EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1534

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1534/91, 31. mai 1991, asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes kindlustussektoris

OJ L 143, 7.6.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 8 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1534/oj

31991R1534Euroopa Liidu Teataja L 143 , 07/06/1991 Lk 0001 - 0003
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 8 Köide 2 Lk 0003
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 8 Köide 2 Lk 0003


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1534/91,

31. mai 1991,

asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes kindlustussektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 87,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

asutamislepingu artikli 85 lõike 1 võib artikli 85 lõike 3 tingimustele vastavate kokkuleppe, otsuse ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes artikli 85 lõike 3 kohaselt kohaldamatuks kuulutada;

asutamislepingu artikli 85 lõike 3 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tuleks vastavalt asutamislepingu artiklile 87 vastu võtta määrusega;

kindlustussektori nõuetekohase toimimise tagamiseks on teataval määral soovitav selle sektori ettevõtjate koostöö, mis võib samal ajal toetada tarbijate huvisid;

nõukogu 21. detsembri 1989. aasta määruse (EMÜ) nr 4064/89 (kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle) [4] kohaldamine võimaldab komisjonil teostada ranget järelevalvet kõigis sektorites, sealhulgas kindlustussektoris koondumistest tulenevate küsimuste üle;

asutamislepingu artikli 85 lõike 3 alusel tehtud erandid iseenesest ei saa mõjutada ühenduse sätteid ja siseriiklikke sätteid tarbijate huvide kaitse kohta selles sektoris;

selliseid eesmärke toetavad kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus võib juhul, kui nende suhtes kohaldatakse asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 sätestatud keeldu, kõnealusest keelust teatavatel tingimustel vabastada; see kehtib eelkõige selliste kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis on seotud ühiste riskipreemiatariifide kehtestamisega ühiselt kogutud statistika või esitatud nõuete arvu alusel, standardsete kindlustustingimuste kehtestamisega, teatavat liiki riskide ühise katmisega, nõuete lahendamisega, turvaseadmete katsetamise ja heakskiitmisega ning kõrgenenud riske hõlmavate registrite ja neid käsitleva teabega;

nõukogu 6. veebruari 1962. aasta määruse nr 17 (esimene määrus asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamise kohta), [5] viimati muudetud Hispaania ja Portugali ühinemisaktiga, alusel esitatud teatiste suurt arvu silmas pidades on soovitav anda komisjonile võimalus oma ülesande kergendamiseks teatada määrusega, et asutamislepingu artikli 85 lõike 1 sätteid ei kohaldata teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes;

tuleks ette näha, millistel tingimustel võib komisjon tihedas ja pidevas koostöös liikmesriikide pädevate asutustega selliseid volitusi kasutada;

selliste volituste kasutamisel võtab komisjon arvesse konkurentsi kõrvaldamise ohtu asjaomase turu olulises osas ja kindlustusvõtjatele kokkulepetest tulenevat võimalikku kasu ning lisaks sellele ka ohtu, mida kindlustusvõtjate jaoks kujutab piiravate klauslite levik ja fiktiivsete äriühingute tegevus;

kõrgenenud riske hõlmavate registrite pidamisel ja neid käsitleva teabe töötlemisel tuleb järgida konfidentsiaalsusnõudeid;

vastavalt määruse nr 17 artiklile 6 võib komisjon ette näha, et asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaselt tehtud otsust kohaldatakse tagasiulatuvalt; komisjonil peaks olema võimalik samaväärse toimega sätted vastu võtta ka määrusena;

vastavalt määruse nr 17 artiklile 7 võib kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevuse komisjoni otsusega keelust vabastada, eriti kui need on muudetud asutamislepingu artikli 85 lõike 3 nõutele vastavaks; on soovitav, et komisjonil oleks võimalus vabastada määrusega keelust ka kõnealused kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus, kui neid on muudetud nii, et nad kuuluvad vabastust andva määrusega määratletud liiki;

ei saa välistada võimalust, et teataval juhul võivad asutamislepingu artikli 85 lõikes 3 sätestatud tingimused täitmata olla; komisjonil peavad olema volitused reguleerida määruse nr 17 kohaselt sellist juhtu otsusega, mida kohaldatakse edaspidi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Ilma et see piiraks määruse nr 17 kohaldamist, võib komisjon vastavalt asutamislepingu artikli 85 lõikele 3 määruse vormis teatada, et artikli 85 lõiget 1 ei kohaldata kindlustussektoris selliste ettevõtjatevaheliste kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes, mille eesmärk on koostöö järgmistes valdkondades:

a) ühiste riskipreemiatariifide kehtestamine ühiselt kogutud statistika või esitatud nõuete arvu alusel;

b) ühiste standardsete kindlustustingimuste kehtestamine;

c) teatavat liiki riskide ühine katmine;

d) nõuete lahendamine;

e) turvaseadmete katsetamine ja heakskiitmine;

f) kõrgenenud riske hõlmavad registrid ja neid käsitlev teave, tingimusel et registrite pidamisel ja teabe töötlemisel järgitakse konfidentsiaalsusnõudeid.

2. Lõikes 1 osutatud komisjoni määruses piiritletakse, millist liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes seda kohaldatakse, ja määratletakse eelkõige:

a) piirangud või eritingimused, mida kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus võivad sisaldada või mitte sisaldada;

b) eritingimused, mis kokkulepetes, otsustes ja kooskõlastatud tegevuses sisalduma peavad, või muud tingimused, mida täita tuleb.

Artikkel 2

Artikli 1 kohased määrused võetakse vastu piiratud ajavahemikuks.

Kui määruse vastuvõtmise aluseks olnud asjaolud muutuvad, võib määruse kehtetuks tunnistada või seda muuta; sel juhul määratakse kindlaks tähtaeg, et muuta kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud tegevust, mille kohta kehtib varasem määrus.

Artikkel 3

Vastavalt artiklile 1 vastuvõetavas määruses võib ette näha, et seda kohaldatakse tagasiulatuvalt selliste kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mille suhtes oleks kõnealuse määruse jõustumise kuupäeval kohaldatud määruse nr 17 artikli 6 kohaselt vastuvõetud tagasiulatuva jõuga otsust.

Artikkel 4

1. Vastavalt artiklile 1 vastuvõetavas määruses võib sätestada, et asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata kõnealuse määrusega kindlaksmääratud tähtajal nende kokkulepete ja otsuste ning sellise kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis olid olemas juba 13. märtsil 1962 ega vasta artikli 85 lõike 3 tingimustele:

- kui neid kuue kuu jooksul alates kõnealuse määruse jõustumisest muudetakse nii, et need on kooskõlas kõnealuses määruses nimetatud tingimustega, ja

- kui muudatustest teatakse komisjonile kõnealuses määruses kindlaksmääratud tähtaja jooksul.

Esimese lõigu sätteid kohaldatakse samal viisil ka selliste uute liikmesriikide ühinemise kuupäeval olemasolevate kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mille suhtes kohaldatakse ühinemisest tulenevalt asutamislepingu artikli 85 lõiget 1 ning mis ei vasta artikli 85 lõike 3 tingimustele.

2. Nende kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, millest tuli vastavalt määruse nr 17 artiklile 5 teatada enne 1. veebruari 1963, kohaldatakse lõiget 1 ainult siis, kui nendest on teatatud enne kõnealust kuupäeva.

Lõiget 1 ei kohaldata selliste uute liikmesriikide ühinemise kuupäeval olemasolevate kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mille suhtes kohaldatakse ühinemisest tulenevalt asutamislepingu artikli 85 lõiget 1 ning millest tuli vastavalt määruse nr 17 artiklitele 5 ja 25 teatada kuue kuu jooksul alates ühinemise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui nendest on teatatud kõnealuse ajavahemiku jooksul.

3. Kohtumenetlustes, mis on pooleli vastavalt artiklile 1 vastuvõetud määruse jõustumistähtpäeval, ei saa toetuda lõike 1 sätetele; samuti ei või kõnealuseid sätteid kasutada kolmandatelt osapooltelt kahjuhüvituse nõudmise alusena.

Artikkel 5

Kui komisjon kavatseb vastu võtta määruse, avaldab ta eelnevalt selle eelnõu, et võimaldada kõikidel asjaomastel isikutel ja organisatsioonidel esitada oma märkused komisjoni kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu.

Artikkel 6

1. Komisjon konsulteerib piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega:

a) enne määruse eelnõu avaldamist;

b) enne määruse vastuvõtmist.

2. Kohaldatakse määruse nr 17 artikli 10 lõikeid 5 ja 6, mis käsitlevad konsulteerimist nõuandekomiteega. Ühisnõupidamised komisjoniga ei toimu siiski varem kui üks kuu pärast vastava kutse ärasaatmist.

Artikkel 7

Kui komisjon omal algatusel või liikmesriigi või õigustatud huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel leiab, et mõnel konkreetsel juhul on kokkuleppel, otsusel või kooskõlastatud tegevusel, mille suhtes kohaldatakse vastavalt artiklile 1 vastuvõetud määrust, siiski teatavaid asutamislepingu artikli 85 lõikes 3 sätestatud tingimustega kokkusobimatuid mõjusid, võib ta kõnealuse määruse kohaldamisest tuleneva soodustuse tühistada ja vastu võtta määruse nr 17 artiklitega 6 ja 8 kooskõlas oleva otsuse, ilma et ta peaks sellest määruse nr 17 artikli 4 lõike 1 kohaselt teatama.

Artikkel 8

Hiljemalt kuus aastat pärast artiklis 1 sätestatud komisjoni määruse jõustumist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse toimimise kohta, millele on kogemustest lähtuvalt lisatud käesoleva määruse asjakohased muudatusettepanekud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. mai 1991

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Bodry

[1] EÜT C 16, 23.1.1990, lk 13.

[2] EÜT C 260, 15.10.1990, lk 57.

[3] EÜT C 182, 23.7.1990, lk 27.

[4] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 1.

[5] EÜT L 13, 21.2.1962, lk 204/62.

--------------------------------------------------

Top