Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1536/92, 9. juuni 1992, millega sätestatakse tuuni- ja pelamiidikonservide ühised turustusnormid

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Euroopa Liidu Teataja L 163 , 17/06/1992 Lk 0001 - 0004
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 4 Lk 0093
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 4 Lk 0093


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1536/92,

9. juuni 1992,

millega sätestatakse tuuni- ja pelamiidikonservide ühised turustusnormid

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 3687/91 kalandustooteturu ühise korraldamise kohta, [1] eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades, et:

määruses (EMÜ) nr 3687/91 nähakse ette võimalus võtta ühenduses vastu kalatoodete ühised turustusnormid, eelkõige selleks, et kõrvaldada turult ebarahuldava kaubandusliku kvaliteediga tooted ning hõlbustada ausal konkurentsil põhinevaid kaubandussuhteid;

nende normide vastuvõtmine tuuni- ja pelamiidikonservide kohta parandab tõenäoliselt tuunitoodete tootmistasuvust ühenduses ja selle turuväljundit ning hõlbustab toodete realiseerimist;

eelkõige turu läbipaistvuse tagamiseks tuleb täpsustada, et asjaomaseid tooteid tuleb valmistada üksnes täpselt määratletud kalaliikidest ja need tooted peavad sisaldama teatava minimaalse koguse kala;

käesoleva määruse eesmärk on määratleda asjaomaste toodete tootenimetus; see nimetus ei piira mingil määral nende toodete tariifset klassifikatsiooni ega tariifimenetluse kohaldamist ühendusse importimisel, eriti sooduskorra andmisel;

asjaomaste toodete kaubandusliku kirjelduse selguse tagamiseks tuleks määratleda nende esitusviisid turustamisel ning täpsustada kastme märgistusviis; need kriteeriumid ei tohi välistada uute toodete turuletoomist;

nõukogu 18. detsembri 1978. aasta direktiivis 79/112/EMÜ lõpptarbijale müüdavate toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [2] ja nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiivis 76/211/EMÜ teatavate toodete kaalu või mahu järgi valmispakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [3] on täpsustatud konservide sisuga seotud andmed, mida on vaja tarbija täpseks teavitamiseks ning kaitseks; samuti tuleks kindlaks määrata tuuni- ja pelamiidikonservide kaubanduslik kirjeldus ettenähtud kaubandusliku esitusviisi ja kulinaarse valmistusviisi, ning vajaduse korral kasutatud kastme kohaselt; tuleks nõuda, et asjaomaste toodete etiketil oleks märgitud karbis oleva kala kogus; tuleks määratleda kaubanduslik kirjeldus "omas mahlas";

nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, millega nähakse ette tervishoiunõuded kalapüügitoodete tootmisel ja turuleviimisel, [4] eesmärgiks on ühtlustada tervishoiunõudeid, mida tuleb täita ühenduse kalatoodete turustamisel, ning kaitsta rahva tervist; käesolevas turustusnormis ettenähtud nõudeid kohaldatakse, ilma et see piiraks kehtivate tervishoiueeskirjade kohaldamist;

komisjon peaks vastutama kõikide tehniliste rakendusmeetmete vastuvõtmise eest kooskõlas ühenduse rahvusvaheliste kohustustega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses määratletakse normid, mis reguleerivad tuuni- ja pelamiidikonservide turustamist ühenduses.

Artikkel 2

1. Tuuni- ja pelamiidikonservide kaubanduslik kirjeldus, nagu on määratletud artiklis 5, on ette nähtud ainult sellistele toodetele, mis vastavad järgmistele tingimustele:

1) tuunikonserv peab:

- kuuluma CN-koodide 16041410 ja ex16042070 alla,

- olema valmistatud ainult ühest käesoleva määruse lisa punktis I loetletud kalaliigist;

2) pelamiidikonserv peab:

- kuuluma CN-koodide 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 või ex16042090 alla;

- olema valmistatud ainult ühest käesoleva määruse lisa punktis II loetletud kalaliigist.

2. Ühte karpi ei tohi panna erinevaid kalaliike.

Siiski võivad tuuni või pelamiidi liha kasutavad kulinaarsed valmistusviisid, milles lihaskoestruktuuri pole enam näha, sisaldada muude samal viisil töödeldud kalade liha, tingimusel et tuun või pelamiid või nende kahe segu on vähemalt 25 % netokaalust.

Artikkel 3

1. Kui mõni järgmistest toote kaubanduslikest esitusviisidest moodustab artiklis 5 nimetatud kaubandusliku kirjelduse osa, peab see vastama järgmistele määratlustele:

i) terve: lihaskude on risti läbi lõigatud, kalalõik on terve ja koosneb ühest tükist või mitmest tihedalt kokkusurutud tükist.

Tükid võivad moodustada kuni 18 % kala kaalust.

Tükke ei tohi olla siis, kui lihaskude pannakse karpi toorelt; tükke võib lisada kaalutäiendiks;

ii) lõigud: lihatükid, mille esialgne lihaskoestruktuur on säilitatud ja mille lühima külje pikkus on vähemalt 1,2 cm.

Tükid võivad moodustada kuni 30 % kala kaalust;

iii) filee:

a) pikisuunalised, selgrooga paralleelselt lõigatud lihaskoeribad;

b) kõhuosast lõigatud lihaskoeribad; sel juhul võib fileed kirjeldada ka kõhufileena;

iv) tükid: lihatükid, mille esialgne lihaskoestruktuur on säilitatud ja mis on erineva suurusega;

v) purustatud tuun: ühesuurused lihatükid, mis ei moodusta pastat.

2. Kõik ülejäänud lõikes 1 nimetamata esitusviisid või kulinaarsed valmistusviisid on lubatud, tingimusel et need on kaubanduslikus kirjelduses selgelt identifitseeritud.

Artikkel 4

Kui kasutatud kaste moodustab kaubandusliku kirjelduse lahutamatu osa, peab see vastama järgmistele tingimustele:

- "oliiviõlis" on ette nähtud toodetele, milles kasutatakse ainult oliiviõli, mida ei segata muude õlidega,

- "omas mahlas" on ette nähtud toodetele, milles kasutatakse oma mahla (vedelik, mis eraldub kalast toiduks valmistamisel), soolalahust või vett, millesse võib olla lisatud maitsetaimi, maitseaineid või looduslikke lõhna- ja maitseaineid, nagu on määratletud direktiivis 88/388/EMÜ [5],

- "taimeõlis" on ette nähtud toodetele, milles kasutatakse rafineeritud taimeõlisid kas eraldi või seguna,

- kui kasutatakse muid kastmeid, identifitseeritakse see selgelt ja täpselt selle tavalise kaubandusliku nimetuse abil.

Artikkel 5

1. Ilma et see piiraks direktiivide 79/112/EMÜ ja 76/211/EMÜ kohaldamist, on tuuni- või pelamiidikonservi valmispakendil olevas kaubanduslikus kirjelduses:

a) artikli 3 lõikes 1 nimetatud esitusviiside puhul:

- kala tüüp (tuun või pelamiid),

- esitusviis turustamisel, kasutades artiklis 3 nimetatud asjakohast kirjeldust; artikli 3 lõike 1 punktis i nimetatud esitusviiside puhul on esitusviisi kirjeldamine vabatahtlik,

- kasutatud kastme kirjeldus vastavalt artiklis 4 sätestatud tingimustele;

b) artikli 3 lõikes 2 nimetatud esitusviiside puhul:

- kala tüüp (tuun või pelamiid),

- kulinaarse valmistusviisi täpne iseloomustus.

2. Tuuni- ja pelamiidikonservide kaubanduslikes kirjeldustes, nagu on määratletud vastavalt artikli 2 lõike 1 punktides 1 ja 2, ei või sõnad "tuun" ja "pelamiid" mingil juhul koos esineda.

3. Väljakujunenud kaubandustava korral võivad kasutatud kala tüüp (tuun või pelamiid) ja liigid esineda kaubanduslikus kirjelduses selle nime all, mida tavaliselt kasutatakse selles liikmesriigis, kus neid tooteid turustatakse, ilma et see piiraks artikli 2 ja käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist.

4. Kaubanduslikku kirjeldust "omas mahlas" võib kasutada ainult selliste konservide puhul, mida turustatakse artikli 3 lõike 1 punktides i–iii nimetatud esitusviisidena ja kastmes, mida on kirjeldatud artikli 4 teises alapunktis.

Artikkel 6

Ilma et see piiraks direktiivi 79/112/EMÜ artiklites 7 ja 8 nimetatud ühenduse sätete kohaldamist, peab pärast steriliseerimist karbis sisalduva kala grammides väljendatud kaalu ja netokaalu suhe olema vähemalt:

a) artikli 3 lõikes 1 nimetatud esitusviiside puhul:

- 70 % artikli 4 teises alapunktis nimetatud kastme puhul,

- 65 % teiste kastmete puhul;

b) 25 % artikli 3 lõikes 2 nimetatud kulinaarsete valmistusviiside või esitusviiside puhul.

Artikkel 7

Käesolevas määruses sätestatud eeskirjade kohaldamine ei piira direktiivis 91/493/EMÜ sätestatud eeskirjade kohaldamist.

Artikkel 8

Vajaduse korral võtab komisjon määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 36 sätestatud korras vastu käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed.

Artikkel 9

1. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1993.

2. Ladustatud tooteid, mis on märgistatud enne 1. jaanuari 1993, võib müüa kuni pakendil märgitud minimaalse säilimisaja lõpuni.

3. Erandina artikli 5 lõikest 2 võib tuuni- või pelamiidikonserve, mille kaubanduslikus kirjelduses esinevad koos sõnad "tuun" ja "pelamiid", turustada kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 9. juuni 1992

Nõukogu nimel

eesistuja

Eduardo de Azevedo Soares

[1] EÜT L 354, 23.12.1991, lk 1.

[2] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 91/72/EMÜ (EÜT L 42, 16.12.1991, lk 27).

[3] EÜT L 46, 21.2.1976, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 78/891/EMÜ (EÜT L 311, 4.11.1978, lk 21).

[4] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

[5] EÜT L 184, 22.6.1988, lk 61.

--------------------------------------------------

LISA

ARTIKLIS 2 NIMETATUD LIIGID

I. TUUN

1. Perekonna Thunnus liiginimed

a) Pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

b) Kulduim-tuun (Thunnus (neothunnus) albacores)

c) Harilik tuun (Thunnus thynnus)

d) Suursilm-tuun (Thunnus (parathunnus) obesus)

e) Muud perekonna Thunnus liigid.

2. Vööttuun

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

II. PELAMIID

1. Perekonna Sarda liigid

a) Atlandi pelamiid (Sarda sarda)

b) Tšiili pelamiid (Sarda chiliensis)

c) Idapelamiid (Sarda orientalis)

d) Muud perekonna Sarda liigid.

2. Perekonna Euthynnus liigid, välja arvatud liigid Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

a) Atlandi väiketuun (Euthynnus alleteratus)

b) Tähniline väiketuun (Euthynnus affinis)

c) Must vööttuun (Euthynnus lineatus)

d) Muud perekonna Euthynnus liigid.

3. Perekonna Auxis liigid

a) Makrelltuun (Auxis thazard)

b) Auxis Rochei.

--------------------------------------------------

Top