Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0207

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 207/93, 29. jaanuar 1993, millega määratletakse määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) VI lisa sisu ning kehtestatakse artikli 5 lõike 4 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

OJ L 25, 2.2.1993, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 90 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 90 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; kehtetuks tunnistatud 32008R0889 . Latest consolidated version: 29/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/207/oj

31993R0207Euroopa Liidu Teataja L 025 , 02/02/1993 Lk 0005 - 0010
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 12 Lk 0037
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 12 Lk 0037


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 207/93,

29. jaanuar 1993,

millega määratletakse määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) VI lisa sisu ning kehtestatakse artikli 5 lõike 4 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta, [1] eriti selle artikli 5 lõikeid 7 ja 8,

ning arvestades, et:

nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (edaspidi "määrus") artikli 5 lõike 3 punktide b ja c ning lõike 4 kohaldamiseks tuleb koostada täielikud loetelud määruse VI lisa A, B ja C jaos;

määruse VI lisa kolme jao kohaldamisel tuleb välja kujundada teatavad mõisted, et tagada ühtsus ühenduse muude asjakohaste haldusnormidega;

määruse VI lisas mainitud koostisosi ja abiaineid tuleks kasutada ainult toiduainete valmistamist käsitlevates õigusaktides ettenähtud nõuete ja toiduainete tootmise heade tavade kohaselt;

määruse VI lisas tuleks arvesse võtta tarbijate ootusi, mille kohaselt töödeldud mahepõllundustooted koosnevad põhiliselt looduslikest koostisosadest;

määruse VI lisasse võib siiski kanda ka muid, eelistatult looduses esinevaid koostisosi või abiaineid, mida võib kasutada tavapäraselt töödeldud toiduainetes, kui tõestatakse, et selliseid aineid kasutamata ei ole toiduaineid võimalik mahepõllunduslikult toota ega säilitada;

mikroorganismidest saadud ensüümide puhul tuleb kontrollida, kas selliseid tooteid, mis on saadud nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ [2] tähenduses geneetiliselt muundatud mikroorganismidest, võib kasutada toiduainetes, mille märgistamisel viidatakse mahepõllundusmeetoditele; kõnealust küsimust uuritakse üksikasjalikult, kui selliste ensüümide kasutamine toiduainetes on lubatud asjaomaste ühenduse õigusaktide alusel;

kõnealune VI lisa tuleb korrapäraselt läbi vaadata, arvesse võttes omandatud kogemusi ning ühenduse turu teatavate mahepõllunduslike põllumajandusest pärinevate koostisosade kättesaadavusega seotud arenguid;

seoses artikli 5 lõikele 4 vastava erandiga on vaja üksikasjalikke rakenduseeskirju, et tagada kõnealuse erandi ühtne rakendamine liikmesriikides kuni selle erandiga hõlmatavate toodete kandmiseni määruse VI lisa C jaosse;

käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2092/91 artiklis 14 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 VI lisa sisu määratletakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

VI lisa A ja B jaos tehakse muudatusi alles siis, kui on täidetud vähemalt järgmised nõuded:

a) VI lisa A jao punktis 1 nimetatud lisaainete puhul: ilma et see piiraks nõukogu direktiivis 89/107/EMÜ [3] ettenähtud nõuete kohaldamist, mis hõlmavad lisaainete vastuvõetavaks tunnistamist, kantakse lisasse ainult need ained, millega seoses tõestatakse, et selliseid aineid kasutamata ei ole võimalik asjaomaseid toiduaineid toota ega säilitada;

b) VI lisa B osas nimetatud abiainete puhul: lisasse kantakse ainult toiduainete töötlemisel üldiselt vastuvõetavaks tunnistatud ained, millega seoses tõestatakse, et selliseid aineid kasutamata ei ole asjaomaseid toiduaineid võimalik toota.

Artikkel 3

1. Põllumajandusest pärineva koostisosa kandmiseni määruse VI lisa C jaosse võib seda koostisosa kasutada kõnesoleva määruse artikli 5 lõikes 4 ettenähtud erandi kohaselt järgmistel tingimustel:

a) ettevõtja on liikmesriigi pädevale asutusele esitanud kõik nõutavad tõendid asjaomase koostisosa artikli 5 lõikes 4 ettenähtud nõuetele vastavuse kohta ja

b) liikmesriigi pädev asutus on andnud kasutusloa kõige rohkem kolmeks kuuks, seda tähtaega võib lühendada, kui selgub, et asjaomane koostisosa on ühenduses kättesaadav.

2. Pärast lõikes 1 nimetatud kasutusloa andmist edastab liikmesriik viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile järgmised andmed:

a) loa väljaandmise kuupäev;

b) asjaomase põllumajandusest pärineva koostisosa nimetus;

c) eeldatavad kogused ja kõnealuste koguste põhjendus;

d) alavarustatuse põhjendused ja eeldatav kestus.

3. Kui liikmesriigi poolt komisjonile või kasutusloa andnud liikmesriigile esitatud info põhjal selgub, et varud on alavarustatuse ajal kasutamiseks kättesaadavad, siis kaalub liikmesriik kasutusloa kehtetuks tunnistamist või selle kehtivusaja lühendamist ning teatab võetud meetmetest komisjonile ja teistele liikmesriikidele kümne päeva jooksul info saamise kuupäevast arvates.

4. Liikmesriigi nõudmisel või komisjoni algatusel esitatakse juhtum uurimiseks määruse artiklis 14 nimetatud komiteele. Artiklis 14 ettenähtud korras võib teha otsuse kasutusloa kehtetuks tunnistamise või selle kehtivusaja muutmise kohta või vajaduse korral asjaomase koostisosa VI lisa C jaosse kandmise kohta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub viieteistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.

[2] EÜT L 117, 8.5.1990, lk 15.

[3] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.

--------------------------------------------------

LISA

"

VI LISA

SISSEJUHATUS

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. koostisosad: käesoleva määruse artiklis 4 määratletud ained, võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/112/EMÜ (lõpptarbijale müümiseks mõeldud toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaamimist käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta) [1] artikli 6 lõikes 4 nimetatud piiranguid;

2. põllumajandusest pärinevad koostisosad:

a) põhilised põllumajandussaadused ja -tooted ning tooted, mis on nendest saadud pesemise, puhastamise, termiliste ja/või mehaaniliste menetluste ja/või füüsikaliste menetluste abil, mille eesmärk on toote niiskusesisalduse vähendamine;

b) tooted, mis on saadud punktis a mainitud toodetest muude toiduainete töötlemisel kasutatavate menetluste abil, kui need tooted ei kuulu punktide 5 või 7 alusel määratletud lisaainete või lõhna- ja maitseainete hulka;

3. põllumajandusest mittepärinevad koostisosad: muud kui põllumajandusest pärinevad koostisosad, mis kuuluvad vähemalt ühte järgmistest kategooriatest:

3.1. lisaained, k.a punktides 5 ja 6 määratletud lisaainete kandeained;

3.2. punktis 7 määratletud lõhna- ja maitseained;

3.3. vesi ja sool;

3.4. mikroorganismide preparaadid;

3.5. mineraalid (k.a mikroelemendid) ja vitamiinid;

4. abiained: nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ (liikmesriikide nende seaduste ühtlustamise kohta, mis käsitlevad inimtarbimiseks ettenähtud toiduainetes lubatavaid lisaaineid) [2] artikli 1 lõike 3 punktis a määratletud ained;

5. lisaained: direktiivi 89/107/EMÜ artikli 1 lõigetes 1 ja 2 määratletud ained ning kõnealuses direktiivis või direktiivi 89/107/EMÜ artikli 3 lõikes 1 nimetatud ulatusliku rakendusalaga direktiivis hõlmatavad ained;

6. kandeained, k.a kandelahustid: lisaained, mida kasutatakse lisaaine lahustamiseks, lahjendamiseks, hajutamiseks või muul viisil füüsikaliseks muutmiseks aine tehnoloogilist funktsiooni muutmata, et hõlbustada selle käitlemist, rakendamist või kasutamist;

7. lõhna- ja maitseained: nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiivi 88/388/EMÜ (liikmesriikide nende seaduste ühtlustamise kohta, mis käsitlevad toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning nende tootmiseks vajalikke lähtematerjale) [3] artikli 1 lõikes 2 määratletud ja kõnealuse direktiiviga hõlmatavad ained ja tooted.

ÜLDPÕHIMÕTTED

A, B ja C jagu hõlmavad koostisosi ja abiaineid, mida võib kasutada toiduainete valmistamisel, mis koosnevad põhiliselt ühest või mitmest käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud taimsest koostisosast, v.a veinid.

Olenemata viitest A ja C jao mis tahes koostisosale või B jao abiainele, kasutatakse iga koostisosa või sellist abiainet ainult asutamislepinguga kooskõlas olevate asjakohaste ühenduse ja/või siseriiklike õigusaktide alusel ning nende puudumise korral toiduainete heade tootmistavade kohaselt. Lisaaineid kasutatakse eelkõige direktiivi 89/107/EMÜ sätete kohaselt ja vajaduse korral direktiivi 89/107/EMÜ artikli 3 lõikes 1 nimetatud ulatusliku reguleerimisalaga direktiivi alusel; lõhna- ja maitseaineid kasutatakse direktiivi 88/388/EMÜ kohaselt ja lahusteid nõukogu 13. juuni 1988. aasta direktiivi 88/344/EMÜ (liikmesriikide nende seaduste ühtlustamise kohta, mis käsitlevad toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente) [4] sätete kohaselt.

A JAGU– MÄÄRUSE (EMÜ) nr 2092/91 ARTIKLI 5 LÕIKES 3 NIMETATUD MITTEPÕLLUMAJANDUSLIKU PÄRITOLUGA KOOSTISOSAD:

A.1. Lisaained, k.a kandeained

| Nimetus | Eritingimused |

E 170 | Kaltsiumkarbonaat | – |

E 270 | Piimhape | – |

E 290 | Süsinikdioksiid | – |

E 296 | Õunhape | – |

E 300 | Askorbiinhape | – |

E 322 | Letsitiinid | – |

E 330 | Sidrunhape | – |

E 334 | Viinhape [L(+)–] | – |

E 335 | Naatriumtartraat | – |

E 336 | Kaaliumtartraat | – |

E 400 | Algiinhape | – |

E 401 | Naatriumalginaat | – |

E 402 | Kaaliumalginaat | – |

E 406 | Agar | – |

E 410 | Jaanileivapuujahu | – |

E 412 | Guarkummi | – |

E 413 | Tragantkummi | – |

E 414 | Kummiaraabik | – |

E 415 | Ksantaankummi | – |

E 416 | Karaiavaik | – |

E 440 (i) | Pektiin | – |

E 500 | Naatriumkarbonaat | – |

E 501 | Kaaliumkarbonaat | – |

E 503 | Ammooniumkarbonaat | – |

E 504 | Magneesiumkarbonaat | – |

E 516 | Kaltsiumsulfaat | kandeaine (CR) |

E 938 | Argoon | – |

E 941 | Lämmastik | – |

E 948 | Hapnik | – |

Nimetus | Eritingimused |

Vesi | |

Kaltsiumkloriid | koagulant |

Kaltsiumkarbonaat | |

Kaltsiumhüdroksiid | |

Kaltsiumsulfaat | koagulant |

Magneesiumkloriid (nigari) | koagulant |

Kaaliumkarbonaat | viinamarjade kuivatamine |

Süsinikdioksiid | |

Lämmastik | |

Etanool | lahusti |

Parkhape | filtreerimisabiaine |

Ovalbumiin | |

Kaseiin | |

Želatiin | |

Kalaliim | |

Taimeõlid | määrde- ja õlitusained |

Ränidioksiidgeel või kolloidlahus | |

Aktiivsüsi | |

Talk | |

Bentoniit | |

Kaoliin | |

Kobediatomiit | |

Perliit | |

Sarapuupähkli koored | |

Mesilasvaha | õlitusaine |

Karnaubavaha | õlitusaine |

Mikroorganismide preparaadid ja ensüümid:

i) toiduainete töötlemisel tavaliselt abiainetena kasutatavad mikroorganismide preparaadid ja ensüümid, v.a geneetiliselt muundatud mikroorganismid direktiivi 90/220/EMÜ artikli 2 lõike 2 tähenduses;

ii) direktiivi 90/220/EMÜ artikli 2 lõike 2 tähenduses geneetiliselt muundatud mikroorganismid:

kui need on loetelusse kantud artiklis 14 ettenähtud otsustamismenetluse korras.

C JAGU– MÄÄRUSE (EMÜ) nr 2092/91 ARTIKLI 5 LÕIKES 4 NIMETATUD PÕLLUMAJANDUSEST PÄRINEVAD KOOSTISOSAD, MIS EI OLE MAHEPÕLLUNDUSLIKULT TOODETUD

C.1. Töötlemata taimsed saadused ja nendest punktis 2a nimetatud menetluste abil valmistatud tooted:

C.1.1. Toidukõlblikud viljad, pähklid ja seemned

Kookospähklid

Brasiilia pähklid

Kašupähklid

Datlid

Ananassid

Mangod

Papaiad

Laukaploomid

Kakao

Maracuja (kannatuslille vili)

Koolapähklid

Maapähklid

Kibuvitsamarjad

Astelpaju marjad

Mustikad

Vahtrasiirup

Tšiili hanemalts

Rebashein

Mädarõika seemned

Kõrvitsaseemned

Seedermänni seemned

Rediseseemned

C.1.2. Toidukõlblikud vürtsid ja maitsetaimed

Kõik tooted, v.a aed-liivatee

C.1.3. Teravili

Hirss

Vesiriis (Zizania plauspra)

C.1.4. Õliseemned ja õliviljad

Seesamiseemned

C.1.5. Muud

Vetikad, k.a merevetikad

C.2. Punktis 2b nimetatud menetluste abil töödeldud taimsed saadused:

C.2.1. Seemned ja õlid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, mis on saadud muudest kui järgmistest taimedest:

oliiv

päevalill

C.2.2. Suhkrud; tärklis; muud teraviljast ja mugulatest saadud tooted

Roosuhkur ja peedisuhkur

Teraviljast ja mugulatest toodetud tärklised, keemiliselt modifitseerimata

Riispaber

Gluteen

C.2.3. Muud

Sidrunimahl

Kääritatud jookidest saadud äädikas, v.a vein

C.3. Loomsed saadused

Mesi

Želatiin

Piimapulber ja lõssipulber

Toidukõlblikud veeorganismid, mis ei pärine akvakultuurist.

"

[1] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1.

[2] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.

[3] EÜT L 184, 15.7.1988, lk 61.

[4] EÜT L 157, 24.6.1988, lk 28.

--------------------------------------------------

Top