EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0692

Nõukogu direktiiv, 23. detsember 1991, teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta

OJ L 377, 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; kehtetuks tunnistatud 32018D0853 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692Euroopa Liidu Teataja L 377 , 31/12/1991 Lk 0048 - 0054
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 10 Lk 0208
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 10 Lk 0208


Nõukogu direktiiv,

23. detsember 1991,

teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta

(91/692/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 130s,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

teatavad keskkonnaalased ühenduse direktiivid eeldavad, et liikmesriigid koostavad aruande nende rakendamiseks võetud meetmete kohta; komisjon koostab koondaruande; muud ühenduse keskkonnalased direktiivid selliseid aruandeid ette ei näe;

aruannete koostamist käsitlevates kehtivates sätetes on ette nähtud erinev aruannete esitamise sagedus ja erinevad nõuded sisule;

selline kohustus tuleks kehtestada, et nii liikmesriigid kui ka komisjon saaksid hinnata nende direktiivide rakendamisel tehtud edusamme kogu ühenduse territooriumil ja anda samal ajal üldsusele sellesisulist teavet;

seepärast tuleks kehtivad sätted ühtlustada, et nad oleksid sektoriti järjekindlamad ja täielikumad;

ajavahemikuks, mille järel liikmesriigid esitavad kõnealused aruanded komisjonile, tuleks määrata kolm aastat ja sektorite vaheliseks ajavahemikuks üks aasta; aruannete koostamisel tuleb lähtuda küsimustikust, mille komisjon koostab komitee abiga ja saadab liikmesriikidele kuus kuud enne aruandes osutatud ajavahemiku algust; komisjon peab avaldama koondaruande asjaomase sektori kohta üheksa kuu jooksul pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud oma vastavad aruanded;

eelkõige nõukogu 8. detsembri 1975. aasta direktiivi 76/160/EMÜ (suplusvee kvaliteedi kohta, [4] viimati muudetud 1985. aasta ühinemisaktiga) rakendamist käsitlev aruanne peaks ilmuma kord aastas piisavalt varakult, et teavitada üldsust suplusvee kvaliteedist viimasel ajal;

meetmed, mida liikmesriigid peavad võtma, ei hõlma õigusaktide vastuvõtmist, sest ühenduse direktiivide rakendamist käsitlevate aruannete koostamine ei eelda praegu selliste sätete vastuvõtmist liikmesriikides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on ratsionaliseerida ja parandada sektoriti sätteid teatavaid keskkonnakaitsealaseid ühenduse direktiive käsitleva teabe edastamise ja aruannete avaldamise kohta, ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 155 esimese taande sätete kohaldamist.

Artikkel 2

1. I lisas loetletud sätted asendatakse järgmisega:

"Liikmesriigid saadavad iga kolme aasta järel komisjonile käesoleva direktiivi rakendamist käsitleva teabe sektori aruande kujul, mis hõlmab ka muid asjaomaseid ühenduse direktiive. Selline aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab direktiivi 91/692/EMÜ [5] artiklis 6 ettenähtud korras. Küsimustik või vorm saadetakse liikmesriikidele kuus kuud enne aruandes käsitletava ajavahemiku algust. Aruanne saadetakse komisjonile üheksa kuu jooksul pärast selles käsitletud kolmeaastase ajavahemiku lõppu.

Esimene aruanne hõlmab aastaid 1993–1995 (kaasa arvatud).

Komisjon avaldab ühenduse aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta üheksa kuu jooksul pärast aruannete saamist liikmesriikidelt."

2. Lõikes 1 sätestatud tekst lisatakse II lisas loetletud direktiividele nimetatud lisas osutatud viisil.

Artikkel 3

Direktiivi 76/160/EMÜ artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

Liikmesriigid saadavad igal aastal, esimest korda 31. detsembril 1993, komisjonile aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta jooksval aastal. Aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab direktiivi 91/692/EMÜ [6] artiklis 6 ettenähtud korras. Küsimustik või vorm saadetakse liikmesriikidele kuus kuud enne aruandes käsitletava ajavahemiku algust. Aruanne esitatakse komisjonile enne kõnealuse aasta lõppu.

Komisjon avaldab ühenduse aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta nelja kuu jooksul pärast aruannete saamist liikmesriikidelt."

Artikkel 4

1. III lisas loetletud sätted asendatakse järgmisega:

"Liikmesriigid saadavad iga kolme aasta järel komisjonile käesoleva direktiivi rakendamist käsitleva teabe sektori aruande kujul, mis hõlmab ka muid asjaomaseid ühenduse direktiive. Selline aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab direktiivi 91/692/EMÜ [7] artiklis 6 ettenähtud korras. Küsimustik või vorm saadetakse liikmesriikidele kuus kuud enne aruandes käsitletava ajavahemiku algust. Aruanne saadetakse komisjonile üheksa kuu jooksul pärast selles käsitletud kolmeaastase ajavahemiku lõppu.

Esimene aruanne hõlmab aastaid 1994–1996 (kaasa arvatud).

Komisjon avaldab ühenduse aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta üheksa kuu jooksul pärast aruannete saamist liikmesriikidelt."

2. Lõikes 1 sätestatud tekst lisatakse IV lisas loetletud direktiividele nimetatud lisas osutatud viisil.

3. Järgmine tekst lisatakse V lisas loetletud direktiividele nimetatud lisas osutatud viisil.

"Komisjon edastab liikmesriikidele igal aastal käesoleva artikli kohaselt saadud teabe."

Artikkel 5

VI lisas loetletud sätted asendatakse järgmisega:

"Liikmesriigid saadavad iga kolme aasta järel komisjonile käesoleva direktiivi rakendamist käsitleva teabe sektori aruande kujul, mis hõlmab ka muid asjaomaseid ühenduse direktiive. Aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab direktiivi 91/692/EMÜ [8] artiklis 6 ettenähtud korras. Küsimustik või vorm saadetakse liikmesriikidele kuus kuud enne aruandes käsitletava ajavahemiku algust. Aruanne esitatakse komisjonile üheksa kuu jooksul pärast selles käsitletud kolmeaastase ajavahemiku lõppu.

Esimene aruanne hõlmab aastaid 1995–1997 (kaasa arvatud).

Komisjon avaldab ühenduse aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta üheksa kuu jooksul pärast aruannete saamist liikmesriikidelt."

Artikkel 6

Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille vastavalt küsimuse kiireloomulisusele võib määrata eesistuja, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse kõnealuses artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

Komisjon võtab meetmed vastu ja neid kohaldatakse viivitamata. Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. Sellisel juhul:

- võib komisjon vastuvõetud meetmete kohaldamise edasi lükata mitte rohkem kui ühe kuu võrra alates kõnealusest teatamisest,

- võib nõukogu eelmises lõigus osutatud tähtaja jooksul kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 7

1. Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud järgmiste sätete järgimiseks:

- artiklid 2 ja 3 – hiljemalt 1. jaanuariks 1993,

- artikkel 4 – hiljemalt 1. jaanuariks 1994,

- artikkel 5 – hiljemalt 1. jaanuariks 1995.

Nad teatavad võetud meetmetest viivitamata komisjonile.

2. Eri direktiivide kehtivad sätted, mida on uute sätetega muudetud, jäävad kehtima kuni lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäevadeni.

3. Kui liikmesriigid lõikes 1 nimetatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. detsember 1991

Nõukogu nimel

eesistuja

V. Van Rooy

[1] EÜT C 214, 29.8.1990, lk 6.

[2] EÜT C 19, 28.1.1991, lk 587.

[3] EÜT C 60, 8.3.1991, lk 15.

[4] EÜT L 31, 5.2.1976, lk 1.

[5] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.

[6] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.

[7] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.

[8] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.

--------------------------------------------------

I LISA

Direktiivid, mida muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 2 lõikele 1

a) Nõukogu 4. mai 1976. aasta direktiivi 76/464/EMÜ (teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta) [1] artikli 13 lõige 1.

b) Nõukogu 20. veebruari 1978. aasta direktiivi 78/176/EMÜ (titaandioksiiditööstuse jäätmete kohta, [2] viimati muudetud direktiiviga 83/29/EMÜ [3]) artikkel 14.

c) Nõukogu 18. juuli 1978. aasta direktiivi 78/659/EMÜ (kalade elu tagamiseks kaitset ja parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta, [4] viimati muudetud 1985. aasta ühinemisaktiga) artikkel 16.

d) Nõukogu 9. oktoobri 1979. aasta direktiivi 79/869/EMÜ (liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee mõõtmismeetodite ning proovide ja analüüside võtmise sageduse kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 81/855/EMÜ [6]) artikkel 8.

e) Nõukogu 30. oktoobri 1979. aasta direktiivi 79/923/EMÜ (karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta) [7] artikkel 14.

f) Nõukogu 17. detsembri 1979. aasta direktiivi 80/68/EMÜ (põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest) [8] artikli 16 lõige 1.

g) Nõukogu 22. märtsi 1982. aasta direktiivi 82/176/EMÜ (kloorleeliste elektrolüüsitööstuse elavhõbedaheitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta) [9] artikli 5 lõige 1 ja lõike 2 esimene lõik.

h) Nõukogu 26. septembri 1983. aasta direktiivi 83/513/EMÜ (kaadmiumiheitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta) [10] artikli 5 lõiked 1 ja 2.

i) Nõukogu 8. märtsi 1984. aasta direktiivi 84/156/EMÜ (muude sektorite kui kloorleeliste elektrolüüsitööstuse elavhõbedaheitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta) [11] artikli 6 lõige 1.

j) Nõukogu 9. oktoobri 1984. aasta direktiivi 84/491/EMÜ (heksaklorotsükloheksaaniheitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta) [12] artikli 5 lõiked 1 ja 2.

k) Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiivi 86/280/EMÜ (teatavate direktiivi 76/464/EMÜ lisa I loendis sisalduvate ohtlike ainete heitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta, [13] viimati muudetud direktiiviga 90/415/EMÜ [14]) artikli 6 lõiked 1 ja 2.

[1] EÜT L 129, 18.5.1976, lk 23.

[2] EÜT L 54, 25.2.1978, lk 19.

[3] EÜT L 32, 3.2.1983, lk 28.

[4] EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1.

[5] EÜT L 271, 29.10.1979, lk 44.

[6] EÜT L 319, 7.11.1981, lk 16.

[7] EÜT L 281, 10.11.1979, lk 47.

[8] EÜT L 20, 26.1.1980, lk 43.

[9] EÜT L 81, 27.3.1982, lk 29.

[10] EÜT L 291, 24.10.1983, lk 2.

[11] EÜT L 74, 17.3.1984, lk 49.

[12] EÜT L 274, 17.10.1984, lk 11.

[13] EÜT L 181, 4.7.1986, lk 16.

[14] EÜT L 219, 14.8.1990, lk 49.

--------------------------------------------------

II LISA

Direktiivid, mida täiendatakse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 2 lõikele 2

a) Nõukogu 16. juuni 1975. aasta direktiiv 75/440/EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 79/869/EMÜ [2].

Käesoleva direktiivi artikli 2 lõike 1 tekst lisatakse artiklina 9a.

b) Nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 80/778/EMÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta, [3] viimati muudetud direktiiviga 81/858/EMÜ [4].

Käesoleva direktiivi artikli 2 lõike 1 tekst lisatakse artiklina 17a.

[1] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 26.

[2] EÜT L 271, 29.10.1979, lk 44.

[3] EÜT L 229, 30.8.1980, lk 11.

[4] EÜT L 319, 7.11.1981, lk 19.

--------------------------------------------------

III LISA

Direktiivid, mida muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 lõikele 1

a) Nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiivi 80/779/EMÜ (õhukvaliteedi piir- ja soovituslike väärtuste kohta vääveldioksiidi ja hõljuvainete suhtes, [1] viimati muudetud direktiiviga 89/427/EMÜ [2]) artikkel 8.

b) Nõukogu 24. juuni 1982. aasta direktiivi 82/501/EMÜ (teatava tööstustegevuse tekitatava suurõnnetuse ohu kohta, [3] viimati muudetud direktiiviga 88/610/EMÜ [4]) artikkel 18.

c) Nõukogu 3. detsembri 1982. aasta direktiivi 82/884/EMÜ (õhu pliisisalduse piirväärtuse kohta) [5] artikkel 6.

d) Nõukogu 7. märtsi 1985. aasta direktiivi 85/203/EMÜ (õhu kvaliteedistandardite kohta lämmastikdioksiidi suhtes, [6] muudetud direktiiviga 85/580/EMÜ [7]) artikkel 8.

e) Nõukogu 19. märtsi 1987. aasta direktiivi 87/217/EMÜ (asbesti tekitatava keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta) [8] artikli 13 lõige 1.

[1] EÜT L 229, 30.8.1980, lk 30.

[2] EÜT L 201, 14.7.1989, lk 53.

[3] EÜT L 230, 5.8.1982, lk 1.

[4] EÜT L 336, 7.12.1988, lk 14.

[5] EÜT L 378, 31.12.1982, lk 15.

[6] EÜT L 87, 27.3.1985, lk 1.

[7] EÜT L 372, 31.12.1985, lk 36.

[8] EÜT L 85, 28.3.1987, lk 40.

--------------------------------------------------

IV LISA

Direktiivid, mida muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 lõikele 2

a) Nõukogu 24. novembri 1975. aasta direktiiv 75/716/EMÜ teatavate vedelkütuste väävlisisaldust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 87/219/EMÜ [2].

Käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 2 tekst lisatakse artiklina 7a.

b) Nõukogu 28. juuni 1984. aasta direktiiv 84/360/EMÜ tööstusrajatistest lähtuva õhusaaste vastu võitlemise kohta. [3]

Käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 2 tekst lisatakse artiklina 15a.

[1] EÜT L 307, 27.11.1975, lk 22.

[2] EÜT L 91, 3.4.1987, lk 19.

[3] EÜT L 188, 16.7.1984, lk 20.

--------------------------------------------------

V LISA

Direktiivid, mida muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 lõikele 3

a) Nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 80/779/EMÜ õhukvaliteedi piir- ja soovituslike väärtuste kohta vääveldioksiidi ja hõljuvainete suhtes, muudetud direktiiviga 89/427/EMÜ.

Käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 3 tekst lisatakse artikli 7 lõikena 4.

b) Nõukogu 3. detsembri 1982. aasta direktiiv 82/884/EMÜ õhu pliisisalduse piirväärtuse kohta.

Käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 3 tekst lisatakse artikli 5 lõikena 4.

c) Nõukogu 7. märtsi 1985. aasta direktiiv 85/203/EMÜ õhu kvaliteedistandardite kohta lämmastikdioksiidi suhtes, muudetud direktiiviga 85/580/EMÜ.

Käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 3 tekst lisatakse artikli 7 lõikena 4.

--------------------------------------------------

VI LISA

Direktiivid, mida muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 5

a) Nõukogu 16. juuni 1975. aasta direktiivi 74/439/EMÜ (õlijäätmete kõrvaldamise kohta, [1] muudetud direktiiviga 87/101/EMÜ [2]) artikkel 18.

b) Nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ (jäätmete kohta, [3] muudetud direktiiviga 91/156/EMÜ [4]) artikkel 12.

c) Nõukogu 6. aprilli 1976. aasta direktiivi 76/403/EMÜ (polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide kõrvaldamise kohta) [5] artikkel 10.

d) Nõukogu 20. märtsi 1978. aasta direktiivi 78/319/EMÜ (mürgiste ja ohtlike jäätmete kohta, [6] viimati muudetud 1985. aasta ühinemisaktiga) artikkel 16.

e) Nõukogu 6. detsembri 1984. aasta direktiiv 84/631/EMÜ (ohtlike jäätmete piiriüleste saadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, [7] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 87/112/EMÜ [8]) artikli 13 lõige 1.

f) Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/339/EMÜ (inimtoiduks ettenähtud vedelike pakendite kohta) [9] artikkel 6.

g) Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ (keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses) [10] artikkel 17.

[1] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 23.

[2] EÜT L 42, 12.2.1987, lk 43.

[3] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39.

[4] EÜT L 78, 26.3.1991, lk 32.

[5] EÜT L 108, 26.4.1976, lk 41.

[6] EÜT L 84, 31.3.1978, lk 43.

[7] EÜT L 236, 13.12.1984, lk 31.

[8] EÜT L 48, 17.2.1987, lk 31.

[9] EÜT L 176, 6.7.1985, lk 18.

[10] EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6.

--------------------------------------------------

Top