EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3329

Nõukogu määrus (EÜ) nr 3329/93, 29. november 1993, Euroopa Majandusühenduse ja Dominica Ühenduse valitsuse vahelise kalastuskokkuleppe sõlmimise kohta

EÜT L 299, 4.12.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3329/oj

Related international agreement

31993R3329Euroopa Liidu Teataja L 299 , 04/12/1993 Lk 0001 - 0001
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 5 Lk 0136
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 5 Lk 0136


Nõukogu määrus (EÜ) nr 3329/93,

29. november 1993,

Euroopa Majandusühenduse ja Dominica Ühenduse valitsuse vahelise kalastuskokkuleppe sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [1]

ning arvestades, et:

ühendus ja Dominica on pidanud läbirääkimisi ja parafeerinud kalastussuhete kokkuleppe, millega tagatakse vastastikused kalapüügivõimalused ühenduse kaluritele Dominica Ühenduse suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes ja Dominica kaluritele ühenduse kalastusvööndis Prantsuse Guadeloupe'i ja Martinique'i departemangu rannikuvetes;

kõnealuse kokkuleppe heakskiitmine on kooskõlas ühenduse huvidega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühendus kiidab heaks Euroopa Majandusühenduse ja Dominica Ühenduse valitsuse vahelise kalastuskokkuleppe.

Kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale määrusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja on volitatud esitama kokkuleppe artikliga 14 ettenähtud teatise ja nimetama isiku, kellel on õigus ühenduse suhtes siduvale kokkuleppele alla kirjutada.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Coëme

[1] Arvamus on esitatud 17. novembril 1993 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

--------------------------------------------------

Top