitte rohkem kui 62 % piimarasva. Toode, mis sisaldab vähemalt 39 %, aga mitte rohkem kui 41 % piimarasva. Toode, mis võib sisaldada piimarasva järgmistes kontsentratsioonides: alla 39 %; rohkem kui 41 %, kuid alla 60 %; rohkem kui 62 %, kuid alla 80 %.

Rasva grupp Müüginimetus Tooteliik

Määratlused Tooteliigi lisakirjeldus, milles märgitakse ära rasva massiprotsent

B. Rasvad Tooted, mis kujutavad endast tahkeid plastseid õli-vees-tüüpi emulsioone; saadakse tahketest ja/või vedelatest taimsetest ja/või loomsetest inimese toiduks sobivatest rasvadest; rasvasisaldusest võib piimarasv moodustada kuni 3 %. 1. Margariin 2. Kolmveerandrasvane margariin* 3. Poolrasvane margariin** 4. Rasvavõided, X % Toode, mis saadakse taimsetest ja/või loomsetest rasvadest; sisaldab vähemalt 80 %, kuid alla 90 % rasva. Toode, mis saadakse taimsetest ja/või loomsetest rasvadest; sisaldab vähemalt 60 %, aga mitte rohkem kui 62 % rasva. Toode, mis saadakse taimsetest ja/või loomsetest rasvadest; sisaldab vähemalt 39 %, aga mitte rohkem kui 41 % rasva. Toode, mis saadakse taimsetest ja/või loomsetest rasvadest; võib sisaldada rasva järgmistes kontsentratsioonides: alla 39 %, rohkem kui 41 %, kuid alla 60 %, rohkem kui 62 %, kuid alla 80 %.

Rasva grupp Müüginimetus Tooteliik

Määratlused Tooteliigi lisakirjeldus, milles märgitakse ära rasva massiprotsent

C. Rasvad, mis on kokku segatud taimsetest ja loomsetest toodetest Tooted, mis kujutavad endast tahkeid plastseid õli-vees-tüüpi emulsioone; saadakse tahketest ja/või vedelatest taimsetest ja/või loomsetest inimese toiduks sobivatest rasvadest; rasvasisaldusest moodustab piimarasv 10-80 %. 1. Rasvasegu 2. Kolmveerandrasvane rasvasegu* 3. Poolrasvane rasvasegu** 4. Rasvasegu võie, X % Toode, mis saadakse taimsete ja/või loomsete rasvade segust; sisaldab vähemalt 80 %, kuid alla 90 % rasva. Toode, mis saadakse taimsete ja/või loomsete rasvade segust; sisaldab vähemalt 60 %, aga mitte rohkem kui 62 % rasva. Toode, mis saadakse taimsete ja/või loomsete rasvade segust; sisaldab vähemalt 39 %, aga mitte rohkem kui 41 % rasva. Toode, mis saadakse taimsete ja/või loomsete rasvade segust; võib sisaldada rasva järgmistes kontsentratsioonides: alla 39 %, rohkem kui 41 %, kuid alla 60 %, rohkem kui 62 %, kuid alla 80 %.

Märkus. Käesolevas lisas loetletud toodete piimarasvakomponenti võib modifitseerida üksnes füüsikaliste meetoditega.

1 EÜT C 36, 14.2.1992, lk 12 ja EÜT C 62, 4.3.1993, lk 10.

2 EÜT C 337, 21.12.1992, lk 236.

3 EÜT C 223, 31.8.1992, lk 64.

4 EÜT L 148, 28.6.1968, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2807/94 (EÜT L 298, 19.11.1994, lk 1).

5 EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3179/93 (EÜT L 285, 20.11.1993, lk 9).

6 EÜT L 182, 3.7.1987, lk 36. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 222/88 (EÜT L 28, 1.2.1988, lk 1).

7 EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 91/72/EMÜ (EÜT L 42, 15.2.1991, lk 27).

8 EÜT L 208, 24.7.1992, lk 9.

9 EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1.

* Taani keeles "smør 60".

** Taani keeles "smør 40".

* Taani keeles "margarine 60".

** Taani keeles "margarine 40".

* Taani keeles "blandingsprodukt 60".

** Taani keeles "blandingsprodukt 40".

Top