Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0793

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 23. märts 1993, olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta

OJ L 84, 5.4.1993, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 93 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 93 - 166
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 197 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 197 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; kehtetuks tunnistatud 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/793/oj

31993R0793

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 23. märts 1993, olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta

Euroopa Liidu Teataja L 084 , 05/04/1993 Lk 0001 - 0075
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 12 Lk 0093
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 12 Lk 0093
CS.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
ET.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
HU.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
LT.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
LV.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
MT.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
PL.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
SK.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287
SL.ES Peatükk 15 Köide 02 Lk 212 - 287


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93,

23. märts 1993,

olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

koostöös Euroopa Parlamendiga, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

erinevused liikmesriikide kehtivates või ettevalmistatavates õigus- ja haldusnormides, mis on seotud olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamisega, võivad takistada liikmesriikide vahelist kauplemist ja tekitada ebavõrdseid konkurentsitingimusi;

liikmesriikide õigusnormide lähendamise meetmed, mille eesmärgiks on rajada toimiv siseturg, peavad lähtuma tervise, ohutuse, keskkonna ja tarbija kaitstuse kõrge taseme nõudest;

inimeste, kaasa arvatud töötajate ja tarbijate ning keskkonna kaitstuse tagamiseks, on vaja ühenduse tasandil järjekindlalt hinnata EINECSisse (Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetellu) [4] kantud kemikaalide ohtlikkust;

tõhususe ja kokkuhoiu huvides on vaja välja töötada ühenduse poliitika, mis tagaks vastutuse jagamise ja kooskõlastamise liikmesriikide, komisjoni ja tootjate vahel;

määrus on sobiv õiguslik vahend, mis võimaldab kehtestada otse tootjatele ja importijatele kogu ühenduses samal ajal ja samal viisil rakendatavad täpsed nõuded;

olemasolevate ainete ohtlikkuse esialgseks hindamiseks ja eritähelepanu vajavate kemikaalide kindlaksmääramiseks on vaja koguda olemasolevate ainete kohta teatavat informatsiooni ja katseandmeid;

selle informatsiooni esitamise nõue ei tohiks kehtida teatavate oma omaduste tõttu üldiselt väheohtlikeks peetavate kemikaalide kohta;

tootjad ja importijad peaksid esitama kõnesoleva informatsiooni komisjonile, kes omakorda saadab selle koopiad kõikidele liikmesriikidele; igal liikmesriigil peaks siiski olema võimalik nõuda, et tema territooriumil asuvad tootjad ja importijad esitaksid sama informatsiooni samal ajal ka tema pädevatele asutustele;

teatavatel juhtumitel on olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamiseks vaja nõuda tootjatelt või importijatelt lisaandmete esitamist või nende kemikaalide täiendavat teimimist;

on vaja ühenduse tasandil koostada eritähelepanu vajavate kemikaalide nimekirjad; komisjon peaks hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist esitama esialgse erinimekirja;

erinimekirja kantud kemikaalide ohtlikkust peaksid hindama liikmesriigid; need liikmesriigid tuleks määrata ühenduse tasandil vastutuse jagamise põhimõttel, võttes arvesse liikmesriigi olukorda; samuti tuleksid ohtlikkuse hindamise põhimõtted kehtestada ühenduse tasandil;

olemasolevate ainete erinimekirja kandmisel ja ohtlikkuse määramisel on vaja eelkõige arvesse võtta andmete puudumist selle kemikaali mõju kohta, teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni töö tulemusi ning teisi ohtlikke kemikaale käsitlevaid õigusakte ja/või ühenduse programme;

erinimekirja kantud kemikaalide ohtlikkuse hindamise tulemusi ja soovitatavat ohu vähendamise strateegiat on vaja tunnustada ühenduse tasandil;

katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides antud nõukogu 24. novembri 1986. aasta direktiivi 86/609/EMÜ [5] kohaselt on vaja katseteks kasutatavate loomade arvu vähendada miinimumini; kui see on võimalik ja konsulteerides eelkõige Alternatiivsete Teimimismeetodite Euroopa Keskusega, tuleb selleks, et vältida loomade kasutamist, kasutada tunnustatud alternatiivseid meetodeid;

keemiliste ainete teimimisel käesoleva määruse tähenduses tuleb järgida häid laboratooriumitavasid, mis on sätestatud nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivis 87/18/EMÜ (heade laboratooriumitavade põhimõtteid ja nende rakendamise kontrolli keemiliste ainete teimimisel käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta); [6]

komisjonile, keda abistab liikmesriikide esindajatest moodustatud komitee, tuleks anda vajalikud volitused teatavate lisade kohandamiseks tehnika arenguga ja teatavate käesoleva määruse kohaste rakendusmeetmete vastuvõtmiseks;

tuleks tagada tootmis- ja ärisaladusena käsitletava teabe konfidentsiaalsus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärgid ja reguleerimisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) olemasolevate ainete kohta teabe kogumise, ringluse ja kättesaadavuse suhtes;

b) ohu hindamisel, mida kujutavad olemasolevad ained inimesele, kaasa arvatud töötajatele ja tarbijatele, ning keskkonnale, selleks et ühenduse sätete abil tagada parem toimetulek selle ohuga.

2. Käesoleva määruse sätted on kohaldatavad, ilma et see piiraks töötajate ja tarbijate kaitse alaste ühenduse õigusaktide kohaldamist.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) kemikaalid — looduslikud või mis tahes meetodi abil toodetud keemilised elemendid ja nende ühendid, mis võivad sisaldada toote stabiliseerimiseks vajalikke lisaaineid või tootmismeetodist tingitud lisandeid, kuid ei tohi sisaldada lahusteid, mida on võimalik kemikaali stabiilsust vähendamata ja selle koostist muutmata kõrvaldada;

b) preparaadid — kahest või enamast kemikaalist koostatud segud ja lahused;

c) import — toomine ühenduse tolliterritooriumile;

d) tootmine — tahkes, vedelas või gaasilises olekus kemikaalide valmistamine;

e) olemasolevad ained — EINECSis loetletud kemikaalid.

1. OSA

ANDMETE SÜSTEEMIPÄRANE ESITAMINE JA ERITÄHELEPANU VAJAVATE KEMIKAALIDE NIMEKIRJADE KEHTESTAMINE

Artikkel 3

Andmete esitamine olemasolevate ainete suuremahulise tootmise või impordi kohta

Kui tootja on vähemalt üks kord käesoleva määruse vastuvõtmisele eelnenud kolme aasta ja/või sellele järgneva aasta jooksul tootnud või importija importinud olemasolevat ainet kas eraldi ainena või preparaadi koostisosana koguses, mis on suurem kui 1000 tonni aastas, siis peab ta, ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 kohaldamist, I lisas märgitud kemikaalide puhul 12 kuu jooksul ja EINECSis märgitud, kuid I lisas märkimata kemikaalide puhul 24 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest artikli 6 lõigetega 2 ja 3 ettenähtud korras esitama komisjonile järgmise III lisas täpsustatud informatsiooni:

a) kemikaali nimetus ja EINECSi number;

b) toodetud või imporditud kemikaali kogus;

c) kemikaali liigitus nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamise, pakendamise ja märgistamisega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) [7] I lisa kohaselt või selle direktiivi kohane esialgne liigitus, kaasa arvatud ohuliik, ohutunnus, hoiatusväljendid ja ohutusmeetmetele osutavad väljendid;

d) teave kemikaali põhjendatult eeldatavate kasutusalade kohta;

e) kemikaali füüsikalis-keemilisi omadusi iseloomustavad andmed;

f) andmed levikuteede ja käitumise kohta keskkonnas;

g) andmed kemikaali ökotoksilisuse kohta;

h) andmed kemikaali võime kohta esile kutsuda ägedaid ja alaägedaid mürgistusi;

i) andmed kemikaali kantserogeensuse, mutageensuse ja/või reproduktsiooni mõjutava toksilisuse kohta;

j) muud kemikaali ohtlikkuse hindamise seisukohalt olulised asjaolud.

Tootjad ja importijad peavad tegema kõik vajalikud jõupingutused, et hankida punktide e–j kohta käivad olemasolevad andmed. Kui kõnesolevaid andmeid ei ole olemas, ei pea tootjad ja importijad nende andmete esitamiseks siiski tegema täiendavaid loomkatseid.

Artikkel 4

Andmete esitamine olemasolevate ainete väiksemamahulise tootmise või impordi kohta

1. Kui tootja on vähemalt üks kord käesoleva määruse vastuvõtmisele eelnenud kolme aasta ja/või sellele järgneva aasta jooksul tootnud või importija importinud olemasolevat ainet kas eraldi ainena või preparaadi koostisosana koguses, mis on suurem kui 10 tonni, kuid mitte üle 1000 tonni aastas, siis peab ta, ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 kohaldamist, 24 kuu jooksul pärast kolme aasta möödumist käesoleva määruse jõustumisest artikli 6 lõigetega 2 ja 3 ettenähtud korras esitama komisjonile järgmise IV lisas täpsustatud informatsiooni:

a) kemikaali nimetus ja EINECSi number;

b) toodetud või imporditud kemikaali kogus;

c) kemikaali liigitus nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ I lisa kohaselt või selle direktiivi kohane esialgne liigitus, kaasa arvatud ohuliik, ohutunnus, hoiatusväljendid ja ohutusmeetmetele osutavad väljendid;

d) teave kemikaali põhjendatult eeldatavate kasutusalade kohta.

2. Komisjon määrab liikmesriikidega konsulteerides kindlaks juhtumid, millal lõike 1 alusel deklareeritud kemikaalide tootjatelt ja importijatelt on vaja nõuda III lisa kohast lisainformatsiooni nende kemikaalide füüsikalis-keemiliste omaduste, toksilisuse ja ökotoksilisuse kohta, inimese kokkupuutumise kohta nendega ning muude kemikaalide ohtlikkuse hindamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta. Ilma et see piiraks artikli 12 lõike 2 kohaldamist, ei pea tootjad ja importijad sellel eesmärgil siiski tegema täiendavaid loomkatseid.

Selle eriteabe sisu ja esitamise kord määratakse kindlaks artikliga 15 ettenähtud korras.

Artikkel 5

Erandid

II lisas loetletud kemikaalide suhtes ei kohaldata artiklite 3 ja 4 sätteid. Informatsiooni II lisas loetletud kemikaalide kohta võib siiski taotleda artikli 15 kohaselt kehtestatud korras.

Artikkel 6

Andmete esitamise kord

1. Juhul kui mõnda kemikaali toodavad või impordivad mitu tootjat või importijat, võib artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 2 märgitud informatsiooni esitada üks tootja või importija, kes teiste asjaomaste tootjate või importijate nõusolekul toimib ka nende nimel. Need tootjad või importijad peavad siiski ise esitama komisjonile III lisa punktides 1.1 kuni 1.19 täpsustatud informatsiooni, viidates seejuures nende nimel toimiva tootja või importija esitatud andmetele.

2. Artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 1 märgitud informatsiooni esitamisel peavad tootjad ja importijad kasutama spetsiaalset tarkvarapaketti disketil, mida saab komisjonilt tasuta.

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et samal ajal artiklite 3 ja 4 kohase informatsiooni esitamisega komisjonile nõutakse nende territooriumil asuvatelt tootjatelt ja importijatelt sama teabe esitamist ka nende pädevatele asutustele.

4. Artiklites 3 ja 4 märgitud andmete saamisel saadab komisjon nende koopiad kõikidele liikmesriikidele.

Artikkel 7

Esitatud andmete ajakohastamine ja kohustus esitada teatavat informatsiooni omal algatusel

1. Tootjad ja importijad, kes on esitanud kemikaali kohta artiklite 3 ja 4 kohase informatsiooni, peavad komisjonile edastatud teavet ajakohastama.

Vajaduse korral teatavad nad eelkõige:

a) kemikaali uutest kasutusaladest, mis oluliselt muudavad inimese või keskkonna selle kemikaaliga kokkupuutumise liiki, vormi, ulatust või kestust;

b) uutest andmetest füüsikalis-keemiliste omaduste ning toksikoloogilise ja ökotoksikoloogilise mõju kohta, kui need võivad olla olulised kemikaali potentsiaalse ohtlikkuse hindamise seisukohalt;

c) igasugusest direktiivi 67/548/EMÜ kohase esialgse liigituse muutmisest.

Neilt nõutakse samuti artiklites 3 ja 4 märgitud tootmis- ja impordimahtusid käsitlevate andmete ajakohastamist iga kolme aasta tagant, kui III või IV lisas täpsustatud mahtusid on muudetud.

2. Olemasoleva aine tootja või importija, kes on saanud andmeid, mis viitavad sellele, et asjakohane kemikaal võib kujutada tõsist ohtu inimesele või keskkonnale, peab sellest viivitamata teatama komisjonile ja liikmesriigile, kus ta asub.

3. Lõikes 1 ja 2 märgitud andmete saamisel saadab komisjon nende koopiad kõikidele liikmesriikidele.

Artikkel 8

Erinimekirjad

1. Lähtudes tootjate ja importijate poolt artiklite 3 ja 4 kohaselt esitatud informatsioonist ja riigisisestest eritähelepanu vajavate kemikaalide nimekirjadest ning konsulteerides liikmesriikidega, koostab komisjon korrapäraselt nimekirju (edaspidi "erinimekirjad") eritähelepanu vajavatest kemikaalidest või kemikaalirühmadest, mis oma võimaliku mõju tõttu inimesele või keskkonnale vajavad viivitamatut tähelepanu. Need erinimekirjad võetakse vastu artiklis 15 ettenähtud korras ja esmakordselt avaldab komisjon need aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumisest.

2. Erinimekirjade koostamisel tuleb arvesse võtta järgmisi tegureid:

- kemikaali mõju inimesele või keskkonnale,

- inimese või keskkonna kokkupuutumist kemikaaliga,

- andmete puudumist kemikaali mõju kohta inimesele ja keskkonnale,

- teiste rahvusvaheliste organisatsioonide töö tulemusi,

- teisi ohtlike kemikaalide kohta käivaid ühenduse õigusakte ja programme.

Muude ühenduse õigusaktide alusel hinnatava kemikaali võib kanda erinimekirja ainult juhul, kui selle hindamise korral ei ole iseloomustatud ohtu keskkonnale või inimesele, kaasa arvatud töötajatele ja tarbijatele, või kui seda ohtu ei ole hinnatud adekvaatselt. Muude ühenduse õigusaktide alusel läbiviidud samaväärseid hindamisi ei tohiks käesoleva määruse alusel korrata.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata kemikaalidele, mis võivad olla kroonilise toimega, eriti kemikaalidele, mille kohta teatakse või oletatakse, et need on kantserogeensed, reproduktsiooni mõjutava toksilise toimega ja/või on mutageensed või suurendavad vastavate esinemisjuhtumite sagedust.

Artikkel 9

Andmed, mis tuleb esitada erinimekirjadesse kantud kemikaalide kohta

1. Sellise kemikaali kohta, mis on kantud artikli 8 lõikes 1 märgitud erinimekirja, peavad tootjad või importijad, kes on juba esitanud kõnesoleva kemikaali kohta artiklite 3 ja 4 kohase informatsiooni, kuue kuu jooksul alates mainitud erinimekirja avaldamisest esitama artikli 10 lõike 1 kohaselt määratud referendile kogu olulise kättesaadava teabe ja vastavad uurimisaruanded asjakohase kemikaali ohtlikkuse hindamiseks.

2. Kui mõni direktiivi 67/548/EMÜ VII A lisas loetletud üksikasi kõnealuse eritähelepanu vajava kemikaali kohta ei ole teada, siis lisaks lõike 1 nõuetele ja piiramata teimimisi, mis võivad osutuda vajalikuks artikli 10 lõike 2 alusel, peavad tootjad ja importijad, kes on juba esitanud selle kemikaali kohta artiklite 3 ja 4 kohase informatsiooni, tegema puuduvate andmete saamiseks vajalikud teimid ning 12 kuu jooksul esitama referendile teimimiste tulemused ja aruanded.

3. Erandina lõikest 2 võivad tootjad ja importijad taotleda referendilt nende vabastamist mõnest või kõigist täiendavatest teimimistest põhjusel, et need andmed ei ole kemikaali ohtlikkuse hindamiseks vajalikud või neid ei ole võimalik saada; kui asjaolud seda nõuavad, võivad nad samuti taotleda ajapikendust. Selliste erandite tegemiseks on vaja, et taotlus oleks mõjuvalt põhjendatud; taotluse rahuldamise otsustab referent. Kui otsustatakse teha käesoleva artikli kohane erand, teatab referent oma otsusest viivitamatult komisjonile. Komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele. Kui mõni nendest liikmesriikidest vaidlustab referendi otsuse, võetakse lõplik otsus vastu artiklis 15 ettenähtud komiteemenetluse kohaselt.

2. OSA

OHTLIKKUSE HINDAMINE

Artikkel 10

Erinimekirja kantud kemikaalide ohtlikkuse hindamine referendiks määratud liikmesriigi tasandil

1. Iga erinimekirja kantud kemikaali puhul pannakse artiklis 15 ettenähtud korras ühele liikmesriikidest vastutus selle ohtlikkuse hindamise eest, tagades seejuures kohustuste õiglase jaotumise liikmesriikide vahel.

Liikmesriik määrab artiklis 13 märgitud pädevate asutuste hulgast selle kemikaali referendi.

Referent vastutab tootja või importija artiklite 3, 4, 7 ja 9 nõuetele vastavalt esitatud ja muu olemasoleva informatsiooni hindamise eest ning, pärast konsulteerimist asjaomase tootja või importijaga, selle kindlakstegemise eest, kas kemikaali ohtlikkuse hindamiseks on vaja nõuda mainitud eritähelepanu vajava kemikaali tootjalt või importijalt lisateabe esitamist ja/või täiendavaid teimimisi.

2. Kui referent peab vajalikuks nõuda lisateavet ja/või täiendavaid teimimisi, teatab ta sellest komisjonile. Otsus nõuda mainitud tootjatelt või importijatelt lisateavet ja/või täiendavaid teimimisi ja selle nõude täitmise tähtaeg võetakse vastu artiklis 15 ettenähtud korras.

3. Eritähelepanu vajava kemikaali referent hindab selle kemikaali ohtlikkust inimesele ja keskkonnale.

Vajaduse korral teeb ta ettepanekuid ohu vähendamise strateegia, sealhulgas kontrollmeetmete ja/või järelevalveprogrammide kohta. Kui kontrollmeetmete hulka kuulub ka soovitus kõnesoleva kemikaali turustamist või kasutamist piirata, tuleb referendil esitada analüüs selle kemikaali eeliste ja puuduste ning sobivate asenduskemikaalide kättesaadavuse kohta.

Referent edastab komisjonile ohtlikkusele antava hinnangu ja oma soovitused ohu vähendamise strateegia kohta.

4. Tegelikku või võimalikku ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb hinnata põhimõtete alusel, mis võetakse vastu enne 4. juunit 1994 artiklis 15 ettenähtud korras. Neid põhimõtteid tuleb korrapäraselt sama korra kohaselt uuesti läbi vaadata ja vajadusel muuta.

5. Kui tootjatelt või importijatelt nõutakse lisateavet ja/või täiendavaid teimimisi, peavad nad kontrollima, silmas pidades vajadust piirata katseid selgroogsetega, kas nõutavat informatsiooni kemikaali ohtlikkuse hindamiseks ei võiks kulude tasumisel hankida eelmistelt tootjatelt või importijatelt. Kui katsed on siiski vajalikud, tuleb kontrollida, kas loomkatseid ei võiks asendada või piirata, kasutades teisi meetodeid.

Vajalike laboratoorsete teimide tegemisel tuleb pöörata nõutavat tähelepanu direktiiviga 87/18/EMÜ ettenähtud headele laboratooriumitavadele ja direktiivi 86/609/EMÜ sätetele.

Artikkel 11

Erinimekirja kantud kemikaalide ohtlikkuse hindamine ühenduse tasandil

1. Referendi antud ohtlikkushinnangu ja soovitatud meetmete alusel esitab komisjon artikli 15 lõikes 1 märgitud komiteele eritähelepanu vajavate kemikaalide ohtlikkuse hindamise tulemused ja, kui vaja, soovitab ohu vähendamiseks vajalikku strateegiat.

2. Eritähelepanu vajava kemikaali ohtlikkuse hindamise tulemused ja soovitatav strateegia kiidetakse ühenduse tasandil heaks artiklis 15 ettenähtud korras ja komisjon avaldab need.

3. Lõikes 2 märgitud ohtlikkushinnangu ja soovitatava strateegia alusel otsustab komisjon, kas on vaja teha ettepanek ühenduse meetmete võtmiseks nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ (teatavate ohtlike kemikaalide ja preparaatide turustamise ja kasutamise piiramist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides) [8] või ühenduse mõne muu olemasoleva asjakohase vahendi raames.

Artikkel 12

Kohustused seoses lisateabe andmise ja täiendavate teimimistega

1. Kui artikli 8 lõikes 1 märgitud erinimekirja kantud kemikaali tootja või importija on esitanud artiklite 3 ja 4 kohase informatsiooni, peab ta määratud tähtaja kestel selle kemikaali kohta esitama referendile artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning artikli 10 lõikes 2 märgitud andmed ja teimimiste tulemused.

2. Kui on olemas kaalukad põhjused oletada, et mõni EINECSisse kantud kemikaal võib endast kujutada tõsist ohtu inimesele või keskkonnale, siis tuleb, piiramata artikli 7 lõike 2 kohaldamist, artikliga 15 ettenähtud korras vastu võtta otsus nõuda mainitud kemikaali tootja(te)lt või importija(te)lt temal olemasoleva informatsiooni esitamist ja/või selle kemikaali teimimist ning teimimiste aruande esitamist.

3. Juhul kui kemikaali toodab või impordib eraldi või preparaadi koostises mitu tootjat või importijat, võib lõigete 1 ja 2 kohaste teimimiste tegijaks olla üks või mitu tootjat või importijat, kes toimivad ka teiste asjaomaste tootjate või importijate nimel. Teised asjaomased tootjad või importijad peavad viitama selle tootja või importija (nende tootjate või importijate) teimidele ja tasuma õiglase osa nende maksumusest.

Artikkel 13

Liikmesriikide ja komisjoni koostöö

Liikmesriigid määravad ühe või mitu pädevat asutust, kes koostöös komisjoniga võtavad osa käesoleva määruse rakendamisest, eelkõige artiklites 8 ja 10 märgitud tööst. Liikmesriigid määravad samuti asutuse(d), kellele komisjon saadab saadud andmete koopiad.

3. OSA

KORRALDUS, KONFIDENTSIAALSUS JA MUU; LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Lisade muutmine ja kohandamine

1. Vajalikud muudatused I, II, III ja IV lisa kohandamiseks tehnika arenguga võetakse vastu artiklis 15 ettenähtud korras.

2. V lisa muudatused ja kohandused võtab vastu komisjon.

Artikkel 15

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

4. a) Kui nõukogu ei ole otsust teinud kahe kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu, välja arvatud alapunktis b märgitud juhtumid.

b) Kui nõukogu ei ole otsust teinud kahe kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 14 lõikes 1 märgitud küsimustes, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu, välja arvatud juhul, kui nõukogu on lihthäälteenamusega olnud kõnealuste meetmete vastu.

Artikkel 16

Andmete konfidentsiaalsus

1. Kui tootja või importija peab teatavaid andmeid konfidentsiaalseks, võib ta artiklite 3, 4, 7 ja 12 kohaselt esitatavas teabes osutada, mida ta peab ärisaladuseks, mille avalikustamine võiks kahjustada tema tootmis- ja ärihuve ning mida ta seetõttu tahab hoida salajas kõigi eest peale liikmesriikide ja komisjoni. Sellisel juhtumil tuleb esitada mõjuv põhjendus.

Tootmis- ja ärisaladuseks ei peeta:

- kemikaali nimetust EINECSi järgi,

- tootja või importija nime,

- andmeid kemikaali füüsikalis-keemiliste omaduste, levikuteede ja käitumise kohta keskkonnas,

- toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste teimide kokkuvõtteid, eelkõige andmeid kemikaali kantserogeensuse, mutageensuse ja/või reproduktsiooni mõjutava toksilisuse kohta,

- andmeid kemikaaliga seotud meetodite ja ettevaatusabinõude ning õnnetusjuhtumi puhul rakendatavate meetmete kohta,

- teavet, mille andmatajätmine võiks põhjustada uusi loomkatseid või nende asjatut kordamist,

- analüütilisi meetodeid, mis võimaldavad avastada keskkonda sattunud ohtlikke kemikaale ja kindlaks teha inimese vahetut kokkupuutumist nendega.

Kui tootja või importija ise avalikustab varem konfidentsiaalsena peetud teabe, tuleb tal sellest teatada pädevale asutusele.

2. Teate saanud pädev asutus otsustab omal vastutusel, millist teavet käsitleda lõike 1 kohaselt tootmis- ja ärisaladusena.

Kui teabe saanud pädev asutus käsitleb saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, peavad seda konfidentsiaalsena käsitlema ka teised asutused.

Artikkel 17

Hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva määruse vastuvõtmisest võtavad liikmesriigid vajalikud õigus- ja haldusmeetmed, et käsitleda eksimusi käesoleva määruse sätete vastu.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub 60. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Auken

[1] EÜT C 276, 5.11.1990, lk 1.

[2] EÜT C 280, 28.10.1991, lk 65 jaEÜT C 337, 21.12.1992.

[3] EÜT C 102, 18.4.1991, lk 42.

[4] EÜT C 146, 15.6.1990, lk 1.

[5] EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.

[6] EÜT L 15, 17.1.1987, lk 29.

[7] EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 91/632/EMÜ (EÜT L 338, 10.12.1991, lk 23).

[8] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 91/659/EMÜ (EÜT L 363, 31.12.1991, lk 36).

--------------------------------------------------

I LISA

ÜHENDUSES ENAM KUI 1000 TONNI AASTAS TOODETAVATE OLEMASOLEVATE AINETE NIMEKIRI [1]

EINECSi nr | grupp | CASi nr |

200-001-8 | | 50-00-0 |

formaldehüüd CH2O |

200-002-3 | | 50-01-1 |

guadiiniumkloriid CH5N3·ClH |

200-064-1 | | 50-78-2 |

o-atsetüülsalitsüülhape C9H8O4 |

200-149-3 | | 52-68-6 |

trikloorfon (klorofoss) C4H8Cl3O4P |

200-198-0 | | 54-21-7 |

naatriumsalitsülaat C7H6O3·Na |

200-231-9 | | 55-38-9 |

fentioon C10H15O3PS2 |

200-262-8 | | 56-23-5 |

süsiniktetrakloriid CCl4 |

200-268-0 | | 56-35-9 |

bis(tributüültina)oksiid C24H54OSn2 |

200-271-7 | | 56-38-2 |

paratioon (tiofoss) C10H14NO5PS |

200-272-2 | | 56-40-6 |

glütsiin-raudsulfaat (1:1) C2H5NO2 |

200-289-5 | | 56-81-5 |

glütserool C3H8O3 |

200-315-5 | | 57-13-6 |

uurea (karbamiid) CH4N2O |

200-338-0 | | 57-55-6 |

propaan-1,2-diool C3H8O2 |

200-362-1 | | 58-08-2 |

kofeiin C8H10N4O2 |

200-385-7 | | 58-55-9 |

teofülliin C7H8N4O2 |

200-401-2 | | 58-89-9 |

γ-HCH ehk γ-BHC (heksakloraan) C6H6Cl6 |

200-431-6 | | 59-50-7 |

klorokresool C7H7ClO |

200-449-4 | | 60-00-4 |

edetiinhape C10H16N2O8 |

200-456-2 | | 60-12-8 |

2-fenüületanool C8H10O |

200-464-6 | | 60-24-2 |

2-merkaptoetanool C2H6OS |

200-467-2 | | 60-29-7 |

dietüüleeter C4H10O |

200-480-3 | | 60-51-5 |

dimetoaat C5H12NO3PS2 |

200-486-6 | | 60-80-0 |

fenasoon C11H12N2O |

200-521-5 | | 61-82-5 |

amitrool C2H4N4 |

200-539-3 | | 62-53-3 |

aniliin C6H7N |

200-540-9 | | 62-54-4 |

kaltsiumdiatsetaat C2H4O2·½Ca |

200-543-5 | | 62-56-6 |

tiouurea (tiokarbamiid) CH4N2S |

200-563-4 | | 63-74-1 |

sulfaniilamiid C6H8N2O2S |

200-573-9 | | 64-02-8 |

tetranaatriumetüleendiamiintetraatsetaat C10H16N2O8·4Na |

200-578-6 | | 64-17-5 |

etanool C2H6O |

200-579-1 | | 64-18-6 |

sipelghape CH2O2 |

200-580-7 | | 64-19-7 |

äädikhape, milles on enam kui 10 massiprotsenti äädikhapet C2H4O2 |

200-589-6 | | 64-67-5 |

dietüülsulfaat C4H10O4S |

200-618-2 | | 65-85-0 |

bensoehape C7H6O2 |

200-655-4 | | 67-48-1 |

koliinkloriid C5H14NO·Cl |

200-659-6 | | 67-56-1 |

metanool CH4O |

200-661-7 | | 67-63-0 |

propaan-2-ool C3H8O |

200-662-2 | | 67-64-1 |

atsetoon C3H6O |

200-663-8 | | 67-66-3 |

kloroform CHCl3 |

200-664-3 | | 67-68-5 |

dimetüülsulfoksiid C2H6OS |

200-666-4 | | 67-72-1 |

heksakloroetaan C2Cl6 |

200-675-3 | | 68-04-2 |

trinaatriumtsitraat C6H8O7·3Na |

200-677-4 | | 68-11-1 |

merkaptoäädikhape C2H4O2S |

200-679-5 | | 68-12-2 |

N,N-dimetüülformamiid C3H7NO |

200-694-7 | | 68-89-3 |

naatrium[(2,3-dihüdro-1,5-dimetüül-3-okso-2-fenüül-1H-pürasool-4-üül)metüülamino]metaansulfonaat C13H17N3O4S·Na |

200-712-3 | | 69-72-7 |

salitsüülhape C7H6O3 |

200-719-1 | | 69-91-0 |

α-fenüülglütsiin C8H9NO2 |

200-746-9 | | 71-23-8 |

propaan-1-ool C3H8O |

200-751-6 | | 71-36-3 |

butaan-1-ool C4H10O |

200-753-7 | | 71-43-2 |

benseen, puhas C6H6 |

200-756-3 | | 71-55-6 |

1,1,1-trikloroetaan C2H3Cl3 |

200-812-7 | | 74-82-8 |

metaan, gaasina CH4 |

200-813-2 | | 74-83-9 |

bromometaan CH3Br |

200-814-8 | | 74-84-0 |

etaan C2H6 |

200-815-3 | | 74-85-1 |

etüleen, puhas C2H4 |

20-816-9 | | 74-86-2 |

atsetüleen C2H2 |

200-817-4 | | 74-87-3 |

klorometaan CH3Cl |

200-820-0 | | 74-89-5 |

metüülamiin, vesilahusena CH5N |

200-821-6 | | 74-90-8 |

vesiniktsüaniid CHN |

200-822-1 | | 74-93-1 |

metaantiool CH4S |

200-825-8 | | 74-96-4 |

bromoetaan C2 H5Br |

200-827-9 | | 74-98-6 |

propaan, veeldatud C3H8 |

200-830-5 | | 75-00-3 |

kloroetaan C2H5Cl |

200-831-0 | | 75-01-4 |

kloroetüleen C2H3Cl |

200-834-7 | | 75-04-7 |

etüülamiin C2H7N |

200-835-2 | | 75-05-8 |

atsetonitriil C2H3N |

200-836-8 | | 75-07-0 |

atseetaldehüüd C2H4O |

200-837-3 | | 75-08-1 |

etaantiool C2H6S |

200-838-9 | | 75-09-2 |

diklorometaan CH2Cl2 |

200-842-0 | | 75-12-7 |

formamiid CH3NO |

200-843-6 | | 75-15-0 |

süsinikdisulfiid CS2 |

200-846-2 | | 75-18-3 |

dimetüülsulfiid C2H6S |

200-848-3 | | 75-20-7 |

kaltsiumatsetüliid C2Ca |

200-849-9 | | 75-21-8 |

etüleenoksiid C2H4O |

200-857-2 | | 75-28-5 |

isobutaan C4H10 |

200-860-9 | | 75-31-0 |

isopropüülamiin C3H9N |

200-864-0 | | 75-35-4 |

1,1-dikloroetüleen C2H2Cl2 |

200-865-6 | | 75-36-5 |

atsetüülkloriid C2H3ClO |

200-870-3 | | 75-44-5 |

fosgeen CCl2O |

200-871-9 | | 75-45-6 |

klorodifluorometaan CHClF2 |

200-875-0 | | 75-50-3 |

trimetüülamiin, vesilahuses C3H9N |

200-877-1 | | 75-54-7 |

dikloro(metüül)silaan CH4Cl2Si |

200-879-2 | | 75-56-9 |

metüüloksiraan C3H6O |

200-887-6 | | 75-63-8 |

bromotrifluorometaan CBrF3 |

200-888-1 | | 75-64-9 |

tert-butüülamiin C4H11N |

200-889-7 | | 75-65-0 |

2- metüülpropaan-2-ool C4H10O |

200-891-8 | | 75-68-3 |

1-kloro-1,1-difluoroetaan C2H3ClF2 |

200-892-3 | | 75-69-4 |

triklorofluorometaan CCl3F |

200-893-9 | | 75-71-8 |

diklorodifluorometaan CCl2F2 |

200-900-5 | | 75-77-4 |

klorotrimetüülsilaan C3H9ClSi |

200-901-0 | | 75-78-5 |

dikloro(dimetüül)silaan C2H6Cl2Si |

200-902-6 | | 75-79-6 |

trikloro(metüül)silaan CH3Cl3Si |

200-909-4 | | 75-86-5 |

2-hüdroksü-2-metüülpropionitriil C4H7NO |

200-911-5 | | 75-87-6 |

trikloroatseetaldehüüd C2HCl3O |

200-915-7 | | 75-91-2 |

tert-butüülhüdroperoksiid C4H10O2 |

200-922-5 | | 75-98-9 |

pivaliinhape C5H10O2 |

200-927-2 | | 76-03-9 |

trikloroäädikhape C2HCl3O2 |

200-936-1 | | 76-13-1 |

1,1,2-triklorotrifluoroetaan C2Cl3F3 |

200-937-7 | | 76-14-2 |

krüofluoraan C2Cl2F4 |

200-938-2 | | 76-15-3 |

kloropentafluoroetaan C2ClF5 |

200-945-0 | | 76-22-2 |

bornaan-2-oon C10H16O |

201-029-3 | | 77-47-4 |

heksaklorotsüklopentadieen C5Cl6 |

201-052-9 | | 77-73-6 |

3a,4,7,7a-tetrahüdro-4,7-metanoindeen C10H12 |

201-058-1 | | 77-78-1 |

dimetüülsulfaat C2H6O4S |

201-069-1 | | 77-92-9 |

sidrunhape C6H8O7 |

201-074-9 | | 77-99-6 |

propülidüüntrimetanool C6H14O3 |

201-114-5 | | 78-40-0 |

trietüülfosfaat C6H15O4P |

201-116-6 | | 78-42-2 |

tris(2-etüülheksüül)fosfaat C24H51O4P |

201-126-0 | | 78-59-1 |

3,5,5-trimetüültsükloheks-2-enoon C9H14O |

201-134-4 | | 78-70-6 |

linalool C10H18O |

201-143-3 | | 78-79-5 |

isopreen C5H8 |

201-148-0 | | 78-83-1 |

2-metüülpropaan-1-ool C4H10O |

201-149-6 | | 78-84-2 |

isobutüüraldehüüd C4H8O |

201-152-2 | | 78-87-5 |

1,2-dikloropropaan C3H6Cl2 |

201-155-9 | | 78-90-0 |

propüleendiamiin C3H10N2 |

201-158-5 | | 78-92-2 |

butaan-2-ool C4H10O |

201-159-0 | | 78-93-3 |

butanoon C4H8O |

201-162-7 | | 78-96-6 |

1-aminopropaan-2-ool C3H9NO |

201-166-9 | | 79-00-5 |

1,1,2-trikloroetaan C2H3Cl3 |

201-167-4 | | 79-01-6 |

trikloroetüleen C2HCl3 |

201-173-7 | | 79-06-1 |

akrüülamiid C3H5NO |

201-176-3 | | 79-09-4 |

propioonhape C3H6O2 |

201-177-9 | | 79-10-7 |

akrüülhape C3H4O2 |

201-178-4 | | 79-11-8 |

kloroäädikhape C2H3ClO2 |

201-185-2 | | 79-20-9 |

metüülatsetaat C3H6O2 |

201-186-8 | | 79-21-0 |

peroksüäädikhape C2H4O3 |

201-187-3 | | 79-22-1 |

metüülkloroformiaat C2H3ClO2 |

201-195-7 | | 79-31-2 |

isovõihape C4H8O2 |

201-196-2 | | 79-33-4 |

L(+)-piimhape C3H6O3 |

201-197-8 | | 79-34-5 |

1,1,2,2-tetrakloroetaan C2H2Cl4 |

201-199-9 | | 79-36-7 |

dikloroatsetüülkloriid C2HCl3O |

201-202-3 | | 79-39-0 |

metakrüülamiid C4H7NO |

201-204-4 | | 79-41-4 |

metakrüülhape C4H6O2 |

201-210-7 | | 79-50-5 |

(±)-dihüdro-3-hüdroksü-4,4-dimetüülfuraan-2(3H)-oon C6H10O3 |

201-234-8 | | 79-92-5 |

kampfeen C10H16 |

201-236-9 | | 79-94-7 |

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropülideendifenool C15H12Br4O2 |

201-245-8 | | 80-05-7 |

4,4'-isopropülideendifenool C15H16O2 |

201-254-7 | | 80-15-9 |

α,α-dimetüülbensüülhüdroperoksiid C9H12O2 |

201-279-3 | | 80-43-3 |

bis(α,α-dimetüülbensüül)peroksiid C18H22O2 |

201-281-4 | | 80-47-7 |

1-metüül-1-(4-metüültsükloheksüül)etüülhüdroperoksiid C10H20O2 |

201-291-9 | | 80-56-8 |

pin-2(3)-een C10H16 |

201-297-1 | | 80-62-6 |

metüülmetakrülaat C5H8O2 |

201-325-2 | | 81-11-8 |

4,4'-diaminostilbeen-2,2'-disulfoonhape C14H14N2O6S2 |

201-331-5 | | 81-16-3 |

2-aminonaftaleen-1-sulfoonhape C10H9NO3S |

201-380-2 | | 81-84-5 |

naftaleen-1,8-dikarboksüülhappeanhüdriid C12H6O3 |

201-423-5 | | 82-45-1 |

1-aminoantrakinoon C14H9NO2 |

201-427-7 | | 82-49-5 |

9,10-dioksoantratseen-1-sulfoonhape C14H8O5S |

201-469-6 | | 83-32-9 |

atsenafteen C12H10 |

201-487-4 | | 83-56-7 |

naftaleen-1,5-diool C10H8O2 |

201-545-9 | | 84-61-7 |

ditsükloheksüülftalaat C20H2604 |

201-549-0 | | 84-65-1 |

antrakinoon C14H8O2 |

201-550-6 | | 84-66-2 |

dietüülftalaat C12H14O4 |

201-553-2 | | 84-69-5 |

diisobutüülftalaat C16H22O4 |

201-557-4 | | 84-74-2 |

dibutüülftalaat C16H22O4 |

201-579-4 | | 85-00-7 |

dikvatdibromiid C12H12N2·2Br |

201-581-5 | | 85-01-8 |

fenantreen, puhas C14H10 |

201-604-9 | | 85-42-7 |

tsükloheksaan-1,2-dikarboksüülhappeanhüdriid C8H10O3 |

201-605-4 | | 85-43-8 |

1,2,3,6-tetrahüdroftaalhappeanhüdriid C8H8O3 |

201-607-5 | | 85-44-9 |

ftaalhappeanhüdriid C8H4O3 |

201-615-9 | | 85-56-3 |

2-(4-klorobensoüül)bensoehape C14H9ClO3 |

201-622-7 | | 85-68-7 |

bensüülbutüülftalaat C19H20O4 |

201-684-5 | | 86-57-7 |

1-nitronaftaleen C10H7NO2 |

201-718-9 | | 87-02-5 |

7-amino-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape C10H9NO4S |

201-752-4 | | 87-56-9 |

Mukokloorhape C4H2Cl2O3 |

201-757-1 | | 87-61-6 |

1,2,3-triklorobenseen C6H3Cl3 |

201-758-7 | | 87-62-7 |

2,6-ksülidiin C8H11N |

201-761-3 | | 87-65-0 |

2,6-diklorofenool C6H4Cl2O |

201-765-5 | | 87-68-3 |

heksaklorobuta-1,3-dieen C4Cl6 |

201-778-6 | | 87-86-5 |

pentaklorofenool C6HCl5O |

201-782-8 | | 87-90-1 |

Sümkloseen C3Cl3N3O3 |

201-795-9 | | 88-06-2 |

2,4,6-triklorofenool C6H3Cl3O |

201-800-4 | | 88-12-0 |

1-vinüül-2-pürrolidoon C6H9NO |

201-831-3 | | 88-44-8 |

4-aminotolueen-3-sulfoonhape C7H9NO3S |

201-853-3 | | 88-72-2 |

2-nitrotolueen C7H7NO2 |

201-854-9 | | 88-73-3 |

1-kloro-2-nitrobenseen C6H4ClNO2 |

201-855-4 | | 88-74-4 |

2-nitroaniliin C6H6N2O2 |

201-857-5 | | 88-75-5 |

2-nitrofenool C6H5NO3 |

201-861-7 | | 88-85-7 |

dinoseb C10H12N2O5 |

201-923-3 | | 89-61-2 |

1,4-dikloro-2-nitrobenseen C6H3Cl2NO2 |

201-933-8 | | 89-72-5 |

2-sec-butüülfenool C10H14O |

201-944-8 | | 89-83-8 |

tümool C10H14O |

201-956-3 | | 89-98-5 |

2-klorobensaldehüüd C7H5 ClO |

201-961-0 | | 90-02-8 |

salitsüülaldehüüd C7H6O2 |

201-963-1 | | 90-04-0 |

o-anisidiin C7H9NO |

201-964-7 | | 90-05-1 |

guajakool C7H8O2 |

201-983-0 | | 90-30-2 |

N-1-naftüülaniliin C16H13N |

201-993-5 | | 90-43-7 |

bifenüül-2-ool C12H10O |

202-000-8 | | 90-51-7 |

6-amino-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape C10H9NO4S |

202-039-0 | | 91-08-7 |

2-metüül-m-fenüleendiisotsüanaat C9H6N2O2 |

202-044-8 | | 91-15-6 |

ftalonitriil C8H4N2 |

202-049-5 | | 91-20-3 |

naftaleen, puhas C10H8 |

202-051-6 | | 91-22-5 |

kinoliin C9H7N |

202-052-1 | | 91-23-6 |

2-nitroanisool C7H7NO3 |

202-088-8 | | 91-66-7 |

N,N-dietüülaniliin C10H15N |

202-090-9 | | 91-68-9 |

3-dietüülaminofenool C10H15NO |

202-095-6 | | 91-76-9 |

6-fenüül-1,3,5-triasiin-2,4-diüüldiamiin C9H9N5 |

202-109-0 | | 91-94-1 |

3,3'-diklorobensidiin C12H10Cl2N2 |

202-163-5 | | 92-52-4 |

bifenüül C12H10 |

202-180-8 | | 92-70-6 |

3-hüdroksü-2-naftoehape C11H8O3 |

202-20-5 | | 92-88-6 |

bifenüül-4,4'-diool C12H10O2 |

202-264-4 | | 93-65-2 |

2-(4-kloro-2-metüülfenoksü)propioonhape C10H11ClO3 |

202-303-5 | | 94-09-7 |

bensokaiin C9H11NO2 |

202-327-6 | | 94-36-0 |

dibensoüülperoksiid C14H10O4 |

202-354-3 | | 94-68-8 |

N-etüül-o-toluidiin C9H13N |

202-360-6 | | 94-74-6 |

(4-kloro-2-metüülfenoksü)äädikhape C9H9ClO3 |

202-361-1 | | 94-75-7 |

2,4-D (2,4-diklorofenoksüäädikhape) C8H6Cl2O3 |

202-411-2 | | 95-33-0 |

N-tsükloheksüülbensotiasool-2-sulfeenamiid C13H16N2S2 |

202-422-2 | | 95-47-6 |

o-ksüleen C8H10 |

202-423-8 | | 95-48-7 |

o-kresool C7H8O |

202-424-3 | | 95-49-8 |

2-klorotolueen C7H7Cl |

202-425-9 | | 95-50-1 |

1,2-diklorobenseen C6H4Cl2 |

202-426-4 | | 95-51-2 |

2-kloroaniliin C6H6ClN |

202-429-0 | | 95-53-4 |

o-toluidiin C7H9N |

202-430-6 | | 95-54-5 |

o-fenüleendiamiin C6H8N2 |

202-431-1 | | 95-55-6 |

2-aminofenool C6H7NO |

202-433-2 | | 95-57-8 |

2-klorofenool C6H5ClO |

202-445-8 | | 95-73-8 |

2,4-diklorotolueen C7H6Cl2 |

202-446-3 | | 95-74-9 |

3-kloro-p-toluidiin C7H8ClN |

202-448-4 | | 95-76-1 |

3,4-dikloroaniliin C6H5Cl2N |

202-453-1 | | 95-80-7 |

4-metüül-m-fenüleendiamiin C7H10N2 |

202-455-2 | | 95-82-9 |

2,5-dikloroaniliin C6H5Cl2N |

202-466-2 | | 95-94-3 |

1,2,4,5-tetraklorobenseen C6H2Cl4 |

202-477-2 | | 96-10-6 |

dietüülalumiiniumkloriid C4H10AlCl |

202-486-1 | | 96-18-4 |

1,2,3-trikloropropaan C3H5Cl3 |

202-490-3 | | 96-22-0 |

pentaan-3-oon C5H10O |

202-496-6 | | 96-29-7 |

butanoonoksiim C4H9NO |

202-498-7 | | 96-31-1 |

1,3-dimetüüluurea C3H8N2O |

202-500-6 | | 96-33-3 |

metüülakrülaat C4H6O2 |

202-501-1 | | 96-34-4 |

metüülkloroatsetaat C3H5ClO2 |

202-509-5 | | 96-48-0 |

γ-butürolaktoon C4H6O2 |

202-551-4 | | 97-00-7 |

1-kloro-2,4-dinitrobenseen C6H3ClN2O4 |

202-576-0 | | 97-36-9 |

2',4'-dimetüülatsetoatseetaniliid C12H15NO2 |

202-597-5 | | 97-63-2 |

etüülmetakrülaat C6H10O2 |

202-599-6 | | 97-65-4 |

itakoonhape C5H6O4 |

202-613-0 | | 97-86-9 |

isobutüülmetakrülaat C8H14O2 |

202-615-1 | | 97-88-1 |

butüülmetakrülaat C8H14O2 |

202-626-1 | | 98-00-0 |

furfurüülalkohol C5H6O2 |

202-627-7 | | 98-01-1 |

2-furaldehüüd C5H4O2 |

202-634-5 | | 98-07-7 |

α,α,α-triklorotolueen C7H5Cl3 |

202-635-0 | | 98-08-8 |

α,α,α-trifluorotolueen C7H5F3 |

202-636-6 | | 98-09-9 |

Benseensulfonüülkloriid C6H5ClO2S |

202-640-8 | | 98-13-5 |

trikloro(fenüül)silaan C6H5Cl3Si |

202-643-4 | | 98-16-8 |

α,α,α-trifluoro-m-toluidiin C7H6F3N |

202-664-9 | | 98-40-8 |

2-(etüülamino)tolueen-4-sulfoonhape C9H13NO3S |

202-670-1 | | 98-46-4 |

α,α,α-trifluoro-3-nitrotolueen C7H4F3NO2 |

202-675-9 | | 98-51-1 |

4-tert-butüültolueen C11H16 |

202-676-4 | | 98-52-2 |

4-tert-butüültsükloheksanool C10H20O |

202-679-0 | | 98-54-4 |

4-tert-butüülfenool C10H14O |

202-681-1 | | 98-56-6 |

4-kloro-α,α,α-trifluorotolueen C7H4ClF3 |

202-696-3 | | 98-73-7 |

4-tert-butüülbensoehape C11H14O2 |

202-704-5 | | 98-82-8 |

kumeen C9H12 |

202-705-0 | | 98-83-9 |

2-fenüülpropeen C9H10 |

202-708-7 | | 98-86-2 |

atsetofenoon C8H8O |

202-709-2 | | 98-87-3 |

α,α-diklorotolueen C7H6Cl2 |

202-710-8 | | 98-88-4 |

bensoüülkloriid C7H5ClO |

202-713-4 | | 98-92-0 |

nikotiinamiid C6H6N2O |

202-715-5 | | 98-94-2 |

tsükloheksüüldimetüülamiin C8H17N |

202-716-0 | | 98-95-3 |

nitrobenseen C6H5NO2 |

202-728-6 | | 99-08-1 |

3-nitrotolueen C7H7NO2 |

202-764-2 | | 99-54-7 |

1,2-dikloro-4-nitrobenseen C6H3Cl2NO2 |

202-776-8 | | 99-65-0 |

1,3-dinitrobenseen C6H4N2O4 |

202-790-4 | | 99-82-1 |

1-isopropüül-4-metüültsükloheksaan C10H20 |

202-797-2 | | 99-88-7 |

4-isopropüülaniliin C9H13N |

202-804-9 | | 99-96-7 |

4-hüdroksübensoehape C7H6O3 |

202-808-0 | | 99-99-0 |

4-nitrotolueen C7H7NO2 |

202-809-6 | | 100-00-5 |

1-kloro-4-nitrobenseen C6H4ClNO2 |

202-810-1 | | 100-01-6 |

4-nitroaniliin C6H6N2O2 |

202-811-7 | | 100-02-7 |

4-nitrofenool C6H5NO3 |

202-825-3 | | 100-17-4 |

4-nitroanisool C7H7NO3 |

202-830-0 | | 100-21-0 |

tereftaalhape C8H6O4 |

202-837-9 | | 100-29-8 |

4-nitrofenetool C8H9NO3 |

202-845-2 | | 100-37-8 |

2-dietüülaminoetanool C6H15NO |

202-849-4 | | 100-41-4 |

etüülbenseen C8H10 |

202-851-5 | | 100-42-5 |

stüreen C8H8 |

202-853-6 | | 100-44-7 |

α-klorotolueen C7H7Cl |

202-855-7 | | 100-47-0 |

bensonitriil C7H5N |

202-859-9 | | 100-51-6 |

bensüülalkohol C7H8O |

202-860-4 | | 100-52-7 |

bensaldehüüd C7H6O |

202-873-5 | | 100-63-0 |

fenüülhüdrasiin C6H8N2 |

202-905-8 | | 100-97-0 |

meteenamiin C6H12N4 |

202-908-4 | | 101-02-0 |

trifenüülfosfit C18H15O3P |

202-910-5 | | 101-05-3 |

Aniilasiin C9H5Cl3N4 |

202-951-9 | | 101-54-2 |

N-(4-aminofenüül)aniliin C12H12N2 |

202-966-0 | | 101-68-8 |

4,4'-metüleendifenüüldiisotsüanaat C15H10N2O |

202-969-7 | | 101-72-4 |

N-isopropüül-N-fenüül-p-fenüleendiamiin C15H18N2 |

202-974-4 | | 101-77-9 |

4,4'-metüleendianiliin C13H14N2 |

202-980-7 | | 101-83-7 |

ditsükloheksüülamiin C12H23N |

202-981-2 | | 101-84-8 |

difenüüleeter C12H10O |

202-996-4 | | 102-01-2 |

Atsetoatseetaniliid C10H11NO2 |

203-002-1 | | 102-06-7 |

1,3-difenüülguanidiin C13H13N3 |

203-005-8 | | 102-09-0 |

difenüülkarbonaat C13H10O3 |

203-026-2 | | 102-36-3 |

3,4-diklorofenüülisotsüanaat C7H3Cl2NO |

203-049-8 | | 102-71-6 |

2,2',2-nitrilotrietanool C6H15NO3 |

203-051-9 | | 102-76-1 |

triatsetiin C9H14O6 |

203-052-4 | | 102-77-2 |

2-(morfolinotio)bensotiasool C11H12N2OS2 |

203-058-7 | | 102-82-9 |

tributüülamiin C12H27N |

203-070-2 | | 103-01-5 |

N-fenüülglütsiin C8H9NO2 |

203-079-1 | | 103-09-3 |

2-etüülheksüülatsetaat C10H20O2 |

203-080-7 | | 103-11-7 |

2-etüülheksüülakrülaat C11H20O2 |

203-090-1 | | 103-23-1 |

bis(2-etüülheksüül)adipaat C22H42O4 |

203-118-2 | | 103-50-4 |

dibensüüleeter C14H14O |

203-135-5 | | 103-69-5 |

N-etüülaniliin C8H11N |

203-136-0 | | 103-70-8 |

formaniliid C7H7NO |

203-137-6 | | 103-71-9 |

fenüülisotsüanaat C7H5NO |

203-150-7 | | 103-84-4 |

atseetaniliid C8H9NO |

203-157-5 | | 103-90-2 |

paratsetamool C8H9NO2 |

203-180-0 | | 104-15-4 |

tolueen-4-sulfoonhape C7H8O3S |

203-212-3 | | 104-54-1 |

tsinnamüülalkohol C9H10O |

203-213-9 | | 104-55-2 |

kaneelaldehüüd C9H8O |

203-234-3 | | 104-76-7 |

2-etüülheksaan-1-ool C8H18O |

203-253-7 | | 104-93-8 |

4-metüülanisool C8H10O |

203-254-2 | | 104-94-9 |

p-anisidiin C7H9NO |

203-265-2 | | 105-05-5 |

1,4-dietüülbenseen C10H14 |

203-293-5 | | 105-38-4 |

vinüülpropionaat C5H8O2 |

203-294-0 | | 105-39-5 |

etüülkloroatsetaat C4H7ClO2 |

203-299-8 | | 105-45-3 |

metüülatsetoatsetaat C5H8O3 |

203-305-9 | | 105-53-3 |

dietüülmalonaat C7H12O4 |

203-313-2 | | 105-60-2 |

ε-kaprolaktaam C6H11NO |

203-328-4 | | 105-76-0 |

dibutüülmaleaat C12H20O4 |

203-383-4 | | 106-31-0 |

võihappeanhüdriid C8H14O3 |

203-396-5 | | 106-42-3 |

p-ksüleen C8H10 |

203-397-0 | | 106-43-4 |

4-klorotolueen C7H7Cl |

203-398-6 | | 106-44-5 |

p-kresool C7H8O |

203-400-5 | | 106-46-7 |

1,4-diklorobenseen C6H4Cl2 |

203-402-6 | | 106-48-9 |

4-klorofenool C6H5ClO |

203-403-1 | | 106-49-0 |

p-toluidiin C7H9N |

203-419-9 | | 106-65-0 |

dimetüülsuktsinaat C6H10O4 |

203-430-9 | | 106-75-2 |

oksüdietüleenbis(kloroformiaat) C6H8Cl2O5 |

203-438-2 | | 106-88-7 |

1,2-epoksübutaan C4H8O |

203-439-8 | | 106-89-8 |

1-kloro-2,3-epoksüpropaan C3H5ClO |

203-444-5 | | 106-93-4 |

1,2-dibromoetaan C2H4Br2 |

203-448-7 | | 106-97-8 |

butaan, puhas C4H10 |

203-449-2 | | 106-98-9 |

But-1-een C4H8 |

203-450-8 | | 106-99-0 |

buta-1,3-dieen C4H6 |

203-452-9 | | 107-01-7 |

buteen, isomeeride but-1-een ja but-2-een segu C4H8 |

203-453-4 | | 107-02-8 |

akrüülaldehüüd C3H4O |

203-457-6 | | 107-05-1 |

3-kloropropeen C3H5Cl |

203-458-1 | | 107-06-2 |

1,2-dikloroetaan C2H4Cl2 |

203-462-3 | | 107-10-8 |

propüülamiin C3H9N |

203-464-4 | | 107-12-0 |

propiononitriil C3H5N |

203-466-5 | | 107-13-1 |

akrülonitriil C3H3N |

203-468-6 | | 107-15-3 |

etüleendiamiin C2H8N2 |

203-470-7 | | 107-18-6 |

allüülalkohol C3H6O |

203-473-3 | | 107-21-1 |

etaan-1,2-diool C2H6O2 |

203-474-9 | | 107-22-2 |

glüoksaal C2H2O2 |

203-475-4 | | 107-25-5 |

metüülvinüüleeter C3H6O |

203-481-7 | | 107-31-3 |

metüülformiaat C2H4O2 |

203-489-0 | | 107-41-5 |

2-metüülpentaan-2,4-diool C6H14O2 |

203-508-2 | | 107-64-2 |

Dimetüüldioktadetsüülammooniumkloriid C38H80N·Cl |

203-509-8 | | 107-66-4 |

dibutüülvesinikfosfaat C8H19O4P |

203-527-6 | | 107-86-8 |

3-metüül-2-butenaal C5H8O |

203-532-3 | | 107-92-6 |

võihape C4H8O2 |

203-539-1 | | 107-98-2 |

1-metoksüpropaan-2-ool C4H10O2 |

203-542-8 | | 108-01-0 |

2-dimetüülaminoetanool C4H11NO |

203-545-4 | | 108-05-4 |

vinüülatsetaat C4H6O2 |

203-550-1 | | 108-10-1 |

4-metüülpentaan-2-oon C6H12O |

203-551-7 | | 108-11-2 |

4-metüülpentaan-2-ool C6H14O |

203-560-6 | | 108-20-3 |

diisopropüüleeter C6H14O |

203-561-1 | | 108-21-4 |

isopropüülatsetaat C5H10O2 |

203-562-7 | | 108-22-5 |

isopropenüülatsetaat C5H8O2 |

203-564-8 | | 108-24-7 |

äädikhappeanhüdriid C4H6O3 |

203-571-6 | | 108-31-6 |

maleiinhappeanhüdriid C4H2O3 |

203-576-3 | | 108-38-3 |

m-ksüleen C8H10 |

203-577-9 | | 108-39-4 |

m-kresool C7H8O |

203-581-0 | | 108-42-9 |

3-kloroaniliin C6H6ClN |

203-583-1 | | 108-44-1 |

m-toluidiin C7H9N |

203-584-7 | | 108-45-2 |

m-fenüleendiamiin C6H8N2 |

203-585-2 | | 108-46-3 |

resortsiin C6H6O2 |

203-603-9 | | 108-65-6 |

2-metoksü-1-metüületüülatsetaat C6H12O3 |

203-604-4 | | 108-67-8 |

mesitüleen C9H12 |

203-606-5 | | 108-68-9 |

3,5-ksülenool C8H10O |

203-608-6 | | 108-70-3 |

1,3,5-triklorobenseen C6H3Cl3 |

203-614-9 | | 108-77-0 |

2,4,6-trikloro-1,3,5-triasiin C3Cl3N3 |

203-615-4 | | 108-78-1 |

melamiin C3H6N6 |

203-618-0 | | 108-80-5 |

tsüanuurhape C3H3N3O3 |

203-619-6 | | 108-82-7 |

2,6-dimetüülheptaan-4-ool C9H20O |

203-620-1 | | 108-83-8 |

2,6-dimetüülheptaan-4-oon C9H18O |

203-624-3 | | 108-87-2 |

metüültsükloheksaan C7H14 |

203-625-9 | | 108-88-3 |

tolueen C7H8 |

203-626-4 | | 108-89-4 |

4-metüülpüridiin C6H7N |

203-628-5 | | 108-90-7 |

klorobenseen C6H5Cl |

203-629-0 | | 108-91-8 |

tsükloheksüülamiin C6H13N |

203-630-6 | | 108-93-0 |

tsükloheksanool C6H12O |

203-631-1 | | 108-94-1 |

tsükloheksanoon C6H10O |

203-632-7 | | 108-95-2 |

fenool, puhas C6H6O |

203-636-9 | | 108-99-6 |

3-metüülpüridiin C6H7N |

203-643-7 | | 109-06-8 |

2-metüülpüridiin C6H7N |

203-678-8 | | 109-53-5 |

isobutüülvinüüleeter C6H12O |

203-680-9 | | 109-55-7 |

3-aminopropüüldimetüülamiin C5H14N2 |

203-686-1 | | 109-60-4 |

propüülatsetaat C5H10O2 |

203-692-4 | | 109-66-0 |

pentaan C5H12 |

203-696-6 | | 109-69-3 |

1-klorobutaan C4H9Cl |

203-697-1 | | 109-70-6 |

1-bromo-3-kloropropaan C3H6BrCl |

203-699-2 | | 109-73-9 |

butüülamiin C4H11N |

203-713-7 | | 109-86-4 |

2-metoksüetanool C3H8O2 |

203-716-3 | | 109-89-7 |

dietüülamiin C4H11N |

203-718-4 | | 109-92-2 |

etüülvinüüleeter C4H8O |

203-726-8 | | 109-99-9 |

tetrahüdrofuraan C4H8O |

203-728-9 | | 110-01-0 |

tetrahüdrotiofeen C4H8S |

203-733-6 | | 110-05-4 |

di-tert-butüülperoksiid C8H18O2 |

203-737-8 | | 110-12-3 |

5-metüülheksaan-2-oon C7H14O |

203-740-4 | | 110-15-6 |

merevaikhape C4H6O4 |

203-742-5 | | 110-16-7 |

maleiinhape C4H4O4 |

203-743-0 | | 110-17-8 |

fumaarhape C4H4O4 |

203-745-1 | | 110-19-0 |

isobutüülatsetaat C6H12O2 |

203-747-2 | | 110-21-4 |

1,1-hüdrasoformamiid C2H6N4O2 |

203-751-4 | | 110-27-0 |

isopropüülmüristaat C17H34O2 |

203-755-6 | | 110-30-5 |

N,N'-etüleendi(stearamiid) C38H76N2O2 |

203-766-6 | | 110-42-9 |

metüüldekanoaat C11H22O2 |

203-768-7 | | 110-44-1 |

heksa-2,4-dieenhape C6H8O2 |

203-772-9 | | 110-49-6 |

2-metoksüetüülatsetaat C5H10O3 |

203-777-6 | | 110-54-3 |

heksaan C6H14 |

203-786-5 | | 110-63-4 |

butaan-1,4-diool C4H10O2 |

203-787-0 | | 110-64-5 |

but-2-een-1,4-diool C4H8O2 |

203-788-6 | | 110-65-6 |

but-2-üün-1,4-diool C4H6O2 |

203-794-9 | | 110-71-4 |

1,2-dimetoksüetaan C4H10O2 |

203-802-0 | | 110-77-0 |

2-(etüültio)etanool C4H10OS |

203-804-1 | | 110-80-5 |

2-etoksüetanool C4H10O2 |

203-806-2 | | 110-82-7 |

tsükloheksaan C6H12 |

203-808-3 | | 110-85-0 |

piperasiin C4H10N2 |

203-809-9 | | 110-86-1 |

püridiin C5H5N |

203-812-5 | | 110-88-3 |

1,3,5-trioksaan C3H6O3 |

203-815-1 | | 110-91-8 |

morfoliin C4H9NO |

203-817-2 | | 110-94-1 |

glutaarhape C5H8O4 |

203-820-9 | | 110-97-4 |

1,1'-iminodipropaan-2-ool C6H15NO2 |

203-821-4 | | 110-98-5 |

1,1'-oksüdipropaan-2-ool C6H14O3 |

203-835-0 | | 111-11-5 |

metüüloktanoaat C9H18O2 |

203-838-7 | | 111-14-8 |

heptaanhape C7H14O2 |

203-839-2 | | 111-15-9 |

2-etoksüetüülatsetaat C6H12O3 |

203-851-8 | | 111-26-2 |

heksüülamiin C6H15N |

203-856-5 | | 111-30-8 |

glutaraal C5H8O2 |

203-865-4 | | 111-40-0 |

2,2'-iminodi(etüülamiin) C4H13N3 |

203-867-5 | | 111-41-1 |

2-(2-aminoetüülamino)etanool C4H12N2O |

203-868-0 | | 111-42-2 |

2,2'-iminodietanool C4H11NO2 |

203-870-1 | | 111-44-4 |

bis(2-kloroetüül)eeter C4H8Cl2O |

203-872-2 | | 111-46-6 |

2,2'-oksüdietanool C4H10O3 |

203-874-3 | | 111-48-8 |

tiodiglükool C4H10O2S |

203-893-7 | | 111-66-0 |

okt-1-een C8H16 |

203-896-3 | | 111-69-3 |

adiponitriil C6H8N2 |

203-905-0 | | 111-76-2 |

2-butoksüetanool C6H14O2 |

203-906-6 | | 111-77-3 |

2-(2-metoksüetoksü)etanool C5H12O3 |

203-907-1 | | 111-78-4 |

tsüklookta-1,5-dieen C8H12 |

203-911-3 | | 111-82-0 |

metüüllauraat C13H26O2 |

203-915-5 | | 111-85-3 |

1-klorooktaan C8H17Cl |

203-917-6 | | 111-87-5 |

oktaan-1-ool C8H18O |

203-918-1 | | 111-88-6 |

oktaan-1-tiool C8H18S |

203-919-7 | | 111-90-0 |

2-(2-etoksüetoksü)etanool C6H14O3 |

203-921-8 | | 111-92-2 |

dibutüülamiin C8H19N |

203-924-4 | | 111-96-6 |

bis(2-metoksüetüül)eeter C6H14O3 |

203-933-3 | | 112-07-2 |

2-butoksüetüülatsetaat C8H16O3 |

203-943-8 | | 112-18-5 |

dodetsüüldimetüülamiin C14H31N |

203-950-6 | | 112-24-3 |

trientiin C6H18N4 |

203-953-2 | | 112-27-6 |

2,2'-(etüleendioksü)dietanool C6H14O4 |

203-956-9 | | 112-30-1 |

dekaan-1-ool C10H22O |

203-961-6 | | 112-34-5 |

2-(2-butoksüetoksü)etanool C8H18O3 |

203-962-1 | | 112-35-6 |

2-[2-(2-metoksüetoksü)etoksü]etanool C7H16O4 |

203-967-9 | | 112-40-3 |

dodekaan C12H26 |

203-978-9 | | 112-50-5 |

2-[2-(2-etoksüetoksü)etoksü]etanool C8H18O4 |

203-982-0 | | 112-53-8 |

dodekaan-1-ool C12H26O |

203-984-1 | | 112-55-0 |

dodekaan-1-tiool C12H26S |

203-986-2 | | 112-57-2 |

3,6,9-triasaundekametüleendiamiin C8H23N5 |

203-998-8 | | 112-70-9 |

tridekaan-1-ool C13H28O |

204-000-3 | | 112-72-1 |

tetradekanool C14H30O |

204-004-5 | | 112-76-5 |

stearoüülkloriid C18H35ClO |

204-017-6 | | 112-92-5 |

oktadekaan-1-ool C18H38O |

204-038-0 | | 113-98-4 |

kaalium[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimetüül-7-okso-6-(fenüülatsetamido)-4-tia-1-asabitsüklo[3.2.0]heptaan-2-karboksülaat C16H18N2O4S·K |

204-043-8 | | 114-26-1 |

propoxur C11H15NO3 |

204-062-1 | | 115-07-1 |

propeen, puhas C3H6 |

204-065-8 | | 115-10-6 |

dimetüüleeter C2H6O |

204-066-3 | | 115-11-7 |

2-metüülpropeen C4H8 |

204-068-4 | | 115-18-4 |

2-metüülbut-3-een-2-ool C5H10O |

204-070-5 | | 115-19-5 |

2-metüülbut-3-üün-2-ool C5H8O |

204-104-9 | | 115-77-5 |

pentaerütritool (pentaerütriit) C5H12O4 |

204-112-2 | | 115-86-6 |

trifenüülfosfaat C18H15O4P |

204-118-5 | | 115-96-8 |

tris(2-kloroetüül)fosfaat C6H12Cl3O4P |

204-122-7 | | 116-02-9 |

3,3,5-trimetüültsükloheksanool C9H18O |

204-126-9 | | 116-14-3 |

tetrafluoroetüleen C2F4 |

204-127-4 | | 116-15-4 |

heksafluoropropeen C3F6 |

204-137-9 | | 116-37-0 |

1,1'-isopropülideenbis(p-fenüleenoksü)dipropaan-2-ool C21H28O4 |

204-159-9 | | 116-81-4 |

1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantratseen-2-sulfoonhape C14H8BrNO5S |

204-188-7 | | 117-42-0 |

8-aminonaftaleen-1,3,6-trisulfoonhape C10H9NO9S3 |

204-211-0 | | 117-81-7 |

bis(2-etüülheksüül)ftalaat C24H38O4 |

204-214-7 | | 117-84-0 |

dioktüülftalaat C24H38O4 |

204-246-1 | | 118-33-2 |

6-aminonaftaleen-1,3-disulfoonhape C10H9NO6S2 |

204-255-0 | | 118-48-9 |

4H-3,1-bensoksasiin-2,4(1H)-dioon C8H5NO3 |

204-269-7 | | 118-69-4 |

2,6-diklorotolueen C7H6Cl2 |

204-273-9 | | 118-74-1 |

heksaklorobenseen C6Cl6 |

204-287-5 | | 118-92-3 |

antraniilhape C7H7NO2 |

204-289-6 | | 118-96-7 |

2,4,6-trinitrotolueen C7H5N3O6 |

204-317-7 | | 119-36-8 |

metüülsalitsülaat C8H8O3 |

204-327-1 | | 119-47-1 |

6,6'-di-tert-butüül-2,2'-metüleendi-p-kresool C23H32O2 |

204-340-2 | | 119-64-2 |

1,2,3,4-tetrahüdronaftaleen C10H12 |

204-371-1 | | 120-12-7 |

antratseen, puhas C14H10 |

204-390-5 | | 120-36-5 |

dikloorprop C9H8 Cl2O3 |

204-411-8 | | 120-61-6 |

dimetüültereftalaat C10H10O4 |

204-424-9 | | 120-78-5 |

di(bensotiasool-2-üül)disulfiid C14H8N2S4 |

204-427-5 | | 120-80-9 |

pürokatehhool C6H6O2 |

204-428-0 | | 120-82-1 |

1,2,4-triklorobenseen C6H3Cl3 |

204-429-6 | | 120-83-2 |

2,4-diklorofenool C6H4Cl2O |

204-445-3 | | 121-03-9 |

4-nitrotolueen-2-sulfoonhape C7H7NO5S |

204-450-0 | | 121-14-2 |

2,4-dinitrotolueen C7H6N2O4 |

204-469-4 | | 121-44-8 |

trietüülamiin C6H15N |

204-471-5 | | 121-45-9 |

trimetüülfosfit C3H9O3P |

204-482-5 | | 121-57-3 |

sulfaniilhape C6H7NO3S |

204-493-5 | | 121-69-7 |

N,N-dimetüülaniliin C8H11N |

204-496-1 | | 121-73-3 |

1-kloro-3-nitrobenseen C6H4ClNO2 |

204-501-7 | | 121-86-8 |

2-kloro-4-nitrotolueen C7H6ClNO2 |

204-502-2 | | 121-87-9 |

2-kloro-4-nitroaniliin C6H5ClN2O2 |

204-506-4 | | 121-91-5 |

isoftaalhape C8H6O4 |

204-524-2 | | 122-14-5 |

fenitrotioon (metüülnitrofoss) C9H12NO5PS |

204-528-4 | | 122-20-3 |

1,1',1-nitrilotripropaan-2-ool C9H21NO3 |

204-539-4 | | 122-39-4 |

difenüülamiin C12H11N |

204-550-4 | | 122-51-0 |

trietüülortoformiaat C7H16O3 |

204-552-5 | | 122-52-1 |

trietüülfosfit C6H15O3P |

204-591-8 | | 123-01-3 |

dodetsüülbenseen C18H30 |

204-596-5 | | 123-05-7 |

2-etüülheksanaal C8H16O |

204-616-2 | | 123-30-8 |

4-aminofenool C6H7NO |

204-617-8 | | 123-31-9 |

hüdrokinoon C6H6O2 |

204-622-5 | | 123-35-3 |

7-metüül-3-metüleenokta-1,6-dieen C10H16 |

204-623-0 | | 123-38-6 |

propioonaldehüüd C3H6O |

204-624-6 | | 123-39-7 |

N-metüülformamiid C2H5NO |

204-626-7 | | 123-42-2 |

4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon C6H12O2 |

204-634-0 | | 123-54-6 |

pentaan-2,4-dioon C5H8O2 |

204-638-2 | | 123-62-6 |

propioonhappeanhüdriid C6H10O3 |

204-646-6 | | 123-72-8 |

butüüraldehüüd C4H8O |

204-650-8 | | 123-77-3 |

C,C'-asodi(formamiid) C2H4N4O2 |

204-658-1 | | 123-86-4 |

n-butüülatsetaat C6H12O2 |

204-661-8 | | 123-91-1 |

1,4-dioksaan C4H8O2 |

204-673-3 | | 124-04-9 |

adipiinhape C6H10O4 |

204-677-5 | | 124-07-2 |

oktaanhape C8H16O2 |

204-679-6 | | 124-09-4 |

heksametüleendiamiin C6H16N2 |

204-685-9 | | 124-17-4 |

2-(2-butoksüetoksü)etüülatsetaat C10H20O4 |

204-686-4 | | 124-18-5 |

dekaan C10H22 |

204-695-3 | | 124-30-1 |

oktadetsüülamiin C18H39N |

204-697-4 | | 124-40-3 |

dimetüülamiin, vesilahusena C2H7N |

204-699-5 | | 124-41-4 |

naatriummetanolaat CH4O·Na |

204-709-8 | | 124-68-5 |

2-amino-2-metüülpropanool C4H11NO |

204-727-6 | | 125-12-2 |

ekso-1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üülatsetaat C12H20O2 |

204-781-0 | | 126-30-7 |

2,2-dimetüülpropaan-1,3-diool C5H12O2 |

204-794-1 | | 126-58-9 |

2,2,2',2'-tetrakis(hüdroksümetüül)-3,3'-oksüdipropaan-1-ool C10H22O7 |

204-800-2 | | 126-73-8 |

tributüülfosfaat C12H27O4P |

204-818-0 | | 126-99-8 |

2-klorobuta-1,3-dieen C4H5Cl |

204-822-2 | | 127-08-2 |

kaaliumatsetaat C2H4O2·K |

204-823-8 | | 127-09-3 |

naatriumatsetaat C2H4O2·Na |

204-825-9 | | 127-18-4 |

tetrakloroetüleen C2Cl4 |

204-826-4 | | 127-19-5 |

N,N-dimetüülatseetamiid C4H9NO |

204-854-7 | | 127-65-1 |

Tosüülklooramiidnaatrium C7H8ClNO2S·Na |

204-857-3 | | 127-68-4 |

naatrium-3-nitrobenseensulfonaat C6H5NO5S·Na |

204-872-5 | | 127-91-3 |

Pin-2(10)-een C10H16 |

204-875-1 | | 128-03-0 |

kaaliumdimetüülditiokarbamaat C3H7NS2·K |

204-876-7 | | 128-04-1 |

naatriumdimetüülditiokarbamaat C3H7NS2·Na |

204-881-4 | | 128-37-0 |

2,6-di-tert-butüül-p-kresool C15H24O |

204-886-1 | | 128-44-9 |

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon-1,1-dioksiidi naatriumsool C7H5NO3S·Na |

205-010-0 | | 131-09-9 |

2-kloroantrakinoon C14H7ClO2 |

205-011-6 | | 131-11-3 |

dimetüülftalaat C10H10O4 |

205-025-2 | | 131-52-2 |

naatriumpentaklorofenolaat C6HCl5O·Na |

205-107-8 | | 133-49-3 |

pentaklorobenseentiool C6HCl5S |

205-138-7 | | 134-32-7 |

1-naftüülamiin C10H9N |

205-182-7 | | 135-19-3 |

2-naftool C10H8O |

205-286-2 | | 137-26-8 |

tiram C6H12N2S4 |

205-288-3 | | 137-30-4 |

tsiram C6H12N2S4Zn |

205-290-4 | | 137-40-6 |

naatriumpropionaat C3H6O2·Na |

205-293-0 | | 137-42-8 |

metamnaatrium C2H5NS2·Na |

205-341-0 | | 138-86-3 |

dipenteen, toormena C10H16 |

205-347-3 | | 139-02-6 |

naatriumfenolaat C6H6O·Na |

205-381-9 | | 139-89-9 |

trinaatrium-2-[karboksülatometüül(2-hüdroksüetüül)amino]etüüliminodiatsetaat C10H18N2O7·3Na |

205-388-7 | | 139-96-8 |

tris(2-hüdroksüetüül)ammooniumdetsüülsulfaat C12H26O4S·C6H15NO3 |

205-391-3 | | 140-01-2 |

pentanaatrium(karboksülatometüül)iminobis(etüleennitrilo)-tetraatsetaat C14H23N3O10·5Na |

205-399-7 | | 140-11-4 |

bensüülatsetaat C9H10O2 |

205-410-5 | | 140-29-4 |

fenüülatsetonitriil C8H7N |

205-411-0 | | 140-31-8 |

2-piperasiin-1-üületüülamiin C6H15N3 |

205-426-2 | | 140-66-9 |

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool C14H22O |

205-438-8 | | 140-88-5 |

etüülakrülaat C5H8O2 |

205-443-5 | | 140-93-2 |

proksaannaatrium C4H8OS2·Na |

205-480-7 | | 141-32-2 |

butüülakrülaat C7H12O2 |

205-483-3 | | 141-43-5 |

2-aminoetanool C2H7NO |

205-488-0 | | 141-53-7 |

naatriumformiaat CH2O2·Na |

205-500-4 | | 141-78-6 |

etüülatsetaat C4H8O2 |

205-502-5 | | 141-79-7 |

4-metüülpent-3-een-2-oon C6H10O |

205-516-1 | 141-97-9 | |

etüülatsetoatsetaat C6H10O3 |

205-547-0 | | 142-59-6 |

nabam C4H8N2S4·2Na |

205-554-9 | | 142-72-3 |

magneesiumdiatsetaat C2H4O2·½Mg |

205-563-8 | | 142-82-5 |

heptaan C7H16 |

205-565-9 | | 142-84-7 |

dipropüülamiin C6H15N |

205-570-6 | | 142-90-5 |

dodetsüülmetakrülaat C16H30O2 |

205-592-6 | | 143-22-6 |

2-[2-(2-butoksüetoksü)etoksü]etanool C10H22O4 |

205-599-4 | | 143-33-9 |

naatriumtsüaniid CNNa |

205-633-8 | | 144-55-8 |

naatriumvesinikkarbonaat CH2O3·Na |

205-634-3 | | 144-62-7 |

oksaalhape (oblikhape) C2H2O4 |

205-685-1 | | 147-14-8 |

tetrabenso-5,10,15,20-diasaporfüriinftalotsüaniin C32H16CuN8 |

205-736-8 | | 149-30-4 |

bensotiasool-2-tiool C7H5NS2 |

205-743-6 | | 149-57-5 |

2-etüülheksaanhape C8H16O2 |

205-745-7 | | 149-73-5 |

trimetüülortoformiaat C4H10O3 |

205-753-0 | | 150-13-0 |

4-aminobensoehape C7H7NO2 |

205-771-9 | | 150-78-7 |

1,4-dimetoksübenseen C8H10O2 |

205-788-1 | | 151-21-3 |

naatriumdodetsüülsulfaat C12H26O4S·Na |

205-792-3 | | 151-50-8 |

kaaliumtsüaniid CKN |

205-793-9 | | 151-56-4 |

asiridiin C2H5N |

205-855-5 | | 156-43-4 |

p-fenetidiin C8H11NO |

206-019-2 | | 288-32-4 |

imidasool C3H4N2 |

206-022-9 | | 288-88-0 |

1,2,4-triasool C2H3N3 |

206-033-9 | | 294-62-2 |

tsüklododekaan C12H24 |

206-050-1 | | 298-00-0 |

paratioonmetüül (metafoss) C8H10NO5PS |

206-056-4 | | 298-07-7 |

bis(2-etüülheksüül)vesinikfosfaat C16H35O4P |

206-058-5 | | 298-12-4 |

glüoksüülhape C2H2O3 |

206-059-0 | | 298-14-6 |

kaaliumvesinikkarbonaat CH2O3·K |

206-114-9 | | 302-01-2 |

hüdrasiin H4N2 |

206-354-4 | | 330-54-1 |

diuroon C9H10Cl2N2O |

206-537-9 | | 353-59-3 |

bromoklorodifluorometaan CBrClF2 |

206-991-8 | | 409-21-2 |

ränikarbiid CSi |

206-992-3 | | 420-04-2 |

tsüaanamiid CH2N2 |

207-312-8 | | 461-58-5 |

tsüanoguanidiin C2H4N4 |

207-336-9 | | 463-51-4 |

keteen C2H2O |

207-439-9 | | 471-34-1 |

kaltsiumkarbonaat CH2O3·Ca |

207-586-9 | | 482-89-3 |

2-(1,3-dihüdro-3-okso-2H-indasool-2-ülideen)-1,2-dihüdro-3H-indool-3-oon C16H10N2O2 |

207-826-2 | | 496-72-0 |

4-metüül-o-fenüleendiamiin C7H10N2 |

207-838-8 | | 497-19-8 |

naatriumkarbonaat CH2O3·2Na |

207-938-1 | | 502-44-3 |

heksaan-6-oliid C6H10O2 |

207-950-7 | | 502-69-2 |

6,10,14-trimetüülpentadekaan-2-oon C18H36O |

208-008-8 | | 505-32-8 |

3,7,11,15-tetrametüülheksadek-1-een-3-ool C20H40O |

208-052-8 | | 506-77-4 |

tsüanogeenkloriid CClN |

208-058-0 | | 506-87-6 |

diammooniumkarbonaat CH2O3·2H3N |

208-060-1 | | 506-93-4 |

guanidiiniumnitraat CH5N3·HNO3 |

208-167-3 | | 513-77-9 |

baariumkarbonaat, looduslik CH2O3·Ba |

208-419-2 | | 527-60-6 |

2,4,6-trimetüülfenool C9H12O |

208-534-8 | | 532-32-1 |

naatriumbensoaat C7H6O2·Na |

208-576-7 | | 533-74-4 |

dasomet C5H10N2S2 |

208-580-9 | | 533-96-0 |

trinaatriumvesinikdikarbonaat CH2O3·2Na |

208-754-4 | | 540-72-7 |

naatriumtiotsüanaat CHNS.Na |

208-778-5 | | 541-41-3 |

etüülkloroformiaat C3H5ClO2 |

208-792-1 | | 541-73-1 |

1,3-diklorobenseen C6H4Cl2 |

208-826-5 | | 542-75-6 |

1.3-dikloropropeen C3H4Cl2 |

208-835-4 | | 542-92-7 |

tsüklopentadieen C5H6 |

208-863-7 | | 544-17-2 |

kaltsiumdiformiaat CH2O2·½Ca |

208-875-2 | | 544-63-8 |

müristiinhape C14H28O2 |

208-915-9 | | 546-93-0 |

magneesiumkarbonaat CH2O3·Mg |

208-993-4 | | 551-16-6 |

6-aminopenitsillaanhape C8H12N2O3S |

209-008-0 | | 552-30-7 |

benseen-1,2,4-trikarboksüülhappe-1,2-anhüdriid C9H4O5 |

209-062-5 | | 554-13-2 |

liitiumkarbonaat CH2O3·2Li |

209-136-7 | | 556-67-2 |

oktametüültsüklotetrasiloksaan C8H24O4Si4 |

209-141-4 | | 556-82-1 |

3-metüülbut-2-een-1-ool C5H10O |

209-151-9 | | 557-05-1 |

tsinkdistearaat, puhas C18H36O2·½Zn |

209-251-2 | | 563-47-3 |

3-kloro-2-metüülpropeen C4H7Cl |

209-400-1 | | 576-26-1 |

2,6-ksülenool C8H10O |

209-514-1 | | 583-61-9 |

2,3-dimetüülpüridiin C7H9N |

209-527-2 | | 584-03-2 |

butaan-1,2-diool C4H10O2 |

209-529-3 | | 584-08-7 |

kaaliumkarbonaat CH2O3·2K |

209-544-5 | | 584-84-9 |

4-metüül-m-fenüleendiisotsüanaat C9H6N2O2 |

209-691-5 | | 590-86-3 |

isovaleraldehüüd C5H10O |

209-751-0 | | 592-35-8 |

butüülkarbamaat C5H11NO2 |

209-753-1 | | 592-41-6 |

heks-1-een C6H12 |

209-803-2 | | 593-70-4 |

klorofluorometaan CH2ClF |

209-810-0 | | 593-81-7 |

trimetüülammooniumkloriid C3H9N·ClH |

209-840-4 | | 594-42-3 |

triklorometaansulfenüülkloriid CCl4S |

209-940-8 | | 598-56-1 |

etüüldimetüülamiin C4H11N |

209-952-3 | | 598-78-7 |

2-kloropropioonhape C3H5ClO2 |

210-036-0 | | 603-35-0 |

trifenüülfosfiin C18H15P |

210-095-2 | | 605-71-0 |

1,5-dinitronaftaleen C10H6N2O4 |

210-248-3 | | 611-06-3 |

1,3-dikloro-4-nitrobenseen C6H3Cl2NO2 |

210-359-7 | | 613-90-1 |

bensoüültsüaniid C8H5NO |

210-483-1 | | 616-45-5 |

2-pürrolidoon C4H7NO |

210-557-3 | | 618-62-2 |

3,5-dikloronitrobenseen C6H3Cl2NO2 |

210-620-5 | | 619-93-2 |

cis-4,4'-dinitrostilbeen C14H10N2O4 |

210-708-3 | | 621-82-9 |

kaneelhape C9H8O2 |

210-848-5 | | 624-48-6 |

dimetüülmaleaat C6H8O4 |

210-855-3 | | 624-64-6 |

(E)-but-2-een C4H8 |

210-866-3 | | 624-83-9 |

metüülisotsüanaat C2H3NO |

210-871-0 | | 624-92-0 |

dimetüüldisulfiid C2H6S2 |

211-020-6 | | 627-93-0 |

dimetüüladipaat C8H14O4 |

211-074-0 | | 629-11-8 |

heksaan-1,6-diool C6H14O2 |

211-093-4 | | 629-50-5 |

tridekaan C13H28 |

211-096-0 | | 629-59-4 |

tetradekaan C14H30 |

211-128-3 | | 630-08-0 |

süsinikmonooksiid CO |

211-448-3 | | 645-62-5 |

2-etüülheks-2-enaal C8H14O |

211-617-1 | | 674-82-8 |

but-3-een-3-oliid C4H4O2 |

211-661-1 | | 682-09-7 |

2,2-bis(allüüloksümetüül)butaan-1-ool C12H22O3 |

211-694-1 | | 687-47-8 |

etüül-(S)-2-hüdroksüpropionaat C5H10O3 |

211-746-3 | | 693-23-2 |

dodekaandihape C12H22O4 |

211-838-3 | | 700-13-0 |

2,3,5-trimetüülhüdrokinoon C9H12O2 |

211-914-6 | | 709-98-8 |

propaniil C9H9Cl2NO |

212-058-6 | | 757-86-8 |

metüül[(dimetoksüfosfinotioüül)tio]atsetaat C5H11O4PS2 |

212-079-0 | | 760-23-6 |

3,4-diklorobut-1-een C4H6Cl2 |

212-081-1 | | 760-67-8 |

2-etüülheksanoüülkloriid C8H15ClO |

212-091-6 | | 762-04-9 |

dietüülfosfonaat C4H11O3P |

212-110-8 | | 763-32-6 |

3-metüülbut-3-een-1-ool C5H10O |

212-121-8 | | 764-41-0 |

1,4-diklorobut-2-een C4H6Cl2 |

212-344-0 | | 793-24-8 |

N-1,3-dimetüülbutüül-N-fenüül-p-fenüleendiamiin C18H24N2 |

212-369-7 | | 810-16-2 |

4,4'-[metüleenbis(metüülimino)]bis[1,2-dihüdro-1,5-dimetüül-2-fenüül-3H-pürasool-3-oon] C25H30N6O2 |

212-546-9 | | 825-52-5 |

(hüdroksüimino)fenüülatsetonitriil C8H6N2O |

212-595-6 | | 830-13-7 |

tsüklododekanoon C12H22O |

212-646-2 | | 836-30-6 |

4-nitro-N-fenüülaniliin C12H10N2O2 |

212-658-8 | | 838-88-0 |

4,4'-metüleendi-o-toluidiin C15H18N2 |

212-660-9 | | 839-90-7 |

tris(2-hüdroksüetüül)-1,3,5-triasiintrioon C9H15N3O6 |

212-672-4 | | 842-18-2 |

dikaalium-7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfonaat C10H8O7S2·2K |

212-762-3 | | 867-56-1 |

naatrium-(S)-laktaat C3H6O3·Na |

212-782-2 | | 868-77-9 |

2-hüdroksüetüülmetakrülaat C6H10O3 |

212-783-8 | | 868-85-9 |

dimetüülfosfonaat C2H7O3P |

212-800-9 | | 870-72-4 |

naatriumhüdroksümetaansulfonaat CH4O4S·Na |

212-828-1 | | 872-50-4 |

1-metüül-2-pürrolidoon C5H9NO |

212-958-9 | | 887-76-3 |

4,4'-aso-3-hüdroksünaftaleen-1-sulfonaat C10H6N2O4S |

213-030-6 | | 917-61-3 |

naatriumtsüanaat CHNO·Na |

213-086-1 | | 923-02-4 |

N-(hüdroksümetüül)metakrüülamiid C5H9NO2 |

213-090-3 | | 923-26-2 |

2-hüdroksüpropüülmetakrülaat C7H12O3 |

213-179-7 | | 928-68-7 |

6-metüülheptaan-2-oon C8H16O |

213-309-2 | | 935-92-2 |

2,3,6-trimetüül-p-bensokinoon C9H10O2 |

213-424-8 | | 947-04-6 |

dodekaan-12-laktaam C12H23NO |

213-497-6 | | 959-26-2 |

bis(hüdroksüetüül)tereftalaat C12H14O6 |

213-554-5 | | 976-71-6 |

kanrenoon C22H28O3 |

213-666-4 | | 999-81-5 |

kloormekvatkloriid C5H13ClN·Cl |

213-668-5 | | 999-97-3 |

1,1,1,3,3,3-heksametüüldisilasaan C6H19NSi2 |

213-911-5 | | 1066-33-7 |

ammooniumvesinikkarbonaat CH2O3·H3N |

213-912-0 | | 1066-35-9 |

klorodimetüülsilaan C2H7ClSi |

213-997-4 | | 1071-83-6 |

glüfosaat C3H8NO5P |

214-005-2 | | 1072-35-1 |

pliidistearaat, puhas C18H36O2·½Pb |

214-222-2 | | 1115-20-4 |

3-hüdroksü-2,2-dimetüülpropüül-3-hüdroksü-2,2-dimetüülpropionaat C10H20O4 |

214-277-2 | | 1119-40-0 |

dimetüülglutaraat C7H12O4 |

214-419-3 | | 1126-34-7 |

naatrium-3-aminobenseensulfonaat C6H7NO3S·Na |

214-566-3 | | 1151-14-0 |

2-(4-etüülbensoüül)bensoehape C16H14O3 |

214-604-9 | | 1163-19-5 |

bis(pentabromofenüül)eeter C12Br10O |

214-987-2 | | 1241-94-7 |

2-etüülheksüüldifenüülfosfaat C20H27O4P |

215-077-8 | | 1300-21-6 |

dikloroetaan C2H4Cl2 |

215-089-3 | | 1300-71-6 |

ksülenool, puhas C8H10O |

215-100-1 | | 1302-42-7 |

alumiiniumnaatriumdioksiid AlO2·Na |

215-116-9 | | 1303-28-2 |

diarseenpentaoksiid As2O5 |

215-125-8 | | 1303-86-2 |

diboortrioksiid B2O3 |

215-137-3 | | 1305-62-0 |

kaltsiumdihüdroksiid CaH2O2 |

215-138-9 | | 1305-78-8 |

kaltsiumoksiid CaO |

215-146-2 | | 1306-19-0 |

kaadmiumoksiid CdO |

215-154-6 | | 1307-96-6 |

koobaltoksiid CoO |

215-156-7 | | 1308-04-9 |

dikoobalttrioksiid Co2O3 |

215-157-2 | | 1308-06-1 |

trikoobalttetraoksiid Co3O4 |

215-160-9 | | 1308-38-9 |

dikroomtrioksiid Cr2O3 |

215-167-7 | | 1309-36-0 |

püriit (FeS2) FeS2 |

215-168-2 | | 1309-37-1 |

diraudtrioksiid Fe2O3 |

215-169-8 | | 1309-38-2 |

magnetiit Fe3O4 |

215-171-9 | | 1309-48-4 |

magneesiumoksiid MgO |

215-174-5 | | 1309-60-0 |

pliidioksiid O2Pb |

215-175-0 | | 1309-64-4 |

diantimontrioksiid O3Sb2 |

215-181-3 | | 1310-58-3 |

kaaliumhüdroksiid HKO |

215-185-5 | | 1310-73-2 |

naatriumhüdroksiid HNaO |

215-199-1 | | 1312-76-1 |

ränihape, kaaliumsool |

215-202-6 | | 1313-13-9 |

mangaandioksiid, maak, mis kuulub kaubagruppi 26 MnO2 |

215-204-7 | | 1313-27-5 |

moübdeentrioksiid MoO3 |

215-208-9 | | 1313-59-3 |

dinaatriumoksiid Na2O |

215-211-5 | | 1313-82-2 |

dinaatriumsulfiid Na2S |

215-222-5 | | 1314-13-2 |

tsinkoksiid OZn |

215-235-6 | | 1314-41-6 |

pliimennik O4Pb3 |

215-236-1 | | 1314-56-3 |

difosforpentaoksiid O5P2 |

215-242-4 | | 1314-80-3 |

difosforpentasulfiid P2S5 |

215-263-9 | | 1317-33-5 |

molübdeendisulfiid MoS2 |

215-266-5 | | 1317-35-7 |

trimangaantetraoksiid Mn3O4 |

215-267-0 | | 1317-36-8 |

pliimonooksiid OPb |

215-269-1 | | 1317-38-0 |

vaskoksiid CuO |

215-270-7 | | 1317-39-1 |

divaskoksiid Cu2O |

215-277-5 | | 1317-61-9 |

triraudtetraoksiid Fe3O4 |

215-280-1 | | 1317-70-0 |

anataas O2Ti |

215-282-2 | | 1317-80-2 |

rutiil O2Ti |

215-283-8 | | 1318-02-1 |

tseoliidid Kristallilised alumosilikaadid, mille lähteaineteks on ränimuld (SiO2) ja alumiiniumoksiid (Al2O3) erinevas vahekorras ning metallioksiidid. Toodetud tahke alumosilikaadi hüdrotermilise töötlemise abil või töödeldes samal meetodil geeli, mis on saadud naatriumhüdroksüüdi reageerimisel alumiiniumoksiidi ja naatriumsilikaadiga. Reaktsiooni algprodukti või selle looduslikku analoogi võib osalise ioonvahetuse abil sisse viia muid katioone. Tseoliitide eristamiseks kasutatakse märgiseid, mis näitavad nende kristallstruktuuri ja peamist katiooni, näiteks KA, CaX, NaY. |

215-293-2 | | 1319-77-3 |

kresool, puhas C7H8O |

215-306-1 | | 1320-67-8 |

metoksüpropanool C4H10O2 |

215-325-5 | | 1321-74-0 |

divinüülbenseen, puhas C10H10 |

215-475-1 | | 1327-36-2 |

aluminaatsilikaat |

215-477-2 | | 1327-41-9 |

alumiiniumkloriid, aluseline |

215-481-4 | | 1327-53-3 |

diarseentrioksiid As2O3 |

215-524-7 | | 1328-53-6 |

CI Pigment Green 7 (polükloorvaskftalotsüaniin) Selle aine koostisnumber Värviindeksis (Colour Index) on CI 74260 |

215-535-7 | | 1330-20-7 |

ksüleen, isomeeride segu, puhas C8H10 |

215-540-4 | | 1330-43-4 |

dinaatriumtetraboraat, veevaba B4Na2O7 |

215-548-8 | | 1330-78-5 |

tris(metüülfenüül)fosfaat C21H21O4P |

215-565-0 | | 1331-92-6 |

kaneelaldehüüd, monopentüülderivaat C14H18O |

215-570-8 | | 1332-37-2 |

raudoksiid |

215-587-0 | | 1333-39-7 |

hüdroksübenseensulfoonhape C6H6O4S |

215-605-7 | | 1333-74-0 |

vesinik H2 |

215-607-8 | | 1333-82-0 |

kroomtrioksiid CrO3 |

215-609-9 | | 1333-86-4 |

tahm |

215-647-6 | | 1336-21-6 |

Ammoniaak, vesilahus H5NO |

215-657-0 | | 1338-02-9 |

nafteenhapped, vasksoolad |

215-676-4 | | 1341-49-7 |

ammooniumvesinikdifluoriid F2H5N |

215-681-1 | | 1343-88-0 |

ränihape, magneesiumsool |

215-683-2 | | 1343-98-2 |

ränihape |

215-684-8 | | 1344-00-9 |

ränihpe, alumiiniumnaatriumsool |

215-687-4 | | 1344-09-8 |

ränihape, naatriumsool |

215-691-6 | | 1344-28-1 |

alumiiniumoksiid Al2O3 |

215-693-7 | | 1344-37-2 |

CI Pigment Yellow 34 (pliisulfokromaatkollane) Selle aine koostisnumber Värviindeksis (Colour Index) on CI 77603 |

215-695-8 | | 1344-43-0 |

mangaanoksiid MnO |

215-710-8 | | 1344-95-2 |

ränihape, kaltsiumsool |

215-960-8 | | 1461-25-2 |

tetrabutüültina C16H36Sn |

216-074-4 | | 1490-04-6 |

DL-mentool C10H20O |

216-099-0 | | 1498-51-7 |

etüüldiklorofosfaat C2H5Cl2O2P |

216-207-6 | | 1528-48-9 |

triheptüülbenseen-1,2,4-trikarboksülaat C30H48O6 |

216-341-5 | | 1561-92-8 |

naatrium-2-metüülprop-2-een-1-sulfonaat C4H8O3S·Na |

216-353-0 | | 1563-66-2 |

karbofuraan C12H15NO3 |

216-381-3 | | 1570-64-5 |

4-kloro-o-kresool C7H7ClO |

216-643-7 | | 1633-05-2 |

strontsiumkarbonaat CH2O3·Sr |

216-653-1 | | 1634-04-4 |

(tert-butüül)metüüleeter C5H12O |

216-732-0 | | 1655-29-4 |

dinaatriumnaftaleen-1,5-disulfonaat C10H8O6S2·2Na |

216-734-1 | | 1655-43-2 |

dinaatriumnaftaleen-1,6-disulfonaat C10H8O6S2·2Na |

216-768-7 | | 1663-39-4 |

tert-butüülakrülaat C7H12O2 |

216-917-6 | | 1698-53-9 |

4,5-dikloro-2,3-dihüdro-2-fenüülpüridasiin-3-oon C10H6Cl2N2O |

216-920-2 | | 1698-60-8 |

kloridasoon C10H8ClN3O |

217-031-2 | | 1724-39-6 |

tsüklododekanool C12H24O |

217-090-4 | | 1738-25-6 |

3-dimetüülaminopropiononitriil C5H10N2 |

217-175-6 | | 1762-95-4 |

ammooniumtiotsüanaat CHNS·H3N |

217-326-6 | | 1817-47-6 |

p-nitrokumeen C9H11NO2 |

217-406-0 | | 1836-75-5 |

nitrofeen C12H7Cl2NO3 |

217-451-6 | | 1854-26-8 |

4,5-dihüdroksü-1,3-bis(hüdroksümetüül)imidasolidiin-2-oon C5H10N2O5 |

217-565-6 | | 1888-91-1 |

N-atsetüülheksaanlaktaam C8H13NO2 |

217-615-7 | | 1910-42-5 |

parakvatdikloriid C12H14N2·2Cl |

218-577-4 | | 2186-92-7 |

p-(dimetoksümetüül)anisool C10H14O3 |

218-717-4 | | 2217-82-5 |

naatrium(1,1'-bifenüül)-4-sulfonaat C12H10O3S·Na |

218-791-8 | | 2235-43-0 |

pentanaatriumvesinik-C,C',C″-nitrilotris(metüülfosfonaat) C3H12NO9P3·5Na |

218-817-8 | | 2243-62-1 |

1,5-naftüleendiamiin C10H10N2 |

218-962-7 | | 2303-17-5 |

triallaat C10H16Cl3NOS |

218-986-8 | | 2307-55-3 |

ammoonium-2,4-diklorofenoksüatsetaat C8H6Cl2O3·H3N |

218-996-2 | | 2310-17-0 |

fosaloon C12H15ClNO4PS2 |

219-283-9 | | 2402-79-1 |

2,3,5,6-tetrakloropüridiin C5HCl4N |

219-330-3 | | 2416-94-6 |

2,3,6-trimetüülfenool C9H12O |

219-397-9 | | 2431-50-7 |

2,3,4-triklorobut-1-een C4H5Cl3 |

219-460-0 | | 2439-35-2 |

2-(dimetüülamino)etüülakrülaat C7H13NO2 |

219-463-7 | | 2439-55-6 |

N-metüüloktadetsüülamiin C19H41N |

219-488-3 | | 2444-90-8 |

dinaatrium-4,4'-isopropülideendifenolaat C15H16O2·2Na |

219-660-8 | | 2492-26-4 |

naatriumbensotiasool-2-üülsulfiid C7H5NS2·Na |

219-669-7 | | 2494-89-5 |

2-[(p-aminofenüül)sulfonüül]etüülvesiniksulfaat C8H11NO6S2 |

219-754-9 | | 2524-03-0 |

O,O-dimetüülklorotiofosfaat C2H6ClO2PS |

219-755-4 | | 2524-04-1 |

O,O-dietüülklorotiofosfaat C4H10ClO2PS |

219-799-4 | | 2536-05-2 |

2,2'-metüleendifenüüldiisotsüanaat C15H10N2O2 |

219-835-9 | | 2549-53-3 |

tetradetsüülmetakrülaat C18H34O2 |

219-854-2 | | 2551-62-4 |

väävelheksafluoriid F6S |

219-952-5 | | 2581-34-2 |

4-nitro-m-kresool C7H7NO3 |

219-956-7 | | 2582-30-1 |

aminoguanidiiniumvesinikkarbonaat CH6N4·CH2O3 |

220-120-9 | | 2634-33-5 |

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon C7H5NOS |

220-329-5 | | 2720-73-2 |

kaalium-O-pentüülditiokarbonaat C6H12OS2·K |

220-433-0 | | 2764-72-9 |

6,7-dihüdrodipürido[1,2-a:2',1'-c]pürasiindiüülium C12H12N2 |

220-548-6 | | 2807-30-9 |

2-(propüüloksü)etanool C5H12O2 |

220-608-1 | | 2835-06-5 |

DL-α-fenüülglütsiin C8H9NO2 |

220-666-8 | | 2855-13-2 |

3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin C10H22N2 |

220-688-8 | | 2867-47-2 |

2-dimetüülaminoetüülmetakrülaat C8H15NO2 |

220-694-0 | | 2869-34-3 |

tridetsüülamiin C13H29N |

220-767-7 | | 2893-78-9 |

trokloseennaatrium C3HCl2N3O3·Na |

221-221-0 | | 3033-77-0 |

2,3-epoksüpropüültrimetüülammooniumkloriid C6H14NO·Cl |

221-242-5 | | 3039-83-6 |

naatriumetüleensulfonaat C2H4O3S·Na |

221-496-7 | | 3120-74-9 |

4-(metüültio)-m-kresool C8H10OS |

221-508-0 | | 3126-80-5 |

tetrakis(2-etüülheksüül)benseen-1,2,4,5-tetrakarboksülaat C42H70O8 |

221-641-4 | | 3173-72-6 |

1,5-naftüleendiisotsüanaat C12H6N2O2 |

221-717-7 | | 3209-22-1 |

1,2-dikloro-3-nitrobenseen C6H3Cl2NO2 |

221-838-5 | | 3251-23-8 |

vaskdinitraat Cu·2HNO3 |

221-882-5 | | 3268-49-3 |

3-(metüültio)propioonaldehüüd C4H8OS |

221-975-0 | | 3302-10-1 |

3,5,5-trimetüülheksaanhape C9H18O2 |

222-037-3 | | 3323-53-3 |

adipiinhape, ühend heksaan-1,6-diamiiniga (1:1) C6H16N2·C6H10O4 |

222-048-3 | | 3327-22-8 |

(3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriid C6H15ClNO·Cl |

222-376-7 | | 3452-97-9 |

3,5,5-trimetüülheksaan-1-ool C9H20O |

222-823-6 | | 3622-84-2 |

N-butüülbenseensulfoonamiid C10H15NO2S |

222-884-9 | | 3648-20-2 |

diundetsüülftalaat C30H50O4 |

222-885-4 | | 3648-21-3 |

diheptüülftalaat C22H34O4 |

222-981-6 | | 3687-46-5 |

detsüüloleaat C28H54O2 |

223-051-2 | | 3709-43-1 |

dinaatrium-4,4'-dinitrostilbeen-2,2'-disulfonaat C14H10N2O10S2·2Na |

223-289-7 | | 3811-04-9 |

kaaliumkloraat ClHO3·K |

223-498-3 | | 3926-62-3 |

naatriumkloroatsetaat C2H3ClO2·Na |

223-622-6 | | 3982-91-0 |

tiofosforüültrikloriid Cl3PS |

223-795-8 | | 4075-81-4 |

kaltsiumdipropionaat C3H6O2·½Ca |

223-819-7 | | 4088-22-6 |

N-metüüldioktadetsüülamiin C37H77N |

223-861-6 | | 4098-71-9 |

3-isotsüanatometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülisotsüanaat C12H18N2O2 |

223-907-5 | | 4116-10-3 |

2-kloro-N-metüül-3-oksobutüüramiid C5H8 ClNO2 |

224-030-0 | | 4170-30-3 |

krootonaldehüüd C4H6O |

224-644-9 | | 4435-53-4 |

3-metoksübutüülatsetaat C7H14O3 |

224-698-3 | | 4454-05-1 |

3,4-dihüdro-2-metoksü-2H-püraan C6H10O2 |

224-791-9 | | 4497-58-9 |

1,2,3,4-tetrahüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin C12H17N |

224-923-5 | | 4553-62-2 |

2-metüülglutaronitriil C6H8N2 |

225-379-1 | | 4812-20-8 |

o-isopropoksüfenool C9H12O2 |

225-533-8 | | 4904-61-4 |

tsüklododeka-1,5,9-trieen C12H18 |

225-625-8 | | 4979-32-2 |

N,N-ditsüloheksüülbensotiasool-2-sulfeenamiid C19H26N2S2 |

225-768-6 | | 5064-31-3 |

trinaatriumnitrilotriatsetaat C6H9NO6·3Na |

225-861-1 | | 5123-63-7 |

naatrium-m-(dietüülamino)benseensulfonaat C10H15NO3S·Na |

225-935-3 | | 5160-02-1 |

baariumbis{2-kloro-5-[(2-hüdroksü-1-naftüül)aso]tolueen-4-sulfonaat} C17H13ClN2O4S·½Ba |

226-009-1 | | 5216-25-1 |

α,α,α,4-tetraklorotolueen C7H4Cl4 |

226-218-8 | | 5329-14-6 |

sulfamiidhape H3NO3S |

226-242-9 | | 5333-42-6 |

2-oktüüldodekaan-1-ool C20H42O |

226-394-6 | | 5392-40-5 |

tsitraal C10H16O |

226-736-4 | | 5460-09-3 |

naatriumvesinik-4-amino-5-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat C10H9NO7S2·Na |

226-939-8 | | 5567-15-7 |

2,2'-{[3,3'-dikloro(1,1'-bifenüül)-4,4'-diüül]bis(aso)}bis[N-(4-oksobutüüramiid] C36H32Cl4N6O8 |

227-505-0 | | 5860-35-5 |

2-buteen-1,1-diüüldiatsetaat C8H12O4 |

227-813-5 | | 5989-27-5 |

(R)-p-menta-1,8-dieen C10H16 |

227-977-8 | | 6055-52-3 |

heksametüleendiammooniumdikloriid C6H16N2·2ClH |

228-055-8 | | 6104-30-9 |

N,N'-(isobutülideen)diuurea C6H14N4O2 |

228-126-3 | | 6140-74-5 |

pentadetsüülmetakrülaat C19H36O2 |

228-391-5 | | 6258-06-6 |

naatrium-1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantratseen-2-sulfonaat C14H8BrNO5S·Na |

228-782-0 | | 6358-64-1 |

4-kloro-2,5-dimetoksüaniliin C8H10ClNO2 |

228-787-8 | | 6358-85-6 |

2,2'-{[3,3'-dikloro(1,1'-bifenüül)-4,4'-diüül]bis(aso)}bis(3-okso-N-fenüülbutüüramiid) C32H26Cl2N6O4 |

229-146-5 | | 6419-19-8 |

nitrilotrimetüleentris(fosfoonhape) C3H12NO9P3 |

229-347-8 | | 6484-52-2 |

ammooniumnitraat H3N·HNO3 |

229-353-0 | | 6485-55-8 |

cis-2,6-dimetüülmorfoliin C6H13NO |

229-912-9 | | 6834-92-0 |

dinaatriummetasilikaat H2O3Si·2Na |

229-962-1 | | 6864-37-5 |

2,2'-dimetüül-4,4'-metüleenbis(tsükloheksüülamiin) C15H30N2 |

230-042-7 | | 6923-22-4 |

monokrotofoss C7H14NO5P |

230-086-7 | | 6940-53-0 |

1-kloro-2,5-dimetoksü-4-nitrobenseen C8H8ClNO4 |

230-785-7 | | 7320-34-5 |

tetrakaaliumpürofosfaat H4O7P2·4K |

230-847-3 | | 7336-20-1 |

dinaatrium-4,4'-diaminostilbeen-2,2'-disulfonaat C14H14N2O6S2·2Na |

230-898-1 | | 7360-53-4 |

alumiiniumtriformiaat CH2O2·½Al |

230-991-7 | | 7397-62-8 |

butüülglükolaat C6H12O3 |

231-068-1 | | 7428-48-0 |

steariinhape, pliisool C18H36O2·xPb |

231-072-3 | | 7429-90-5 |

alumiinium Al |

231-081-2 | 7434-40-4 | |

etaan-1,2-diüülbis(oksüetaan-2,1-diüül)bisheptanoaat C20H38O6 |

231-096-4 | | 7439-89-6 |

raud Fe |

231-100-4 | | 7439-92-1 |

plii Pb |

231-106-7 | | 7439-97-6 |

elavhõbe Hg |

231-111-4 | | 7440-02-0 |

nikkel Ni |

231-130-8 | | 7440-21-3 |

räni, mille puhtusaste on enam kui 99,99 massiprotsenti Si |

231-131-3 | | 7440-22-4 |

hõbe Ag |

231-132-9 | | 7440-23-5 |

naatrium Na |

231-141-8 | | 7440-31-5 |

tina Sn |

231-152-8 | | 7440-43-9 |

kaadmium Cd |

231-158-0 | | 7440-48-4 |

koobalt Co |

231-159-6 | | 7440-50-8 |

vask Cu |

231-175-3 | | 7440-66-6 |

tsink Zn |

231-177-4 | | 7440-69-9 |

vismut Bi |

231-195-2 | | 7446-09-5 |

vääveldioksiid O2S |

231-197-3 | | 7446-11-9 |

vääveltrioksiid O3S |

231-198-9 | | 7446-14-2 |

pliisulfaat H2O4S·Pb |

231-208-1 | | 7446-70-0 |

alumiiniumkloriid AlCl3 |

231-211-8 | | 7447-40-7 |

kaaliumkloriid ClK |

231-212-3 | | 7447-41-8 |

liitiumkloriid ClLi |

231-298-2 | | 7487-88-9 |

magneesiumsulfaat H2O4S·Mg |

231-312-7 | | 7491-74-9 |

piratsetaam C6H10N2O2 |

231-441-9 | | 7550-45-0 |

titaantetrakloriid Cl4Ti |

231-448-7 | | 7558-79-4 |

dinaatriumvesinikortofosfaat H3O4P·2Na |

231-449-2 | | 7558-80-7 |

naatriumdivesinikortofosfaat H3O4P·Na |

231-509-8 | | 7601-54-9 |

trinaatriumortofosfaat H3O4P·3Na |

231-511-9 | | 7601-89-0 |

naatriumperkloraat ClHO4·Na |

231-545-4 | | 7631-86-9 |

ränidioksiid, valmistatud keemilise menetluse abil O2Si |

231-548-0 | | 7631-90-5 |

naatriumvesiniksulfit, vesilahusena H2O3S·Na |

231-554-3 | | 7631-99-4 |

naatriumnitraat, mis sisaldab lämmastikku enam kui 16,3 % kuivmassist HNO3·Na |

231-555-9 | | 7632-00-0 |

naatriumnitrit HNO2·Na |

231-556-4 | | 7632-04-4 |

naatriumperoksometaboraat BHO3·Na |

231-569-5 | | 7637-07-2 |

boortrifluoriid BF3 |

231-587-3 | | 7646-69-7 |

naatriumhüdriid HNa |

231-588-9 | | 7646-78-8 |

tinatetrakloriid Cl4Sn |

231-592-0 | | 7646-85-7 |

tsinkkloriid Cl2Zn |

231-595-7 | | 7647-01-0 |

vesinikkloriid ClH |

231-598-3 | | 7647-14-5 |

naatriumkloriid ClNa |

231-599-9 | | 7647-15-6 |

naatriumbromiid BrNa |

231-626-4 | | 7659-86-1 |

2-etüülheksüülmerkaptoatsetaat C10H20O2S |

231-633-2 | | 7664-38-2 |

ortofosforhape H3O4P |

231-634-8 | | 7664-39-3 |

vesinikfluoriid FH |

231-635-3 | | 7664-41-7 |

ammoniaak, veevaba H3N |

231-639-5 | | 7664-93-9 |

väävelhape H2O4S |

231-665-7 | | 7681-38-1 |

naatriumvesiniksulfaat H2O4S·Na |

231-667-8 | | 7681-49-4 |

naatriumfluoriid FNa |

231-668-3 | | 7681-52-9 |

naatriumhüpoklorit ClHO·Na |

231-673-0 | | 7681-57-4 |

dinaatriumdisulfit H2O5S2·2Na |

231-714-2 | | 7697-37-2 |

lämmastikhape HNO3 |

231-718-4 | | 7699-45-8 |

tsinkbromiid Br2Zn |

231-722-6 | | 7704-34-9 |

väävel, sadestatud, sublimeeritud või kolloidne S |

231-729-4 | | 7705-08-0 |

raudtrikloriid Cl3Fe |

231-748-8 | | 7719-09-7 |

tionüülkloriid Cl2OS |

231-749-3 | | 7719-12-2 |

fosfortrikloriid Cl3P |

231-753-5 | | 7720-78-7 |

raudsulfaat Fe·H2O4S |

231-760-3 | | 7722-64-7 |

kaaliumpermanganaat HMnO4·K |

231-765-0 | | 7722-84-1 |

vesinikperoksiid H2O2 |

231-767-1 | | 7722-88-5 |

tetranaatriumpürofosfaat H4O7P2·4Na |

231-768-7 | | 7723-14-0 |

fosfor P |

231-778-1 | | 7726-95-6 |

broom Br2 |

231-784-4 | | 7727-43-7 |

baariumsulfaat, looduslik Ba·H2O4S |

231-786-5 | | 7727-54-0 |

diammooniumperoksodisulfaat H3N·½H2O8S2 |

231-793-3 | | 7733-02-0 |

tsinksulfaat H2O4S·Zn |

231-818-8 | | 7757-79-1 |

kaaliumnitraat HNO3·K |

231-820-9 | | 7757-82-6 |

naatriumsulfaat H2O4S·2Na |

231-821-4 | | 7757-83-7 |

naatriumsulfit H2O3S·2Na |

231-826-1 | | 7757-93-9 |

kaltsiumvesinikortofosfaat, mis ei sisalda fluori rohkem kui 0,005 % kuiva kristallveeta aine massist Ca·H3O4P |

231-830-3 | | 7758-02-3 |

kaaliumbromiid BrK |

231-834-5 | | 7758-11-4 |

dikaaliumvesinikortofosfaat H3O4P·2K |

231-835-0 | | 7758-16-9 |

dinaatriumdivesinikpürofosfaat H4O7P2·2Na |

231-836-6 | | 7758-19-2 |

naatriumklorit ClHO2·Na |

231-837-1 | | 7758-23-8 |

kaltsiumbis(divesinikortofosfaat), mis ei sisalda fluori rohkem kui 0,005 % kuiva kristallveeta aine massist Ca·2H3O4P |

231-838-7 | | 7758-29-4 |

pentanaatriumtrifosfaat H5O10P3·5Na |

231-843-4 | | 7758-94-3 |

rauddikloriid Cl2Fe |

231-845-5 | | 7758-95-4 |

pliidikloriid Cl2Pb |

231-846-0 | | 7758-97-6 |

pliikromaat CrH2O4·Pb |

231-847-6 | | 7758-98-7 |

vasksulfaat Cu·H2O4S |

231-867-5 | | 7772-98-7 |

naatriumtiosulfaat H2O3S2·2Na |

231-887-4 | | 7775-09-9 |

naatriumkloraat ClHO3·Na |

231-889-5 | | 7775-11-3 |

naatriumkromaat CrH2O4·2Na |

231-890-0 | | 7775-14-6 |

naatriumditioniit H2O4S2·2Na |

231-892-1 | | 7775-27-1 |

dinaatriumperoksodisulfaat H2O8S2·2Na |

231-900-3 | | 7778-18-9 |

kaltsiumsulfaat, looduslik Ca·H2O4S |

231-906-6 | | 7778-50-9 |

kaaliumdikromaat Cr2H2O7·2K |

231-907-1 | | 7778-53-2 |

trikaaliumortofosfaat H3O4P·3K |

231-908-7 | | 7778-54-3 |

kaltsiumhüpoklorit Ca·2ClHO |

231-912-9 | | 7778-74-7 |

kaaliumperkloraat ClHO4·K |

231-913-4 | | 7778-77-0 |

kaaliumdivesinikortofosfaat H3O4P·K |

231-915-5 | | 7778-80-5 |

kaaliumsulfaat, mis sisaldab K2O enam kui 52 % kuivmassist H2O4S·2K |

231-944-3 | | 7779-90-0 |

tritsinkbis(ortofosfaat) H3O4P·3/2Zn |

231-956-9 | | 7782-44-7 |

hapnik O2 |

231-957-4 | | 7782-49-2 |

seleen Se |

231-959-5 | | 7782-50-5 |

kloor Cl2 |

231-964-2 | | 7782-78-7 |

nitrosüülväävelhape HNO5S |

231-971-0 | | 7782-92-5 |

naatriumamiid H2NNa |

231-973-1 | | 7782-99-2 |

väävlishape H2O3S |

231-977-3 | | 7783-06-4 |

vesiniksulfiid H2S |

231-982-0 | | 7783-18-8 |

ammooniumtiosulfaat H3N·½H2O3S2 |

231-984-1 | | 7783-20-2 |

ammooniumsulfaat H3N·½H2O4S |

231-987-8 | | 7783-28-0 |

diammooniumvesinikortofosfaat H3N·½H3O4P |

232-051-1 | | 7784-18-1 |

alumiiniumfluoriid AlF3 |

232-087-8 | | 7785-70-8 |

(+)-pin-2(3)-een C10H16 |

232-089-9 | | 7785-87-7 |

mangaansulfaat H2O4S·Mn |

232-094-6 | | 7786-30-3 |

magneesiumkloriid Cl2Mg |

232-104-9 | | 7786-81-4 |

nikkelsulfaat H2O4S·Ni |

232-143-1 | | 7789-09-5 |

ammooniumdikromaat Cr2H2O7·2H3N |

232-149-4 | | 7789-21-1 |

fluoroväävelhape FHO3S |

232-188-7 | | 7789-75-5 |

kaltsiumfluoriid CaF2 |

232-234-6 | | 7790-94-5 |

kloroväävelhape ClHO3S |

232-235-1 | | 7790-98-9 |

ammooniumperkloraat ClHO4·H3N |

232-245-6 | | 7791-25-5 |

sulfurüüldikloriid Cl2O2S |

232-259-2 | | 7803-49-8 |

hüdroksüülamiin H3NO |

232-287-5 | | 8001-58-9 |

kreosoot Bituumenkivisöe koksistamisel saadud tõrva destillaat. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest ning tõrvahapetest ja -alustest. |

232-304-6 | | 8002-26-4 |

tallõli Paljukomponendilised tallõlikampoli ja -rasvhapete segud, mis saadakse tallõlitoorseebi nõrgal hapestamisel, sealhulgas puhastatud segud. Sisaldavad vähemalt 10 % kampolit. |

232-313-5 | | 8002-53-7 |

maavaha Vaha, mis saadakse ekstraheerimisel ligniidist. |

232-350-7 | | 8006-64-2 |

tärpentiin, õli Terpeenfraktsioonid ja -destillaadid okaspuu puidu ekstraktist, vaigust või puidumassist. Koosnevad peamiselt järgmistest terpeenidest üldvalemiga C10H16: α-pineen, β-pineen, limoneen, 3-kareen, kamfeen. Võivad sisaldada ka muid atsüklilisi, monotsüklilisi või bitsüklilisi terpeene, oksüdeeritud terpeene ja anetooli. Täpne koostis oleneb puhastamismeetodist ning okaspuu vanusest, kasvukohast ja liigis. |

232-391-0 | | 8013-07-8 |

sojaõli, epoksüdeeritud |

232-394-7 | | 8013-74-9 |

o- või p-tolueensulfoonamiid C7H9NO2S |

232-475-7 | | 8050-09-7 |

kampol Puidust, eeskätt männipuidust saadud segu. Koosneb peamiselt vaikhapetest ja modifitseeritud, sealhulgas dimeriseeritud või dekarboksüülitud vaikhapetest. Sellesse rubriiki kuulub ka katalüütilisel disproportsioneerimisel saadud kampol. |

232-476-2 | | 8050-15-5 |

vaikhapped ja kampolhapped, hüdrogeenitud, metüülestrid |

232-482-5 | | 8050-31-5 |

vaikhapped ja kampolhapped, glütserooli estrid |

232-688-5 | | 9005-90-7 |

tärpentiin Männi (Pinus palustris, Pinaceae) ekstraktiivained ja nende füüsikalise modifitseerimise saadused. |

233-032-0 | | 10024-97-2 |

dilämmastikoksiid N2O |

233-036-2 | | 10025-67-9 |

divääveldikloriid Cl2S2 |

233-042-5 | | 10025-78-2 |

triklorosilaan Cl3HSi |

233-046-7 | | 10025-87-3 |

fosforüültrikloriid Cl3OP |

233-054-0 | | 10026-04-7 |

ränitetrakloriid Cl4Si |

233-060-3 | | 10026-13-8 |

fosforpentakloriid Cl5P |

233-118-8 | | 10039-54-0 |

bis(hüdroksüülammoonium)sulfaat H3NO·½H2O4S |

233-135-0 | | 10043-01-3 |

alumiiniumsulfaat Al 3/2H2O4S |

233-139-2 | | 10043-35-3 |

boorhape, looduslik toore, mis sisaldab H3BO3 kuni 85 % kuivmassist BH3O3 |

233-140-8 | | 10043-52-4 |

kaltsiumkloriid CaCl2 |

233-187-4 | | 10058-23-8 |

kaaliumvesinikperoksomonosulfaat H2O5S·K |

233-250-6 | | 10101-39-0 |

kaltsiumsilikaat Ca·H2O3Si |

233-253-2 | | 10101-53-8 |

dikroomtris(sulfaat) Cr 3/2H2O4S |

233-267-9 | | 10102-18-8 |

naatriumseleniit H2O3Se·2Na |

233-271-0 | | 10102-43-9 |

lämmastikmonooksiid NO |

233-321-1 | | 10117-38-1 |

kaaliumsulfit H2O3S·2K |

233-330-0 | | 10124-31-9 |

fosforhape, ammooniumsool H3N·xH3O4P |

233-332-1 | | 10124-37-5 |

kaltsiumnitraat, mis sisaldab lämmastikku enam kui 16 % veevaba aine massist Ca·2HNO3 |

233-606-0 | | 10265-92-6 |

metamidofoss C2H8NO2PS |

233-788-1 | | 10361-37-2 |

baariumkloriid Ba Cl2 |

233-826-7 | | 10377-60-3 |

magneesiumnitraat HNO3·½Mg |

234-123-8 | | 10543-57-4 |

N,N-etüleenbis(N-atsetüülatseetamiid) C10H16N2O4 |

234-129-0 | | 10545-99-0 |

vääveldikloriid Cl2S |

234-186-1 | | 10584-98-2 |

etüülheksüül-4,4-dibutüül-10-etüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaat C28H56O4S2Sn |

234-190-3 | | 10588-01-9 |

naatriumdikromaat Cr2H2O7·2Na |

234-294-9 | | 11071-47-9 |

isookteen C8H16 |

234-304-1 | | 11081-15-5 |

isooktüülfenool C14H22O |

234-324-0 | | 11099-06-2 |

ränihape, etüülester |

234-343-4 | | 11113-50-1 |

boorhape |

234-390-0 | | 11138-47-9 |

perboorhape, naatriumsool |

234-409-2 | | 1201-85-3 |

nafteenhapped, tsinksoolad |

234-448-5 | | 1204-14-7 |

heksakaltsiumheksaoksotris[sulfato(2-)]dialuminaat(12-) Al2O18S3·6Ca |

234-588-7 | | 12013-56-8 |

kaltsiumdisilitsiid CaSi2 |

234-630-4 | | 12018-01-8 |

kroomdioksiid CrO2 |

234-933-1 | | 1204-91-0 |

dialumiiniumkloriidpentahüdroksiid Al2ClH5O5 |

235-067-7 | | 12065-90-6 |

pentapliitetraoksiidsulfaat O8Pb5S |

235-105-2 | | 12068-77-8 |

dikroomraudtetraoksiid Cr2FeO4 |

235-123-0 | | 12070-12-1 |

volframkarbiid CW |

235-137-7 | | 12075-68-2 |

trietüüldialumiiniumtrikloriid C6H15Al2Cl3 |

235-183-8 | | 12124-97-9 |

ammooniumbromiid BrH4N |

235-184-3 | | 12124-99-1 |

ammooniumvesiniksulfit H5NS |

235-186-4 | | 12125-02-9 |

ammooniumkloriid ClH4N |

235-227-6 | | 12136-45-7 |

dikaaliumoksiid K2O |

235-252-2 | | 12141-20-7 |

tripliidioksiidfosfonaat HO5PPb3 |

235-380-9 | | 12202-17-4 |

tetrapliitrioksiidsulfaat O7Pb4S |

235-416-3 | | 12222-60-5 |

heksanaatrium-2,2'-{asobis[(2-sulfonato-4,1-fenüleen)vinüleen(3-sulfonato-4,1-fenüleen)]}bis{2H-nafto[1,2-d]triasool-5-sulfonaat} C48H32N8O18S6·6Na |

235-490-7 | | 12252-33-4 |

kaltsium[ortosilikato(4-)dioksodialuminaat(2-)] Al2O6Si·Ca |

235-595-8 | | 12336-95-7 |

kroomhüdroksiidsulfaat CrHO5S |

235-649-0 | | 12410-14-9 |

raudkloriidsulfaat ClFeO4S |

235-654-8 | | 12427-38-2 |

maneb C4H6MnN2S4 |

235-759-9 | | 12656-85-8 |

CI Pigment Red 104 (pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane) Selle aine koostisnumber Värviindeksis (Colour Index) on CI 77605 |

235-837-2 | | 13001-46-2 |

kaalium-O-isobutüülditiokarbonaat C5H10OS2·K |

235-845-6 | | 13005-36-2 |

kaaliumfenüülatsetaat C8H8O2·K |

235-921-9 | | 13048-33-4 |

heksametüleendiakrülaat C12H18O4 |

236-598-7 | | 13446-48-5 |

ammooniumnitrit H3N·HNO2 |

236-670-8 | | 13463-40-6 |

pentakarbonüülraud C5FeO5 |

236-675-5 | | 13463-67-7 |

titaandioksiid O2Ti |

236-688-6 | | 13464-80-7 |

dihüdrasiiniumsulfaat H4N2·½H2O4S |

236-878-9 | | 13530-65-9 |

tsinkkromaat CrH2O4·Zn |

237-004-9 | | 13573-18-7 |

trifosforhape, naatriumsool H5O10P3·xNa |

237-066-7 | | 13598-36-2 |

fosfoonhape H3O3P |

237-081-9 | | 13601-19-9 |

tetranaatriumheksatsüanoferraat C6FeN6·4Na |

237-158-7 | | 13674-84-5 |

tris(2-kloro-1-metüületüül)fosfaat C9H18Cl3O4P |

237-199-0 | | 13684-63-4 |

fenmedifam C16H16N2O4 |

237-215-6 | | 13693-11-3 |

titaanbis(sulfaat) H2O4S·½Ti |

237-239-7 | | 13705-05-0 |

2,4-dikloro-6-(metüültio)-1,3,5-triasiin C4H3Cl2N3 |

237-410-6 | | 13775-53-6 |

trinaatriumheksafluoroaluminaat AlF6·3Na |

237-574-9 | | 13845-36-8 |

Spentakaaliumtrifosfaat H5O10P3·5K |

237-722-2 | | 13943-58-3 |

tetrakaaliumheksatsüanoferraat C6FeN6·4K |

237-732-7 | | 13952-84-6 |

sec-butüülamiin C4H11N |

238-688-1 | | 14639-98-6 |

triammooniumpentaklorotsinkaat(3-) Cl5Zn·3H4N |

238-877-9 | | 14807-96-6 |

talk [ Mg3H2SiO3)4 ] H2O3Si·¾Mg |

238-878-4 | | 14808-60-7 |

kvarts (SiO2) O2Si |

238-887-3 | | 14816-18-3 |

proksim C12H15N2O3PS |

238-932-7 | | 14861-17-7 |

4-(2,4-diklorofenoksü)aniliin C12H9Cl2NO |

239-106-9 | | 15022-08-9 |

diallüülkarbonaat C7H10O3 |

239-148-8 | | 15096-52-3 |

trinaatriumheksafluoroaluminaat AlF6·3Na |

239-263-3 | | 15206-55-0 |

metüülbensoüülformiaat C9H8O3 |

239-289-5 | | 15245-12-2 |

lämmastikhape, ammooniumkaltsiumsool Ca·xH3N·xHNO3 |

239-592-2 | | 15545-48-9 |

klorotoluroon C10H13ClN2O |

239-622-4 | | 15571-58-1 |

2-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dioktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaat C36H72O4S2Sn |

239-670-6 | | 15593-75-6 |

trinaatriumantimonaat(3-) Na 1/3O4Sb |

239-701-3 | | 15625-89-5 |

2-etüül-2-{[(1-oksoallüül)oksü]metüül}-1,3-propaandiüüldiakrülaat C15H20O6 |

239-707-6 | | 15630-89-4 |

dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3) CH2O33/2 H2O2·2Na |

239-784-6 | | 15687-27-1 |

ibuprofeen C13H18O2 |

239-931-4 | | 15827-60-8 |

{[(fosfonometüül)imino]bis[etaan-2,1-diüülnitrilobis(metüleen)]}tetrakisfosfoonhape C9H28N3O15P5 |

240-032-4 | | 15894-70-9 |

N,N-1,6-heksaandiüülbis(N-tsüanoguanidiin) C10H18N8 |

240-286-6 | | 16118-49-3 |

karbetamiid C12H16N2O3 |

240-347-7 | | 16219-75-3 |

5-etülideen-8,9,10-trinorborn-2-een C9H12 |

240-383-3 | | 16291-96-6 |

süsi Amorfne süsinik, mis on saadud puidu või muu orgaanilise aine osalisel põletamisel või oksüdeerimisel. |

240-596-1 | | 16529-56-9 |

2-metüül-3-buteennitriil C5H7N |

240-778-0 | | 16721-80-5 |

naatriumvesiniksulfiid HNaS |

240-795-3 | | 16731-55-8 |

dikaaliumdisulfit H2O5S2·2K |

240-896-2 | | 16871-90-2 |

dikaaliumheksafluorosilikaat F6Si·2K |

240-898-3 | | 16872-11-0 |

tetrafluoroboorhape BF4·H |

240-934-8 | | 16893-85-9 |

dinaatriumheksafluorosilikaat F6Si·2Na |

240-969-9 | | 16919-27-0 |

dikaaliumheksafluorotitanaat F6Ti·2K |

241-034-8 | | 16961-83-4 |

heksafluororänihape F6Si·2H |

241-164-5 | | 17095-24-8 |

tetranaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3,6-bis{(4-{[2-(sulfonatooksü)etüül]sulfonüül}fenüül)aso}naftaleen-2,7-disulfonaat C26H25N5O19S6·4Na |

241-342-2 | | 17321-47-0 |

O,O-dimetüültiofosforamidaat C2H8NO2PS |

241-624-5 | | 17639-93-9 |

metüül-2-kloropropionaat C4H7ClO2 |

242-159-0 | | 18282-10-5 |

tinadioksiid O2Sn |

242-348-8 | | 18467-77-1 |

diproguliinhape C12H18O7 |

242-358-2 | | 18479-49-7 |

3,7-dimetüülokt-1-een-3-ool C10H20O |

242-505-0 | | 18691-97-9 |

metabenstiasuroon C10H11N3OS |

243-215-7 | | 1966-30-9 |

3-[2,4-dokloro-5-(1-metüületoksü)fenüül]-5-'1,1-dimetüülletüül)-1,3,4-oksadiasool-2(3H)-oon C15H18Cl2N2O3 |

243-473-0 | | 2030-30-2 |

2,5,6-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon C9H14O |

243-723-9 | | 20306-75-6 |

N-metüül-3-oksobutüüramiid C5H9NO2 |

243-746-4 | | 20344-49-4 |

raudhüdroksiidoksiid FeHO2 |

244-492-7 | | 21645-51-2 |

alumiiniumhüdroksiid AlH3O3 |

244-742-5 | | 22036-77-7 |

{etüleenbis[nitrilobis(metüleen)]}tetrakisfosfoonhape, naatriumsool C6H20N2O12P4·xNa |

244-848-1 | | 22224-92-6 |

fenamifoss C13H22NO3PS |

245-883-5 | | 23783-42-8 |

3,6,9,12-tetraoksotridekanool C9H20O5 |

246-307-5 | | 24544-08-9 |

2,6-dietüül-p-toluidiin C11H17N |

246-309-6 | | 2459-06-2 |

6-etüül-2-toluidiin C9H13N |

246-347-3 | | 24602-86-6 |

tridemorf C19H39NO |

246-376-1 | | 24634-61-5 |

kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaat C6H8O2·K |

246-466-0 | | 24800-44-0 |

[(metüületüleen)bis(oksü)]dipropanool C9H20O4 |

246-562-2 | | 25013-15-4 |

vinüültolueen C9H10 |

246-585-8 | | 25057-89-0 |

bentasoon C10H12N2O3S |

246-613-9 | | 25103-09-7 |

isooktüülmerkaptoatsetaat C10H20O2S |

246-617-0 | | 25103-52-0 |

isooktaanhape C8H16O2 |

246-619-1 | | 25103-58-6 |

tert-dodekaantiool C12H26S |

246-672-0 | | 25154-52-3 |

nonüülfenool C15H24O |

246-673-6 | | 25154-54-5 |

dinitrobenseen C6H4N2O4 |

246-689-3 | | 25167-67-3 |

buteen C4H8 |

246-690-9 | | 25167-70-8 |

2,4,4-trimetüülpenteen C8H16 |

246-770-3 | | 25265-71-8 |

oksüdipropanool C6H14O3 |

246-771-9 | | 25265-77-4 |

isovõihape, 2,2,4-trimetüülpentaan-1,3-diooli monoester C12H24O3 |

246-814-1 | | 25311-71-1 |

isofeenfoss C15H24NO4PS |

246-835-6 | | 25321-09-9 |

diisopropüülbenseen C12H18 |

246-837-7 | | 25321-22-6 |

diklorobenseen C6H4 Cl2 |

246-869-1 | | 25229-17-7 |

isodetsüülalkohol C10H22O |

246-910-3 | | 25376-45-8 |

diaminotolueen C7H10N2 |

247-099-9 | | 25551-13-7 |

trimetüülbenseen C9H12 |

247-134-8 | | 25620-58-0 |

trimetüülheksaan-1,6-diamiin C9H22N2 |

247-148-4 | | 25637-99-4 |

heksabromotsüklododekaan C12H18Br6 |

247-323-5 | | 25899-50-7 |

(Z)-pent-2-eennitriil C5H7N |

247-477-3 | | 26140-60-3 |

terpenüül C18H14 |

247-571-4 | | 26266-68-2 |

2-etüülheksenaal C8H14O |

247-693-8 | | 26444-49-5 |

difenüültolüülfosfaat C19H17O4P |

247-714-0 | | 26447-40-5 |

metüleendifenüüldiisotsüanaat C15H10N2O2 |

247-722-4 | | 26471-62-5 |

m-tolülideendiisotsüanaat C9H6N2O2 |

247-977-1 | | 26761-40-0 |

diisodetsüülftalaat C28H46O4 |

247-979-2 | | 26761-45-5 |

2,3-epoksüpropüülneodekanoaat C13H24O3 |

248-092-3 | | 26896-18-4 |

isononaanhape C9H18O2 |

248-097-0 | | 26898-17-9 |

dibensüültolueen C21H20 |

248-133-5 | | 26952-21-6 |

isooktaan-1-ool C8H18O |

248-206-1 | | 27070-59-3 |

tsüklododekatrieen C12H18 |

248-289-4 | | 27176-87-0 |

dodetsüülbenseensulfoonhape C18H30O3S |

248-310-7 | | 27193-28-8 |

(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool C14H22O |

248-339-5 | | 27215-95-8 |

noneen C9H18 |

248-363-6 | | 27247-96-7 |

2-etüülheksüülnitraat C8H17NO3 |

248-368-3 | | 27253-26-5 |

diisotridetsüülftalaat C34H58O4 |

248-405-3 | | 27323-18-8 |

kloro-1,1'-bifenüül C12H9Cl |

248-433-6 | | 27375-52-6 |

N-{4-[(2-hüdroksüetüül)sulfonüül]fenüül}atseetamiid C10H13NO4S |

248-469-2 | | 27458-92-0 |

isotridekaan-1-ool C13H28O |

248-471-3 | | 27458-94-2 |

isononüülalkohol C9H20O |

248-523-5 | | 27554-26-3 |

diisooktüülftalaat C24H38O4 |

248-654-8 | | 27776-01-8 |

bensüültolueen C14H14 |

248-704-9 | | 27871-49-4 |

metüül-(S)-(-)-laktaat C4H8O3 |

248-948-6 | | 28299-41-4 |

ditolüüleeter C14H14O |

248-953-3 | | 28305-25-1 |

kaltsium-(S)-2-hüdroksüpropionaat C3H6O3·½Ca |

248-983-7 | | 28348-53-0 |

naatriumkumeensulfonaat C9H12O3S·Na |

249-048-6 | | 28473-21-4 |

nonaan-1-ool C9H20O |

249-050-7 | | 28479-22-3 |

3-kloro-p-tolüülisotsüanaat C8H6ClNO |

249-079-5 | | 28553-12-0 |

diisononüülftalaat C26H42O4 |

249-482-6 | | 29171-20-8 |

3,7-dimetüülokt-6-een-1-üün-3-ool C10H16O |

249-828-6 | | 29761-21-5 |

isodetsüüldifenüülfosfaat C22H31O4P |

249-894-6 | | 29857-13-4 |

naatrium-1,4-diisodetsüülsulfonatosuktsinaat C24H46O7S·Na |

250-178-0 | | 30399-84-9 |

isooktadekaanhape C18H36O2 |

250-247-5 | | 30574-97-1 |

(E)-2-metüül-2-buteennitriil C5H7N |

250-354-7 | | 30845-78-4 |

kaalium-9,10-dihüdro-9,10-dioksoantratseen-1-sulfonaat C14H8O5S·K |

250-378-8 | | 30899-19-5 |

pentanool C5H120 |

250-439-9 | | 31027-31-3 |

p-isopropüülfenüülisotsüanaat C10H11NO |

250-702-8 | | 31565-23-8 |

di(tert-dodetsüül)pentasulfiid C24H50S5 |

250-709-6 | | 31570-04-4 |

tris(2,4-ditert-butüülfenüül)fosfit C42H63O3P |

251-013-5 | | 32360-05-7 |

oktadetsüülmetakrülaat C22H42O2 |

251-087-9 | | 32536-52-0 |

difenüüleeter, oktabromoderivaat C12H2Br8O |

251-835-4 | | 34123-59-6 |

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea C12H18N20 |

252-104-2 | | 34590-94-8 |

(2-metoksümetüületoksü)propanool C7H16O3 |

252-276-9 | | 34893-92-0 |

1,3-dikloro-5-isotsüanatobenseen C7H3Cl2NO |

253-149-0 | | 36653-82-4 |

heksadekaan-1-ool C16H34O |

253-178-9 | | 36734-19-7 |

3-(3,5-diklorofenüül)-2,4-diokso-N-isopropüülimidasolidiin-1-karboksamiid C13H13Cl2N3O3 |

253-407-2 | | 37220-82-9 |

9-oktadekaanhape, (Z)-,1,2,3-propaantriooli ester |

253-733-5 | | 37971-36-1 |

2-fosfonobutaan-1,2,4-trikarboksüülhape C7H11O9P |

254-159-8 | | 38861-78-8 |

1-[4-(2-metüülpropüül)fenüül]etaan-1-oon C12H16O |

254-320-2 | | 39148-24-8 |

alumiiniumtrietüültrifosfonaat C2H7O3P 1/3Al |

254-400-7 | | 39290-78-3 |

alumiiniumkloriidhüdroksiidsulfaat |

255-349-3 | | 41394-05-2 |

4-amino-3-metüül-6-fenüül-1,2,4-triasiin-5-oon C10H10N4O |

255-894-7 | | 42576-02-3 |

metüül-5-(2,4-diklorofenoksü)-2-nitrobensoaat C14H9Cl2NO5 |

256-103-8 | | 43121-43-3 |

1-(4-klorofenoksü)-3,3-dimetüül-1-(1,2,4-triasool-1-üül) butanoon C14H16ClN3O2 |

256-176-6 | | 44992-01-0 |

[2-(akrüloüüloksü)etüül]trimetüülammooniumkloriid C8H16NO2·Cl |

256-735-4 | | 50723-80-3 |

3-isopropüül-1H-2,1,3-bensotiadiasiin-4(3H)-oon-2,2-dioksiid, naatriumsool C10H12N2O3S·Na |

256-759-5 | | 50780-99-9 |

diisobutüülmalonaat C11H20O4 |

257-098-5 | | 51274-00-1 |

CI Pigment Yellow 42 (raudhüdroksiidoksiidkollane) Selle aine koostisnumber Värviindeksis (Colour Index) on CI 77492· |

257-180-0 | | 51407-46-6 |

2-(4-isobutüülfenüül)propioonaldehüüd C13H18O |

257-413-6 | | 51774-11-9 |

isoheptaan-1-ool C7H16O |

258-290-1 | | 53003-10-4 |

salinomütsiin C42H70O11 |

258-556-7 | | 53445-37-7 |

2,2,4- või 2,4,4-trimetüüladipiinhape C9H16O4 |

258-587-6 | | 53500-83-7 |

isopropüül-3-metüül-3-(p-isobutüülfenüül)oksiraan-2-karboksülaat C17H24O3 |

258-649-2 | | 53585-53-8 |

dibensüülbenseen, Ar-metüülderivaat C21H20 |

259-537-6 | | 55219-65-3 |

α-tert-butüül-β-(4-klorofenoksü)-1H-1,2,4-triasool-1-etanool C14H18ClN3O2 |

261-204-5 | | 58302-43-5 |

naatriumbis{4-hüdroksü-3-[(2-hüdroksü-1-naftüül)aso]benseensulfoonamidato(2-)}kobaltaat(1-) C32H22CoN6O8S2·Na |

261-233-3 | | 58391-97-2 |

boorhape (H3BO3), 2-[2-(2-metoksüetoksü)etoksü] etanooli ja 2,2'-oksübis(etanooli) ester |

262-373-8 | | 60676-86-0 |

ränidioksiid, kvartsklaas O2Si |

262-967-7 | | 61788-32-7 |

terpenüül, hüdrogeenitud |

262-977-1 | | 61788-46-3 |

amiinid, kookosealküül– |

263-004-3 | | 61788-76-9 |

alkaanid, kloro– |

263-055-1 | | 61789-36-4 |

nafteenhapped, kaltsiumsoolad |

263-058-8 | | 61789-40-0 |

1-propaanamiinium, 3-amino-N-(karboksümetüül)-N,N-dimetüül-, kookose-N-atsüülderivaadid, hüdroksiidid, sisesoolad |

263-064-0 | | 61789-51-3 |

nafteenhapped, koobaltsoolad |

263-066-1 | | 61789-53-3 |

nitriilid, kookosest |

263-107-3 | | 61790-12-3 |

rasvhapped, tallõlist |

263-120-4 | | 61790-28-1 |

nitriilid, rasvast |

263-125-1 | | 61790-33-8 |

amiinid, rasvaalküül– |

264-150-0 | | 63449-39-8 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, kloro– |

264-347-1 | | 63589-25-3 |

diaso-3,4-dihüdro-7-nitro-3-oksonaftaleen-1-sulfoonhape C10H5N3O6S |

264-459-0 | | 63785-12-6 |

ammooniumvesinikdipropionaat C3H6O2·½H3N |

264-848-5 | | 64365-17-9 |

vaikhapped ja kampolhapped, hüdrogeenitud, pentaerütriooli estrid |

266-010-4 | | 65996-77-2 |

koks (kivisöest) Urbne peamiselt süsinikust koosnev mass, mis saadakse kivisöe utmisel kõrgel temperatuuril (üle 700 oC). Võib sisaldada erinevas koguses väävlit ja tuhka. |

266-027-7 | | 65996-92-1 |

destillaat (kivisöetõrvast) Kivisöetõrva destillaat, mis destilleerub temperatuurivahemikus ligikaudu 100-450 oC. Koosneb peamiselt kahe- kuni kolmetsüklilistest kondenseerunud tuumadega aromaatsetest süsivesinikest, fenoolühenditest ja aromaatsetest lämmastikalustest. |

266-028-2 | | 65996-93-2 |

pigi, kivisöe koksitõrvast Kivisöe koksitõrva destillatsioonijääk. Must tahke aine, mille pehmenemistemperatuur on ligikaudu 30-180 oC. Kujutab endast peamiselt kolme- või enamatsükliliste kondenseerunud tuumadega aromaatsete süsivesinike segu. |

266-030-3 | | 65996-95-4 |

superfosfaat, kontsentreeritud Produkt, mis saadakse fosfaatkivimi hapestamisel fosforhappega. Sisaldab tavaliselt 40 % või enam omastatavat fosforoksiidi (P2O5). Koosneb peamiselt kaltsiumfosfaadist. |

266-041-3 | | 65997-06-0 |

kampol, hüdrogeenitud |

266-042-9 | | 65997-13-9 |

vaikhapped ja kampolhapped, hüdrogeenitud, glütserooli estrid |

266-043-4 | | 65997-15-1 |

CaAl2O4 | Ca2Al2SiO7 |

CaAl4O7 | Ca4Al6SO16 |

CaAl12O19 | Ca12Al14Cl2O32 |

Ca3Al2O6 | Ca12Al14F2O32 |

Ca12Al14O33 | Ca4Al2Fe2O10 |

CaO | Ca6Al4Fe2O15 |

Ca2Fe2O5 | |

|

266-047-6 | | 65997-18-4 |

alumiinium | mangaan |

antimon | molübdeen |

arseen | neodüüm |

baarium | nikkel |

vismut | nioobium |

boor | fosfor |

kaadmium | kaalium |

kaltsium | räni |

tseerium | hõbe |

kroom | naatrium |

koobalt | strontsium |

vask | tina |

kuld | titaan |

raud | volfram |

lantaan | vanaadium |

plii | tsink |

liitium | tsirkoonium |

magneesium | |

|

266-639-4 | | 67306-03-0 |

4-{3-[4-(1,1-dimetüületüül)fenüül]-2-metüülpropüül}-2,6-dimetüülmorfoliin C20H33NO |

267-006-5 | | 67762-25-8 |

alkoholid, C12-18– Selle kemikaali SDA ainenimetus on C12-C18-alküülalkohol ja SDA viitenumber 16-060-00. |

267-008-6 | | 67762-27-0 |

alkoholid, C16-18– Selle kemikaali SDA ainenimetus on C16-C18-alküülalkohol ja SDA viitenumber 19-060-00. |

267-009-1 | | 67762-30-5 |

alkoholid, C14-18– Selle kemikaali SDA ainenimetus on C14-C18-alküülalkohol ja SDA viitenumber 17-060-00. |

267-019-6 | | 67762-41-8 |

alkoholid, C10-16– Selle kemikaali SDA ainenimetus on C10-C16-alküülalkohol ja SDA viitenumber 15-060-00. |

267-051-0 | | 67774-74-7 |

benseen, C10-13-alküülderivaadid |

268-106-1 | | 68002-94-8 |

alkoholid, C16-18-ja C18-küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C16-C18- ja C18-küllastumata alküülalkohol ning SDA viitenumber 11-060-00. |

268-213-3 | | 68037-49-0 |

sulfoonhapped, C10-18-alkaan-, naatriumsoolad |

268-531-2 | | 68122-86-1 |

imidasooliumühendid, 4,5-dihüdro-1-metüül-2-rasvanoralküül -1-(2-rasvaamidoetüül)-, metüülsulfaadid |

268-589-9 | | 68130-43-8 |

väävelhape, mono-C10-18-alküülestrid, naatriumsoolad |

268-626-9 | | 68131-73-7 |

amiinid, polüetüleenpolü- |

268-770-2 | | 68140-00-1 |

amiidid, kookosest, N-(hüdroksüetüül)- |

268-860-1 | | 68153-01-5 |

naftaleensulfoonhapped |

268-930-1 | | 68155-00-0 |

alkoholid, C14-18- ja C16-18-küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C14-C18- ja C16-C18-küllastumata alküülalkohol ning SDA viitenumber 04-060-00. |

268-127-9 | | 68187-82-6 |

õli, kalast, bisulfiteeritud |

268-227-2 | | 68201-59-2 |

vaikhapped ja kampolhapped, töödeldud fumaarhappega, naatriumsoolad |

268-228-8 | | 68201-60-5 |

vaikhapped ja kampolhapped, töödeldud maleiinhappega, naatriumsoolad |

269-587-0 | | 68298-96-4 |

2-[(2-hüdroksüetüül)amino]etüüldivesinikortoboraat C4H12BNO4 |

269-798-8 | | 68333-89-1 |

benseen, (1-metüületüül)-, oksüdeeritud, polüfenüülsed jäägid Mittelenduv kõrgkeev jääk, mis saadakse kumeen-fenoolprotsessi produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsinikhapnik- ja fenüülalifaatsete sidemetega ristseotud asendatud fenüülrühmadest. |

269-922-0 | | 68391-03-7 |

kvaternaarsed ammooniumühendid, C12-18-alküültrimetüül-, kloriidid Selle kemikaali SDA ainenimetus on C12-C18-alküültrimetüülammooniumkloriid ja SDA viitenumber 16-045-00. |

270-115-0 | | 68411-30-3 |

benseensulfoonhape, C10-13-alküülderivaadid, naatriumsoolad |

270-184-7 | | 68412-37-3 |

ränihape (H4SiO4), tetraetüülester, hüdrolüüsitud |

270-407-8 | | 68439-57-6 |

sulfoonhapped, C14-16-alkaanhüdroksü- ja C14-16-alkeen-, naatriumsoolad |

270-461-2 | | 68440-56-2 |

Vaikhapped ja kampolhapped, magneesiumsoolad |

270-486-9 | | 68442-69-3 |

benseen, mono-C10-14-alküülderivaadid |

270-691-3 | | 68476-52-8 |

süsivesinikud, C4-, etüleeni tootmise kõrvalproduktid Süsivesinike segu, mis saadakse etüleeni tootmise seadmest krakkimisproduktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt C4-süsivesinikest. |

271-067-3 | | 68515-25-3 |

benseen, C1-9-alküülderivaadid |

271-073-6 | | 68515-32-2 |

benseen, mono-C12-14-alküülderivaadid, fraktsioonimisjäägid Fraktsioonimisjäägid, mille keevad kõrgemal kui ligikaudu 360 oC. |

271-083-0 | | 68515-41-3 |

1,2-benseendikarboksüülhape, hargnenud ja lineaarsed di-C7-9-alküülestrid |

271-085-1 | | 68515-43-5 |

1,2-benseendikarboksüülhape, hargnenud ja lineaarsed di-C9-11-alküülestrid |

271-212-0 | | 68526-55-6 |

alkeenid, C8-10-, C9-rikas segu |

271-231-4 | | 68526-83-0 |

alkoholid, C7-9-iso-, C8-rikas segu |

271-233-5 | | 68526-84-1 |

alkoholid, C8-10-iso-, C9-rikas segu |

271-234-0 | | 68526-85-2 |

alkoholid, C9-11-iso-, C10-rikas segu |

271-235-6 | | 68526-86-3 |

alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikas segu |

271-363-2 | | 68551-11-1 |

1-propeeni vesinikformüülimise produktid, kõrgkeev segu Produktide segu, mis saadakse propeeni vesinikformüülimisel tekkinud butanaali hüdrogeenimissaaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt aldehüüdidest, alkoholidest, estritest, eetritest ja karboksüülhapetest süsinikuarvuga C4-32 , keeb vahemikus ligikaudu 143- 282 oC. |

271-528-9 | | 68584-22-5 |

benseensulfoonhape, C10-16-alküülderivaadid Selle kemikaali SDA ainenimetus on C10-C16-alküülbenseensulfoonhape jaSDA viitenumber 15-080-00. |

271-642-9 | | 68603-15-6 |

alkoholid, C6-12- Selle kemikaali SDA ainenimetus on C6-C12-alküülalkohol ja SDA viitenumber 13-060-00.271-657-068603-42-9amiidid, kookosest, N,N-bis(hüdroksüetüül)- |

271-678-5 | | 68603-87-2 |

karboksüülhapped, di-, C4-6- |

271-774-7 | | 68608-15-1 |

sulfoonhapped, alkaan-, naatriumsoolad |

271-801-2 | | 68608-80-0 |

benseen, C6-12-alküülderivaadid Selle kemikaali SDA ainenimetus on C6-C12-alküülbenseen jaSDA viitenumber 13-079-00. |

271-893-4 | | 68611-44-9 |

silaan, diklorodimetüül-, ränidioksiidiga reageerimise saadused |

272-490-6 | | 68855-56-1 |

alkoholid, C12-16- |

272-492-7 | | 68855-58-3 |

alkeenid, C10-16-α- Selle kemikaali SDA ainenimetus on C10-C16-alküülalfaolefiin ja SDA viitenumber 15-057-00. |

272-647-9 | | 68901-05-3 |

propaan-1,3-diüülbis(oksüpropaan-1,3-diüül)diakrülaat C14H28Cl4Cr2F9NO9S |

272-740-4 | | 68910-45-2 |

sulfoonhapped, alkaan-, kloro-, naatriumsoolad |

272-924-4 | | 68920-70-7 |

alkaanid, C6-18, kloro- |

272-050-6 | | 68936-98-1 |

benseen, (1-metüületüül)-, destillatsioonijäägid Süsivesinike segu, mis saadakse kumeeni tootmisel tekkivate produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt diisopropüülbenseenist ja erinevates väikestes kogustes esinevatest C4-asendatud benseenidest ning raskematest mittearomaatsetest süsivesinikest. |

273-094-6 | | 68937-83-7 |

rasvhapped, C6-10-, metüülestrid |

273-095-1 | | 68937-84-8 |

rasvhapped, C12-18-, metüülestrid Selle kemikaali SDA ainenimetus on C12-C18-alküülkarboksüülhappe metüülester ja SDA viitenumber 16-010-00. |

273-114-3 | | 68938-07-8 |

rasvhapped, C9-13-neo- |

273-281-2 | | 68955-55-5 |

amiinid, C12-18-alküüldimetüül-, N -oksiididid Selle kemikaali SDA ainenimetus on C12-C18-alküüldimetüülamiinoksiid ja SDA viitenumber 16-041-00. |

273-295-9 | | 68955-98-6 |

rasvhapped, C16-18- ja C18-küllastumata, hargnenud ja lineaarsed |

274-367-2 | | 70179-79-2 |

ammooniumtetraformiaat CH2O2·¼H3N |

276-451-4 | | 72187-40-7 |

4,4'-bis{{4-[bis(2-hüdroksüetüül)amino]-6-[(4-sulfofenüül)amino]-1,3,5-triasiin-2-üül}amino}stilbeen-2,2'-disulfoonhape, kaaliumnaatriumsool C40H44N12O16S4·xK·xNa |

277-704-1 | | 74070-46-5 |

2-kloro-6-nitro-3-fenoksüaniliin C12H9ClN2O3 |

278-404-3 | | 76253-60-6 |

dikloro[(diklorofenüül)metüül]metüülbenseen C14H10Cl4 |

279-420-3 | | 80206-82-2 |

alkoholid, C12-14- |

280-895-4 | | 83803-77-4 |

di-tert-dodetsüültrisulfiid C24H50S3 |

281-018-8 | | 83846-43-9 |

bensoehape, 2-hüdroksü-, mono-C>13-alküülderivaadid, kaltsiumsoolad (2:1) |

283-810-9 | | 84713-17-7 |

2,2,4- või 2,4,4-trimetüülheksaandinitriil C9H14N2 |

284-090-9 | | 84777-61-7 |

kaltsium(II)isooktanoaat C8H16O2·½Ca |

284-315-0 | | 84852-06-2 |

1,2-benseendikarboksüülhape, di-C7-10-isoalküülestrid |

284-660-7 | | 84961-70-6 |

benseen, mono-C10-13-alküülderivaadid, destillatsioonijäägid |

284-895-5 | | 84989-06-6 |

tõrvahapped, ksülenoolfraktsioon Tõrvahapete 2,4- ja 2,5-dimetüülfenoolirikas fraktsioon, mis saadakse madalal temperatuuril toodetud kivisöetõrva puhastamata hapete destilleerimisel. |

285-207-6 | | 85049-37-2 |

rasvhapped, C16-18- ja C18-küllastumata, 2-etüülheksüülestrid |

286-490-9 | | 85251-77-0 |

glütseriidid, C16-18-mono- ja C16-18-di- |

287-032-0 | | 85408-69-1 |

rasvhapped, C8-18- ja C16-18-küllastumata, naatriumsoolad |

287-075-5 | | 85409-09-2 |

glütseriidid, C8-10- |

287-476-5 | | 85535-84-8 |

alkaanid, C10-13-, kloro- |

287-477-0 | | 85535-85-9 |

alkaanid, C14-17-, kloro- |

287-479-1 | | 85535-87-1 |

alkeenid, C10-13- |

287-493-8 | | 85536-13-6 |

sipelghape, C8-10-isoalküülestrid, C9-rikas segu |

287-494-3 | | 85536-14-7 |

benseensulfoonhape, 4-C10-13-sec-alküülderivaadid |

287-625-4 | | 85566-16-1 |

alkoholid, hargnenud ja lineaarsed C13-15- |

287-735-2 | | 85567-22-2 |

2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoksa-1,9-diborabitsüklo[7.7.7.] trikosaan C12H24B2O9 |

288-284-4 | | 85711-26-8 |

alkoholid, hargnenud ja lineaarsed C9-11- |

288-331-9 | | 85711-70-2 |

sulfoonhapped, C14-18-sec-alkaan-, naatriumsoolad |

288-474-7 | | 85736-63-6 |

kvaternaarsed C12-18-alküül(hüdroksüetüül)dimetüülammooniumühendid, kloriidid |

289-151-3 | | 86088-85-9 |

imidasooliumühendid, 4,5-dihüdro-1-metüül-2-rasvanoralküül -3- (2-rasvaamidoetüül)-, metüülsulfaadid |

289-219-2 | | 86290-80-4 |

alkeenid, C8-10-α- |

290-178-8 | | 90082-86-3 |

teeleht, Plantago ovata, ekstraktiivained Plantago ovata (Plantaginaceae) ekstraktiivained ja nende füüsikalise modifitseerimise saadused, sealhulgas tinktuurid, tahkised, kontsentraadid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms. |

290-580-3 | | 90193-76-3 |

1,2-benseendikarboksüülhapped, di-C16-18-alküülestrid |

290-597-6 | | 90193-91-2 |

1,2-benseendikarboksüülhapped, detsüül- ja heptüül- ning heksüül- ja oktüülsegadiestrid |

290-644-0 | | 90194-34-6 |

benseensulfoonhape, mono-C1-18-alküülderivaadid |

290-658-7 | | 90194-47-1 |

benseensulfoonhape, mono-C15-36-hargalküülderivaadid |

290-660-8 | | 90194-49-3 |

benseensulfoonhape, mono-C15-36-hargalküülderivaadid, kaltsiumsoolad |

291-554-4 | | 90431-32-6 |

plii, 2-etüülheksanoaatisooktanoaatkompleksid, aluselised |

292-426-0 | | 90622-26-7 |

C8-9-alkeenide vesinikformüülimise produktid, destillatsioonijäägid |

292-463-2 | | 90622-61-0 |

alkeenid, C12-14-α- |

292-694-9 | | 90989-38-1 |

aromaatsed C8-süsivesinikud |

292-701-5 | | 90989-44-9 |

aromaatsed C7-10-süsivesinikud, etüleeni tootmise kõrvalsaadus |

292-951-5 | | 91031-48-0 |

rasvhapped, C16-18-, 2-etüülheksüülestrid |

293-086-6 | | 91051-34-2 |

rasvhapped, palmoiõlist, metüülestrid |

293-145-6 | | 91051-89-7 |

rasvhapped, rasvast, metüülestrid, destillatsioonijäägid |

293-263-8 | | 91053-01-9 |

süsivesinikud, C4-, 1,3-butadieenivaba segu, polümeeritud, triisobutüleenfraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimisel tekkiva butadieenivaba C4-fraktsiooni destilleerimisel. Koosneb peamiselt olefiinidest, mille süsinikuarv on C8, C12, C16 ja C20 , keeb vahemikus ligikaudu 170-185 oC. |

293-346-9 | | 91078-64-7 |

naftaleensulfoonhapped, hargnenud ja lineaarsed butüülderivaadid, naatriumsoolad |

293-721-7 | | 91082-11-0 |

sulfoonhapped, C15-25-alkaan-, kloro- naatriumsoolad |

293-728-5 | | 91082-17-6 |

sulfoonhapped, C10-21-alkaan-, fenüülestrid |

293-741-6 | | 91082-29-0 |

sulfonüülkloriidid, C10-21-alkaan- |

293-744-2 | | 91082-32-5 |

sulfonüülkloriidid, C16-34-alkaan-, kloro- |

294-557-9 | | 91723-50-1 |

süsivesinikud, C5-7-, C6-rikas segu, etüleeni tootmise kõrvalsaadus |

294-595-6 | | 91744-33-1 |

glütseriidid, C10-18-, mono-, di- ja tri- |

295-548-2 | | 92062-33-4 |

tõrvaalused, kivisöest, pikoliinfraktsioon Püridiinalused, mis keevad vahemikus ligikaudu 125-160 oC. Eraldatakse neutraliseeritud happeekstrakti destilleerimisel, mis on pärineb bituumenkivisöetõrva destilleerimisel saadud aluseid sisaldavast tõrvafraktsioonist. Peamiselt lutidiine ja pikoliine sisaldav segu. |

295-571-8 | | 92112-70-4 |

hüpokloorishape, propeeniga reageerimisel tekkinud produktid, dikloropropaani jäägid |

295-766-8 | | 92128-69-3 |

süsivesinikud, küllastumata, destillatsioonijäägid |

295-885-5 | | 92129-83-4 |

sulfoonhapped, C19-31-alkaan-, naatriumsoolad |

297-626-1 | | 93685-78-0 |

süsivesinikud, C4-, 1,3-butadieenivaba segu, polümeeritud, dibutüleenfraktsioon, hüdrogeenitud |

297-628-2 | | 93685-80-4 |

süsivesinikud, C4-, 1,3-butadieenivaba segu, polümeeritud, tetraisobutüleenfraktsioon, hüdrogeenitud |

297-629-8 | | 93685-81-5 |

süsivesinikud, C4-, 1,3-butadieenivaba segu, polümeeritud, triisobutüleenfraktsioon, hüdrogeenitud |

298-697-1 | | 93821-12-6 |

alkeenid, hargnenud ja lineaarsed C10-14-, C12-rikas segu |

300-949-3 | | 93965-02-7 |

4,4'-bis{{4-[bis(2-hüdroksüetüül)amino]-6-[(4-sulfofenüül)amino]-1,3,5-triasiin-2-üül}amino}stilbeen-2,2'-disulfoonhape, naatriumsool, ühend 2,2'-iminodietanooliga C40H44N12O16S4·xC4H11NO2·xNa |

302-189-8 | | 94094-87-8 |

naftaleensulfoonhapped, formaldehüüdi ja sulfonüülbis(fenooliga) reageerimisel tekkinud produktid, ammooniumsoolad |

302-613-1 | | 94113-79-8 |

aldehüüdid, C12-18- |

304-180-4 | | 94247-05-9 |

isotridetsüülmetakrülaat C17H32O2 |

305-180-7 | | 94349-61-8 |

aldehüüdid, C7-12- |

306-479-5 | | 97280-83-6 |

dodetseen, hargnenud |

306-523-3 | | 97281-24-8 |

rasvhapped, C8-10-, neopentüülglükooli ja trimetüloolpropaani segaestrid |

307-146-7 | | 97552-93-7 |

alkoholid, C12-14-, dimetüülamiiniga reageerimisel tekkinud produktid |

307-159-8 | | 97553-05-4 |

rasvhapped, C16-18- ja C16-küllastumata, isooktüülestrid, epoksüdeeritud |

309-928-3 | | 101357-30-6 |

ränihape, alumiiniumnaatriumsool, vääveldatud |

310-080-1 | | 102242-49-9 |

alkoholid, C6-24-, destillatsioonijäägid C6-24-rasvhapete metüülestrite hüdrogeenimisel saadud C6-24-rasvalkoholide mitmekomponendiline vaakumdestillatsioonijääk. Koosneb peamiselt küllastunud rasvalkoholidest, mille süsinikuarv on suurem kui C18, dimerisatsiooniproduktidest ja pikaahelalistest estritest, mille süsinikuarv on suurem kui C32 , keeb 10 torri juures kõrgemal temperatuuril kui 250 oC. |

310-084-3 | | 102242-53-5 |

rasvhapped, C6-24-, destillatsioonijäägid Seebistatud looduslike C6-24-rasvade hüdrogeenimisel saadud C6-24-rasvhapete mitmekomponendiline destillatsioonijääk. Koosneb peamiselt C6-24-rasvhapete glütseriididest, steroolidest ja parafiinestritest, keeb 10 torri juures kõrgemal temperatuuril kui 150 oC. |

310-085-9 | | 102242-54-6 |

rasvhapped, C12-24-küllastumata, destillatsioonijäägid Looduslike C12-24-rasvade seebistamisel saadud C12-24-küllastumata rasvhapete mitmekomponendiline destillatsioonijääk. Koosneb peamiselt C12-24-küllastumata rasvhapete glütseriididest, steroolidest ja parafiinestritest, keeb 10 torri juures kõrgemal temperatuuril kui 150 oC. |

232-298-5 | 1 | 8002-05-9 |

nafta Süsivesinike segu. Koosneb peamiselt alifaatsetest, alitsüklilistest ja aromaatsetest süsivesinikest. Võib sisaldada ka väikeses koguses lämmastiku-, hapniku- ja väävliühendeid. Sellesse gruppi kuulub kerge, keskmine ja raske nafta, samuti bituumenliivast eraldatud nafta. See määratlus ei hõlma selliseid süsivesiniktoormeid, mida on vaja oluliselt keemiliselt muundada, selleks et neist kätte saada või valmistada naftatöötlemistooret, nagu näiteks põlevkivitoorõlisid, vääristatud põlevkiviõlisid ja vedelkütuseid kivisöest. |

232-343-9 | 2 | 8006-14-2 |

maagaas Toormaagaas, kas sellisena, nagu see esineb looduses või gaasiseguna, mis koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C1–C4 ja on saadud toormaagaasist loodusliku gaasikondensaadi, loodusliku gaasbensiini ning loodusliku gaasikondensaadi ja loodusliku gaasi kombineeritud kõrvaldamisel. |

268-629-5 | 2 | 68131-75-9 |

gaas (naftast), C3-4- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta krakkimisproduktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C3–C4 (peamiselt propaanist ja propüleenist), keeb vahemikus ligikaudu -51 kuni -1 oC. |

269-624-0 | 2 | 68308-04-3 |

jääkgaas (naftast), gaasieraldist Süsivesinike segu, mis tekib mitmesugustest süsivesinikevooludest produktide eraldamisel destilleerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C1–C5· |

269-625-6 | 2 | 68308-05-4 |

jääkgaas (naftast), gaasi fraktsioonimise seadme etaanieraldist Süsivesinike segu, mis tekib mitmesugustest süsivesinikevooludest produktide eraldamisel destilleerimise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C4· |

270-071-2 | 2 | 68409-99-4 |

gaas (naftast), katalüütilise krakkimise saadus, kolonni peast Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3–C5, keeb vahemikus ligikaudu -48 kuni +32 oC. |

270-085-9 | 2 | 68410-63-9 |

maagaas, kuivatatud Maagaasist eraldatud süsivesinike segu. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C1–C4 (peamiselt metaanist ja etaanist). |

270-651-5 | 2 | 68475-57-0 |

alkaanid, C1-2- |

270-652-0 | 2 | 68475-58-1 |

alkaanid, C2-3- |

270-653-6 | 2 | 68475-59-2 |

alkaanid, C3-4- |

270-654-1 | 2 | 68475-60-5 |

alkaanid, C4-5- |

270-667-2 | 2 | 68476-26-6 |

küttegaas Kergete gaaside segu. Koosneb peamiselt vesinikust ja/või väikese molekulmassiga süsivesinikest. |

270-670-9 | 2 | 68476-29-9 |

küttegaas, nafta destillaat Kergete gaaside segu, mis saadakse nafta destilleerimisel ja heleda nafta katalüütilisel reformimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C4, keeb vahemikus ligikaudu -217 kuni - 12 oC. |

270-681-9 | 2 | 68476-40-4 |

süsivesinikud, C3-4- |

270-682-4 | 2 | 68476-42-6 |

süsivesinikud, C4-5- |

270-689-2 | 2 | 68476-49-3 |

süsivesinikud, C2-4-, C3-rikas segu |

270-704-2 | 2 | 68476-85-7 |

naftagaas, veeldatud Nafta destilleerimisel saadud süsivesinike segu. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3–C7, keeb vahemikus ligikaudu –40 kuni +80 oC. |

270-705-8 | 2 | 68476-86-8 |

naftagaas, veeldatud, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse veeldatud naftagaasi mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3–C7, keeb vahemikus ligikaudu –40 kuni +80 oC. |

270-724-1 | 2 | 68477-33-8 |

gaas (naftast), C3-4-, isobutaanirikas Süsivesinike segu, mis saadakse küllastunud ja küllastumata süsivesinike (süsinikuarv harilikult C3–C6; peamiselt butaan ja isobutaan) destilleerimisel. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest (peamiselt isobutaanist), mille süsinikuarv on C3–C4. |

270-726-2 | 2 | 68477-35-0 |

destillaat (naftasaadus), C3-6-, piperüleenirikas Süsivesinike segu, mis saadakse küllastunud ja küllastumata süsivesinike (süsinikuarv harilikult C3–C6) destilleerimisel. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest (peamiselt piperüleenidest), mille süsinikuarv on C3–C6. |

270-754-5 | 2 | 68477-72-5 |

gaas (naftast), heleda nafta katalüütilise krakkimise menetlusest, butaanieraldi põhjast, C3-5-rikas Süsivesinike segu, mis eraldatakse katalüütilislt krakitud heleda nafta stabiliseerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3–C5. |

270-757-1 | 2 | 68477-75-8 |

gaas (naftast), katalüütilise krakkimise seadmest, C1-5-rikas Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C1–C6 (peamiselt C1–C5). |

270-760-8 | 2 | 68477-79-2 |

gaas (naftast), katalüütilise reformimise seadmest, C1-4-rikas Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C1–C6 (peamiselt C1–C4). |

270-765-5 | 2 | 68477-83-8 |

gaas (naftast), alküleeriv C3-5-olefiin-parafiintoore Alküleeriva toormena kasutatav segu olefiinidest ja parafiinidest, mille süsinikuarv on C3–C5. Keskkonna temperatuur on tavaliselt selle segu kriitilisest temperatuurist kõrgem. |

270-767-6 | 2 | 68477-85-0 |

gaas (naftast), C4-rikas Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise fraktsioonimise saaduste destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C3–C5 (peamiselt C4). |

270-769-7 | 2 | 68477-87-2 |

gaas (naftast), isobutaani eraldamise kolonni peast Süsivesinike segu, mis eraldatakse butaani ja butüleeni segu voolust destilleerimise abil atmosfäärirõhul. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3–C4. |

270-773-9 | 2 | 68477-91-8 |

gaas (naftast), propaanieraldi peast Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide gaasi- ja bensiinifraktsioonide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C2–C4. |

270-990-9 | 2 | 68512-91-4 |

süsivesinikud, C3-4-rikas segu, nafta destillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel ja kondenseerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C3–C5 (peamiselt C4). |

271-032-2 | 2 | 68514-31-8 |

Süsivesinikud, C1-4– Süsivesinike segu, mis saadakse naftast termokrakkimise ja absorbeerimise ning destilleerimise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C1–C4, keeb vahemikus ligikaudu –164 kuni —0,5 oC. |

271-038-5 | 2 | 68514-36-3 |

süsivesinikud, C1-4-, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse gaasiliste süsivesinike mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C4, keeb vahemikus ligikaudu –164 kuni –0,5 oC. |

271-259-7 | 2 | 68527-16-2 |

süsivesinikud, C1-3– Süsivesinike segu, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C3 , keeb vahemikus ligikaudu –164 kuni -42 oC. |

271-261-8 | 2 | 68527-19-5 |

süsivesinikud, C1-4-, butaanieraldist |

271-734-9 | 2 | 68606-25-7 |

süsivesinikud, C2-4- |

271-735-4 | 2 | 68606-26-8 |

süsivesinikud, C3- |

272-183-7 | 2 | 68783-07-3 |

gaas (naftast), töötlemisproduktide segu Mitmesugustest töötlemisprotsessidest pärinevate produktide segu. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist ja süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1-C5. |

272-205-5 | 2 | 68783-65-3 |

gaas (naftast), C2-4-, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C2–C4 , keeb vahemikus ligikaudu –51 kuni -34 oC. |

272-871-7 | 2 | 68918-99-0 |

gaas (naftast), nafta fraktsioonimise saadus Süsivesinike segu, mis saadakse nafta fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C5. |

272-872-2 | 2 | 68919-00-6 |

gaas (naftast), heksaanieraldist Süsivesinike segu, mis eraldatakse heleda nafta liitvoolust fraktsioonimise abil. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C5. |

273-169-3 | 2 | 68952-76-1 |

gaas (naftast), heleda nafta katalüütilise krakkimise menetlusest, butaanieraldist Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud heleda nafta fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1–C4. |

289-339-5 | 2 | 87741-01-3 |

süsivesinikud, C4- |

292-456-4 | 2 | 90622-55-2 |

alkaanid, C1-4-, C3-rikas segu |

295-404-9 | 2 | 92045-22-2 |

gaas (naftast), veeauruga krakkimise seadmest, C3-rikas Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Sisaldab peamiselt propüleeni ja vähesel määral propaani, keeb vahemikus –70 kuni 0 oC. |

295-405-4 | 2 | 92045-23-3 |

süsivesinikud, C4-, veeauruga krakkimise seadmest, destillaat Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Sisaldab peamiselt süsivesinikke süsinikuarvuga C4 (peamiselt 1-buteeni ja 2-buteeni, samuti ka butaani ja isobutaani), keeb vahemikus ligikaudu –12 kuni +5 oC. |

295-463-0 | 2 | 92045-80-2 |

naftagaas, veeldatud, mahestatud, C4-fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse veeldatud naftagaasi mahestamisel merkaptaanide oksüdeerimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata C4-süsivesinikest. |

306-004-1 | 2 | 95465-89-7 |

süsivesinikud, C4-, 1,3-butadieeni- ja isobutadieenivabad |

232-349-1 | 3A | 8006-61-9 |

bensiin, naturaalne Süsivesinike segu, mis eraldatakse maagaasist külmutamise või absorbeerimise abil. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C8 , keeb vahemikus ligikaudu –20 kuni +120 oC. |

232-443-2 | 3A | 8030-30-6 |

hele nafta Töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata naftaproduktide segu, mis saadakse maagaasi destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5–C6, keeb vahemikus ligikaudu 100-20 oC. |

232-453-7 | 3A | 8032-32-4 |

ligroiin Süsivesinike segu, mis saadakse nafta fraktsioonival destilleerimisel. Keeb vahemikus ligikaudu 20-135 oC. |

265-041-0 | 3A | 64741-41-9 |

hele nafta (naftasaadus), raske otsedestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C6-C12, keeb vahemikus ligikaudu 65-230 oC. |

265-042-6 | 3A | 64741-42-0 |

hele nafta (naftasaadus), täielik otsedestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +220 oC. |

265-046-8 | 3A | 64741-46-4 |

hele nafta (naftasaadus), kerge otsedestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C10, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +180 oC. |

265-192-2 | 3A | 64742-89-8 |

solventnafta (naftast), kerge, alifaatne Süsivesinike segu, mis saadakse nafta või naturaalse bensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5-C10, keeb vahemikus ligikaudu 35-160 oC. |

271-025-4 | 3A | 68514-15-8 |

bensiin, aurupüüduritest Süsivesinike segu, mis eraldub gaasist jahutamisel aurupüüdurites. Koosneb küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +196 oC. |

271-727-0 | 3A | 68606-11-1 |

bensiin, otsedestillaat, nafta eeltöötlemise seadmest Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel eeltöötlemise seadmes. Keeb vahemikus ligikaudu 36,1-193,3 oC. |

271-186-3 | 3A | 68783-12-0 |

hele nafta (naftasaadus), mahestamata Süsivesinike segu, mis eraldatakse heleda nafta voolust destilleerimise abil mitmesugustes töötlemisprotsessides. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5-C12, keeb vahemikus ligikaudu 0 kuni 230 oC. |

272-931-2 | 3A | 68921-08-4 |

destillaat (naftasaadus), kerge otsedestillaatbensiini tootmisest fraktsioonimise abil, stabiliseerimiskolonni peast Süsivesinike segu, mis on saadud kerge otsedestillaatbensiini tootmisel fraktsioonimise abil. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3-C6. |

309-945-6 | 3A | 101631-20-3 |

hele nafta (naftasaadus), raske otsedestillaat, aromaatseid komponente sisaldav Süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C8-C12, keeb vahemikus ligikaudu 130 kuni 210 oC. |

265-066-7 | 3B | 64741-64-6 |

hele nafta (naftasaadus), täisdestillaat, alküülitud Süsivesinike segu; saadakse reaktsiooniproduktide destilleerimisel, mis moodustuvad isobutaani toimel monoolefiinidesse, mille süsinikuarv on harilikult C3-C5. Koosneb peamiselt küllastunud hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7-C12, keeb vahemikus ligikaudu 90 kuni 220 oC. |

265-067-2 | 3B | 64741-65-7 |

hele nafta (naftasaadus), raske, alküülitud Süsivesinike segu; saadakse reaktsiooniproduktide destilleerimisel, mis moodustuvad isobutaani toimel monoolefiinidesse, mille süsinikuarv on harilikult C3-C5. Koosneb peamiselt küllastunud hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9-C12, keeb vahemikus ligikaudu 150 kuni 220 oC. |

265-068-8 | 3B | 64741-66-8 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, alküülitud Süsivesinike segu; saadakse reaktsiooniproduktide destilleerimisel, mis moodustuvad isobutaani toimel monoolefiinidesse, mille süsinikuarv on harilikult C3-C5. Koosneb peamiselt küllastunud hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7-C10, keeb vahemikus ligikaudu 90 kuni 160 oC. |

265-073-5 | 3B | 64741-70-4 |

hele nafta (naftasaadus), isomeeritud Süsivesinike segu; saadakse lineaarahelatega parafiinide katalüütilisel isomeerimisel, mille süsinikuarv on C4-C6. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, nagu isobutaan, isopentaan, 2,2-dimetüülbutaan, 2-metüülpentaan ja metüülpentaan. |

265-086-6 | 3B | 64741-84-0 |

hele nafta (naftasaadus), solvendiga puhastatud, kerge Solvendiga ekstraheerimise menetlusel saadud puhastatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5-C11, keeb vahemikus ligikaudu 35 kuni 190 oC. |

265-095-5 | 3B | 64741-92-0 |

hele nafta (naftasaadus), solvendiga puhastatud, raske Solvendiga ekstraheerimise menetlusel saadud puhastatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C12, keeb vahemikus ligikaudu 90 kuni 230 oC. |

271-267-0 | 3B | 68527-27-5 |

hele nafta (naftasaadus), täisdestillaat, alküülitud, butaane sisaldav Süsivesinike segu; saadakse reaktsiooniproduktide destilleerimisel, mis moodustuvad isobutaani toimel monoolefiinidesse, mille süsinikuarv on harilikult C3-C5. Koosneb peamiselt küllastunud hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7-C12, kuid sisaldab ka butaane, keeb vahemikus ligikaudu 35 kuni 20 oC. |

295-315-5 | 3B | 91995-53-8 |

destillaat (naftasaadus), heleda nafta veeauruga krakkimise menetlusest, solvendiga puhastatud, kerge, vesinikuga töödeldud Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakitud heleda nafta vesinikuga töödeldud kergdestillaadi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel. |

295-436-3 | 3B | 92045-55-1 |

Süsivesinikud, vesinikuga töödeldud kerge heleda nafta destillaat, solvendiga puhastatud Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikuga töödeldud heleda nafta destilleerimisel, puhastamisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel ja veelkordsel destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, keeb vahemikus ligikaudu 94 kuni 99 oC. |

295-440-5 | 3B | 92045-58-4 |

hele nafta (naftasaadus), isomeeritud, C6-fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt isomeeritud bensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt heksaani isomeeridest, keeb vahemikus ligikaudu 60-66 oC. |

295-446-8 | 3B | 92045-64-2 |

süsivesinikud, C6-7-, heleda nafta krakkimise menetlusest, solvendiga puhastatud Süsivesinike segu; saadakse benseeni väljasorbeerimisel katalüütiliselt täielikult hüdrogeenitud benseenirikkast süsivesinike fraktsioonist, mis on destilleerimise abil eraldatud eelhüdrogeenitud heledast naftast. Koosneb peamiselt parafiinidest ja nafteenidest süsinikuarvuga C6-C7, keeb vahemikus ligikaudu 70-100 oC. |

309-871-4 | 3B | 101316-67-0 |

süsivesinikud, C6-rikas segu, vesinikuga töödeldud heleda nafta kergdestillaadist, solvendiga puhastatud Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikuga töödeldud heleda nafta destilleerimisel ja destillaadi puhastamisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, keeb vahemikus ligikaudu 65-70 oC. |

265-055-7 | 3C | 64741-54-4 |

hele nafta (naftasaadus), raske, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C6-C12, keeb vahemikus ligikaudu 65 kuni 230 oC. Sisaldab suhteliselt palju küllastumata süsivesinikke. |

265-056-2 | 3C | 64741-55-5 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +190 oC. Sisaldab suhteliselt palju küllastumata süsivesinikke. |

270-686-6 | 3C | 68476-46-0 |

süsivesinikud, C3-11, katalüütilise krakkimise seadmest, destillaat Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C3-C11, keeb vahemikus, mille ülemine piir on ligikaudu 204 oC. |

272-185-8 | 3C | 68783-09-5 |

hele nafta (naftasaadus), katalüütiliselt krakitud, kergdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C1-C5. |

295-311-3 | 3C | 91995-50-5 |

destillaat (naftasaadus), heleda nafta veeauruga krakkimise menetlusest, vesinikuga töödeldud, kerge, aromaatneSüsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakitud heleda nafta kergdestillaadi töötlemisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest. |

295-431-6 | 3C | 92045-50-6 |

hele nafta (naftasaadus), raske, katalüütilislt krakitud, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud nafta destillaadi mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C6–C12, keeb vahemikus ligikaudu 60-20 oC. |

295-441-0 | 3C | 92045-59-5 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, katalüütiliselt krakitud, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud heleda nafta mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Keeb vahemikus ligikaudu 35-210 oC. |

295-794-0 | 3C | 92128-94-4 |

süsivesinikud, C8-12-, katalüütilise krakkimise menetlusest, keemiliselt neutraliseeritud Süsivesinike segu, mis saadakse leelisega pestud katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8–C12, keeb vahemikus ligikaudu 130-210 oC. |

309-974-4 | 3C | 101794-97-2 |

süsivesinikud, C8-12-, katalüütilise krakkimise seadmest, destillaat Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8–C12, keeb vahemikus ligikaudu 140-210 oC. |

309-987-5 | 3C | 101896-28-0 |

süsivesinikud, C8-12-, katalüütilise krakkimise menetlusest, keemiliselt neutraliseeritud, mahestatud |

265-065-1 | 3D | 64741-63-5 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, katalüütilise reformise saadus Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5–C11, keeb vahemikus ligikaudu 35-190 oC. Sisaldab suhteliselt palju aromaatseid ja hargahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 või enam mahuprotsenti benseeni. |

265-070-9 | 3D | 64741-68-0 |

hele nafta (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C7–C12, keeb vahemikus ligikaudu 90-230 oC. |

270-660-4 | 3D | 68475-79-6 |

destillaat (naftasaadus), katalüütilise reformimise menetlusest, pentaanieraldist Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C3–C6, keeb vahemikus ligikaudu -90 kuni +230 oC. |

270-687-1 | 3D | 68476-47-1 |

süsivesinikud, C2-6-, C6-8-lähteainetest, katalüütilise reformimise seadmest |

270-794-3 | 3D | 68478-15-9 |

jäägid (naftast), C6-8-lähteainetest, katalüütilise reformimise seadmest C6-8-lähteainete katalüütilise reformimise jääksegu. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C2–C6. |

270-993-5 | 3D | 68513-03-1 |

hele nafta (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud, kerge, aromaatsete komponentideta Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5–C8, keeb vahemikus ligikaudu 35-120 oC. Sisaldab suhteliselt palju hargahelaga süsivesinikke; aromaatsed komponendid on kõrvaldatud. |

271-058-4 | 3D | 68514-79-4 |

naftasaadused, vesinikuga puhastamise ja katalüsaatori formeerimise produktid (reformaat) Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikuga puhastamisel ja katalüsaatori formeerimisel. Keeb vahemikus ligikaudu 27-210 oC. |

272-895-8 | 3D | 68919-37-9 |

hele nafta (naftasaadus), reformitud, täisdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5–C12, keeb vahemikus ligikaudu 35-230 oC. |

273-271-8 | 3D | 68955-35-1 |

hele nafta (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4–C12, keeb vahemikus ligikaudu 30-220 oC. Sisaldab suhteliselt palju aromaatseid ja hargahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 või enam mahuprotsenti benseeni. |

285-509-8 | 3D | 85116-58-1 |

destillaat (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud, vesinikuga töödeldud, kerge, aromaatne C8-12-fraktsioon Alküülbenseenide segu, mis saadakse heleda nafta katalüütilisel reformimisel. Koosneb peamiselt alküülbenseenidest, mille süsinikuarv on C8–C10, keeb vahemikus ligikaudu 160-180 oC. |

295-279-0 | 3D | 91995-18-5 |

aromaatsed süsivesinikud, C8-, katalüütilise reformimise produktid |

297-401-8 | 3D | 93571-75-6 |

aromaatsed süsivesinikud, C7-12-, C8-rikas segu Platformaatfraktsioonist eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C12 (eeskätt C8), võib sisaldada ka mittearomaatseid süsivesinikke, keeb vahemikus ligikaudu 130-20 oC. |

297-458-9 | 3D | 93572-29-3 |

bensiin, C5-11-, kõrgoktaaniline, stabiliseerimise ja reformimise saadus Kõrgoktaaniline süsivesinike segu, mis saadakse peamiselt nafteene sisaldavate heleda nafta katalüütilisel dehüdrogeenimisel. Koosneb aromaatsetest ja mittearomaatsetest komponentidest, mille süsinikuarv on peamiselt C5–C11, keeb vahemikus ligikaudu 45-185 oC. |

297-465-7 | 3D | 93572-35-1 |

süsivesinikud, C7-12-, aromaatsete C>9-komponentide rikkad, reformimise produktide raskfraktsioon Platformaatfraktsioonist eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest (süsinikuarv C7–C12, keemisvahemik ligikaudu 120-210 oC) ning C9- ja kõrgematest aromaatsetest süsivesinikest. |

297-466-2 | 3D | 93572-36-2 |

süsivesinikud, C5-11-, mittearomaatsete komponentide rikkad, reformimise produktide kergfraktsioon Platformaatfraktsioonist eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest (süsinikuarv C5–C11, keemisvahemik ligikaudu 35-125 oC) ning benseenist ja tolueenist. |

265-075-6 | 3E | 64741-74-8 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, termokrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4–C8, keeb vahemikus ligikaudu -10 kuni +130 oC. |

265-079-8 | 3E | 64741-78-2 |

hele nafta (naftasaadus), raske, vesinikkrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C6–C12, keeb vahemikus ligikaudu 65-230 oC. |

265-085-0 | 3E | 64741-83-9 |

hele nafta (naftasaadus), raske, termokrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C6–C12, keeb vahemikus ligikaudu 65-220 oC. |

267-563-4 | 3E | 67891-79-6 |

destillaat (naftasadus), raske, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse etaani ja propaani termokrakkimise produktide destilleerimisel. Kõrgemal temperatuuril keev fraktsioon; koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5–C7, sisaldab teataval määral ka küllastumata alifaatseid süsivesinikke, mille süsinikuarv on peamiselt C6. Võib sisaldada benseeni. |

267-565-5 | 3E | 67891-80-9 |

destillaat (naftasaadus), kerge, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse etaani ja propaani termokrakkimise produktide destilleerimisel. Madalamal temperatuuril keev fraktsioon; koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5–C7, sisaldab teataval määral ka küllastumata alifaatseid süsivesinikke, mille süsinikuarv on peamiselt C6. Võib sisaldada benseeni. |

270-344-6 | 3E | 68425-29-6 |

destillaat (naftasaadus), heleda nafta ja rafinaadi pürolüüsaadist, bensiinitööstusest Süsivesinike segu, mis saadakse heleda nafta ja rafinaadi pürolüütilisel fraktsioonimisel 816 oC juures. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9, keeb temperatuuril ligikaudu 204 oC. |

270-658-3 | 3E | 68475-70-7 |

aromaatsed süsivesinikud, C6-8-, heleda nafta ja rafinaadi pürolüüsaadist Süsivesinike segu, mis saadakse heleda nafta ja rafinaadi pürolüütilisel fraktsioonimisel 816 oC juures. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C6–C8, sealhulgas benseenist. |

271-631-9 | 3E | 68603-00-9 |

destillaat (naftasaadus), termokrakitud heledast naftast ja gaasiõlist Süsivesinike segu, mis eraldatakse destilleerimise abil termokrakitud heledast naftast ja/või gaasiõlist. Koosneb peamiselt olefiinidest, mille süsinikuarv on C5, keeb vahemikus ligikaudu 33-60 oC. |

271-632-4 | 3E | 68603-01-0 |

destillaat (naftasaadus), termokrakitud heledast naftast ja gaasiõlist, sisaldab C5-dimeere Süsivesinike segu, mis eraldatakse ekstraktiivdestilleerimise abil termokrakitud heledast naftast ja/või gaasiõlist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5, sisaldab ka vähesel määral dimeriseerunud C5-olefiine, keeb vahemikus ligikaudu 33-184 oC. |

271-634-5 | 3E | 68603-03-2 |

destillaat (naftasaadus), termokrakitud heledast naftast ja gaasiõlist, ekstraktiiv- Süsivesinike segu, mis eraldatakse ekstraktiivdestilleerimise abil termokrakitud heledast naftast ja/või gaasiõlist. Koosneb parafiinidest ja olefiinidest (peamiselt isoamüleenidest, nagu 2-metüül-1-buteen ja 2-metüül-2-buteen), keeb vahemikus ligikaudu 31-40 oC. |

273-266-0 | 3E | 68955-29-3 |

destillaat (naftasaadus), kerge, termokrakkimise menetlusest, debutaanitud, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, eeskätt benseenist. |

295-447-3 | 3E | 92045-65-3 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, termokrakkimise menetlusest, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta kõrgtermokrakitud raskõlifraktsiooni destillaadi mahestamisel merkaptaanide konvertimise teel. Koosneb peamiselt aromaatsetest komponentidest, olefiinidest ja küllastunud süsivesinikest, keeb vahemikus ligikaudu 20-100 oC. |

265-150-3 | 3F | 64742-48-9 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C6–C13, keeb vahemikus ligikaudu 65- 230 oC. |

265-151-9 | 3F | 64742-49-0 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4–C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +190 oC. |

265-178-6 | 3F | 64742-73-0 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, kerge Katalüütiliselt vesinikuga väävlitustatud süsivesinike segu. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4–C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +190 oC. |

265-185-4 | 3F | 64742-82-1 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, raske Katalüütiliselt vesinikuga väävlitustatud süsivesinike segu. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C7–C12, keeb vahemikus ligikaudu 90-230 oC. |

270-092-7 | 3F | 68410-96-8 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, keskmisest destillaadist, keskkeev Süsivesinike segu, mis saadakse keskmisest destillaadist vesinikuga töötlemise järgsel destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5–C10, keeb vahemikus ligikaudu 127-188 oC. |

270-093-2 | 3F | 68410-97-9 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud kergdestillaadist, kergkeev Süsivesinike segu, mis saadakse kergdestillaadist vesinikuga töötlemise järgsel destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C6–C9, keeb vahemikus ligikaudu 3-194 oC. |

285-511-9 | 3F | 85116-60-5 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, termokrakitud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise seadmest eralduva destillaadi fraktsioonimisel pärast selle eelnevat väävlitustamist vesinikuga. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5–C11, keeb vahemikus ligikaudu 23-195 oC. |

285-512-4 | 3F | 85116-61-6 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, kerge, tsükloalkaanidega Teatava nafta fraktsiooni destilleerimisel saadud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt alkaanidest ja tsükloalkaanidest, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +190 oC. |

295-432-1 | 3F | 92045-51-7 |

hele nafta (naftasaadus), raske, veeauruga krakitud, hüdrogeenitud |

295-433-7 | 3F | 92045-52-8 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, täisdestillaat Katalüütiliselt vesinikuga väävlitustatud süsivesinike segu. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4–C11, keeb vahemikus ligikaudu 30-250 oC. |

295-438-4 | 3F | 92045-57-3 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, kerge, veeauruga krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta pürolüüsi produktide teatava fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5–C11, keeb vahemikus ligikaudu 35-190 oC. |

295-443-1 | 3F | 92045-61-9 |

süsivesinikud, C4-12-, heleda nafta krakkimise menetlusest, vesinik uga töödeldud Süsivesinike segu, mis eraldatakse heleda nafta veeauruga krakkimise produktide lahutamisel destilleerimise abil ja järgneval vaigutekitajate selektiivsel katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C12, keeb vahemikus ligikaudu 30-230 oC. |

295-529-9 | 3F | 92062-15-2 |

solventnafta (naftast), vesinikuga töödeldud, kerge, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt tsükloparafiinidest, mille süsinikuarv on C6-C7, keeb vahemikus ligikaudu 73-85 oC. |

296-942-7 | 3F | 93165-55-0 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud, hüdrogeenitud Süsivesinike segu, mis saadakse etüleeni tootmisprotsessis veeauruga krakkimise produktide lahutamisel ja järgneval hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata parafiinidest, tsüklilistest parafiinidest ja tsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4–C10, keeb vahemikus ligikaudu 50-20 oC. Võib sisaldada kuni 30 massiprotsenti benseene ning vähesel määral väävlit ja hapnikuühendeid. |

297-852-0 | 3F | 93763-33-8 |

süsivesinikud, C6-11-, vesinikuga töödeldud, dearomatiseeritud Süsivesinike segu, mille aromaatsed komponendid on katalüütilise hüdrogeenimise abil muudetud nafteenideks; kasutatav solvendina. |

297-853-6 | 3F | 93763-34-9 |

süsivesinikud, C9-12-, vesinikuga töödeldud, dearomatiseeritud Süsivesinike segu, mille aromaatsed komponendid on katalüütilise hüdrogeenimise abil muudetud nafteenideks; kasutatav solvendina. |

265-047-3 | 3G | 64741-47-5 |

maagaasi kondensaat (naftasaadus) Süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist pindseparaatoris alarõhul kondenseerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C2-C20; on atmosfäärirõhul ja -temperatuuril vedelas olekus. |

265-048-9 | 3G | 64741-48-6 |

maagaas (naftasaadus), vedel toorsegu Süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist gaasitöötlemisseadmetes külmutamise või absorbeerimise abil. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C2-C8. |

265-071-4 | 3G | 64741-69-1 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, vesinikkrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4–C10, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +180 oC. |

265-089-2 | 3G | 64741-87-3 |

hele nafta (naftasaadus), mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse heleda nafta mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C12, keeb vahemikus ligikaudu 10-230 oC. |

265-115-2 | 3G | 64742-15-0 |

hele nafta (naftasaadus), happega töödeldud Rafineeritud süsivesinike segu, mis saadakse väävelhappega töötlemise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C7-C12, keeb vahemikus ligikaudu 90-230 oC. |

265-122-0 | 3G | 64742-22-9 |

hele nafta (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C6-C12, keeb vahemikus ligikaudu 65-230 oC. |

265-123-6 | 3G | 64742-23-0 |

hele nafta (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +190 oC. |

265-187-5 | 3G | 64742-83-2 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +190 oC. |

265-199-0 | 3G | 64742-95-6 |

solventnafta (naftast), kerge, aromaatne Süsivesinike segu, mis eraldatakse aromaatsete produktide voolust destilleerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8-C10, keeb vahemikus ligikaudu 135-210 oC. |

268-618-5 | 3G | 68131-49-7 |

aromaatsed süsivesinikud, C6-10-, happega töödeldud, neutraliseeritud |

270-725-7 | 3G | 68477-34-9 |

destillaat (naftasaadus), C3-5-, 2-metüül-2-buteenirikas Süsivesinike segu; saadakse süsivesinike (peamiselt isopentaani ja 3-metüül-1-buteeni) destilleerimisel, mille süsinikuarv on tavaliselt C3-C5. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest (peamiselt 2-metüül-2-buteenist), mille süsinikuarv on C3-C5. |

270-735-1 | 3G | 68477-50-9 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakitud nafta polümeerunud destillaadist, C5-12-fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakitud nafta polümeerunud destillaadi destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5-C12. |

270-736-7 | 3G | 68477-53-2 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakkimise menetlusest, C5-12-fraktsioon Orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C5-C12. |

270-738-8 | 3G | 68477-55-4 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakkimise menetlusest, C5-10-fraktsioon, segatud veeauruga krakitud kerge heleda nafta C5-fraktsiooniga |

270-741-4 | 3G | 68477-61-2 |

ekstrakt (naftasaadus), külma happega ekstraheerimise saadus, C4-6- Orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse küllastunud ja küllastumata alifaatsete süsivesinike (süsinikuarv tavaliselt C3-C6, peamiselt pentaanid ja amüleenid) ekstraheerimisel külma happega. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C6 (peamiselt C5). |

270-771-8 | 3G | 68477-89-4 |

destillaat (naftasaadus), pentaanieraldi peast Süsivesinike segu, mis eraldatakse katalüütilisel krakkimisel saadud gaasi voolust. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C6. |

270-791-7 | 3G | 68478-12-6 |

jäägid (naftast), butaanieraldi põhjast Jääksegu, mis tekib butaani voolust destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C6. |

270-795-9 | 3G | 68478-16-0 |

jääkõli (naftast), isobutaani eraldamise kolonnist Jääksegu, mis tekib butaani ja butüleeni voolust destilleerimisel atmosfäärirõhul. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4-C6. |

271-138-9 | 3G | 68516-20-1 |

hele nafta (naftasaadus), veeauruga krakitud, keskmine, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C12, keeb vahemikus ligikaudu 130-220 oC. |

271-262-3 | 3G | 68527-21-9 |

hele nafta (naftasaadus), saviga töödeldud, täielik otsedestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta täieliku otsedestillaadi töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga (tavaliselt filtrimise teel) polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4–C11, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +220 oC. |

271-263-9 | 3G | 68527-22-0 |

hele nafta (naftasaadus), saviga töödeldud, kerge otsedestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta kerge otsedestillaadi töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga (tavaliselt filtrimise teel) polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C7–C10, keeb vahemikus ligikaudu 93-180 oC. |

271-264-4 | 3G | 68527-23-1 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C9, keeb vahemikus ligikaudu 110-165 oC. |

271-266-5 | 3G | 68527-26-4 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud, debenseenitud Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4–C12, keeb vahemikus ligikaudu 80-218 oC. |

271-726-5 | 3G | 68606-10-0 |

bensiin, pürolüüsimenetlusest, butaanieraldi põhjast Süsivesinike segu, mis kujutab endast põhjafraktsiooni propaanieraldist. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C5. |

272-206-0 | 3G | 68783-66-4 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C3-C6, keeb vahemikus ligikaudu -20 kuni +100 oC. |

272-896-3 | 3G | 68919-39-1 |

maagaasi kondensaat (naftasaadus) Süsivesinike segu, mis on maagaasist eraldunud ja/või kondenseerunud transportimisel või kogunenud puuraugu konduktorisse, samuti kondensaat, mis on saadud töötlemis-, kogumis-, edastamis- ja jaotamistorudest sügavrajatistes ja gaasipuhastites. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C2-C8. |

285-510-3 | 3G | 85116-59-2 |

hele nafta (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud, kerge, aromaatsete komponentideta fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud kergest heledast naftast aromaatsete ühendite kõrvaldamisel selektiivse absorbeerimise abil. Koosneb peamiselt parafiinidest ja tsüklilistest ühenditest, mille süsinikuarv on C5-C8, keeb vahemikus ligikaudu 66-121 oC. |

289-220-8 | 3G | 86290-81-5 |

bensiin Süsivesinike segu; koosneb peamiselt parafiinidest, tsükloparafiinidest, aromaatsetest süsivesinikest ja olefiinidest, mille süsinikuarv on suurem kui C3, keeb vahemikus 30-260 oC. |

292-698-0 | 3G | 90989-42-7 |

aromaatsed süsivesinikud, C7-8-, dealküülimisproduktid, destilleerimisjäägid |

295-298-4 | 3G | 91995-38-9 |

süsivesinikud, C4-6-, kergproduktid pentaanieraldist, aromaatse toorme vesinikuga töötlemise seadmest Süsivesinike segu, mis saadakse esimese jooksuna pentaani eraldamise kolonnist enne aromaatse toorme töötlemist vesinikuga. Koosneb süsivesinikest (peamiselt pentaanidest ja penteenidest), mille süsinikuarv on C4-C6, keeb vahemikus ligikaudu 25-40 oC. |

295-302-4 | 3G | 91995-41-4 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakitud kuumlaagerdatud heledast naftast, C5-rikas Süsivesinike segu, mis eraldatakse veeauruga krakitud kuumlaagerdatud heleda nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C6, peamiselt C5. |

295-331-2 | 3G | 91995-68-5 |

ekstrakt (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud kergest heledast naftast, solvent- Süsivesinike segu, mis kujutab endast nafta teatavast katalüütiliselt reformitud fraktsioonist eraldatud solventekstrakti. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7-C8, keeb vahemikus ligikaudu 100-20 oC. |

295-434-2 | 3G | 92045-53-9 |

hele nafta (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, kerge, dearomatiseeritud Süsivesinike segu, mis on saadud vesinikuga väävlitustatud ja dearomatiseeritud kergete nafta fraktsioonide destilleerimisel. Koosneb peamiselt C7-parafiinidest ja C7-tsükloparafiinidest, keeb vahemikus ligikaudu 90-100 oC. |

295-442-6 | 3G | 92045-60-8 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, C5-rikas, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse heleda nafta mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C5 (peamiselt C5), keeb vahemikus ligikaudu 10-35 oC. |

295-444-7 | 3G | 92045-62-0 |

süsivesinikud, C8-11-, heleda nafta krakkimise menetlusest, tolueenfraktsioon Süsivesinike segu, mis eraldatakse eelhüdrogeenitud krakitud heleda nafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8-C11, keeb vahemikus ligikaudu 130-205 oC. |

295-445-2 | 3G | 92045-63-1 |

süsivesinikud, C4-11-, heleda nafta krakkimise menetlusest, aromaatsete komponentideta Süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud heleda nafta produktide lahutamisel destilleerimise abil benseen-, tolueen- ja kõrgemal temperatuuril keevaks fraktsiooniks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C11, keeb vahemikus ligikaudu 30-205 oC. |

296-028-8 | 3G | 92201-97-3 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud, kuumlaagerdatud Süsivesinike segu, mis eraldatakse veeauruga krakitud kuumlaagerdatud heleda nafta fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C4-C6, keeb vahemikus ligikaudu 0-80 oC. |

296-903-4 | 3G | 93165-19-6 |

destillaat (naftasaadus), C6-rikas Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5-C7, on C6-rikas, keeb vahemikus ligikaudu 60-70 oC. |

302-639-3 | 3G | 94114-03-1 |

bensiin, pürolüüsimenetlusest, hüdrogeenitud Pürolüüsimenetlusel saadud ja hüdrogeenitud bensiinist destilleerimise abil eraldatud fraktsioon, mis keeb vahemikus ligikaudu 20-20 oC. |

305-750-5 | 3G | 95009-23-7 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakkimise menetlusest, polümeriseerunud C8-12-fraktsioonist, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakitud nafta polümeriseerunud C8-C12-fraktsiooni destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8-C12. |

308-261-5 | 3G | 97926-43-7 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest heledast naftast, solvent-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse raskest heledast naftast solvendi abil eraldatud ekstrakti töötlemisel pleekmullaga; koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C6–C10, keeb vahemikus ligikaudu 80-180 oC. |

308-713-1 | 3G | 98219-46-6 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud, debenseenitud, termotöödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse debenseenitud veeauruga krakitud kerge heleda nafta töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C12, keeb vahemikus ligikaudu 95-20 oC. |

308-714-7 | 3G | 98219-47-7 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, veeauruga krakitud, termotöödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakitud kerge heleda nafta töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5–C6, keeb vahemikus ligikaudu 35-80 oC. |

309-862-5 | 3G | 101316-56-7 |

destillaat (naftasaadus), C7-9-, C6-rikas, vesinikuga väävlitustatud, dearomatiseeritud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta kergfraktsiooni destilleerimisel, väävlitustamisel vesinikuga ja dearomatiseerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C9, (peamiselt C8-parafiinidest ja -tsükloparafiinidest), keeb vahemikus ligikaudu 120-130 oC. |

309-870-9 | 3G | 101316-66-9 |

süsivesinikud, C6-8-, hüdrogeenitud, sorbeerimise abil dearomatiseeritud, tolueenivaba Süsivesinike segu, mis saadakse tolueeni sorbeerimisel katalüsaatori manulusel vesinikuga töödeldud krakkbensiini teatavast fraktsioonist. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C6–C8, keeb vahemikus ligikaudu 80-135 oC. |

309-976-5 | 3G | 101795-01-1 |

hele nafta (naftasaadus), kerge, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse heleda nafta mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5-C8, keeb vahemikus ligikaudu 20-130 oC. |

310-012-0 | 3G | 102110-14-5 |

süsivesinikud, C3-6-, C5-rikas segu, veeauruga krakitud heledast naftast Süsivesinike segu, mis eraldatakse veeauruga krakitud heleda nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C3–C6, peamiselt C5. |

310-013-6 | 3G | 102110-15-6 |

süsivesinikud, C5-rikas segu, ditsüklopentadieeniga Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C5, ja ditsüklopentadieenist, keeb vahemikus ligikaudu 30-170 oC. |

310-057-6 | 3G | 102110-55-4 |

jäägid (naftast), veeauruga krakkimise kergproduktide kõrvaldamisest, aromaatsed Süsivesinike segu, mis saadakse auruga krakkimise või sellega samalaadse menetluse produktide destilleerimisjäägina alates süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C5, pärast ülikergete produktide väljaaurutamist. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C5 ja mis keevad kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 40 oC. |

232-366-4 | 3H | 8008-20-6 |

petrooleum (naftast) Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9-C16, keeb vahemikus ligikaudu 150-290 oC. |

265-191-7 | 3H | 64742-88-7 |

solventnafta (naftast), keskmine, alifaatne Süsivesinike segu, mis saadakse nafta või naturaalse bensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9-C12, keeb vahemikus ligikaudu 140-220 oC. |

265-20-4 | 3H | 64742-96-7 |

solventnafta (naftast), raske, alifaatne Süsivesinike segu, mis saadakse nafta või naturaalse beniini destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C11-C16, keeb vahemikus ligikaudu 190-290 oC. |

295-418-5 | 3H | 92045-37-9 |

petrooleum (naftast), otsedestillaat, laia keemisvahemikuga Laia keemisvahemikuga kütteõlifraktsioon, mis saadakse destilleerimisel atmosfäärirõhul. Keeb vahemikus ligikaudu 70-220 oC. |

265-194-3 | 3I | 64742-91-2 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakkimise menetlusest Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C16, keeb vahemikus ligikaudu 90-290 oC. |

270-728-3 | 3I | 68477-39-4 |

destillaat (naftasaadus), kergetest krakk-komponentidest vabastatud veeauruga krakitud nafta destillaadist, C8-10-fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse kergetest krakk-komponentidest vabastatud veeauruga krakitud nafta destillaadi destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8–C10, keeb vahemikus ligikaudu 129-194 oC. |

270-729-9 | 3I | 68477-40-7 |

destillaat (naftasaadus), kergetest krakk-komponentidest vabastatud veeauruga krakitud nafta destillaadist, C10-12-fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse kergetest krakk-komponentidest vabastatud veeauruga krakitud nafta destillaadi destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10-C12. |

270-737-2 | 3I | 68477-54-3 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakkimise menetlusest, C8-12-fraktsioon Orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8–C12. |

285-507-7 | 3I | 85116-55-8 |

petrooleum (naftast), vesinikuga väävlitustatud, termokrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide vesinikuga väävlitustatud destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8–C16, keeb vahemikus ligikaudu 120-283 oC. |

292-621-0 | 3I | 90640-98-5 |

aromaatsed süsivesinikud, C>10-, veeauruga krakkimise menetlusest, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüsaatori manulusel vesinikuga töödeldud veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C10, keeb vahemikus ligikaudu 150-320 oC. |

292-637-8 | 3I | 90641-13-7 |

hele nafta (naftasaadus), veeauruga krakitud, vesinikuga töödeldud, aromaatsete C9-10-produktide rikas Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel ja järgneval vesinikuga töötlemisel katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9–C10, keeb vahemikus ligikaudu 140-20 oC. |

309-881-9 | 3I | 101316-80-7 |

solventnafta (naftast), vesinikkrakkimise menetlusest, raske, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakitud nafta destillaadi destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9–C16, keeb vahemikus ligikaudu 235-290 oC. |

265-074-0 | 3J | 64741-73-7 |

destillaat (naftasaadus), alkülaadid Süsivesinike segu, mis saadakse isobutaani ja monoolefiinide (mille süsinikuarv on harilikult C3–C5) reaktsiooni produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C11–C17, keeb vahemikus ligikaudu 205-320 oC. |

265-099-7 | 3J | 64741-98-6 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest heledast naftast, solvent– Süsivesinike segu, mis eraldatakse ekstraktina solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C12, keeb vahemikus ligikaudu 90-220 oC. |

265-132-5 | 3J | 64742-31-0 |

destillaat (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C16, keeb vahemikus ligikaudu 150-290 oC. |

265-149-8 | 3J | 64742-47-8 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C16, keeb vahemikus ligikaudu 150-290 oC. |

265-184-9 | 3J | 64742-81-0 |

petrooleum (naftast), vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C16, keeb vahemikus ligikaudu 150-290 oC. |

265-198-5 | 3J | 64742-94-5 |

solventnafta (naftast), raske, aromaatne Süsivesinike segu, mis eraldatakse aromaatsete produktide voolust destilleerimise abil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9–C16, keeb vahemikus ligikaudu 165-290 oC. |

269-778-9 | 3J | 68333-23-3 |

hele nafta (naftasaadus), raske, koksistamisseadmest Süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelkoksistamise seadmest saadud produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C6–C15, keeb vahemikus ligikaudu 157-288 oC. |

285-508-2 | 3J | 85116-57-0 |

hele nafta (naftasaadus), katalüütiliselt reformitud, vesinikuga väävlitustatud, raske, aromaatne fraktsioon Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud vesinikuga väävlitustatud heleda nafta fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C7–C13, keeb vahemikus ligikaudu 98-218 oC. |

294-799-5 | 3J | 91770-15-9 |

petrooleum (naftast), mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C16, keeb vahemikus ligikaudu 130-290 oC. |

295-416-4 | 3J | 92045-36-8 |

petrooleum (naftast), solvendiga puhastatud, mahestatud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud toorme puhastamisel solvendiga ja mahestamisel. Keeb vahemikus ligikaudu 150-260 oC. |

297-854-1 | 3J | 93763-35-0 |

süsivesinikud, C9-16-, vesinikuga töödeldud, dearomatiseeritud segu Lahustina kasutamiseks mõeldud süsivesinike segu, mida on töödeldud vesinikuga, nii et aromaatsed komponendid on katalüütilise hüdrogeenimise teel muudetud nafteenideks. |

307-033-2 | 3J | 97488-94-3 |

petrooleum (naftast), solvendiga puhastatud, vesinikuga väävlitustatud |

309-864-6 | 3J | 101316-58-9 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, koksistamisseadmest eraldatud täisdestillaadist, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikuga väävlitustatud koksistamisproduktide destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C8–C16, keeb vahemikus ligikaudu 120-183 oC. |

309-882-4 | 3J | 101316-81-8 |

solventnafta (naftast), vesinikuga väävlitustatud, raske, aromaatne Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni katalüütilisel väävlitustamisel vesinikuga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C13, keeb vahemikus ligikaudu 180-240 oC. |

309-884-5 | 3J | 101316-82-9 |

solventnafta (naftast), vesinikuga väävlitustatud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni katalüütilisel väävlitustamisel vesinikuga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C13, keeb vahemikus ligikaudu 175-220 oC. |

309-944-0 | 3J | 101631-19-0 |

petrooleum (naftast), vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel ja järgneval töötlemisel vesinikuga. Koosneb peamiselt alkaanidest, tsükloalkaanidest ja alküülbenseenidest, mille süsinikuarv on C12–C16, keeb vahemikus ligikaudu 230-270 oC. |

265-043-1 | 4A | 64741-43-1 |

gaasiõli (naftast), otsedestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C25, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

265-044-7 | 4A | 64741-44-2 |

destillaat (naftasaadus), otse-, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C20, keeb vahemikus ligikaudu 205-345 oC. |

272-341-5 | 4A | 68814-87-9 |

destillaat (naftasaadus), täis-, otse-, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C25, keeb vahemikus ligikaudu 150-400 oC. |

272-817-2 | 4A | 68915-96-8 |

destillaat (naftasaadus), raske, otse- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel atmosfäärirõhul. Keeb vahemikus ligikaudu 288-471 oC. |

272-818-8 | 4A | 68915-97-9 |

gaasiõli (naftast), otsedestillaat, kõrgkeev Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel atmosfäärirõhul. Keeb vahemikus ligikaudu 282-349 oC. |

295-454-9 | 4A | 91722-55-3 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, otse-, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse normaalsete parafiinide kõrvaldamisel teatavast nafta fraktsioonist solvendiga kristallimise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C20, keeb vahemikus ligikaudu 205-345 oC. |

295-528-3 | 4A | 92062-14-1 |

solventnafta (naftast), raske Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C20, sisaldab vähesel määral aromaatseid ühendeid, keeb vahemikus ligikaudu 185-210 oC. |

296-468-0 | 4A | 92704-36-4 |

gaasiõli (naftast), otsedestillaat, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C25, keeb vahemikus ligikaudu 160-410 oC. |

265-060-4 | 4B | 64741-59-9 |

destillaat (naftasaadus), kerge, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C25, keeb vahemikus ligikaudu 150-400 oC. Sisaldab suhteliselt palju bitsüklilisi aromaatseid süsivesinikke. |

265-062-5 | 4B | 64741-60-2 |

destillaat (naftasaadus), keskmine, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C30, keeb vahemikus ligikaudu 205-450 oC. Sisaldab suhteliselt palju tritsüklilisi aromaatseid süsivesinikke. |

265-078-2 | 4B | 64741-77-1 |

destillaat (naftasaadus), kerge, vesinikkrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C18, keeb vahemikus ligikaudu 160-320 oC. |

265-084-5 | 4B | 64741-82-8 |

destillaat (naftasaadus), kerge, termokrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C22, keeb vahemikus ligikaudu 160-370 oC. |

269-781-5 | 4B | 68333-25-5 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, kerge, katalüütilielt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud kergdestillaatide töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C25, keeb vahemikus ligikaudu 150-400 oC. Sisaldab suhteliselt palju bitsüklilisi aromaatseid süsivesinikke. |

270-662-5 | 4B | 68475-80-9 |

destillaat (naftasaadus), veeauruga krakitud kergest heledast naftast Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide korduval destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C10–C18. |

270-727-8 | 4B | 68477-38-3 |

destillaat (naftasaadus), nafta veeauruga krakitud destillaatide krakkimise menetlusest Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakitud destillaadi ja/või selle fraktsioonimissaaduste krakkimisel ja destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv langeb peamiselt C10 ja madalmolekulaarsete polümeeride süsinikuarvu vahele. |

271-260-2 | 4B | 68527-18-4 |

gaasiõli (naftast), veeauruga krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C9, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

285-505-6 | 4B | 85116-53-6 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, termokrakitud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise menetlusest pärineva vesinikuga väävlitustatud destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C11–C25, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

295-411-7 | 4B | 92045-29-9 |

gaasiõli (naftast), termokrakitud, vesinikuga väävlitustatud |

295-514-7 | 4B | 92062-00-5 |

jäägid (naftast), veeauruga krakitud hüdrogeenitud heledast naftast Süsivesinike segu, mis tekib jääkfraktsioonina hüdrogeenitud veeauruga krakitud heleda nafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mis keevad vahemikus ligikaudu 20-350 oC. |

295-517-3 | 4B | 920062-04-9 |

jäägid (naftast), veeauruga krakitud heleda nafta destilleerimisest Süsivesinike segu, mis eraldatakse kolonni põhjast heleda nafta veeauruga krakkimisel tekkiva efluendi lahutamisel kõrgel temperatuuril. Keeb vahemikus ligikaudu 147-300 oC; sellest saadud valmisõli viskoossus 50 oC juures on 18 cSt. |

295-991-1 | 4B | 92201-60-0 |

destillaat (naftasaadus), kerge, katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud Süsivesinike segu, mis saadakse vedela soojuskandjana kasutusel olnud katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mis keevad vahemikus ligikaudu 190-340 oC; sisaldab harilikult orgaanilisi väävliühendeid. |

297-905-8 | 4B | 93763-85-0 |

jäägid (naftast), veeauruga krakitud kuumlaagerdatud heledast naftast Süsivesinike segu, mis saadakse destillatsioonijääkidena veeauruga krakitud kuumlaagerdatud heledast naftast. Keeb vahemikus ligikaudu 150-350 oC. |

307-662-2 | 4B | 97675-88-2 |

süsivesinikud, C16-20-, solvendiga parafiinitustatud, vesinikkrakitud parafiindestillaadi destilleerimisjäägist Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakitud parafiindestillaadi destilleerimisjäägist solvendiga parafiinitustamise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16–C20, keeb vahemikus ligikaudu 360-500 oC; sellest saadud valmisõli viskoossus ligikaudu 100 oC juures on 4,5 cSt. |

308-278-8 | 4B | 97926-59-5 |

gaasiõli (naftast), kerge vaakumdestillaat, termokrakitud, vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta termokrakitud kerge vaakumdestillaadi katalüütilisel väävlitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C14–C20, keeb vahemikus ligikaudu 270-370 oC. |

309-865-1 | 4B | 101316-59-0 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, keskmine, koksistamisseadmest Süsivesinike segu, mis eraldatakse vesinikuga väävlitustatud koksistamisseadmest saadud destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C12–C21, keeb vahemikus ligikaudu 20-360 oC. |

309-939-3 | 4B | 101631-14-5 |

destillaat (naftasaadus), raske, veeauruga krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse veeauruga krakkimise raskete jääkide destilleerimisel. Koosneb peamiselt kõrge alküleeritusastmega rasketest aromaatsetest süsivesinikest, mis keevad vahemikus ligikaudu 250-400 oC. |

265-049-4 | 5A | 64741-49-7 |

kondensaat (naftast), vaakumkolonnist Süsivesinike segu, mis saadakse madalaimas keemisvahemikus eralduva vooluna nafta destilleerimisel atmosfäärirõhul tekkinud jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C25, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

265-059-9 | 5A | 64741-58-8 |

gaasiõli (naftast), kerge, vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel atmosfäärirõhul tekkinud jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13–C30, keeb vahemikus ligikaudu 230-450 oC. |

265-190-1 | 5A | 64742-87-6 |

gaasiõli (naftast), vesinikuga väävlitustatud, kerge, vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel vesinikuga väävlitustamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13–C30, keeb vahemikus ligikaudu 230-450 oC. |

295-407-5 | 5A | 92045-24-4 |

gaasiõli (naftast), vesinikuga töödeldud, kerge, vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel eraldatud kerge gaasiõli töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13–C30, keeb vahemikus ligikaudu 230-450 oC. |

295-408-0 | 5A | 92045-26-6 |

gaasiõli (naftast), kerge, vaakumdestillaat, solvendiga parafiinitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta vaakumdestillaadi parafiinitustamisel solvendiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 20-25 cSt. |

295-409-6 | 5A | 92045-27-7 |

gaasiõli (naftast), solvendiga puhastatud, kerge, vaakumdestillaat Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13–C30, keeb vahemikus ligikaudu 230-450 oC. |

307-750-0 | 5A | 97722-01-5 |

gaasiõli, kerge, nafteen-, vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafteene sisaldava toorme vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13–C27, keeb vahemikus ligikaudu 240-400 oC; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 9,5 cSt. |

307-754-2 | 5A | 97722-05-9 |

süsivesinikud, C16-20-, vesinikuga töödeldud destillaat, kerge vaakumdestillaat Teatava destillaadi (viskoossus 2 cSt, 100 oC) katalüütilise vesinikuga töötlemise produktide vaakumdestilleerimisel esimese jooksuna kogutud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C20, keeb vahemikus ligikaudu 290-350 oC. |

307-756-3 | 5A | 97722-07-1 |

süsivesinikud, C11-17-, nafteenid, keskmised Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafteendestillaadi (viskoossus 2,2 cSt, 40 oC) vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C11-C17, keeb vahemikus ligikaudu 20-300 oC. |

309-693-7 | 5A | 100684-22-8 |

gaasiõli (naftast), kerge, vaakumdestillaat, aktiivsöega töödeldud süsivesinike segu, mis saadakse nafta vaakumdestilleerimisel eraldatud kerge gaasiõli töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C30. |

309-694-2 | 5A | 100684-23-9 |

gaasiõli (naftast), kerge, vaakumdestillaat, saviga töödeldud süsivesinike segu, mis saadakse nafta vaakumdestilleerimisel eraldatud kerge gaasiõli töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C30. |

265-088-7 | 5B | 64741-86-2 |

destillaat (naftasaadus), mahestatud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi mahestamisel merkaptaanide konvertimise ja happeliste lisandite kõrvaldamise teel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9-C20, keeb vahemikus ligikaudu 150-345 oC. |

265-092-9 | 5B | 64741-90-8 |

gaasiõli (naftast), solvendiga puhastatud Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C11-C25, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

265-093-4 | 5B | 64741-91-9 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga puhastatud, keskmine Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9-C20, keeb vahemikus ligikaudu 150-345 oC. |

265-112-6 | 5B | 64742-12-7 |

gaasiõli (naftast), happega töödeldud Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse väävelhappega töötlemisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13-C25, keeb vahemikus ligikaudu 230-400 oC. |

265-113-1 | 5B | 64742-13-8 |

destillaat (naftasaadus), happega töödeldud, keskmine Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse väävelhappega töötlemisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11-C20, keeb vahemikus ligikaudu 205-345 oC. |

265-114-7 | 5B | 64742-14-9 |

destillaat (naftasaadus), happega töödeldud, kerge Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse väävelhappega töötlemisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9-C16, keeb vahemikus ligikaudu 150-290 oC. |

265-129-9 | 5B | 64742-29-6 |

gaasiõli (naftast), keemiliselt neutraliseeritud Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13-C25, keeb vahemikus ligikaudu 230-400 oC. |

265-130-4 | 5B | 64742-30-9 |

destillaat (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C20, keeb vahemikus ligikaudu 205-345 oC. |

265-139-3 | 5B | 64742-38-7 |

destillaat (naftasaadus), saviga töödeldud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga (tavaliselt filtrimise teel) polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C20, keeb vahemikus ligikaudu 150-345 oC. |

265-148-2 | 5B | 64742-46-7 |

destillaat (naftasaadus), vesnikuga töödeldud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C25, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

265-182-8 | 5B | 64742-79-6 |

gaasiõli (naftast), vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13–C25, keeb vahemikus ligikaudu 230-400 oC. |

265-183-3 | 5B | 64742-80-9 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11–C25, keeb vahemikus ligikaudu 205-400 oC. |

269-822-7 | 5B | 68334-30-5 |

kütus, diisli- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C9–C20, keeb vahemikus ligikaudu 163-357 oC. |

270-671-4 | 5B | 68476-30-2 |

kütteõli, nr 2 Destillaatõli, mille viskoossus 37,7 oC juures on 32,6-37,9 SUs. |

270-673-5 | 5B | 68476-31-3 |

kütteõli, nr 4 Destillaatõli, mille viskoossus 37,7 oC juures on 45-125 SUs. |

270-676-1 | 5B | 68476-34-6 |

kütus, diisli-, nr 2 Destillaatõli, mille viskoossus 37,7 oC juures on 32,6-40,1 SUs. |

270-719-4 | 5B | 68477-29-2 |

destillaat (naftasaadus), katalüütilise reformimise menetlusest, fraktsioonimisseadmest pärinevatest jääkidest, kõrgkeev Süsivesinike segu, mis saadakse fraktsioonimisseadmest pärinevate jääkide destilleerimisel katalüütilise reformimise menetluses. Keeb vahemikus ligikaudu 343-399 oC. |

270-721-5 | 5B | 68477-30-5 |

destillaat (naftasaadus), katalüütilise reformimise menetlusest, fraktsioonimisseadmest pärinevatest jääkidest, keskkeev Süsivesinike segu, mis saadakse fraktsioonimisseadmest pärinevate jääkide destilleerimisel katalüütilise reformimise menetluses. Keeb vahemikus ligikaudu 288-371 oC. |

270-722-0 | 5B | 68477-31-6 |

destillaat (naftasaadus), katalüütilise reformimise menetlusest, fraktsioonimisseadmest pärinevatest jääkidest, kergkeev Süsivesinike segu, mis saadakse fraktsioonimisseadmest pärinevate jääkide destilleerimisel katalüütilise reformimise menetluses. Keeb vahemikus, mis on madalamal kui ligikaudu 288 oC. |

292-615-8 | 5B | 90640-93-0 |

destillaat (naftasaadus), kõrge puhtusastmega, keskmine Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel mitme järgmise menetluse abil: filtrimine, tsentrifuugimine, destilleerimine atmosfäärirõhul, vaakumdestilleerimine, hapestamine, neutraliseerimine ja töötlemine saviga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C20. |

295-294-2 | 5B | 91995-34-5 |

destillaat (naftasaadus), katalüütilise reformimise seadmest, raske, aromaatsete komponentide kontsentraat Süsivesinike segu, mis saadakse teatava katalüütiliselt reformitud nafta fraktsiooni destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10–C16, keeb vahemikus ligikaudu 20-300 oC. |

300-227-8 | 5B | 93924-33-5 |

gaasiõli, parafiin- Parafiinide tugeva katalüütilise vesinikuga töötlemise saaduste destilleerimisel eraldatud süsivesinike segu redestillaat. Keeb vahemikus ligikaudu 190-330 oC. |

307-035-3 | 5B | 97488-96-5 |

hele nafta (naftasaadus), solvendiga puhastatud, vesinikuga väävlitustatud, raske |

307-659-6 | 5B | 97675-85-9 |

süsivesinikud, C16-20-, vesinikuga töödeldud keskmisest destillaadist, kergdestillaat Süsivesinike segu, mis eraldatakse esimese jooksuna vesinikuga töödeldud keskmise destillaadi vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C20, keeb vahemikus ligikaudu 290-350 oC; sellest saadud valmisõli viskoossus 100 oC juures on 2 cSt. |

307-660-1 | 5B | 97675-86-0 |

süsivesinikud, C12-20-, vesinikuga töödeldud parafiinid, kergdestillaat Süsivesinike segu, mis eraldatakse esimese jooksuna katalüsaatori manulusel vesinikuga töödeldud parafiinide vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C12-C20, keeb vahemikus ligikaudu 230-350 oC; sellest saadud valmisõli viskoossus 100 oC juures on 2 cSt. |

307-757-9 | 5B | 97722-08-2 |

süsivesinikud, C11-17-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, kergest nafteendestillaadist Süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete komponentide ekstraheerimisel kergest nafteendestillaadist, mille viskoossus 40 oC juures on 2,2 cSt. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C11-C17, keeb vahemikus ligikaudu 20-300 oC. |

308-128-1 | 5B | 97862-78-7 |

gaasiõli, vesinikuga töödeldud Parafiinide katalüütilise vesinikuga töötlemise saaduste redestilleerimisel saadud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C17-C27, keeb vahemikus ligikaudu 330-340 oC. |

309-667-5 | 5B | 100683-97-4 |

destillaat, aktiivsöega töödeldud, kerge parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta õlifraktsiooni töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C12-C28. |

309-668-0 | 5B | 100683-98-5 |

destillaat, keskmine parafiin-, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C36. |

309-669-6 | 5B | 100683-99-6 |

destillaat, keskmine parafiin-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C36. |

265-045-2 | 6A | 64741-45-3 |

jäägid (naftast), atmosfäärirõhul fraktsioonimise kolonnist Nafta atmosfäärirõhul destilleerimise jääksegu. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-058-3 | 6A | 64741-57-7 |

gaasiõli (naftast), raske vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50, keeb vahemikus ligikaudu 350-600 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-063-0 | 6A | 64741-61-3 |

destillaat (naftasaadus), raske, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel.. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C35, keeb vahemikus ligikaudu 260-500 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-064-6 | 6A | 64741-62-4 |

selitatud õli (naftast), katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-069-3 | 6A | 64741-67-9 |

jäägid (naftast), katalüütilise reformimise menetlusest, fraktsioonimisseadmest Süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10-C25, keeb vahemikus ligikaudu 160-400 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-076-1 | 6A | 64741-75-9 |

jäägid (naftast), vesinikkrakkimise produktidest Süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina vesinikkrakkimiseproduktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC. |

265-081-9 | 6A | 64741-80-6 |

jäägid (naftast), termokrakkimise menetlusest Süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina termokrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-082-4 | 6A | 64741-81-7 |

destillaat (naftasaadus), raske, termokrakitud Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C36, keeb vahemikus ligikaudu 260-480 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-162-9 | 6A | 64742-59-2 |

gaasiõli (naftast), vesinikuga töödeldud, vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C13-C50, keeb vahemikus ligikaudu 230-600 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-181-2 | 6A | 64742-78-5 |

jäägid (naftast), vesinikuga väävlitustatud, atmosfäärirõhul fraktsioonimise kolonnist Süsivesinike segu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimise jääksegu töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel tingimustes, mis tagavad eeskätt orgaanilise väävli kõrvaldamise. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-189-6 | 6A | 64742-86-5 |

gaasiõli (naftast), vesinikuga väävlitustatud, raske vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel vesinikuga väävlitustamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50, keeb vahemikus ligikaudu 350-600 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-193-8 | 6A | 64742-90-1 |

jäägid (naftast), veeauruga krakkimise menetlusest Süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel (sealhulgas etüleeni tootmise eesmärgil). Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C14, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 260 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

269-777-3 | 6A | 68333-22-2 |

jäägid (naftast), destilleerimisest atmosfäärirõhul Nafta atmosfäärirõhul destilleerimise jääksegu. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C11, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 20 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

269-782-0 | 6A | 68333-26-6 |

selitatud õli (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud selitatud õli töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

269-783-6 | 6A | 68333-27-7 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, keskmine, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud keskmise destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11-C30, keeb vahemikus ligikaudu 205-450 oC; sisaldab suhteliselt palju kolmetsüklilisi aromaatseid süsivesinikke. |

269-784-1 | 6A | 68333-28-8 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga väävlitustatud, raske, katalüütiliselt krakitud Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raske destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C35, keeb vahemikus ligikaudu 260-500 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

270-674-0 | 6A | 68476-32-4 |

kütteõli, jäägid gaasiõli tootmisest otsedestilleerimise abi, kõrge väävlisisaldusega |

270-675-6 | 6A | 68476-33-5 |

kütteõli, jääksaadused Mitmesuguste töötlemismenetluste vedelsaadused, harilikult jäägid. Koosnevad paljudest komponentidest, koostis oleneb nafta päritolust. |

270-792-2 | 6A | 68478-13-7 |

jäägid (naftast), katalüütilise reformimise menetlusest, fraktsioonimisseadmest pärinevate jääkide destilleerimisest Jääksegu, mis saadakse fraktsioonimisseadmest pärinevate jääkide destilleerimisel katalüütilise reformimise menetluses. Keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 399 oC. |

270-796-4 | 6A | 68478-17-1 |

jäägid (naftast), raske gaasiõli tootmisest koksistamise abil ja gaasiõli tootmisest vaakumdestilleerimise abil Süsivesinike segu, mis saadakse destilleerimise jääkfraktsioonina raske gaasiõli tootmisel koksistamise abil ja gaasiõli tootmisel vaakumdestilleerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C13, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 230 oC. |

270-983-0 | 6A | 68512-61-8 |

jäägid (naftast), raske gaasiõli tootmisest koksistamise abil ja kerge gaasiõli tootmisest vaakumdestilleerimise abil Süsivesinike segu, mis saadakse destilleerimise jääkfraktsioonina raske gaasiõli tootmisel koksistamise abil ja kerge gaasiõli tootmisel vaakumdestilleerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C13, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 230 oC. |

270-984-6 | 6A | 68512-62-9 |

jäägid (naftast), kerge vaakumdestillaadi tootmisest Jääksegu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimisest pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C13, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 230 oC. |

271-013-9 | 6A | 68513-69-9 |

jäägid (naftast), veeauruga krakitud kergdestillaadist Jääksegu, mis saadakse veeauruga krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja küllastumata süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C7, keeb vahemikus ligikaudu 101-555°C . |

271-384-7 | 6A | 68553-00-4 |

kütteõli, nr 6 Destillaatõli, mille viskoossus 37,7 oC juures on 900-9000 SUs. |

271-763-7 | 6A | 68607-30-7 |

jäägid (naftast), nafta eeltöötlemise seadmest, madala väävlisisaldusega Madala väävlisisaldusega süsivesinike segu, mis tekib jääkfraktsioonina nafta destilleerimisel eeltöötlemise seadmes. Saadakse pärast bensiin-, petrooleum- ja gaasiõlifraktsiooni eraldamist otsedestilleerimise abil. |

272-184-2 | 6A | 68783-08-4 |

gaasiõli (naftast), atmosfäärirõhul saadud raskdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C7-C35, keeb vahemikus ligikaudu 121-510 oC. |

272-187-9 | 6A | 68783-13-1 |

jäägid (naftast), koksistamisgaaside pesemise kolonnist, kondenseerunud tuumadega aromaatsete komponentidega Paljude süsivesinike segu, mis saadakse destilleerimise jääkfraktsioonidena vaakumdestilleerimise jääkidest ja termokrakkimise produktidest. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

273-263-4 | 6A | 68955-27-1 |

destillaat (naftasaadus), naftajääkidest, vaakum- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisel atmosfäärirõhul tekkinud jäägi vaakumdestilleerimisel. |

273-272-3 | 6A | 68955-36-2 |

jäägid (naftast), veeauruga krakkimise menetlusest, vaigustunud Nafta veeauruga krakkimise menetlusest pärinevate jääkide vaakumdestilleerimisel saadud jääksegu. |

274-683-0 | 6A | 70592-76-6 |

destillaat (naftasaadus), keskmine, vaakum- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisest atmosfäärirõhul pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C14-C42, keeb vahemikus ligikaudu 250-545 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

274-684-6 | 6A | 70592-77-7 |

destillaat (naftasaadus), kerge, vaakum- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisest atmosfäärirõhul pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C11-C35, keeb vahemikus ligikaudu 250-545 oC. |

274-685-1 | 6A | 70592-78-8 |

destillaat (naftasaadus), vaakum- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta destilleerimisest atmosfäärirõhul pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C50, keeb vahemikus ligikaudu 270-600 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

285-555-9 | 6A | 85117-03-9 |

gaasiõli (naftast), vesinikuga väävlitustatud, koksistamisseadmest, raske vaakumdestillaat Süsivesinike segu, mis saadakse koksistamisproduktide raskdestillaadi väävlitustamisel vesinikuga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18-C44, keeb vahemikus ligikaudu 304-548 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

295-396-7 | 6A | 92045-14-2 |

kütteõli, raske, kõrge väävlisisaldusega Süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest, aromaatsetest ja tsükloalifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 400 oC. |

295-511-0 | 6A | 92061-97-7 |

jäägid (naftast), katalüütilise krakkimise menetlusest Süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C11, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 20 oC. |

295-990-6 | 6A | 92201-59-7 |

destillaat (naftasaadus), keskmine, katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud Süsivesinike segu, mis saadakse vedela soojuskandjana kasutusel olnud katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mis keevad vahemikus ligikaudu 220-450 oC; sisaldab harilikult orgaanilisi väävliühendeid. |

298-754-0 | 6A | 93821-66-0 |

jääkõli (naftast) Süsivesinike, väävliühendite ja metalle sisaldavate orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse krakkimisproduktide lahutamisel fraktsioonimise abil. Sellest saadud valmisõli viskoossus 100 oC juures on suurem kui 2 cSt. |

308-733-0 | 6A | 98219-64-8 |

jäägid, veeauruga krakkimise menetlusest, termiliselt töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse toore veeauruga krakitud heleda nafta töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mis keevad kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 180 oC. |

278-011-7 | 6B | 74869-21-9 |

plastne määre Süsivesinike segu. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C12-C50; sisaldab harilikult orgaanilisi leelismetall- ja leelismuldmetallsoolasid ning/või alumiiniumi ühendeid. |

265-051-5 | 7A | 64741-50-0 |

destillaat (naftasaadus), kerge, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimisest pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud alifaatseid süsivesinikke, mis harilikult kuuluvad nafta vastava destillaatfraktsiooni koostisesse. |

265-052-0 | 7A | 64741-51-1 |

destillaat (naftasaadus), raske, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimisest pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud alifaatseid süsivesinikke. |

265-053-6 | 7A | 64741-52-2 |

destillaat (naftasaadus), kerge, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimisest pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-054-1 | 7A | 64741-53-3 |

destillaat (naftasaadus), raske, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta atmosfäärirõhul destilleerimisest pärineva jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-117-3 | 7A | 64742-18-3 |

destillaat (naftasaadus), happega töödeldud, raske, nafteen- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisel väävelhappega. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-118-9 | 7A | 64742-19-4 |

destillaat (naftasaadus), happega töödeldud, kerge, nafteen- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisel väävelhappega. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-119-4 | 7A | 64742-20-7 |

destillaat (naftasaadus), happega töödeldud, raske, parafiin- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

265-121-5 | 7A | 64742-21-8 |

destillaat (naftasaadus), happega töödeldud, kerge, parafiin- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. |

265-127-8 | 7A | 64742-27-4 |

destillaat (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, raske, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju alifaatseid süsivesinikke. |

265-128-3 | 7A | 64742-28-5 |

destillaat (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, kerge, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. |

265-135-1 | 7A | 64742-34-3 |

destillaat (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, raske, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-136-7 | 7A | 64742-35-4 |

destillaat (naftasaadus), keemiliselt neutraliseeritud, kerge, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

232-455-8 | 7B | 8042-47-5 |

hele mineraalõli (naftast) Kõrge puhtusastmega mineraalõli; kujutab endast süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni tugeval töötlemisel väävelhappe ja ooleumiga, hüdrogeenimisel või hüdrogeenimisel ja happega töötlemisel. Lisaks võib see fraktsioon olla ka pestud ja muul meetodil töödeldud. Koosneb küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C50. |

276-735-8 | 7B | 72623-83-7 |

määrdeõli (naftast), C>25-, vesinikuga töödeldud lähtematerjalist Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga asfalditustatud jääkõli kaheastmelisel töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel ja astmetevahelisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on ligikaudu 440 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

295-425-3 | 7B | 92045-44-8 |

määrdeõli (naftast), vesinikuga töödeldud lähtematerjalist Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga puhastatud jäägi töötlemisel vesinikuga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 650-750 cSt. |

295-426-9 | 7B | 92045-45-9 |

määrdeõli (naftast), vesinikuga töödeldud ja solvendiga puhastatud lähtematerjalist Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga puhastatud jäägi töötlemisel vesinikuga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C40; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 450-500 cSt. |

295-550-3 | 7B | 92062-35-6 |

hele mineraalõli (naftast) Kõrge puhtusastmega mineraalõli; kujutab endast süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni tugeval töötlemisel väävelhappe ja ooleumiga, hüdrogeenimisel või hüdrogeenimisel ja happega töötlemisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

265-077-7 | 7C | 64741-76-0 |

destillaat (naftasaadus), raske, vesinikkrakkimiseproduktidest Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakkimiseproduktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C9, keeb vahemikus ligikaudu 260-600°C. |

265-090-8 | 7C | 64741-88-4 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga töödeldud, raske, parafiin- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

265-091-3 | 7C | 64741-89-5 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga töödeldud, kerge, parafiin- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C25-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. |

265-096-0 | 7C | 64741-95-3 |

jääkõli (naftast), solvendiga asfalditustamisest Süsivesinike segu, mis eraldatakse solvendis lahustuva fraktsioonina jääkide asfalditustamisel C3-C4-solvendiga. Koosneb küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 400 oC. |

265-097-6 | 7C | 64741-96-4 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga töödeldud, raske, nafteen- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40°C juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-098-1 | 7C | 64741-97-5 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga töödeldud, kerge, nafteen- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-101-6 | 7C | 64742-01-4 |

jääkõli (naftast), solvendiga töödeldud Süsivesinike segu, mis eraldatakse solvendis lahustumatu fraktsioonina jääkide töötlemisel mõne polaarse orgaanilise solvendiga (fenooli või furfuraaliga). Koosneb küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 400 oC. |

265-137-2 | 7C | 64742-36-5 |

destillaat (naftasaadus), saviga töödeldud, raske, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

265-138-8 | 7C | 64742-37-6 |

destillaat (naftasaadus), saviga töödeldud, kerge, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

265-143-5 | 7C | 64742-41-2 |

jääkõli (naftast), saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkõli töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 400 oC. |

265-146-1 | 7C | 64742-44-5 |

destillaat (naftasaadus), saviga töödeldud, raske, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-147-7 | 7C | 64742-45-6 |

destillaat (naftasaadus), saviga töödeldud, kerge, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-155-0 | 7C | 64742-52-5 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, raske, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-156-6 | 7C | 64742-53-6 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, kerge, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-157-1 | 7C | 64742-54-7 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, raske, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

265-158-7 | 7C | 64742-55-8 |

destillaat (naftasaadus), vesinikuga töödeldud, kerge, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

265-159-2 | 7C | 64742-56-9 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, kerge, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse teatavast nafta fraktsioonist normaalsete parafiinide kõrvaldamisel solvendiga kristalliseerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. |

265-160-8 | 7C | 64742-57-0 |

jääkõli (naftast), vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 400 oC. |

265-166-0 | 7C | 64742-62-7 |

jääkõli (naftast), solvendiga parafiinitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist pika hargahelaga süsivesinike kõrvaldamisel solvendiga kristalliseerimise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 400 oC. |

265-167-6 | 7C | 64742-63-8 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, raske, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatavast nafta fraktsioonist normaalsete parafiinide kõrvaldamisel solvendiga kristalliseerimise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-168-1 | 7C | 64742-64-9 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, kerge, nafteen- Süsivesinike segu, mis saadakse teatavast nafta fraktsioonist normaalsete parafiinide kõrvaldamisel solvendiga kristalliseerimise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-169-7 | 7C | 64742-65-0 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, raske, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse teatavast nafta fraktsioonist normaalsete parafiinide kõrvaldamisel solvendiga kristalliseerimise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

265-172-3 | 7C | 64742-68-3 |

nafteenõli (naftast), katalüütiliselt parafiinitustatud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-173-9 | 7C | 64742-69-4 |

nafteenõli (naftast), katalüütiliselt parafiinitustatud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel parafiinitustamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-174-4 | 7C | 64742-70-7 |

parafiinõli (naftast), katalüütiliselt parafiinitustatud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

265-176-5 | 7C | 64742-71-8 |

parafiinõli (naftast), katalüütiliselt parafiinitustatud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. |

265-179-1 | 7C | 64742-75-2 |

nafteenõli (naftast), segatud, parafiinitustatud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse lineaarsete ahelatega parafiinide kõrvaldamisel uureaga sadestamise abil. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

265-180-7 | 7C | 64742-76-3 |

nafteenõli (naftast), segatud, parafiinitustatud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel parafiinitustamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

276-736-3 | 7C | 72623-85-9 |

määrdeõli (naftast), C20-50-, vesinikuga töödeldud neutraalõlist, suure viskoossusega Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil toodetud kerge gaasiõli, vaakumdestilleerimise abil toodetud raske gaasiõli ja solvendiga asfalditustatud jääkõli kaheastmelisel töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel ning astmetevahelisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on ligikaudu 112 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

276-737-9 | 7C | 72623-86-0 |

määrdeõli (naftast), C15-30-, vesinikuga töödeldud neutraalõlist Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil toodetud kerge gaasiõli ja vaakumdestilleerimise abil toodetud raske gaasiõli kaheastmelisel töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel ning astmetevahelisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on ligikaudu 15 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

276-738-4 | 7C | 72623-87-1 |

määrdeõli (naftast), C20-50-, vesinikuga töödeldud neutraalõlist Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil toodetud kerge gaasiõli, vaakumdestilleerimise abil toodetud raske gaasiõli ja solvendiga asfalditustatud jääkõli kaheastmelisel töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel ning astmetevahelisel parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on ligikaudu 32 cSt. Sisaldab suhteliselt palju küllastunud süsivesinikke. |

278-012-2 | 7C | 74869-22-0 |

määrdeõli Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel ja parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C50. |

292-613-7 | 7C | 90640-91-8 |

destillaat (naftasaadus), segatud, parafiinitustatud, raske, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse raske parafiindestillaadi parafiinitustamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 19 cSt või enam. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

292-614-2 | 7C | 90640-92-9 |

destillaat (naftasaadus), segatud, parafiinitustatud, kerge, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse kerge parafiindestillaadi parafiinitustamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C12-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on väiksem kui 19 cSt. Sisaldab suhteliselt vähe normaalseid parafiine. |

292-616-3 | 7C | 90640-94-1 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, raske, parafiin-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinitustatud raske parafiindestillaadi töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50. |

292-617-9 | 7C | 90640-95-2 |

süsivesinikud, C20-50-, solvendiga parafiinitustatud, raskest parafiindestillaadist, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinitustatud raske parafiindestillaadi töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50. |

292-618-4 | 7C | 90640-96-3 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, kerge, parafiin-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinitustatud kerge parafiindestillaadi töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30. |

292-620-5 | 7C | 90640-97-4 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, kerge, parafiin-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinitustatud kerge parafiindestillaadi töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30. |

292-656-1 | 7C | 90669-74-2 |

jääkõli (naftast), vesinikuga töödeldud, solvendiga parafiinitustatud |

294-843-3 | 7C | 91770-57-9 |

jääkõli (naftast), katalüütiliselt parafiinitustatud |

295-300-3 | 7C | 91995-39-0 |

destillaat (naftasaadus), parafiinitustatud, raske, parafiin-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinitustatud destillaadi tugeval hüdrogeenimisel katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C25-C39; sellest saadud valmisõli viskoossus 50 oC juures on ligikaudu 44 cSt. |

295-301-9 | 7C | 91995-40-3 |

destillaat (naftasaadus), parafiinitustatud, kerge, parafiin-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinitustatud destillaadi tugeval hüdrogeenimisel katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C21-C29; sellest saadud valmisõli viskoossus 50 oC juures on ligikaudu 13 cSt. |

295-305-0 | 7C | 91995-43-6 |

destillaat (naftasaadus), raske, parafiin-, vääveldatud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20-C50; segule on kõrgel temperatuuril lisatud elementaarväävlit. |

295-316-0 | 7C | 91995-54-9 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga puhastatud, kerge, nafteen-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel ja aromaatsete süsivesinike kõrvaldamisel solvendiga ekstraheerimise abil. Koosneb peamiselt nafteenidest, mille süsinikuarv on C15-C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 13-15 cSt. |

295-423-2 | 7C | 92045-42-6 |

määrdeõli (naftast), C17-35-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, parafiinitustatud, vesinikuga töödeldud |

295-424-8 | 7C | 92045-43-7 |

määrdeõli (naftast), vesinikkrakkimisesaadus, aromaatsete komponentideta, solvendiga parafiinitustatud |

295-499-7 | 7C | 92061-86-4 |

jääkõli (naftast), vesinikkrakkimisesaadus, happega töödeldud, solvendiga parafiinitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse happega töödeldud ja vesinikkrakitud raskete parafiinide destilleerimise jäägist parafiinide kõrvaldamisel solvendi abil. Keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 380 oC. |

295-810-6 | 7C | 92129-09-4 |

parafiinõli (naftast), solvendiga puhastatud, parafiinitustatud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse väävlit sisaldavast parafiinnaftast. Kujutab endast solvendiga puhastatud parafiinitustatud määrdeõli, mille viskoossus 50 oC juures on 65 cSt. |

297-474-6 | 7C | 93572-43-1 |

määrdeõli (naftast), lähteõli, parafiin- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta töötlemisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest komponentidest, nafteenidest ja parafiinidest; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 23 cSt. |

297-857-8 | 7C | 93763-38-3 |

süsivesinikud, vesinikkrakkimiseproduktid, destilleerimise parafiinjäägid, solvendiga parafiinitustatud |

305-588-5 | 7C | 94733-08-1 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga puhastatud, vesinikuga töödeldud, raske, hüdrogeenitud |

305-589-0 | 7C | 94733-09-2 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga puhastatud, vesinikkrakkimiseproduktid, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeeniva krakkimise menetlusel töödeldud nafta jäägi dearomatiseerimisel solvendiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18-C27, keeb vahemikus ligikaudu 370-450 oC. |

305-594-8 | 7C | 94733-15-0 |

määrdeõli (naftast), C18-40-, solvendiga parafiinitustatud, vesinikkrakkimisesaadus, destillaadist Süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeeniva krakkimise menetlusel töödeldud nafta destilleerimise jäägi parafiinitustamisel solvendiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18-C40, keeb vahemikus ligikaudu 370-550 oC. |

305-595-3 | 7C | 94733-16-1 |

määrdeõli (naftast), C18-40-, solvendiga parafiinitustatud, hüdrogeenitud rafinaadist Süsivesinike segu; toodetakse solvendiga parafiinitustamise teel hüdrogeenitud rafinaadist, mis on saadud vesinikuga töödeldud nafta destillaadi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18-C40, keeb vahemikus ligikaudu 370-550 oC. |

305-971-7 | 7C | 95371-04-3 |

süsivesinikud, C13-30-, aromaatsete komponentide rikkad, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, nafteendestillaat |

305-972-2 | 7C | 95371-05-4 |

süsivesinikud, C16-32-, aromaatsete komponentide rikkad, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, nafteendestillaat |

305-974-3 | 7C | 95371-07-6 |

süsivesinikud, C37-68-, parafiinitustatud, asfalditustatud, vesinikuga töödeldud, vaakumdestilleerimise jäägid |

305-975-9 | 7C | 95371-08-7 |

süsivesinikud, C37-65-, vesinikuga töödeldud, asfalditustatud, vaakumdestilleerimise jäägid |

307-010-7 | 7C | 97488-73-8 |

destillaat (naftasaadus), vesinikkrakitud, solvendiga puhastatud, kerge Süsivesinike segu, mis saadakse vesinikkrakitud nafta destillaadi töötlemisel solvendiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18-C40, keeb vahemikus ligikaudu 370-550 oC. |

307-011-2 | 7C | 97488-74-9 |

destillaat (naftasaadus), solvendiga puhastatud, hüdrogeenitud, raske Süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenitud nafta destillaadi töötlemisel solvendiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C19-C40, keeb vahemikus ligikaudu 390-550 oC. |

307-034-8 | 7C | 97488-95-4 |

määrdeõli (naftast), C18-27-, vesinikkrakitud, solvendiga parafiinitustatud |

307-661-7 | 7C | 97675-87-1 |

süsivesinikud, C17-30-, vesinikuga töödeldud, solvendiga asfalditustatud, atmosfäärirõhul destilleerimise jääkidest, kergdestillaat Süsivesinike segu; eraldatakse esimese jooksuna efluendi vaakumdestilleerimisel, mis on saadud solvendiga asfalditustatud teatava kitsa jääkfraktsiooni vesinikuga töötlemisel katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C17-C30, keeb vahemikus ligikaudu 300-400 oC; sellest saadud valmisõli viskoossus 100 oC juures on 4 cSt. |

307-755-8 | 7C | 97722-06-0 |

süsivesinikud, C17-40-, vesinikuga töödeldud, solvendiga asfalditustatud, destilleerimise jääkidest, vaakumkergdestillaat Süsivesinike segu; eraldatakse esimese jooksuna efluendi vaakumdestilleerimisel, mis on saadud solvendiga asfalditustatud teatava kitsa jääkfraktsiooni (viskoossus 8 cSt, 100 oC) vesinikuga töötlemisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C17-C40, keeb vahemikus ligikaudu 300-500 oC. |

307-758-4 | 7C | 97722-09-3 |

süsivesinikud, C13-27-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, kergnafteenid Süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete komponentide ekstraheerimisel kergest nafteendestillaadist (viskoossus 9,5 cSt, 40 oC). Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C27, keeb vahemikus ligikaudu 240-400 oC. |

307-760-5 | 7C | 97722-10-6 |

süsivesinikud, C14-29-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, kergnafteenid Süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete komponentide ekstraheerimisel kergest nafteendestillaadist (viskoossus 16 cSt, 40 oC). Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C14-C29, keeb vahemikus ligikaudu 250-425 oC. |

308-131-8 | 7C | 97862-81-2 |

süsivesinikud, C27-42-, dearomatiseeritud |

308-132-3 | 7C | 97862-82-3 |

süsivesinikud, C17-30-, vesinikuga töödeldud destillaadist, kergdestillaat |

308-133-9 | 7C | 97862-83-4 |

süsivesinikud, C27-45-, vaakumnafteendestillaat |

308-287-7 | 7C | 97926-68-6 |

süsivesinikud, C27-45-, dearomatiseeritud |

308-289-8 | 7C | 97926-70-0 |

süsivesinikud, C20-58-, vesinikuga töödeldud |

308-290-3 | 7C | 97926-71-1 |

süsivesinikud, C27-42-, nafteenid |

309-710-8 | 7C | 100684-37-5 |

jääkõli (naftast), aktiivsöega töödeldud, solvendiga parafiinitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga parafiinitustatud naftast eraldatud jääkõli töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

309-711-3 | 7C | 100684-38-6 |

jääkõli (naftast), saviga töödeldud, solvendiga parafiinitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga parafiinitustatud naftast eraldatud jääkõli töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

309-874-0 | 7C | 101316-69-2 |

määrdeõli (naftast), C>25-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, asfalditustatud, parafiinitustatud, hüdrogeenitud Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise jäägi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel ja hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25; sellest saadud valmisõli viskoossus 100 oC juures on 32-37 cSt. |

309-875-6 | 7C | 101316-70-5 |

määrdeõli (naftast), C17-32-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, parafiinitustatud, hüdrogeenitud Süsivesinike segu, mis saadakse atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel ja hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C17-C32; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 17-23 cSt. |

309-876-1 | 7C | 101316-71-6 |

määrdeõli (naftast), C20-35-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, parafiinitustatud, hüdrogeenitud Süsivesinike segu, mis saadakse atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel ja hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C35; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 37-44 cSt. |

309-877-7 | 7C | 101316-72-7 |

määrdeõli (naftast), C24-50-, solvendiga ekstraheerimise menetlusel töödeldud, parafiinitustatud, hüdrogeenitud Süsivesinike segu, mis saadakse atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel ja hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C24-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on 16-75 cSt. |

265-110-5 | 8 | 64742-10-5 |

ekstrakt (naftasaadus), jääkõlist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

295-332-8 | 8 | 91995-70-9 |

ekstrakt (naftasaadus), asfalditustatud, vaakumdestilleerimise jäägist, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse teatava vaakumdestilleerimise abil afalditustatud jäägi töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C30; sisaldab enam kui 5 massiprotsenti 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-102-1 | 9A | 64742-03-6 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest nafteendestillaadist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-103-7 | 9A | 64742-04-7 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest parafiindestillaadist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-104-2 | 9A | 64742-05-8 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest parafiindestillaadist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

265-111-0 | 9A | 64742-11-6 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest nafteendestillaadist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

295-341-7 | 9A | 91995-78-7 |

ekstrakt (naftasaadus), vaakumdestilleerimise abil toodetud kergest gaasiõlist, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil naftast toodetud kergest gaasiõlist solvendiga ekstraheerimise abil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C30. |

307-753-7 | 9A | 97722-04-8 |

süsivesinikud, C26-55-, aromaatsete komponentide rikas segu Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafteendestillaadi (viskoossus 27 cSt, 100 oC) töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C26–C55, keeb vahemikus ligikaudu 395-640 oC. |

272-175-3 | 9B | 68783-00-6 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest nafteendestillaadist, solvent-, aromaatsete komponentide kontsentraat Aromaatsete komponentide kontsentraat, mis eraldatakse raskest nafteendestillaadist saadud solventekstraktist ja ekstraheerimiseks kasutatud solvendist vee lisamise abil. |

272-180-0 | 9B | 68783-04-0 |

ekstrakt (naftasaadus), solvendiga puhastatud raskest parafiindestillaadist, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse solvendiga puhastatud raskest parafiindestillaadist solvendiga ekstraheerimise abil. Koosneb küllastunud ja aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20–C50. |

272-342-0 | 9B | 68814-89-1 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest parafiindestillaadist, solvendiga asfalditustatud Süsivesinike segu, mis saadakse raskest parafiindestillaadist solvendiga ekstraheerimise abil. |

292-631-5 | 9B | 90641-07-9 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest nafteendestillaadist, solvent-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse raskest nafteendestillaadist eraldatud solventekstrakti töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

292-632-0 | 9B | 90641-08-0 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest parafiindestillaadist, solvent-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse raskest parafiindestillaadist eraldatud solventekstrakti töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C21-C33, keeb vahemikus ligikaudu 350-480 oC. |

292-633-6 | 9B | 90641-09-1 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest parafiindestillaadist, solvent-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kergest parafiindestillaadist eraldatud solventekstrakti töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C17-C26, keeb vahemikus ligikaudu 280-400 oC. |

295-335-4 | 9B | 91995-73-2 |

ekstrakt (naftasaadus), vesinikuga töödeldud kergest parafiindestillaadist, solvent-, Süsivesinike segu, mis saadakse kolonni ülemisest osast väljuva parafiindestillaadi solvendiga töötlemisel, keskmise fraktsiooni eraldamisel, töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel ja solventekstrakti valmistamisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C36. |

295-338-0 | 9B | 91995-75-4 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest nafteendestillaadist, solvent-, vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava solventekstrakti töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel tingimustes, mis tagavad eeskätt väävliühendite kõrvaldamise. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C30; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

295-339-6 | 9B | 91995-76-5 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest parafiindestillaadist, solvent-, happega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kolonni ülemisest osast väljuvast nafta kergest parafiindestillaadist solventekstrakti valmistamisel, sellest teatava fraktsiooni eraldamisel destilleerimise abil ja puhastamisel väävelhappega. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C32. |

295-340-1 | 9B | 91995-77-6 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest parafiindestillaadist, solvent-, vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse kergest parafiindestillaadist solventekstrakti valmistamisel ja selle töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C40; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on suurem kui 10 cSt. |

295-342-2 | 9B | 91995-79-8 |

ekstrakt (naftasaadus), vaakumdestilleerimise abil eraldatud kergest gaasiõlist, solvent-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil naftast eraldatud kergest gaasiõlist solventekstrakti valmistamisel ning selle töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C30. |

296-437-1 | 9B | 92704-08-0 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest parafiindestillaadist, solvent-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20-C50; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

297-827-4 | 9B | 93763-10-1 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest nafteendestillaadist, solvent-, vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on suurem kui 19 cSt. |

297-829-5 | 9B | 93763-11-2 |

ekstrakt (naftasaadus), solvendiga parafiinitustatud, raskest parafiindestillaadist, solvent-, vesinikuga väävlitustatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava solvendiga parafiinitustatud nafta destillaadi töötlemisel vesinikuga, nii et orgaaniline väävel seotakse vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on suurem kui 19 cSt. |

309-672-2 | 9B | 100684-02-4 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest parafiindestillaadist, solvent-, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kolonni ülemisest osast väljuvast nafta kergest parafiindestillaadist solventekstrakti valmistamisel, sellest teatava fraktsiooni eraldamisel destilleerimise abil ja töötlemisel aktiveeritud söega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C32. |

309-673-8 | 9B | 100684-03-5 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest parafiindestillaadist, solvent-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kolonni ülemisest osast väljuvast nafta kergest parafiindestillaadist solventekstrakti valmistamisel, sellest teatava fraktsiooni eraldamisel destilleerimise abil ja töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C16-C32. |

309-674-3 | 9B | 100684-04-6 |

ekstrakt (naftasaadus), vaakumdestilleerimise abil eraldatud kergest gaasiõlist, solvent-, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil naftast eraldatud kergest gaasiõlist solventekstrakti valmistamisel ning selle töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C30. |

309-675-9 | 9B | 100684-05-7 |

ekstrakt (naftasaadus), vaakumdestilleerimise abil eraldatud kergest gaasiõlist, solvent-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise abil naftast eraldatud kergest gaasiõlist solventekstrakti valmistamisel ning selle töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C30. |

265-105-8 | 10 | 64742-06-9 |

ekstrakt (naftasaadus), keskmisest destillaadist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C9-C20, keeb vahemikus ligikaudu 150-345 oC. |

265-211-4 | 10 | 64743-06-2 |

ekstrakt (naftasaadus), gaasiõlist, solvent- Solventekstraktina eraldatud süsivesinike segu. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C13-C25, keeb vahemikus ligikaudu 230-400 oC. |

272-173-2 | 10 | 68782-98-9 |

ekstrakt (naftasaadus), selitatud õlist, solvent-, kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke sisaldav Süsivesinike segu, mis saadakse solventekstraktina katalüütiliselt krakitud selitatud õlist. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 350 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

272-174-8 | 10 | 68782-99-0 |

ekstrakt (naftasaadus), raskest selitatud õlist, solvent-, kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke sisaldav Süsivesinike segu, mis saadakse solventekstraktina katalüütiliselt krakitud selitatud õlist. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 425 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

272-177-4 | 10 | 68783-02-8 |

ekstrakt (naftasaadus), keskmisest selitatud õlist, solvent-, kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke sisaldav Süsivesinike segu, mis saadakse solventekstraktina katalüütiliselt krakitud selitatud õlist. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C17–C28, keeb vahemikus ligikaudu 375-450 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

272-179-5 | 10 | 68783-03-9 |

ekstrakt (naftasaadus), kergest selitatud õlist, solvent-, kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke sisaldav Süsivesinike segu, mis saadakse solventekstraktina katalüütiliselt krakitud selitatud õlist. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15–C25, keeb vahemikus ligikaudu 340-400 oC; sisaldab harilikult 5 massiprotsenti või enam 4- kuni 6-lüliliste kondenseerunud tuumadega aromaatseid süsivesinikke. |

295-330-7 | 10 | 91995-67-4 |

ekstrakt (naftasaadus), C15-30-aromaatne, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava aromaatse ekstrakti töötlemisel vesinikuga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15–C30; sellest saadud valmisõli viskoossus 40°C juures on ligikaudu 45 cSt. |

295-333-3 | 10 | 91995-71-0 |

ekstrakt (naftasaadus), gaasiõlist, solvent-, keemiliselt neutraliseeritud Süsivesinike segu; saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel solventekstraktist, mis on eraldatud naftast toodetud gaasiõlist. |

295-334-9 | 10 | 91995-72-1 |

ekstrakt (naftasaadus), gaasiõlist, solvent-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast toodetud gaasiõlist eraldatud solventekstrakti töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. |

305-590-6 | 10 | 94733-10-5 |

ekstrakt (naftasaadus), vesinikkrakkimise jääkõlist, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta vesinikkrakkimise jäägi töötlemisel solvendiga. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18-C27, keeb vahemikus ligikaudu 370-450 oC. |

307-012-8 | 10 | 97488-75-0 |

ekstrakt (naftasaadus), vesinikkrakkimise produktidest, raske, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse nafta teatavast vesinikkrakitud destillaadist eraldatud keskmise ja raske destillaadi töötlemisel solvendiga ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on C18–C27, keeb vahemikus ligikaudu 370-450 oC. |

309-670-1 | 10 | 100684-00-2 |

ekstrakt (naftasaadus), aktiivsöega töödeldud, gaasiõlist, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse naftast toodetud gaasiõlist eraldatud solventekstrakti töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

309-671-7 | 10 | 100684-01-3 |

ekstrakt (naftasaadus), saviga töödeldud, gaasiõlist, solvent- Süsivesinike segu, mis saadakse naftast toodetud gaasiõlist eraldatud solventekstrakti töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

309-676-4 | 10 | 100684-06-8 |

ekstrakt (naftasaadus), keskmisest destillaadist, solvent-, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta keskmise destillaadi solventekstrakti töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

309-678-5 | 10 | 100684-07-9 |

ekstrakt (naftasaadus), keskmisest destillaadist, solvent-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta keskmise destillaadi solventekstrakti töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

232-315-6 | 11A | 8002-74-2 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha Süsivesinike segu, mis saadakse teatavatest nafta fraktsioonidest solvendiga kristalliseerimisel (solvendiga õlitustamisel) või õli tahke pinna kaudu eraldamisel. Koosneb peamiselt lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

264-038-1 | 11A | 63231-60-7 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, mikrokristall- Pika hargahelaga süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist solvendiga kristalliseerimise abil. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C35. |

265-126-2 | 11A | 64742-26-3 |

süsivesinikvaha (naftast), happega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava naftaparafiinide fraktsiooni töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

265-134-6 | 11A | 64742-33-2 |

süsivesinikvaha (naftast), keemiliselt neutraliseeritud Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb peamiselt küllastunud lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

265-144-0 | 11A | 64742-42-3 |

süsivesinikvaha (naftast), saviga töödeldud, mikrokristall- Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud mikrokristallparafiinfraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt pika hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C25–C50. |

265-145-6 | 11A | 64742-43-4 |

parafiinvaha (naftast), saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse nafta parafiinfraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt lineaarahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

265-154-5 | 11A | 64742-51-4 |

parafiinvaha (naftast), vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud parafiini töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt lineaarahelaga parafiinidest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

265-163-4 | 11A | 64742-60-5 |

süsivesinikvaha (naftast), vesinikuga töödeldud, mikrokristall- Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud mikrokristallparafiini töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt pika hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C25–C50. |

285-095-9 | 11A | 85029-72-7 |

süsivesinikvaha (naftast), desodoreeritud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinfraktsiooni töötlemisel veeauruga vaakumis. Põhiosa veeauruga lenduvaid lõhnkomponente on kõrvaldatud. Koosneb peamiselt lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

292-640-4 | 11A | 90669-47-9 |

parafiinvaha (naftast), happega töödeldud Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse nafta parafiinfraktsiooni töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt lineaarahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

295-456-2 | 11A | 92045-74-4 |

parafiinvaha (naftast), kergsulav Süsivesinike segu, mis saadakse teatavatest nafta fraktsioonidest solvendiga kristalliseerimisel (solvendiga õlitustamisel), õli tahke pinna kaudu eraldamisel või liitumisreaktsioonide abil. Koosneb peamiselt lineaarahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

295-457-8 | 11A | 92045-75-5 |

parafiinvaha (naftast), kergsulav, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatavatest nafta fraktsioonidest solvendiga kristalliseerimisel (solvendiga õlitustamisel), õli tahke pinna kaudu eraldamisel või liitumisreaktsioonide abil ja järgneval töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt lineaarahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

295-458-3 | 11A | 92045-76-6 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, mikrokristall-, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist solvendiga kristalliseerimisel ja töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

307-045-8 | 11A | 97489-05-9 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, C19-38- |

308-140-7 | 11A | 97862-89-0 |

parafiinvaha (naftast), aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse teatavate nafta fraktsioonide töötlemisel aktiivsöega lisandijälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

308-141-2 | 11A | 97862-90-3 |

parafiinvaha (naftast), kergsulav, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kergsulavate nafta fraktsioonide töötlemisel aktiivsöega lisandijälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-142-8 | 11A | 97862-91-4 |

parafiinvaha (naftast), kergsulav, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kergsulavate nafta fraktsioonide töötlemisel bentoniidiga lisandijälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-143-3 | 11A | 97862-92-5 |

parafiinvaha (naftast), kergsulav, ränihappega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kergsulavate nafta fraktsioonide töötlemisel ränihappega lisandijälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-144-9 | 11A | 97862-93-6 |

parafiinvaha (naftast), ränihappega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud parafiinvaha töötlemisel ränihappega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

308-145-4 | 11A | 97862-94-7 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, mikrokristall-, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist solvendiga kristalliseerimisel ja töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

308-147-5 | 11A | 97862-95-8 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, mikrokristall-, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist solvendiga kristalliseerimisel ja töötlemisel bentoniidiga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

308-148-0 | 11A | 97862-96-6 |

parafiinvaha ja süsivesinikvaha, mikrokristall-, ränihappega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist solvendiga kristalliseerimisel ja töötlemisel ränihappega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

265-171-8 | 11B | 64742-67-2 |

parafiinist välja tõrjutud õli (naftasaadus) Süsivesinike segu, mis saadakse õlifraktsioonina parafiinist solvendiga õlitustamisel või tahke pinna kaudu eraldamisel. Koosneb peamiselt hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

300-225-7 | 11B | 93924-31-3 |

parafiinist välja tõrjutud õli (naftasaadus), happega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinist välja tõrjutud õli töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

300-226-2 | 11B | 93924-32-4 |

parafiinist välja tõrjutud õli (naftasaadus), saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinist välja tõrjutud õli töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50. |

308-126-0 | 11B | 97862-76-5 |

parafiinist välja tõrjutud õli (naftasaadus), aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinist välja tõrjutud õli töötlemisel aktiivsöega lisandijälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-127-6 | 11B | 97862-77-6 |

parafiinist välja tõrjutud õli (naftasaadus), ränihappega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse parafiinist välja tõrjutud õli töötlemisel ränihappega lisandijälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt lineaarahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

265-165-5 | 11C | 64742-61-6 |

toorparafiin (naftast) Süsivesinike segu, mis saadakse teatavast nafta fraktsioonist solvendiga kristalliseerimisel (solvendiga parafiinitustamisel) või destillaatfraktsioonina väga parafiinirikkast toornaftast. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

292-659-8 | 11C | 90669-77-5 |

toorparafiin (naftast), happega töödeldud Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud toorparafiinfraktsiooni töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

292-660-3 | 11C | 90669-78-6 |

toorparafiin (naftast), happega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud toorparafiinfraktsiooni töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

295-523-6 | 11C | 92-62-09-4 |

toorparafiin (naftast), vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse toorparafiini töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

295-524-1 | 11C | 92062-10-7 |

toorparafiin (naftast), kergsulav Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta fraktsiooni parafiinitustamisel solvendiga. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

295-525-7 | 11C | 92062-11-8 |

toorparafiin (naftast), kergsulav, vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud kergsulava toorparafiini töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-155-9 | 11C | 97863-04-2 |

toorparafiin (naftast), kergsulav, aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse kergsulava toorparafiini töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-156-4 | 11C | 97863-05-3 |

toorparafiin (naftast), kergsulav, saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud kergsulava toorparafiini töötlemisel bentoniidiga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

308-158-5 | 11C | 97863-06-4 |

toorparafiin (naftast), kergsulav, ränihappega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud kergsulava toorparafiini töötlemisel ränihappega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud lineaar- ja hargahelaga süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C12. |

309-723-9 | 11C | 100684-49-9 |

toorparafiin (naftast), aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud toorparafiini töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. |

232-373-2 | 11D | 8009-03-8 |

vaseliin Süsivesinike segu, mis eraldatakse pooltahkisena parafiinjääkõli parafiinitustamisel. Koosneb peamiselt küllastunud kristalliseerunud ja vedelatest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

265-206-7 | 11D | 64743-01-7 |

vaseliin (naftast), oksüdeerunud Orgaaniliste ainete (peamiselt suure molekulmassiga karboksüülhapete) segu, mis tekib vaseliini oksüdeerumisel õhu käes. |

285-098-5 | 11D | 85029-74-9 |

vaseliin (naftast), alumiiniumoksiidiga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse vaseliini töötlemisel Al2O3-ga polaarsete komponentide ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud kristalliseerunud ja vedelatest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

295-459-9 | 11D | 92045-77-7 |

vaseliin (naftast), vesinikuga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse pooltahkisena parafiinitustatud parafiinjääkõli töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb peamiselt küllastunud mikrokristalliseerunud ja vedelatest süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

308-149-6 | 11D | 97862-97-0 |

vaseliin (naftast), aktiivsöega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud vaseliini töötlemisel aktiivsöega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

308-150-1 | 11D | 97862-98-1 |

vaseliin (naftast), ränihappega töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse naftast eraldatud vaseliini töötlemisel ränihappega polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C20. |

309-706-6 | 11D | 100684-33-1 |

vaseliin (naftast), saviga töödeldud Süsivesinike segu, mis saadakse vaseliini töötlemisel pleekmullaga polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C25. |

265-125-7 | 12 | 64742-25-2 |

määrdeõli (naftast), happega töödeldud, heit- Puhastatud süsivesinike segu, mis saadakse väävelhappega töötlemisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C15-C50. |

265-133-0 | 12 | 64742-32-1 |

määrdeõli (naftast), keemiliselt neutraliseeritud, heit- Süsivesinike segu, mis saadakse happeliste komponentide kõrvaldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C50. |

265-152-4 | 12 | 64742-50-3 |

määrdeõli (naftast), saviga töödeldud, heit- Süsivesinike segu, mis saadakse heitmäärdeõli töötlemisel naturaalse või modifitseeritud saviga kas kontakt- või filtrimismenetlusel polaarsete lisandite jälgede kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C50. |

265-161-3 | 12 | 64742-58-1 |

määrdeõli (naftast), vesinikuga töödeldud, heit- Süsivesinike segu, mis saadakse heitmäärdeõli töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C15-C50. |

270-697-6 | 12 | 68476-77-7 |

määrdeõli (naftast), puhastatud, kasutatud Süsivesinike segu, mis saadakse kasutatud mootoriõlist sadestamisel, filtrimisel, katalüütilisel töötlemisel vesinikuga ja destilleerimisel raskmetallide ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C20–C40; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

274-635-9 | 12 | 70514-12-4 |

määrdeõli, kasutatud |

293-258-0 | 12 | 91052-94-7 |

süsivesinikõli, saviga töödeldud, heit- Õli, mis saadakse transformaatoriõli värvitustamisel pleekmullaga ja filtreerimisel läbi pleekmulla. |

295-421-1 | 12 | 92045-40-4 |

määrdeõli, kasutatud, destilleeritud Süsivesinike segu, mis saadakse kasutatud määrdeõli destilleerimisel; keeb vahemikus ligikaudu 80-365 oC. |

295-422-7 | 12 | 92045-41-5 |

määrdeõli, kasutatud, vaakumdestilleeritud Süsivesinike segu, mis saadakse kasutatud määrdeõli vaakumdestilleerimisel; keeb vahemikus ligikaudu 20-360 oC. |

295-516-8 | 12 | 92062-03-8 |

määrdeõli, solvendiga puhastatud, destilleeritud, kasutatud Süsivesinike segu, mis saadakse kasutatud määrdeõli aurustamisel ja töötlemisel solvendiga ekstraheerimise menetlusel. |

297-104-3 | 12 | 93334-30-6 |

määrdeõli, puhastatud, kasutatud, aromaatsete komponentidega |

308-935-9 | 12 | 99035-68-4 |

destillaat (naftasaadus), C10-50-, kasutatud, puhastatud Süsivesinike segu, mis saadakse teatava nafta destillaadi flokuleerimisel, dekanteerimisel, ultrafiltrimisel, ultratsentrifuugimisel ja/või destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C10-C50, keeb ligikaudu 150 kuni vähemalt 600 oC vahemikus . |

309-878-2 | 12 | 101316-73-8 |

määrdeõli (naftast), kasutatud, mittekatalüütiliselt puhastatud Süsivesinike segu, mis saadakse heitõlist seda vesinikuga katalüütiliselt töötlemata. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on C20–C50; sellest saadud valmisõli viskoossus 40 oC juures on vähemalt 19 cSt. |

232-490-9 | 13 | 8052-42-4 |

asfalt Paljude kõrgmolekulaarsete orgaaniliste ühendite segu; sisaldab suhteliselt palju süsivesinikke, mille süsinikuarv on suurem kui C25 ja mille süsiniku ja vesiniku aatomite suhtarv on suur; sisaldab samuti väikestes kogustes niklit, rauda, vanaadiumi ja muid metalle. Saadakse mittelenduva jäägina nafta destilleerimisel või asfalditustamise või süsinikuärastuse menetlusest pärineva jääkõli rafinaadina. |

265-057-8 | 13 | 64741-56-6 |

jäägid (naftast), vaakumdestilleerimisest Jääksegu, mis saadakse nafta destilleerimisel atmosfäärirõhul tekkinud jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C34, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 495 oC. |

265-188-0 | 13 | 64742-85-4 |

jäägid (naftast), vesinikuga väävlitustatud, vaakumdestilleerimisest Süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestilleerimise jäägi töötlemisel vesinikuga katalüsaatori manulusel tingimustes, mis tagavad eeskätt orgaaniliste väävliühendite kõrvaldamise. Koosneb süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt suurem kui C34, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 495 oC. |

265-196-4 | 13 | 64742-93-4 |

asfalt, oksüdeeritud Must tahke segu, mis saadakse õhu läbipuhumisel asfalditustamise jäägist või rafinaadist katalüsaatori manulusel või ilma katalüsaatorita. See on üks oksüdatiivse kondensatsiooni menetlustest, mille abil suurendatakse molekulkaalu. |

269-110-6 | 13 | 68187-58-6 |

pigi, nafta-, aromaatne Jääk, mis saadakse termokrakitud või veeauruga krakitud jäägi ja/või katalüütiliselt krakitud selitatud õli destilleerimisel; pehmeneb vahemikus 40-180 oC. Kujutab endast kolme- või enama liikmeliste kondenseerunud tuumadega aromaatsete süsivesinike segu. |

295-284-8 | 13 | 91995-23-2 |

asfalteenid (naftast) Must tahke süsivesinike segu, mis saadakse naftajääkidena kerge süsivesinikfraktsiooni töötlemisel erimenetlusel. Selle saaduse süsiniku ja vesiniku aatomite suhtarv on eriti suur. Sisaldab väikestes kogustes vanaadiumi ja niklit. |

295-518-9 | 13 | 92062-05-0 |

jäägid (naftast), termokrakkimisese menetlusest, vaakumdestilleerimisest Süsivesinike segu, mis saadakse termokrakkimise produktide vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C34, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 495 oC. |

307-353-2 | 13 | 97593-48-1 |

pigi, nafta-, oksüdeeritud Saadus, mis tekib naftapigi oksüdeerimisel õhu käes temperatuurivahemikus ligikaudu 20-300 oC. |

309-713-4 | 13 | 100684-40-0 |

jäägid (naftast), vaakumdestilleerimises jäägist, hüdrogeenimisest Süsivesinike segu, mis eraldatakse jäägina nafta vaakumdestilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsinikuarv on suurem kui C50, keeb kõrgemal temperatuuril kui ligikaudu 500 oC. |

265-080-3 | 14 | 64741-79-3 |

koks (naftast) Tahke saadus, mis tekib naftafraktsioonide kõrgtermotöötlemisel. Kujutab endast süsinikmaterjali, mis sisaldab teatavas koguses suure süsiniku ja vesiniku aatomite suhtarvuga süsivesinikke. |

265-209-3 | 14 | 64743-04-4 |

koks (naftast), ümbertöötamisest Süsinikmaterjal, mis saadakse happeliste setete ümbertöötamisel kõrgel temperatuuril (ligikaudu 537,8 oC). |

265-210-9 | 14 | 64743-05-1 |

koks (naftast), kaltsineeritud Eriti kõrge molekulkaaluga süsivesinikke sisaldav süsinikmaterjali tahke segu, mis saadakse naftakoksi kaltsineerimisel temperatuuril, mis on kõrgem kui 1000 oC. Kaltsineeritud koksis sisalduvad süsivesinikud on väga suure süsiniku ja vesiniku aatomite suhtarvuga. |

[1] Naftasaadused on grupeeritud 31 gruppi, mis on tähistatud numbriga või numbri ja tähega (grupp 1; 2; 3A; 3B; 3C; 4A; 4B jne); vt lk 35–68. Iga kemikaalide grupi puhul võib tootja või tarbija III lisa punktide 2–6 kohase informatsiooni esitada ühe andmekogumina; seda informatsiooni käsitletakse kehtivana asjakohase grupi kõigi kemikaalide kohta.

--------------------------------------------------

II LISA

KEMIKAALIDE NIMEKIRI, MILLELE EI KOHALDATA ARTIKLITE 3 JA 4 SÄTTEID

EINECSi nr | grupp | CASi nr |

200–061–5 | | 50–70–4 |

D-glutsitool C6H14O6 |

200–066–2 | | 50–81–7 |

askorbiinhape C6H8O6 |

200–075–1 | | 50–99–7 |

glükoos C6H12O6 |

200–294–2 | | 56–87–1 |

L-lüsiin C6H14N2O2 |

200–312–9 | | 57–10–3 |

palmitiinhape, puhas C16H32O2 |

200–313–4 | | 57–11–4 |

steariinhape, puhas C18H36O2 |

200–334–9 | | 57–50–1 |

sahharoos, puhas C12H22O11 |

200–405–4 | | 58–95–7 |

a-tokoferüülatsetaat C31H52O3 |

200–432–1 | | 59–51–8 |

DL-metioniin C5H11NO2S |

200–711–8 | | 200–711–8 |

D-mannitool C6H14O6 |

201–771–8 | | 87–79–6 |

L-sorboos C6H12O6 |

204–007–1 | | 112–80–1 |

oleiinhape, puhas C18H34O2 |

204–664–4 | | 123–94–4 |

glütseroolstearaat C21H42O4 |

204–696–9 | | 124–38–9 |

süsinikdioksiid CO2 |

205–278–9 | | 137–08–6 |

kaltsiumpantotenaat, D-vorm C9H17NO5.1/2Ca |

205–582–1 | | 143–07–7 |

lauriinhape C12H24O2 |

205–590–5 | | 143–18–0 |

kaaliumoleaat C18H34O2. K |

205–756–7 | | 150–30–1 |

DL-fenüülalaniin C9H11NO2 |

208–407–7 | | 527–07–1 |

naatriumglükonaat C6H12O7. Na |

212–490–5 | | 822–16–2 |

naatriumstearaat, puhas C18H36O2. Na |

215–279–6 | | 1317–65–3 |

lubjakivi Settekivimitele iseloomulik mittepõlev tahkis. Koosneb peamiselt kaltsiumkarbonaadist. |

215–665–4 | | 1338–43–8 |

sorbitaanoleaat C24H44O6 |

216–472–8 | | 1592–23–0 |

kaltsiumdistearaat, puhas C18H36O2.1/2Ca |

231–147–0 | | 7440–37–1 |

argoon Ar |

231–153–3 | | 7440–44–0 |

süsinik C |

231–783–9 | | 7727–37–9 |

lämmastik N2 |

231–791–2 | | 7732–18–5 |

vesi, destilleeritud, puhas elektrijuhtivuse mõõtmiseks või samalaadse puhtusastmega H2 |

231–955–3 | | 7782–42–5 |

grafiit C | | |

232–273–9 | | 8001–21–6 |

päevalilleõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt linoolhappe ja oleiinhappe glütseriididest. (Helianthus annuus, Compositae) |

232–274–4 | | 8001–22–7 |

sojaõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt linoolhappe, oleiinhappe, palmitiinhappe ja steariinhappe glütseriididest. (Soja hispida, Leguminosae) |

232–276–5 | | 8001–23–8 |

safloorõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt linoolhappe glütseriididest. (Carthamus tinctorius, Compositae) |

232–278–6 | | 8001–26–1 |

linaõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt linoolhappe, linoleenhappe ja oleiinhappe glütseriididest. (Linum usitatissimum, Linaceae) |

232–281–2 | | 8001–30–7 |

maisiõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt linoolhappe, oleiinhappe, palmitiinhappe ja steariinhappe glütseriididest. (Zea mays, Gramineae) |

232–293–8 | | 8001–79–4 |

riitsinusõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt ritsinoolhappe glütseriididest. (Ricinus communis, Euphorbiaceae) |

232–299–0 | | 8002–13–9 |

rapsiõli Ekstraktiivained ja nende derivaadid, mis on saadud füüsikalise modifitseerimise abil. Koosneb peamiselt eruukhappe, linoolhappe ja oleiinhappe glütseriididest. (Brassica napus, Cruciferae) |

232–307–2 | | 8002–43–5 |

letsitiinid Segu rasvhapete diglütseriididest, mis on sidestatud fosforhappe koliinestriga |

232–436–4 | | 8029–43–4 |

siirupid, hüdrolüüsitud tärklisest Produktide segu mis saadakse maisitärklise hüdrolüüsimisel hapete või ensüümidega. Koosneb peamiselt D-glükoosist, maltoosist ja maltodekstriinist. |

232–442–7 | | 8030–12–4 |

rasv, hüdrogeenitud |

232–675–4 | | 9004–53–9 |

dekstriin |

232–679–6 | | 9005–25–8 |

tärklis Kõrgpolümeersed sahhariidid, mis harilikult saadakse maisi, nisu ja sorgo teradest ning kartuli ja tapioki juurtest ja mugulatest. Sellesse rubriiki kuulub ka tärklis, mida on eelželatineeritud kuumutamise abil vee manulusel. |

232–940–4 | | 9050–36–6 |

maltodekstriin |

234–328–2 | | 11103–57–4 |

vitamiin A |

238–976–7 | | 14906–97–9 |

naatrium-D-glükonaat C6H12O7.xNa |

248–027–9 | | 26836–47–5 |

D-glütsitoolmonostearaat C24H48O7 |

262–988–1 | | 61788–59–8 |

rasvhapped, kookosest, metüülestrid |

262–989–7 | | 61788–61–2 |

rasvhapped, rasvast, metüülestrid |

263–060–9 | | 61789–44–4 |

rasvhapped, riitsinusõlist |

263–129–3 | | 61790–37–2 |

rasvhapped, rasvast |

266–925–9 | | 67701–01–3 |

rasvhapped, C12-18 Selle kemikaali SDA ainenimetus on C12–C18– alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 16–005–00. |

266–928–5 | | 67701–03–5 |

rasvhapped, C16-18 Selle kemikaali SDA ainenimetus on C16–C18– alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 19–005–00. |

266–929–0 | | 67701–05–7 |

rasvhapped, C8-18–ja C18–küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C8-18–küllastumata alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 01–005–00. |

266–930–6 | | 67701–06–8 |

rasvhapped, C14-18–ja C16-18–küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C14-18–ja C16-18–küllastumata alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 04–005–00. |

266–932–7 | | 67701–08–0 |

rasvhapped, C16-18–ja C18–küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C16-18–ja C18–küllastumata alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 11–005–00. |

266–948–4 | | 67701–30–8 |

glütseriidid, C16-18–ja C18–küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C16-18–ja C18-küllastumata trialküülglütseriid ja SDA viitenumber 11–001–00. |

267–007–0 | | 67762–26–9 |

rasvhapped, C14-18–ja C16-18–küllastumata, metüülestrid Selle kemikaali SDA ainenimetus on C14-18–ja C16-18–küllastumata alküülkarboksüülhappe metüülester ja SDA viitenumber 04–010–00. |

267–013–3 | | 67762–36–1 |

rasvhapped, C6-12 Selle kemikaali SDA ainenimetus on C6-12–alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 13–005–00. |

268–099–5 | | 68002–85–7 |

rasvhapped, C14-22–ja C16-22–küllastumata Selle kemikaali SDA ainenimetus on C14-22–ja C16-22–küllastumata alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber 07–005–00. |

268–616–4 | | 68131–37–3 |

siirupid, maisi-, dehüdraaditud |

269–657–0 | | 68308–53–2 |

rasvhapped, sojast |

269–658–6 | | 68308–54–3 |

glütseriidid, rasvast, mono-, di- ja tri-, hüdrogeenitud |

270–298–7 | | 68424–37–3 |

rasvhapped, C14-22 |

270–304–8 | | 68424–45–3 |

rasvhapped, linaõlist |

270–312–1 | | 68424–61–3 |

glütseriidid, C16-18–ja C-küllastumata, mono- ning di- Selle kemikaali SDA ainenimetus on C16-18–ja C18–küllastumata alküül- ning C16-C18- ja C18-küllastumata dialküülglütseriid ja SDA viitenumber 11–002–00. |

288–123–8 | | 85665–33–4 |

glütseriidid, C10-18 |

292–771–7 | | 90990–10–6 |

rasvhapped, C12-14 |

292–776–4 | | 90990–15–1 |

rasvhapped, C12-18– ja C18–küllastumata |

296–916–5 | | 93165–31–2 |

rasvhapped, rapsiõlist, madala eruukhappe sisaldusega |

--------------------------------------------------

III LISA

ARTIKLIS 3 MÄRGITUD INFORMATSIOON

1. Üldinformatsioon

1.1. Kemikaali nimetus

1.2. EINECSi nr

1.3. CASi nr

1.4. Sünonüümid

1.5. Puhtus

1.6. Lisandid

1.7. Molekulivalem

1.8. Struktuurivalem

1.9. Kemikaali liik

1.10. Agregaatolek

1.11. Andmete esitaja

1.12. Toodetud või imporditud kogus (suurem kui 1000 tonni aastas)

1.13. Märkida, kas kemikaali on toodetud viimase 12 kuu jooksul

1.14. Märkida, kas kemikaali on imporditud viimase 12 kuu jooksul

1.15. Liigitus ja märgistus

1.16. Kasutamisviis

1.17. Märkida, kas täielikud andmed on juba esitanud mõni muu tootja või importija

1.18. Märkida, kas toimitakse ka mõne muu tootja või importija nimel

1.19. Muud märkused (nt kemikaali kõrvaldamise võimalused)

2. Füüsikalis-keemilised andmed

2.1. Sulamistemperatuur

2.2. Keemistemperatuur

2.3. Tihedus

2.4. Aururõhk

2.5. Jaotustegur (log10POW)

2.6. Lahustuvus vees

2.7. Leekpunkt

2.8. Isesüttivus

2.9. Süttivus

2.10. Plahvatavus

2.11. Oksüdeerimisvõime

2.12. Muud andmed ja märkused

3. Levikuteed ja muundumine keskkonnas

3.1. Püsivus

3.1.1. Fotodegradatsioon

3.1.2. Püsivus vees

3.1.3. Püsivus mullas

3.2. Keskkonnaseire andmed

3.3. Kemikaali keskkonnakompartmentide vaheline edasikandumine ja levik, sealhulgas määramisandmed kontsentratsiooni ja levikuteede kohta

3.3.1. Edasikandumine

3.3.2. Keskkonnakompartmentide vaheline levik

3.4. Biodegradatsioon

3.5. Bioakumulatsioon

3.6. Muud märkused

4. Ökotoksilisus

4.1. Mürgine toime kaladele

4.2. Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele

4.3. Mürgine toime vetikatele

4.4. Mürgine toime bakteritele

4.5. Mürgine toime maismaaorganismidele

4.6. Mürgine toime mullas elavatele organismidele

4.7. Muud märkused

5. Toksilisus

5.1. Ägedat mürgistust põhjustav toime

5.1.1. Ägedat mürgistust põhjustav toime organismi sattumisel suu kaudu

5.1.2. Ägedat mürgistust põhjustav toime sissehingamisel

5.1.3. Ägedat mürgistust põhjustav toime organismi sattumisel naha kaudu

5.1.4. Ägedat mürgistust põhjustav toime organismi sattumisel muul viisil

5.2. Sööbiv ja ärritav toime

5.2.1. Nahka ärritav toime

5.2.2. Silmi ärritav toime

5.3. Suurenenud tundlikkust põhjustav toime

5.4. Mürgine toime korduval sattumisel organismi

5.5. Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vitro

5.6. Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vivo

5.7. Kantserogeensus

5.8. Mürgine toime reproduktsioonile

5.9. Muu asjakohane teave

5.10. Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

6. Viidete nimekiri

--------------------------------------------------

IV LISA

ARTIKLI 4 LÕIKES 1 MÄRGITUD INFORMATSIOON

1. Üldinformatsioon

1.1. Kemikaali nimetus

1.2. EINECSi nr

1.3. CASi nr

1.4 Sünonüümid

1.5. Puhtus

1.6. Lisandid

1.7. Molekulivalem

1.8. Struktuurivalem

1.9. Kemikaali liik

1.10. Agregaatolek

1.11. Andmete esitaja

1.12. Toodetud või imporditud kogus (suurem kui 10, kuid mitte üle 1000 tonni aastas)

1.13. Märkida, kas kemikaali on toodetud viimase 12 kuu jooksul

1.14. Märkida, kas kemikaali on imporditud viimase 12 kuu jooksul

1.15. Liigitus ja märgistus

1.16. Kasutamisviis

1.17. Muud märkused

--------------------------------------------------

V LISA

ÜHENDUSE INFORMATSIOONITALITUSED

Tarkvara eripakette diskettidel võib saada jargämistest ühenduse informatsioonitalitustest :

Saksamaa

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22

D–5300 Bonn

Telex 88 66 48 EUROP D

Telefax 5 30 09 50

Berliin

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D–1000 Berlin 31

Telex 18 40 15 EUROP D

Telefax 8 92 20 59

München

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraße 27

D–8000 München 2

Telex 5 21 81 35

Telefax 2 02 10 15

Belgia

Brüsell

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimede 73,B–1040 Bruxelles

Archemedesstraat 73,B–1040 Brussel

Telex 26657 COMTNF B

Telefax 2 35 01 66

Taania

Kopenhaagen

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK–1004 København K 33

Telex 1 64 02 COMEUR DK

Telefax 33 11 12 03/33 14 12 44

Hispaania

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serano 41

5a planta

E–28001 Madrid

Telex 4 68 18 OIPE E

Telefax 5 76 03 87/5 77 29 23

Barcelona

Edificio Atlantico

Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18

08008 Barcelona

Telefax 415 63 11

Prantsusmaa

Pariis

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, Bld. St. Germain

F–75007 Paris

Telex Paris 611019 COMEUR

Telefax 1 45 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes

Bureau à Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F–13241 Marseiile Cedex 01

Telex 40 25 38 EURMA

Telefax 91 90 98 07

Kreeka

Ateena

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γραφείο στην Ελλάδα

2 Vassilissis Sofias

Case postale 1 10 02

GR–Athina 10674

Telex 21 93 24 ECAT GR

Telefax 7 24 46 20

Iirimaa

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL–Dublin 2

Telex 9 38 27 EUCO EI

Telefax 71 26 57

Italia

Rooma

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I–00187 Roma

Telex 61 01 84 EUROMA I

Telefax 6 79 16 58

Milano

Commissione delle Comunità europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I–20123 Milano

Telex 31 62 00 EURMIL I

Telefax 4 81 85 43

Luksemburg

Luxembourg

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/0

Rue Alcide De Gasperi

L–2920 Luxembourg

Telex 34 23/34 46/34 76 COMEUR LU

Telefax 43 01 44 33

Madalmaad

Haag

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL–2513 AB Den Haag

Telex 3 10 94 EURCO NL

Telefax 364 66 19

Portugal

Lissabon

Comissão das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1-10o

P–1200 Lisboa

Telex 18810 COMEUR P

Telefax 3 55 43 97

Ühendkuningriik

London

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8 Storey's Gate

UK–London SW1P 3AT

Telex 2 32 08 EURUK G

Telefax 7 19 73 19 00/19 20

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK–Belfast BT2 7EG

Telex 7 41 17 CECBEL G

Telefax 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK–Cardiff CF1 9SG

Telex 49 77 27 EUROPA G

Telefax 39 54 89

Edinburg

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK–Edinburgh EH2 4PH

Telex 72 74 20 EUEDING

Telefax 2 26 41 05

--------------------------------------------------

Top