EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0004

Komisjoni otsus, 21. detsember 1988, kalanduse nõuandekomitee kohta

OJ L 5, 7.1.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/4(1)/oj

31989D0004Euroopa Liidu Teataja L 005 , 07/01/1989 Lk 0033 - 0034
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 3 Lk 0124
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 3 Lk 0124


Komisjoni otsus,

21. detsember 1988,

kalanduse nõuandekomitee kohta

(89/4/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut

ning arvestades, et:

kalanduse nõuandekomitee moodustati komisjoni 25. veebruari 1971. aasta otsusega 71/128/EMÜ, [1] mille tekst on asendatud 31. oktoobri 1973. aasta otsusega 73/429/EMÜ [2];

uute liikmesriikide ühendusega ühinemise tõttu on soovitatav muuta eeskirju, mille alusel toimub kohtade jaotamine kõnealuses komitees;

peale selle on eespool nimetatud otsuse tekstis vaja teha teatavaid väikesi muudatusi ning seetõttu on selguse huvides vaja koostada uus tekst,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

"Artikkel 1

1. Komisjoni juurde luuakse kalanduse nõuandekomitee, edaspidi "komitee".

2. Komitee koosneb järgmiste huvirühmade esindajatest: kalandussektori tootjad ja ühistud, kalandussektoris tegutsevad krediidiasutused, kalatoodetega kauplemine, kalatööstus, kalandussektori töötajad ja tarbijad.

Artikkel 2

1. Komisjon võib komiteega nõu pidada igas küsimuses, mis on seotud ühist kalanduspoliitikat käsitlevate määruste toimimisega ning eelkõige meetmetega, mis komisjon peab vastu võtma kõnealuste määruste alusel, samuti kõigis sektoris üleskerkivates sotsiaalsetes küsimustes, välja arvatud tööandjate ja töövõtjate vahelised vaidlused.

2. Komitee esimees võib komisjonile märku anda, et soovitav oleks komiteega konsulteerida tema pädevusse kuuluvates küsimustes, mille kohta komitee arvamust küsitud ei ole. Esimees teeb seda eelkõige juhul, kui mõni huvirühmadest seda taotleb.

Artikkel 3

1. Komitees on 45 liiget.

2. Kohad komitees jagunevad järgmiselt:

- 21 kohta kalatoodete tootjate esindajatele,

- kolm kohta kalandusühistute esindajatele,

- üks koht merendust rahastavate kommertspankade esindajale (Banques commerciales pour les activités maritimes),

- kaks kohta spetsialiseeritud krediidiühistute esindajatele,

- viis kohta kalatoodetega kauplejate esindajatele,

- viis kohta kalatööstuste esindajatele,

- viis kohta kalandussektori töötajate esindajatele,

- kolm kohta tarbijate esindajatele.

Artikkel 4

1. Komisjon nimetab komitee liikmed töötajate tootmisharusiseste organisatsioonide ettepanekul, mis on loodud ühenduse tasandil ning mis esindavad kõige paremini artikli 1 lõikes 2 nimetatud huve; tarbijate esindajad nimetatakse tarbijate nõuandekomitee ettepanekute põhjal.

Kõnesolevad asutused esitavad igale täidetavale kohale kahe eri kodakondsusega kandidaadi nimed.

2. Komitee liikmete ametiaeg on kolm aastat. Nende ametiaega võib pikendada. Liikmete tööd ei tasustata.

Pärast kolmeaastase ametiaja lõppemist jäävad komitee liikmed ametisse kuni asendamiseni või ametiaja pikendamiseni.

Komitee liikme ametiaeg võib lõppeda enne kolmeaastase perioodi möödumist tema surma või ametist lahkumise tõttu.

Komitee liikme ametiaeg võib lõppeda ka juhul, kui organ, keda ta esindab, nõuab tema asendamist.

Sellist liiget tema ülejäänud ametiajaks asendav isik määratakse lõikega 1 sätestatud korras.

3. Komisjon avaldab teavitamise eesmärgil liikmete nimekirja Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Komitee valib kohalolevate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega kolmeks aastaks esimehe ja kaks aseesimeest.

Komitee võib samasuguse häälteenamusega valida juhatusse muid liikmeid. Sel juhul on juhatuses peale esimehe kõige rohkem üks esindaja igast komitee huvirühmast.

Juhatus valmistab ette ja korraldab komitee tööd.

Artikkel 6

Esimees võib mis tahes esindatud huvirühma taotluse korral kutsuda asjaomase huvirühma volitatud esindaja komitee koosolekutele. Ta võib kõnealuse taotluse korral kutsuda komitee nõupidamistel eksperdina osalema isikuid, kellel on vastavas päevakorraküsimuses eriline pädevus. Eksperdid võtavad osa ainult nende küsimuste arutamisest, mille jaoks nad on osalema kutsutud.

Artikkel 7

Komitee võib moodustada teda abistavaid töörühmi.

Artikkel 8

1. Komitee kutsub kokku komisjon ja komitee koosolekud toimuvad komisjoni peakorteris. Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees komisjoni nõusolekul.

2. Komisjoni asjaomaste talituste esindajad osalevad komitee, juhatuse ja töörühmade koosolekutel.

3. Komitee, juhatuse ja töörühmade sekretariaaditeenused tagab komisjon.

Artikkel 9

Komitee arutab küsimusi, mille kohta komisjon on taotlenud arvamust. Hääletamist ei toimu.

Komitee arvamuse taotlemisel võib komisjon määrata arvamuse esitamise tähtaja.

Komitees esindatud eri huvirühmade seisukohad registreeritakse komisjonile esitatavas protokollis.

Kui komitee võtab arvamuse vastu ühehäälselt, koostab ta ühisotsuse ja lisab selle protokollile.

Artikkel 10

Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 214 sätete kohaldamist, ei tohi komitee liikmed avalikustada neile komitee või selle töörühmade töös osalemisel teatavaks saanud infot, kui komisjon on neile teatanud, et taotletud arvamus või esitatud küsimus on konfidentsiaalne.

Sel juhul võivad koosolekutel osaleda ainult komitee liikmed ja komisjoni esindajad."

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 21. detsembril 1988.

Brüssel, 21. detsember 1988

Komisjoni nimel

komisjoni liige

António Cardoso e Cunha

[1] EÜT L 68, 22.3.1971, lk 18.

[2] EÜT L 355, 24.12.1973, lk 61.

--------------------------------------------------

Top