Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0108

Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992 amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products and amending Directive 92/81/EEC

OJ L 390, 31.12.1992, p. 124–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/108/oj

31992L0108Euroopa Liidu Teataja L 390 , 31/12/1992 Lk 0124 - 0126
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0129
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0129


Nõukogu direktiiv 92/108/EMÜ,

14. detsember 1992,

millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta ning direktiivi 92/81/EMÜ

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 99,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

direktiivi 92/12/EMÜ [4] sätete täielikuks ellurakendamiseks on vaja sätestada liikmesriikide need territooriumid, mida tuleb maksustamise osas kohelda kolmandate riikidena;

kui aktsiisiga maksustatavad kaubad liiguvad ühest liikmesriigist teise läbi EFTA riikide, tuleks ette näha konkreetsed tingimused deklaratsiooni osas, milles näidatakse, et nimetatud toodete suhtes tuleb ühtse haldusdokumendi abil rakendada ühenduse sisetransiidiprotseduuri;

tuleks selgelt sätestada, et lisaks peab aktsiisi nullmääraga maksustatavate selliste kaupade ühendusesisene liikumine, mida ei ole tarbimiseks ringlusse lubatud, toimuma maksuladude vahel;

tarnekohta tuleks lubada muuta üksnes saatedokumendi muudatusega;

hiljemalt 1. aprilliks 1993 peaks kõikide liikmesriikide ametivõimudel olema litsentseeritud laopidajate registrit ja maksuladude registrit sisaldav elektrooniline andmebaas;

haldusmenetluse lihtsustamiseks ei peaks saatedokumenti elektroonilise andmetöötluse korral kasutama;

kui tooteid veetakse aktsiisi peatamise korra alusel meritsi või õhuteed pidi otse ühest ühenduse sadamast või lennujaamast teise, tuleks kasutada saatedokumenti;

tuleks ette näha, et aktsiisiga maksustatavad tooted, mille suhtes 1992. aastal rakendatakse aktsiisi peatamise korda, kuuluksid nimetatud korra alla ka edaspidi, kui seda ei ole nende suhtes lõpetatud;

lisaks sellele on vaja muuta nõukogu 15. märtsi 1976. aasta direktiivi 76/308/EMÜ vastastikuse abi kohta Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvatest meetmetest tulenevate nõuete ning põllumajandusmaksude ja tollimaksude sissenõudmisel ning käibemaksu kohta [5] ja nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/81/EMÜ mineraalõlidele kehtestatud aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, [6] et tagada ühenduse aktsiisisätete sujuv toimimine 1. jaanuaril 1993,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 92/12/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Ilma et see mõjutaks siseriiklike ja ühenduse tollialaste sätete kohaldamist ning juhul, kui aktsiisiga maksustatavad tooted:

- saabuvad kolmandatest riikidest, artikli 2 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud territooriumitelt või Kanalisaartelt või on sinna teel ning nende suhtes rakendatakse ühenduse tolliprotseduuri, välja arvatud vabasse ringlusse lubamine, või need on paigutatud vabatsooni või vabalattu,

või

- saadetakse ühtset haldusdokumenti kasutades EFTA riikide kaudu ühest liikmesriigist teise ühenduse sisetransiidiprotseduuri alusel,

loetakse aktsiis nende osas peatatuks.

Esimese lõigu teise taandega hõlmatud juhtudel:

- märgitakse ühtse haldusdokumendi lahtrisse 33 asjassepuutuv CN-kood,

- tehakse ühtse haldusdokumendi lahtrisse 44 selge märge, et tegu on aktsiisiga maksustatavate toodete lähetamisega,

- jätab kaubasaatja endale koopia ühtse haldusdokumendi 1. eksemplarist,

- saadab kaubasaaja kaubasaatjale tagasi ühtse haldusdokumendi 5. eksemplari koopia, mis on nõuetekohaselt kinnitatud.";

2. artikli 7 lõikes 2 asendatakse sõnad "ette nähtud kättetoimetamiseks" sõnadega "või ette nähtud kättetoimetamiseks teises liikmesriigis";

3. artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

"Esimese lõigu sätteid kohaldatakse aktsiisi nullmääraga maksustatavate tarbimiseks ringlusse lubamata toodete ühendusesisesele liikumise suhtes.";

b) lisatakse järgmine lõige:

"5. Lähtekoha volitatud laopidaja või tema agent võib uue tarnekoha märkimiseks haldus-saatedokumenti muuta. Lähtekoha pädevat asutust tuleb sellest viivitamata teavitada ning uus tarnekoht tuleb märkida haldus-saatedokumendi tagaküljele.";

4. III jaotisele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 15a

1. Hiljemalt 1. aprilliks 1993 peab iga liikmesriigi pädeval asutusel olema elektrooniline andmebaas, mis sisaldab aktsiisiga seonduvateks toiminguteks volitatud laopidajate või ettevõtjate registrit ja maksuladudena tegutsemiseks volitatud kohtade registrit.

2. Register sisaldab järgmisi andmeid:

a) pädevate asutuste poolt isikule või kohale omistatud tunnusnumber;

b) isiku või koha nimi ja aadress;

c) kaupade liigid, mida nimetatud isik või koht võib hoida või vastu võtta;

d) pädevate asutuste aadress, kellega võib täiendava teabe saamiseks ühendust võtta;

e) tunnusnumbri väljaandmise kuupäev ning, kui vaja, kehtivuse lõppkuupäev.

3. Lõikes 1 ning lõike 2 punktides a, b, c ja d nimetatud andmed saadetakse kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele. Juhtudel, kus lõike 2 punktis e nimetatud andmeid automaatselt ei saadeta, esitatakse need mistahes liikmesriigi konkreetse taotluse korral. Kõiki andmeid kasutatakse üksnes isiku ja koha volitatuse, registreerituse või muude asjaolude kindlakstegemiseks.

4. Iga liikmesriigi pädev asutus tagab, et aktsiisiga maksustatavate toodete ühendusesisese liikumisega seotud isikutel võimaldatakse saada kinnitust käesoleva artikli alusel säilitatavate andmete kohta.

5. Igasugune käesoleva artikli kohaselt mis tahes kujul edastatud teave on salajane. Kõnealuse teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsetele andmetele neid saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide kohaselt.

6. Erandina lõikest 5 võib teavet esitav liikmesriik lubada seda teavet kasutada taotluse esitanud liikmesriigis muuks otstarbeks, kui taotluse saanud asutuse liikmesriigi õigusaktide kohaselt võib seda teavet kasutada samaks otstarbeks.";

5. artikli 18 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

"1. Olenemata võimalikust elektroonilise andmetöötluse kasutamisest, peab kõikide liikmesriikide vahel aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate aktsiisiga maksustavate toodetega, sealhulgas meritsi või otse ühest ühenduse sadamast või lennujaamast teise liikuvate toodetega kaasas olema kaubasaatja poolt täidetud saatedokument. See dokument võib olla haldusdokument või äridokument. Dokumendi vorm ja sisu ning protseduurid juhuks, kui selle kasutamine on objektiivselt sobimatu, kehtestatakse artikliga 24 ettenähtud korras.";

6. artikli 20 lõikele 3 lisatakse viimane lause järgmises sõnastuses:

"Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et ära hoida eeskirjade rikkumisi või eiramisi ning kohaldada tõhusaid sanktsioone.";

7. artikli 22 lõike 2 punktis b asendatakse fraas "artikli 18 lõikes 1 nimetatud dokumendi alusel" fraasiga "kooskõlas III jaotise sätetega";

8. VII jaotisele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 26a

Aktsiisiga maksustatavad tooted, mille suhtes enne 1. jaanuari 1993 rakendatakse aktsiisi peatamise korda, välja arvatud artikli 5 lõikes 2 ja artikli 18 lõikes 1 nimetatud korda, ning mille suhtes nimetatud korda ei ole lõpetatud, loetakse ka pärast nimetatud kuupäeva aktsiisi peatamise korra alla kuuluvateks.

Kui esimeses lõigus kirjeldatud olukorras rakendatakse aktsiisi peatamise korda ühenduse sisetransiidiprotseduuri raames, kohaldatakse nende toodete nimetatud korrale allutamise hetkel kehtinud sätteid seni, kui nimetatud kord, mille kehtivus määratakse kindlaks eespool nimetatud sätete alusel, nende kaupade suhtes kehtib.

Kui eespool kirjeldatud olukorras rakendatakse siseriiklikku aktsiisi peatamise korda, määravad liikmesriigid kindlaks tingimused ja formaalsused aktsiisi peatamise korra lõpetamiseks pärast 1. jaanuari 1993.";

9. VII jaotisele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 30a

Direktiivi 76/308/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. pealkiri asendatakse järgmisega:

"Nõukogu direktiiv, 15. märts 1976, vastastikuse abi kohta Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvatest meetmetest tulenevate nõuete ning põllumajandusmaksude ja tollimaksude sissenõudmisel ning seoses käibemaksu ja teatavate aktsiisidega;"

2. artiklis 2:

a) asendatakse täht "e" tähega "f",

b) punkti d järele lisatakse punkt e järgmises sõnastuses:

"e) järgmised aktsiisid:

- tubakatoodete aktsiis,

- alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiis,

- mineraalõlide aktsiis.""

Artikkel 2

Direktiivi 92/81/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. artikli 2 lõikes 1:

- asendatakse punkt b järgmisega:

"b) CN-koodide 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 ja 27079919 alla kuuluvad tooted",

- punkt g jäetakse välja;

2. artikli 8 lõige 8 asendatakse järgmisega:

"8. Liikmesriigid võivad kohaldada käesolevas artiklis sätestatud aktsiisimäärast lähtuvaid aktsiisivabastusi või vähendatud aktsiisimäärasid, tagastades juba tasutud aktsiisi."

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1992. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. detsember 1992

Nõukogu nimel

eesistuja

N. Lamont

[1] EÜT C 283, 31.10.1992, lk 8.

[2] Arvamus on esitatud 20. novembril 1992 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] Arvamus on esitatud 24. novembril 1992 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[4] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

[5] EÜT L 73, 19.3.1976, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 79/1071/EMÜ (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 10).

[6] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 12.

--------------------------------------------------

Top