Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2186

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93, 22. juuli 1993, statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühendusesisese koordineerimise kohta

OJ L 196, 5.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; kehtetuks tunnistatud 32008R0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2186/oj

31993R2186Euroopa Liidu Teataja L 196 , 05/08/1993 Lk 0001 - 0005
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 24 Lk 0150
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 24 Lk 0150


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93,

22. juuli 1993,

statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühendusesisese koordineerimise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 213,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

ühtne turg suurendab vajadust täiustada statistika võrreldavust, et see vastaks ühenduse nõuetele; selleks tuleb vastu võtta ettevõtete ja muude asjakohaste statistiliste üksuste ühised määratlused ja kirjeldused;

kõnealuste üksuste kohta teabe kogumiseks tuleb moodustada registrid ja neid ajakohastada;

teavet ettevõtete struktuuri kohta vajatakse üha enam, kuid praegune ühenduse statistika ei rahulda seda vajadust;

statistika eesmärgil koostatud ettevõtlusregistrid on vajalikud ühisettevõtete, osaluse, väljaostude, ühinemiste ja ülevõtmiste põhjustatud majanduse struktuurimuudatuste jälgimiseks;

avalike ettevõtjate olulist osa liikmesriikide rahvamajanduses on tunnustatud eelkõige komisjoni direktiiviga 80/723/EMÜ, [1] mille artiklis 2 kõnealused ettevõtjad on määratletud; seepärast tuleks need ettevõtlusregistrites kindlaks määrata;

teatav statistika ei ole praegu kättesaadav just sektorites, kus tegutseb arvukalt väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE), nagu teenindussfääris, sellepärast et statistika eesmärgil koostatud registrit selliste ettevõtete kohta ei ole olemas;

ettevõtlusregistrid on üks abinõu rahuldada vastuolulisi nõudeid – anda ettevõtete kohta rohkem teavet ja kergendada nende halduskoormat –, eelkõige kasutades VKEde puhul soovituse 90/246/EMÜ [2] kohastes haldus- ja kohturegistrites olevat teavet;

statistika eesmärgil koostatud ettevõtlusregistrid moodustavad ettevõtteid käsitlevate teabesüsteemide põhiosa, mille abil on võimalik korraldada ja koordineerida statistilisi vaatlusi, sest need annavad valimialuse, ekstrapoleerimisvõimaluse ja vahendid ettevõtete, eriti direktiivides 78/660/EMÜ [3] ja 83/349/EMÜ [4] nimetatud ettevõtete vastuste kontrollimiseks;

liikmesriikidevahelist kaubavahetust ja teenustekaubandust käsitleva uue statistilise kogumissüsteemi loomiseks on vaja registreid nende isikute kohta, kes on kohustatud teavet andma; teavet andma kohustatud isikute register on soovitatav moodustada statistika eesmärgil kasutatava ettevõtete keskregistri põhjal;

statistika eesmärgil koostatud ettevõtlusregistrid on igas liikmesriigis eri arengustaadiumis; nende registrite pikaajaline ja kulukas väljaarendamine võib toimuda ainult kahes etapis, millest esimeses tuleb ühtlustada registrite põhiüksused vastavalt kehtestatud ajakavale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärgid

Liikmesriigid koostavad statistika eesmärgil ühe või mitu järgmistes artiklites täpsustatud määratluste ja reguleerimisalaga ühtlustatud registrit.

Artikkel 2

Määratlused

1. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) juriidiline üksus – määruse (EMÜ) nr 696/93 [5] lisa II jao punktis A.3 määratletud juriidiline üksus;

b) ettevõte – kõnealuse määruse lisa III osa punktis A määratletud ettevõte.

Edaspidi väljendatakse ettevõtte ja juriidilise üksuse vahelist seost järgmiselt:

- ettevõte on seotud ühe või mitme juriidilise üksusega

ja

- juriidiline üksus vastutab ettevõtte eest;

c) kohalik üksus – määruse (EMÜ) nr 696/93 lisa III osa punktis F määratletud kohalik üksus.

Edaspidi väljendatakse kohaliku üksuse ja ettevõtte vahelist seost järgmiselt:

- kohalik üksus sõltub ettevõttest.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainult nende üksuste suhtes, mis täielikult või osaliselt tegelevad tootmisega.

Artikkel 3

Reguleerimisala

1. Kui käesolevas artiklis täpsustatud piirangutest ei tulene teisiti, kantakse registritesse artiklis 2 esitatud määratluste kohaselt:

- kõik majandustegevusega tegelevad ettevõtted, kes osalevad turuhindadega sisemajanduse kogutoodangu (SKT) loomises,

- kõnealuste ettevõtete eest vastutavad juriidilised üksused,

- kõnealustest ettevõtetest sõltuvad kohalikud üksused.

Seda nõuet ei kohaldata siiski kodumajapidamiste suhtes:

- kui nad toodavad kaupa oma tarbeks,

- kui nende osutatavate teenuste hulka kuulub isikliku või renditud kinnisvara rendileandmine (määrusega (EMÜ) nr 3037/90 [6] kehtestatud Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse (NACE Rev 1) rühm 70.2).

Registritesse võib vabatahtlikkuse alusel kanda:

- ettevõtted, mille põhitegevusala kuulub NACE Rev 1 A, B või L osa alla,

- nende eest vastutavad juriidilised üksused,

- neist sõltuvad kohalikud üksused.

Selliste väikeettevõtete registritesse lisamine, millel ei ole liikmesriikide seisukohast statistilist väärtust, otsustatakse artiklis 9 sätestatud korras.

2. Lõikes 1 nimetatud ettevõtted, juriidilised üksused ja kohalikud üksused kantakse registrisse I lisas esitatud ajakava kohaselt.

3. Juriidiliste üksuste eraldi registrisse kandmine on vabatahtlik, tingimusel et kogu teave selliste üksuste kohta sisaldub ettevõtete kohta peetavas registris.

Registrisse kandmise eeskirjad võetakse vastu artiklis 9 sätestatud korras.

Artikkel 4

Registrisse kantavad andmed

Registris loetletud üksustel on II lisas täpsustatud registreerimisnumber ja kirjeldavad andmed.

Artikkel 5

Ajakohastamine

1. Järgmisi punkte ajakohastatakse vähemalt üks kord aastas:

a) registrisse tehtud ja registrist kustutatud kanded;

b) II lisa punkti 1 alapunktides b ja f nimetatud andmed;

c) II lisa punkti 3 alapunktides b, c, d, e ja h nimetatud andmed nende üksuste puhul, mille kohta tuleb koostada iga-aastane ülevaade, kui ülevaade sisaldab kõnealuseid andmeid.

Üldiselt ajakohastatakse haldustoimikutest või aastaülevaadetest saadud andmeid igal aastal, muu teave ajakohastatakse iga nelja aasta järel.

2. Iga kalendriaasta esimese kvartali lõpus teevad liikmesriigid registrist antud seisuga koopia, mida säilitatakse analüüsimiseks kümme aastat.

Artikkel 6

Juurdepääs teabele

Kui komisjon pärast artikliga 9 ettenähtud komitee arvamuse saamist seda taotleb, analüüsivad liikmesriigid registreid statistiliselt ja edastavad komisjonile tulemused, sealhulgas andmed, mis on liikmesriikides statistika konfidentsiaalsust käsitlevate siseriiklike õigusaktide ja tava kohaselt kuulutatud konfidentsiaalseks kooskõlas nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrusega (EURATOM, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta. [7]

Artikkel 7

Juurdepääs haldus- või kohturegistritele

Iga riigi statistikaametil on siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt õigus koguda statistika eesmärgil käesolevas määruses nimetatud teavet, mis sisaldub selle riigi territooriumil koostatud haldus- või kohtutoimikutes.

Artikkel 8

Rakenduseeskirjad

Artiklite 3, 4, 5 ja 6 ning I ja II lisa rakendamise eeskirjad ning nende eeskirjade kohandamiseks vajalikud meetmed ja võimalikud erandid artiklitest 3, 4 ja 5 või lisadest võetakse vastu artiklis 9 sätestatud korras.

Artikkel 9

Menetlused

1. Võetavate meetmete eelnõu esitab otsusega 89/382/EMÜ/EURATOM [8] asutatud statistikaprogrammi komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

2. a) Komisjon võtab meetmed vastu ning neid kohaldatakse viivitamata.

b) Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. Sellisel juhul lükkab komisjon vastuvõetud meetmete kohaldamise edasi kolme kuu võrra alates kõnealusest teatamisest.

Eelmises lõigus osutatud tähtaja jooksul võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 10

Komisjoni aruanne

Komisjon esitab nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, millega võivad kaasneda omandatud kogemusi arvesse võtvad asjakohased ettepanekud, nelja aasta jooksul alates määruse vastuvõtmisest.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Offeciers-van de Wiele

[1] Komisjoni 25. juuni 1980. aasta direktiiv 80/723/EMÜ liikmesriikide ja avalike ettevõtjate vaheliste finantssuhete läbipaistvuse kohta (EÜT L 195, 29.7.1980, lk 35). Direktiivi on muudetud direktiiviga 85/413/EMÜ (EÜT L 229, 28.8.1985, lk 20).

[2] Nõukogu 28. mai 1990. aasta soovitus 90/246/EMÜ haldamise lihtsustamise põhimõtte rakendamise kohta liikmesriikide väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvides (EÜT L 141, 2.6.1990, lk 55).

[3] 25. juuli 1978. aasta neljas nõukogu direktiiv 78/660/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11). Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 90/605/EMÜ (EÜT L 317, 16.11.1990, lk 60).

[4] 13. juuni 1983. aasta seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 90/605/EMÜ (EÜT L 317, 16.11.1990, lk 60).

[5] Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 ühenduse tootmissüsteemi vaatluse ja analüüsi statistiliste üksuste kohta (EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1).

[6] EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1.

[7] EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

[8] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

--------------------------------------------------

I LISA

Registrisse kandmise ajakava

Artiklis 2 määratletud ja artikli 3 kohaselt registreeritud ettevõtted kantakse registrisse enne 1. jaanuari 1996. Juriidilistele ja kohalikele üksustele pikendatakse tähtaega ühe aasta võrra.

--------------------------------------------------

II LISA

Registreerimisnumber ja kirjeldavad andmed

1. Juriidilise üksuse registrikanne sisaldab järgmisi andmeid:

a) registreerimisnumber;

b) nimi, aadress (sealhulgas sihtnumber) ja soovi korral: telefoni- ja faksinumber ning elektronposti- ja teleksiaadress;

c) juriidilise üksuse kohustus avaldada oma raamatupidamise aastaaruanne (jah/ei);

d) juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev;

e) kuupäev, millest alates juriidiline üksus ei vastuta enam juriidiliselt ettevõtte eest;

f) üksuse õiguslik vorm;

g) juriidilist üksust kontrolliva mitteresidendist juriidilise üksuse nimi ja aadress, välja arvatud füüsiliste isikute puhul (vabatahtlik);

h) juriidilist üksust kontrolliva registrisse kantud juriidilise üksuse registreerimisnumber (vabatahtlik);

i) juriidilise üksuse "avaliku ettevõtja" laad komisjoni direktiivis 80/723/EMÜ [1] määratletud tähenduses (jah/ei) (ainult juriidiliste isikute puhul);

j) viide muudele seonduvatele dokumentidele, sealhulgas tollidokumentidele, milles juriidiline üksus on registreeritud ja mis sisaldavad statistika eesmärgil kasutatavat teavet;

k) viide vastavalt nõukogu 7. novembri 1991. aasta määrusele (EMÜ) nr 3330/91 (liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) [2] koostatud ühendusesiseste ettevõtjate registrile.

2. Registrikanne kohaliku üksuse kohta sisaldab järgmist teavet:

a) registreerimisnumber;

b) nimi, aadress ja muud andmed vastavalt käesoleva lisa punkti 1 alapunktile b;

c) tegevusala kood NACE Rev 1 neljanumbrilisel (klass) tasemel;

d) lisategevusalad NACE Rev 1 neljanumbrilisel (klass) tasemel (vabatahtlik);

e) tööjõu hulk vastavalt käesoleva lisa punkti 3 alapunktile e;

f) punktis c esitatud koodide kohasel tegevusalal tegutsema asumise kuupäev;

g) tegevusalal tegutsemise lõpliku lõpetamise kuupäev;

h) geograafilise asukoha kood (territoriaalüksused);

i) viited seonduvatele registritele, milles kohalik üksus esineb ja mis sisaldavad statistika eesmärgil kasutatavat teavet;

j) selle ettevõtte registreerimisnumber registris, millest kohalik üksus sõltub;

k) kohaliku üksuse tegevus on selle ettevõtte kõrvaltegevus, millest kõnealune üksus sõltub (jah/ei).

3. Registrikanne ettevõtte kohta sisaldab järgmist teavet:

a) registreerimisnumber;

b) ettevõtte eest juriidiliselt vastutava üksuse (vastutavate üksuste) registreerimisnumber (registreerimisnumbrid);

c) tegevusala kood NACE Rev 1 neljanumbrilisel (klass) tasemel, mis sisaldab ettevõtte põhitegevusala või kõik tegevusalad;

d) olemasolu korral lisategevusalad NACE Rev 1 neljanumbrilisel (klass) tasemel, kui need moodustavad iga tegevusala puhul kõikide tegevusalade kogulisandväärtusest ressursikuludes arvestatuna 10 % või vähemalt 5 % seda liiki riiklikest tegevusaladest; käesolev punkt puudutab ainult ettevõtteid, mille suhtes teostatakse vaatlusi;

e) suurus: tööga hõlmatud inimeste arv või kui see pole võimalik, siis kuulumine ühte järgmistest klassidest vastavalt tööga hõlmatud inimeste arvule: 0; 1; 2; 3–4; 5–9; 10–19; 20–49; 50–99; 100–149; 150–199; 200–249; 250–499; 500-999; 1000; üle 1000, tuhandete arv;

f) ettevõtte tegutsemise alustamise kuupäev;

g) ettevõtte tegutsemise lõpliku lõpetamise kuupäev;

h) kaupade ja teenuste müügi netokäive (välja arvatud finantsvahendajate puhul); kui see ei ole võimalik, siis kuulumine ühte järgmiselt määratletud suurusklassidest (miljonites eküüdes): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1000]; [1000, 5000]; 5000 + (alla kahemiljonilise eküüga käibe puhul täitmine vabatahtlik);

i) netovara (pärast kapitali väärtuse alanemist kulumise tõttu, miinus kohustuste üldsumma – ainult finantsvahendajate puhul) (vabatahtlik).

[1] EÜT L 195, 29.7.1980, lk 35.

[2] EÜT L 316, 16.11.1991, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 3046/92 (EÜT L 307, 23.10.1992, lk 27).

--------------------------------------------------

Top