EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Nõukogu direktiiv 90/428/EMÜ, 26. juuni 1990, võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta

EÜT L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428Euroopa Liidu Teataja L 224 , 18/08/1990 Lk 0060 - 0061
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 33 Lk 0178
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 33 Lk 0178


Nõukogu direktiiv 90/428/EMÜ,

26. juuni 1990

võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 42 ja 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

hobuslased kui elusloomad kuuluvad asutamislepingu II lisas esitatud toodete loetelusse;

hobuslaste tootmise ratsionaalseks arendamiseks ning sel viisil kõnealuse sektori produktiivsuse suurendamiseks tuleb ühenduse tasandil sätestada ühendusesisese võistlushobustega kauplemise eeskirjad;

hobuslaste ja eriti hobuste aretamine ja kasvatamine kuulub põllumajandussektori tegevusalasse; see on sissetulekuallikas põllumajandusega tegeleva elanikkonna ühele osale;

võistlustele pääsemise eeskirjad on ühenduses erinevad; kõnealused erinevused takistavad ühendusesisest kaubandust;

võistlushobustega kauplemist ja sellistel võistlustel osalemist võivad ohustada erinevused eeskirjades, mis käsitlevad auhinnarahast või tuludest teatava osa eraldamist tõuaretuse tagamiseks, arendamiseks ja parandamiseks liikmesriikides; võistlustele vaba juurdepääsu kehtestamine eeldab kõnealuste eeskirjade ühtlustamist;

kuni sellise ühtlustamiseni peaks liikmesriikidel olema eelkõige kõnealuse sektori tootlikkuse säilitamiseks või suurendamiseks lubatud eraldada auhinnarahast või tuludest teatav osa oma tõuaretuse tagamiseks, arendamiseks ja parandamiseks; kõnealuse summa puhul tuleks siiski kindlaks määrata ülemmäär;

on soovitatav võtta vastu teatavaid tehnilisi aspekte käsitlevad rakendusmeetmed; kavandatavate meetmete rakendamiseks tuleks näha ette liikmesriikide ja komisjoni tihe ja tõhus koostöö alalises zootehnikakomitees,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse võistlushobustega kauplemise ja nende võistlustel osalemise tingimused.

Artikkel 2

Käesoleva direktiivi puhul kohaldatakse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/427/EMÜ (ühendusesisese hobuslastega kauplemise zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta) [4] artiklis 2 sätestatud määratlusi.

Lisaks sellele tähendab "võistlus" mis tahes ratsavõistlust, sh hobuste võidusõite, takistussõitu, kolmevõistlust, koolisõitu, kaarikusõitu ja demonstratsioonklassi.

Artikkel 3

1. Võistluseeskirjades ei tohi teha vahet võistlust korraldavas liikmesriigis registreeritud hobuste ja mõnes teises liikmesriigis registreeritud hobuste vahel.

2. Võistluseeskirjades ei tohi teha vahet võistlust korraldavast liikmesriigist pärit hobuste ja mõnest teisest liikmesriigist pärit hobuste vahel.

Artikkel 4

1. Artiklis 3 sätestatud kohustused käsitlevad eriti:

a) võistlusele registreerimise nõudeid ja eelkõige miinimum- või maksimumnõudeid;

b) võistluse hindamist;

c) võistlusel laekuvat võimalikku auhinnaraha või tulusid.

2. Siiski:

- artiklis 3 nimetatud kohustused ei mõjuta:

a) võistlusi, mida korraldatakse teatavas tõuraamatus registreeritud hobustele tõu parandamiseks;

b) piirkondlikke võistlusi, mida korraldatakse hobuste valimiseks;

c) ajaloolisi või traditsioonilisi sündmusi.

Liikmesriigid, kes soovivad kõnealuseid võimalusi kasutada, annavad sellest eelnevalt komisjonile üldsõnaliselt teada,

- iga võistluse või võistluse liigi puhul on liikmesriigil lubatud eraldada selleks ametlikult heakskiidetud või tunnustatud asutuste vahendusel lõike 1 punktis c nimetatud auhinnarahast või tuludest teatav osa tõuaretuse tagamiseks, arendamiseks ja parandamiseks.

1991. aastal ei või see olla üle 30 %, 1992. aastal üle 25 % ja alates 1993. aastast üle 20 %.

Kõnealuste summade asjaomases liikmesriigis jaotamise kriteeriumid edastatakse komisjonile ja teistele liikmesriikidele alalises zootehnikakomitees.

Nõukogu vaatab enne 31. detsembrit 1992 kõnealuste sätete kohaldamise tingimused uuesti läbi komisjoni aruande põhjal, milles võetakse arvesse võistlushobuste tõuaretuse tingimustest tulenevate probleemidega seotud ühtlustamises tehtud edusamme ning asjakohaseid ettepanekuid, mille kohta nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

3. Käesoleva artikli üldised rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 6 sätestatud korras.

Artikkel 5

1. Kuni asjaomaste otsuste vastuvõtmiseni vastavalt direktiivi 90/427/EMÜ artiklile 4 tuleb mõnes liikmesriigis registreeritud looma võistlustele registreerimisest keeldumise põhjused edastada kirjalikult omanikule või tema volitatud esindajale.

2. Lõikes 1 kirjeldatud asjaoludel on omanikul või volitatud esindajal õigus saada ekspertarvamus vastavalt direktiivi 89/662/EMÜ [5] artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimustele, mida kohaldatakse mutatis mutandis.

3. Komisjon võtab artiklis 6 sätestatud korras vastu käesoleva artikli rakenduseeskirjad.

Artikkel 6

Käesolevas artiklis sätestatud korra järgimisel tegutseb otsusega 77/505/EMÜ [6] moodustatud alaline zootehnikakomitee vastavalt direktiivi 88/661/EMÜ [7] artiklis 11 sätestatud eeskirjadele.

Artikkel 7

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusaktid hiljemalt 1. juulil 1991. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 26. juuni 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

M. O'Kennedy

[1] EÜT C 327, 30.12.1989, lk 61.

[2] EÜT C 149, 18.6.1990.

[3] EÜT C 62, 12.3.1990, lk 46.

[4] Vt EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55.

[5] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[6] EÜT L 206, 12.8.1988, lk 11.

[7] EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36.

--------------------------------------------------

Top