EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2136

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2136/89, 21. juuni 1989, millega sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid

OJ L 212, 22.7.1989, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 63 - 65

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2136/oj

31989R2136Euroopa Liidu Teataja L 212 , 22/07/1989 Lk 0079 - 0081
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 3 Lk 0133
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 3 Lk 0133


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2136/89,

21. juuni 1989,

millega sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. detsembri 1981. aasta määrust (EMÜ) nr 3796/81 kalandustooteturu ühise korraldamise kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1495/89, [2] eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

määruses (EMÜ) nr 3796/81 nähakse ette võimalus võtta ühenduses vastu kalandustoodete ühised turustusnormid, eelkõige selleks, et kõrvaldada turult ebarahuldava kvaliteediga tooted ning hõlbustada ausal konkurentsil põhinevaid kaubandussuhteid;

nende normide vastuvõtmine sardiinikonservide kohta parandab tõenäoliselt sardiinitoodete tootmistasuvust ühenduses ja selle turuväljundit ning hõlbustab toodete realiseerimist;

eelkõige turu läbipaistvuse tagamiseks tuleb täpsustada, et asjaomaseid tooteid tuleb valmistada ainult liikide "Sardina pilchardus (Walbaum)" kaladest ja need tooted peavad sisaldama teatava minimaalse koguse kala;

hea kaubandusliku esitusviisi tagamiseks tuleks ette näha kriteeriumid, mille alusel võib kala enne pakendamist valmistada, esitusviisid turustamisel ning kasutatavad kastmed ja muud koostisosad; need kriteeriumid ei tohi siiski välistada uute toodete turuletoomist;

ebarahuldava kvaliteediga toodete turustamise vältimiseks tuleks määratleda teatavad kriteeriumid, millele sardiinikonservid peavad vastama inimtoiduks turustamisel ühenduses;

nõukogu 18. detsembri 1978. aasta direktiivis 79/112/EMÜ lõpptarbijale müüdavate toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [3] viimati muudetud direktiiviga 86/197/EMÜ, [4] ja nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiivis 76/211/EMÜ teatavate toodete kaalu või mahu järgi valmispakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 78/891/EMÜ, [6] on täpsustatud konservide sisuga seotud andmed, mida on vaja tarbija täpseks teavitamiseks ning kaitseks; tuleb kindlaks määrata sardiinikonservide kaubanduslik kirjeldus ettenähtud kulinaarse valmistusviisi alusel, võttes eelkõige arvesse valmistoote erinevate koostisosade suhet; kui kastmeks on õli, tuleb määrata õli nimetus;

komisjon peaks vastutama tehniliste rakendusmeetmete vastuvõtmise eest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses määratletakse normid, mis reguleerivad sardiinikonservide turustamist ühenduses.

Artikkel 2

Sardiinikonservidena võib turustada ning artiklis 7 nimetatud kaubandusliku kirjelduse võib anda ainult sellistele toodetele, mis:

- kuuluvad CN-koodide 16041310 ja ex16042050 alla,

- on valmistatud ainult liikide "Sardina pilchardus (Walbaum)" kaladest,

- on asjakohases kastmes eelpakendatud hermeetiliselt suletud karpidesse,

- on asjakohasel viisil steriliseeritud.

Artikkel 3

Hea kaubandusliku esitusviisi tagamiseks peab sardiinidel olema asjakohaselt eraldatud pea, lõpused, sabauim ja siseorganid, välja arvatud mari, niisk ja neerud, ning vastava kaubandusliku esitusviisi kohaselt selgroog ja nahk.

Artikkel 4

Sardiinikonserve võib turustada ühel järgmisel esitusviisil:

1) sardiinid: põhitoode, millelt on asjakohaselt eemaldatud pea, lõpused, siseorganid ja sabauim. Pea lõigatakse ära lõpuste lähedalt selgrooga risti;

2) luudeta sardiinid: nagu punktis 1 nimetatud põhitoode, kuid lisaks on eemaldatud ka selgroog;

3) nahata ja luudeta sardiinid: nagu punktis 1 nimetatud põhitoode, kuid lisaks on eemaldatud ka selgroog ja nahk;

4) sardiinifilee: filee, mis on lõigatud piki selgroogu kas kogu kala pikkuselt või selle osast pärast selgroo, lõpuste ja kõhuäärte eemaldamist. Filee võib olla nahaga või ilma;

5) sardiinitükid: punktis 1 nimetatud põhitootest pea ligidalt selgrooga risti lõigatud vähemalt 3 cm pikkused sardiinitükid;

6) muu esitusviis, tingimusel et see erineb selgelt punktides 1–5 määratletud esitusviisidest.

Artikkel 5

Artiklis 7 ettenähtud kaubanduslikus kirjelduses tehakse vahet järgmistel kastmetel, mis võivad sisaldada muid koostisosi:

1) oliiviõli;

2) teised rafineeritud taimeõlid, sealhulgas oliivijääkidest valmistatud õli, mida kasutatakse eraldi või segudes;

3) tomatikaste;

4) oma mahl (vedelik, mis eraldub kalast toiduks valmistamise ajal), soolalahus või vesi;

5) marinaad veiniga või ilma;

6) muu kaste, tingimusel et see erineb selgelt punktides 1–5 määratletud kastmetest.

Neid kastmeid võib omavahel segada, välja arvatud oliiviõli, mida ei tohi teiste õlidega segada.

Artikkel 6

1. Pärast steriliseerimist peavad karbis olevad kalad vastama vähemalt järgmistele kriteeriumidele:

a) artikli 4 punktides 1–5 määratletud esitusviiside puhul peavad sardiinid või sardiini osad:

- olema ühesuurused ja korrapäraselt karpi laotud,

- olema üksteisest kergesti eraldatavad,

- olema märkimisväärsete kõhurebenditeta,

- olema terved ja ilma rebenditeta,

- olema ilma kolletunud kudedeta, välja arvatud väikesed laigud,

- sisaldama tavalise konsistentsiga liha. Liha ei tohi olla ülemäära kiuline, pehme ega urbne,

- sisaldama heleda või roosaka värvusega liha, mis ei tohi olla selgroo ümbert punane, välja arvatud väiksed laigud;

b) kastmel peab olema kirjeldusele ja sisalduvatele koostisosadele vastav värv ja konsistents. Õlikastmes ei või olla vett üle 8 % netokaalust;

c) toode peab säilitama liikidele "Sardina pilchardus (Walbaum)" ning kasutatud kastmele omase lõhna ja maitse ning see ei tohi olla ebameeldiva, eelkõige kibeda, oksüdeerunud metalli või räästunud maitse või lõhnaga;

d) tootes ei tohi olla võõrkehasid;

e) luudega toodete puhul peab selgroog olema lihast kergesti eraldatav ja pude;

f) naha ja luudeta tooted ei tohi sisaldada naha- ega luujääke.

2. Karp ei tohi olla väljast roostes ega muude defektidega, mis mõjutavad kahjulikult head kaubanduslikku esitusviisi.

Artikkel 7

Ilma et see piiraks direktiivide 79/112/EMÜ ja 76/211/EMÜ kohaldamist, peab eelpakendatud sardiinikonservidele kantav kaubanduslik kirjeldus vastama karbis olevate sardiinide steriliseerimisjärgse grammides väljendatud kaalu ja netokaalu suhtele.

a) Artikli 4 punktides 1–5 määratletud esitusviiside puhul peab see suhe olema vähemalt:

- 70 % artikli 5 punktides 1, 2, 4 ja 5 loetletud kastmete puhul,

- 65 % artikli 5 punktis 3 kirjeldatud kastme puhul,

- 50 % artikli 5 punktis 6 nimetatud kastme puhul.

Neid väärtusi arvesse võttes koostatakse kaubanduslik kirjeldus vastavalt artiklis 4 ettenähtud sardiinide esitusviisile. Kastme kirjeldus peab moodustama kaubandusliku kirjelduse lahutamatu osa.

Kui tooted on õlis, kirjeldatakse kastet järgnevalt:

- "oliiviõlis", kui kasutatakse oliiviõli,

või

- "taimeõlis", kui kasutatakse muid rafineeritud taimeõlisid, sealhulgas oliivijääkidest valmistatud õli, või nende segu,

või

- "… õlis", kusjuures sõna "õli" ette kirjutatakse kasutatud õli nimi.

b) Artikli 4 punktis 6 nimetatud esitusviisi puhul peab esimeses punktis nimetatud suhe olema vähemalt 35 %.

c) Kulinaarsete valmistusviiside puhul, mida ei ole määratletud punktis a, tuleb kaubanduslikus kirjelduses nimetada nende valmistusviiside eriomadused.

Erandina artikli 2 teisest alapunktist ja käesoleva artikli punktist b võivad ühtlaseks massiks segatud sardiinivalmistised, milles sardiini lihaskoestruktuuri pole enam näha, sisaldada muude samal viisil töödeldud kalade liha, kui sardiine on vähemalt 25 %.

d) Käesolevas artiklis määratletud kaubanduslikku kirjeldust kasutatakse ainult artiklis 2 nimetatud toodete puhul.

Artikkel 8

Vajaduse korral võtab komisjon määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 sätestatud korras vastu käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed, eelkõige proovivõtuplaani, mille abil hinnatakse tootepartiide vastavust käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1990.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 21. juuni 1989

Nõukogu nimel

eesistuja

C. Romero Herrera

[1] EÜT L 379, 31.12.1981, lk 1.

[2] EÜT L 148, 1.6.1989, lk 1.

[3] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1.

[4] EÜT L 144, 29.5.1986, lk 38.

[5] EÜT L 46, 21.2.1976, lk 1.

[6] EÜT L 311, 4.11.1978, lk 21.

--------------------------------------------------

Top