EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0423

Nõukogu direktiiv 90/423/EÜ 26. juuni 1990, millega muudetakse direktiivi 85/511/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks, direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta ning direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest

OJ L 224, 18.8.1990, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 129 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 129 - 135
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 37 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 37 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 29 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2016; kehtetuks tunnistatud 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/423/oj

31990L0423Euroopa Liidu Teataja L 224 , 18/08/1990 Lk 0013 - 0018
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 33 Lk 0129
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 33 Lk 0129


Nõukogu direktiiv,

26. juuni 1990,

millega muudetakse direktiivi 85/511/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks, direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta ning direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest

(90/423/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

direktiivis 85/511/EMÜ [4] kehtestatakse ühenduse meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks;

pidades silmas siseturu väljakujunemist 1. jaanuariks 1993, on vaja muuta ühenduse tasandil juba võetud meetmeid, et tõrjuda suu- ja sõrataudi kogu ühenduses; on oluline, et ühenduse kõigis osades rakendatakse ühtset poliitikat;

suu- ja sõrataudi tõrje osas läbiviidud komisjoni uuringud on näidanud, et vaktsineerimisele tuleks eelistada mittevaktsineerimise poliitika vastuvõtmist kogu ühenduses; on järeldatud, et viiruse käsitlemisega laborites kaasneb oht, et kohalikud vastuvõtlikud loomad võivad nakatuda ja et vaktsiini kasutamisel ei ole inaktiveerimisega tagatud selle ohutus;

tulevikus korraldatava vaktsineerimise osas läbiviidud komisjoni uuringud on selgelt näidanud, et teatavast kuupäevast tuleks lõpetada ametlik haiguse vastu vaktsineerimine ning et sellise lõpetamisega peaks kaasnema kõikide nakatunud loomade tapmine ja hävitamine;

komisjoni 12. juuli 1988. aasta otsusega 88/379/EMÜ (liikmesriikide poolt nõukogu direktiivi 85/511/EMÜ artikli 6 kohaldamiseks sätestatud eeskirjade kooskõlastamise kohta [5] on juba ette nähtud miinimumeeskirjad, mida kohaldatakse kõikides liikmesriikides nakatunud põllumajandusettevõtte kõikide loomade tapmisest erandite tegemise korral;

äärmuslikes olukordades, kui on oht, et episootiline haigus levib laialdaselt, võib osutuda vajalikuks viia läbi erakorraline vaktsineerimine; on vaja sätestada tingimused, mille kohaselt kõnealust vaktsineerimist võib korraldada;

suu- ja sõrataudi vastase võitluse raames kohaldatava ühtse ühenduse poliitika vastuvõtmine eeldab ühendusesisest elusloomadega kauplemist ning elusloomade ja teatavate loomsete saaduste kolmandatest riikidest importimist reguleerivate eeskirjade kohandamist;

liikmesriikidele antav tapmise, hävitamise ja muude hädaabinõudega seotud rahaline toetus tuleks sätestada eraldi meetmetega;

uute meetmete toimimist jälgib komisjon, kes esitab kõnealuste meetmete rakendamise kohta nõukogule kord aastas aruande,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 85/511/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Käesolevas direktiivis määratletakse ühenduse tõrjemeetmed, mida kohaldatakse suu- ja sõrataudi puhangu korral viiruse tüübist olenemata."

2. Artiklis 5:

a) jäetakse punktist 2 välja fraas "a) liikmesriikides või piirkondades, kus vaktsineerimine on keelatud" ja kogu punkt b;

b) asendatakse punktis 3 fraas "ei kohaldata" sõnadega "ei tule kohaldada".

3. Artiklis 6:

a) asendatakse lõike 1 esimeses lõigus fraas "artikli 5 lõike 2 punkti a esimese ja teise taande ning punkti b alapunkt i" fraasiga "artikli 5 lõike 2 esimese ja teise taande";

b) jäetakse lõike 1 teise lõigu punkt a välja;

c) asendatakse lõige 2 järgmisega:

"2. Kui tuginetakse lõikele 1, kohaldavad liikmesriigid komisjoni otsuses 88/397/EMÜ [6] kindlaksmääratud meetmeid."

4. Artiklis 9:

a) asendatakse lõike 1 viimane lause järgmisega:

"Vööndite määratlemisel võetakse arvesse looduslikke tõkkeid, kontrollivahendeid ja tehnoloogia arengut, mis võimaldab ette näha viiruse tõenäolist levikut õhu kaudu või mõnel muul viisil, ning vajaduse korral tuleb vööndeid nimetatud asjaolusid silmas pidades muuta.";

b) asendatakse lõike 2 punkti a esimene taane kahe järgmise taandega:

"— tuleb läbi viia kõikide selliste põllumajandusettevõtete loendus, kus on haigusele vastuvõtlikke loomi,

— sellisesse loendusesse kaasatud ettevõtetes tuleb teha korrapäraselt veterinaarkontrolle,".

5. Artikli 11 lõike 1 esimeses ja teises taandes asendatakse sõnad "lisas" ja "I lisas" mõlemal juhul sõnaga "B lisas".

6. Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Liikmesriigid tagavad, et:

- keelatakse suu- ja sõrataudi vaktsiinide kasutamine,

- suu- ja sõrataudi viirust käsitletakse uuringute, diagnostika ja/või vaktsiinide valmistamise eesmärgil üksnes A ja B lisas loetletud heakskiidetud ettevõtetes ja laborites,

- suu- ja sõrataudi vaktsiinide ladustamine, tarnimine, turustamine ja müük ühenduse territooriumil toimub ametliku järelevalve all,

- teises taandes nimetatud ettevõtted ja laborid kiidetakse heaks üksnes juhul, kui nad vastavad FAO poolt suu- ja sõrataudi viirustega in vitro ja in vivo töötavatele laboritele soovitatud miinimumnõuetele.

2. Komisjoni veterinaareksperdid teevad koostöös liikmesriikide pädevate asutustega kohapealseid kontrolle, veendumaks, kas A ja B lisas nimetatud ettevõtetes ja laborites kohaldatavad turvasüsteemid vastavad FAO miinimumnõuetele.

Komisjon viib kõnealuseid kontrolle läbi vähemalt kord aastas, tehes esimese neist enne 1. jaanuari 1992, ning esitab enne kõnealust kuupäeva alalisele veterinaarkomiteele esialgse aruande. Komisjon võib A ja B lisas esitatud ettevõtete ja laborite loetelu neid kontrolle silmas pidades enne 31. detsembrit 1991 artiklis 17 sätestatud korras muuta. Kõnealust loetelu ajakohastatakse regulaarselt samas korras.

Samas korras võidakse otsustada võtta vastu ühtne eeskiri A ja B lisas loetletud ettevõtetes ja laborites kohaldatavate turvasüsteemide kasutamiseks.

3. Olenemata lõike 1 sätetest suu- ja sõrataudi vaktsiini kasutamise kohta, kui suu- ja sõrataudi puhkemine on tõendatud ja kui on oht, et haigus levib laialdaselt, võidakse otsustada, et võib korraldada erakorralise vaktsineerimise, kasutades tehnilisi menetlusi, millega tagatakse loomade täielik immuunsus. Sel juhul tuleb võetavates meetmetes määrata kindlaks:

- geograafiline piirkond, kus erakorraline vaktsineerimine läbi viiakse,

- vaktsineeritavate loomade liik ja vanus,

- vaktsineerimiskampaania kestus,

- vaktsineeritud loomade ja neist saadud toodete spetsiaalne liikumiskeeld,

- vaktsineeritud loomade spetsiaalne märgistamine ja registreerimine,

- muud eriolukorraga seotud asjaolud.

Otsuse korraldada erakorraline vaktsineerimine teeb komisjon koostöös asjaomaste liikmesriikidega artiklis 16 sätestatud korras. Selle otsuse puhul võetakse eelkõige arvesse loomade kontsentratsiooni teatavates piirkondades ja vajadust kaitsta teatavaid tõuge.

Erandina esimesest lõigust võib otsuse korraldada ümber taudikolde erakorraline vaktsineerimine pärast komisjonile teatamist siiski teha asjaomane liikmesriik, tingimusel et ei seata ohtu ühenduse põhihuvisid. Alaline veterinaarkomitee vaatab kõnealuse otsuse viivitamata läbi artiklis 16 sätestatud korras."

7. Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Kuni suu- ja sõrataudi vaktsiini ühenduse varude moodustamiseni on liikmesriikidel lubatud säilitada antigeenide varud ühes lisades nimetatud ettevõtetest.

Esimese lõigu kohaldamisel sõlmitakse komisjoni ja liikmesriikide poolt nimetatud ettevõtete vastutavate isikute vahel lepingud; lepingutes määratakse eelkõige kindlaks vajalik antigeeni dooside arv kuni kümne serotüübi puhul, võttes arvesse direktiivi 90/423/EMÜ [7] artikli 5 lõikes 1 osutatud kavadest tulenevaid hinnangulisi koguseid.

Kõnealuse üleminekuperioodi lõppedes lubatakse liikmesriikidel säilitada ühenduse järelevalve all ettevõtted erakorralisel vaktsineerimisel kasutatavate valmisvaktsiinide pakendamiseks ja ladustamiseks.

2. Nõukogu määrab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega enne 1. aprilli 1991 spetsiaalse instituudi, mis hakkab tegelema vaktsiinide ja ristimmuunsuse kontrollidega, ning määrab kindlaks selle volitused.

3. Komisjon esitab nõukogule enne 1. aprilli 1991 vajaduse korral koos ettepanekutega aruande suu- ja sõrataudi vaktsiinide pakendamist, tootmist, turustamist ja ühenduse varude seisu käsitlevate eeskirjade kohta ühenduses ning ettepanekutega moodustada vähemalt kaks suu- ja sõrataudi vaktsiinide ühenduse varu."

8. Artikkel 15 jäetakse välja.

9. Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

Nõukogu vaatab komisjoni aruande põhjal, mis käsitleb käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemusi ning millele on vajaduse korral lisatud ettepanekud, olukorra läbi kahe aasta jooksul alates direktiivi 90/423/EM vastuvõtmisest. [*] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 13."

10. Lisatakse käesoleva direktiivi lisas esitatud "A lisa". Praegune lisa, mis kannab pealkirja "Riiklikud suu- ja sõrataudi laborid", muutub B lisaks.

Artikkel 2

Direktiivi 64/432/EMÜ, [9] viimati muudetud direktiiviga 89/662/EMÜ, [10] artiklit 4a muudetakse järgmiselt:

1. Esimese lõigu punktis 1:

i) muudetakse kolmandat rida järgmiselt: "… kus ei ole vähemalt 12 kuu jooksul toimunud vaktsineerimist ning…";

ii) asendatakse punkt B järgmisega:

"B. Kui loom on pärit liikmesriigist, mille territooriumil on viimase 12 kuu jooksul läbi viidud ennetav vaktsineerimine või kus on erandkorras toimunud erakorraline vaktsineerimine;"

iii) lisatakse punkti B lõppu ja punkti 2 esimese lõigu lõppu järgmine lõik:

"Sel juhul võib eespool nimetatud tagatisi nõuda 12 kuu jooksul pärast erakorralise vaktsineerimise lõppu."

2. Punkti 2 esimese lõigu sissejuhatavad sõnad asendatakse järgmiste sõnadega:

"2. Liikmesriigid, mis peavad erandkorras läbi viima erakorralise vaktsineerimise kogu oma territooriumil ning mis lubavad oma territooriumile vaktsineeritud loomi, peavad kehtestama elusveiste oma territooriumile toomiseks järgmised tingimused:".

3. Viimase lõigu ette lisatakse järgmine lõik:

"Kui liikmesriigil lubatakse vastavalt direktiivi 85/511/EMÜ [*] EÜT L 315, 26.11.1985, lk 11. (viimati muudetud direktiiviga 90/423/EMÜ [*] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 13.) artikli 13 lõikele 3 korraldada erakorraline vaktsineerimine oma territooriumi piiratud osas, ei mõjuta see ülejäänud territooriumi staatust, tingimusel et meetmed vaktsineeritud loomade kohapeal hoidmiseks on jõus 12 kuud pärast vaktsineerimise lõppu."

Artikkel 3

Direktiivi 72/462/EMÜ, [13] viimati muudetud direktiiviga 89/662/EMÜ, [14] muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 1 kohaldamist, lubavad liikmesriigid importida käesoleva direktiiviga hõlmatud loomi üksnes juhul, kui need on pärit kolmandatest riikidest:

a) kus ei ole esinenud haigusi, millele kõnealused loomad on vastuvõtlikud:

- 12 kuu jooksul veiste katku, nakkava pleuropneumoonia, lammaste katarraalse palaviku, sigade aafrika katku ja Tescheni haiguse puhul,

- eelmise kuue kuu jooksul nakkava vesikulaarse stomatiidi puhul;

b) kus viimase 12 kuu jooksul ei ole vaktsineeritud punkti a esimeses taandes nimetatud haiguste vastu, millele kõnealused loomad on vastuvõtlikud.

2. Liikmesriigid kehtestavad suu- ja sõrataudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate loomade kolmandast riigist oma territooriumile importimiseks järgmised tingimused:

1. kui loomad on pärit kolmandast riigist, kus ei ole vähemalt kahe aasta jooksul esinenud suu- ja sõrataudi, kus ei ole vähemalt 12 kuu jooksul toimunud vaktsineerimist ning mis ei luba oma territooriumile loomi, mis on vaktsineeritud vähem kui ühe aasta eest, tagatis selle kohta, et loomi ei ole vaktsineeritud suu- ja sõrataudi vastu;

2. kui loomad on pärit kolmandast riigist, kus ei ole vähemalt kahe aasta jooksul esinenud suu- ja sõrataudi, kus loomi vaktsineeritakse ja mis lubab tuua oma territooriumile vaktsineeritud loomi:

a) tagatis selle kohta, et loomi ei ole vaktsineeritud suu- ja sõrataudi vastu;

b) tagatis selle kohta, et veised on reageerinud negatiivselt suu- ja sõrataudi testile, mis on tehtud kõri-neelu kraapemeetodil;

c) tagatis selle kohta, et loomad on reageerinud negatiivselt seroloogilisele testile, mis on tehtud suu- ja sõrataudi antikehade avastamiseks;

d) tagatis selle kohta, et loomad on olnud 14 päeva jooksul isoleeritud ekspordiriigi karantiinilaudas ametliku veterinaararsti järelevalve all. Sel juhul tohi ükski karantiinilaudas hoitud loom olla vaktsineeritud suu- ja sõrataudi vastu eksportimisele eelnenud 21 päeva jooksul ning ühtegi looma, kes ei ole osa asjaomasest saadetisest, ei tohi olla toodud samas ajavahemikus karantiinilauta;

e) paigutamine 21 päevaks karantiini;

3. kui loomad on pärit kolmandast riigist, kus on vähemalt kahe aasta jooksul esinenud suu- ja sõrataudi:

a) punktis 2 nimetatud tagatised;

b) lisatagatised, mille kohta tehakse otsus artiklis 30 sätestatud korras.

Käesoleva lõike kohaldamisel võib kolmandat riiki käsitada jätkuvalt riigina, kus vähemalt kahe aasta jooksul ei ole esinenud suu- ja sõrataudi, isegi juhul, kui selle territooriumi piiratud osas on avastatud piiratud arvul kõnealuse haiguse puhanguid, tingimusel et sellised puhangud likvideeriti vähem kui kolme kuu jooksul.

3. Artiklis 29 sätestatud korras:

a) ilma et see piiraks artikli 3 lõike 1 kohaldamist, võetakse vastu loetelu kolmandatest riikidest, millel lubatakse eksportida ühendusse loomi ja mis vastavad lõike 2 nõuetele;

b) võetakse vastu loetelu karantiinilautadest, millest kõnealused riigid võivad eksportida ühendusse loomi, ning

c) tehakse otsus iga sellise riigi puhul nõutavate lisatagatiste kohta."

2. Artiklit 14 muudetakse järgmiselt.

1. Lõike 2 punktist a jäetakse välja fraas "eksootiline suu- ja sõrataud".

2. Lisatakse järgmine lõige:

"3. Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 1 kohaldamist:

a) lubatakse importida värsket liha kolmandatest riikidest, kus:

- suu- ja sõrataud (tüved A, O, C) on endeemiline,

- ei toimu suu- ja sõrataudi puhangu ilmnemise korral süstemaatilist tapmist,

- loomi vaktsineeritakse,

üksnes järgmistel tingimustel:

i) kolmas riik või selle piirkond on artiklis 29 sätestatud korras heaks kiidetud;

ii) liha on laagerdunud, selle pH-d on kontrollitud ja peamised lümfisõlmed on eemaldatud.

Inimtoiduks ettenähtud rupskite importimine on kitsendatud, võttes arvesse ekspertide teaduslikult põhjendatud arvamust. Farmaatsia ja lemmikloomatoidu tööstuse jaoks ettenähtud rupskite puhul võib näha ette eritingimused. Need piirangud ja tingimused võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras;

b) lubatakse importida värsket liha kolmandatest riikidest, kus loomi vaktsineeritakse suu- ja sõrataudi SAT ja ASIA 1 tüvede vastu, üksnes järgmistel tingimustel:

i) asjaomases kolmandas riigis on piirkonnad, kus vaktsineerimist ei lubata ning 12 kuu jooksul ei ole esinenud suu- ja sõrataudi; kõnealused piirkonnad kiidetakse heaks artiklis 29 sätestatud korras;

ii) liha on laagerdunud, konditustatud ja peamised lümfisõlmed on eraldatud ning seda ei impordita enne, kui tapmisest on möödunud kolm kuud;

iii) kõnealustest riikidest ei ole lubatud importida rupskeid;

c) lubatakse importida värsket liha kolmandatest riikidest, kus:

- loomi vaktsineeritakse ja

- 12 kuu jooksul ei ole esinenud suu- ja sõrataudi,

üksnes artiklis 29 sätestatud korras kehtestatud tingimustel;

d) lubatakse importida värsket liha kolmandatest riikidest, kus:

- ei toimu loomade rutiinset vaktsineerimist ja

- on tehtud kindlaks suu- ja sõrataudi puudumine,

artiklis 29 sätestatud korras ja vastavalt ühendusesisest kaubandust reguleerivatele eeskirjadele.

Lisaeeskirjad, mida võidakse kohaldada esimese lõigu punktides a ja b osutatud riikide suhtes, kehtestatakse artiklis 29 sätestatud korras."

Artikkel 4

1. Liikmesriigid, mille kogu territooriumil või selle osas viiakse läbi ennetavat vaktsineerimist, loobuvad sellest hiljemalt 1. jaanuariks 1992 ning keelavad vaktsineerimise lõpetamise kuupäevast vaktsineeritud loomade toomise oma territooriumile.

2. Suu- ja sõrataudi suhtes vastuvõtlike elusloomade ja loomsete saaduste suhtes kohaldatakse lõiget 1 siiski alates direktiivi 85/511/EMÜ artikli 14 lõikes 3 ja direktiivi 90/425/EMÜ artikli 23 lõikes 1 osutatud otsuste jõustumiskuupäevast.

3. Kui lõikes 2 osutatud otsuseid ei ole 30. juuniks 1991 vastu võetud, teeb komisjon vajalikud ettepanekud.

Artikkel 5

1. Iga liikmesriik koostab hoiatuskava, milles määratakse kindlaks suu- ja sõrataudi puhangu korral rakendatavad riiklikud meetmed.

Kõnealuse kavaga tuleks võimaldada juurdepääs ettevõttele, seadmetele, töötajatele ja kõikidele muudele puhangu kiireks ja tõhusaks likvideerimiseks vajalikele vahenditele. Kavas tuleb määratleda täpselt vaktsiinikogused, mida iga asjaomane liikmesriik erakorralise vaktsineerimise vajaduse taastekkimise korral vajab.

2. Komisjon kehtestab direktiivi 85/511/EMÜ artiklis 16 sätestatud korras 31. detsembriks 1990 kavade koostamisel kohaldatavad kriteeriumid.

3. Lõikega 2 ettenähtud kriteeriumide kohaselt koostatud kavad esitatakse komisjonile 31. detsembriks 1991.

4. Komisjon vaatab kavad läbi veendumaks, kas need võimaldavad saavutada soovitud eesmärke, ning teeb asjaomasele liikmesriigile ettepanekud vajalike muudatuste kohta eelkõige selleks, et viia kava kooskõlla teiste liikmesriikide kavadega.

Komisjon kiidab vajaduse korral muudetud kavad heaks direktiivi 85/511/EMÜ artiklis 16 sätestatud korras.

Seejärel võib kavu samas korras olukorra arengu arvessevõtmiseks muuta või täiendada.

5. Komisjon võib direktiivi 82/894/EMÜ artiklis 6 sätestatud korras erandina kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikest 1 kehtestada varajase hoiatamise süsteemi komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamiseks suu- ja sõrataudi puhangutest.

Artikkel 6

Võimalike raskuste arvessevõtmiseks, eriti tuginemisel direktiivi 85/511/EMÜ artikli 13 lõikele 3, mille tagajärjeks võib olla üleminek enne käesoleva direktiivi kohaldamist ühes või mitmes liikmesriigis kehtinud korralt käesoleva direktiiviga kehtestatud korrale, või kui artikliga 5 ettenähtud kavade rakendamine seda nõuab, võib komisjon võtta kuni kaheks aastaks direktiivi 85/511/EMÜ artiklis 16 sätestatud korras vastu asjakohased meetmed. Ilma et see piiraks direktiivi 64/432/EMÜ artikli 4 punkti a kohaldamist, võetakse enne 1. jaanuari 1991 eelkõige vastu meetmed viimase 12 kuu jooksul vaktsineerimata loomade liikumise kohta.

Artikkel 7

Komisjon esitab enne 1. jaanuari 1992 aruande ühenduse veterinaarteenistuste struktuuri kohta.

Artikkel 8

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid enne 1. jaanuari 1992. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 26. juuni 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

M. O'Kennedy

[1] EÜT C 327, 30.12.1989, lk 84.

[2] EÜT C 113, 7.5.1990, lk 179.

[3] EÜT C 62, 12.3.1990, lk 44.

[4] EÜT L 315, 26.11.1985, lk 11.

[5] EÜT L 189, 20.7.1988, lk 25.

[6] EÜT L 189, 20.7.1988, lk 25.

[7] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 13.

[9] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

[10] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[13] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[14] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

--------------------------------------------------

LISA

"

A LISA

Liikmesriik | Ettevõtted |

Avalik sektor | Erasektor |

Belgia | Uccle | — |

Taani | Lindholm | — |

Saksamaa | — | Cooper |

| Behringwerke |

| Bayer |

Kreeka | Ateena | — |

Prantsusmaa | LCRV Alfort | Rhône-Merieux |

Iirimaa | — | — |

Itaalia | Brescia | — |

Padua | |

Perugia | |

Luksemburg | — | — |

Madalmaad | Lelystad | — |

Portugal | — | — |

— Hispaania | Madriid | Cooper |

| Hipra |

| Sabrino |

Ühendkuningriik | — | Cooper |

"

--------------------------------------------------

Top