EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0250

Komisjoni direktiiv, 15. aprill 1987, lõpptarbijale müüdavate alkohoolsete jookide mahuprotsendilise alkoholisisalduse märkimise kohta

EÜT L 113, 30.4.1987, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; kehtetuks tunnistatud 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/250/oj

31987L0250

Komisjoni direktiiv, 15. aprill 1987, lõpptarbijale müüdavate alkohoolsete jookide mahuprotsendilise alkoholisisalduse märkimise kohta

Euroopa Liidu Teataja L 113 , 30/04/1987 Lk 0057 - 0058
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0220
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0220
CS.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
ET.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
HU.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
LT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
LV.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
MT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
PL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
SK.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276
SL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 275 - 276


Komisjoni direktiiv,

15. aprill 1987,

lõpptarbijale müüdavate alkohoolsete jookide mahuprotsendilise alkoholisisalduse märkimise kohta

(87/250/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/112/EMÜ lõpptarbijale müüdavate toiduainete märgistust, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 86/197/EMÜ, [2] eriti selle artikli 10a teist lõiku,

ning arvestades, et:

direktiivi 79/112/EMÜ artikliga 3 muudeti kohustuslikuks tegeliku alkoholisisalduse näitamine mahuprotsentides selliste jookide märgistamisel, mis sisaldavad üle 1,2 mahuprotsendi alkoholi;

tuleb kehtestada sellise näitamise korda käsitlevad eeskirjad;

ühise tollitariifistiku rubriikidesse 22.04 ja 22.05 klassifitseeritud toodete puhul kehtestatakse nimetatud eeskirjad nende suhtes kohaldatavate ühenduse erisätetega;

käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide muude jookide suhtes, mille alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi;

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/766/EMÜ (alkoholisisaldustabeleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) [3] lisaga on kehtestatud ühenduse eeskirjad mahuprotsentides väljendatava alkoholisisalduse mõiste ning selle kindlaksmääramise meetodi ja väljendamise kohta;

käesolevas direktiivis võib seetõttu piirduda nende sätete kehtestamisega, mis peavad nimetatud eeskirjadega kaasas käima;

lubatud hälvete kehtestamisel tuleb kohaselt arvesse võtta erinevate kõnealuste jookide laadi, täheldatud muutlikkuse määra ning tehnilisi raskusi, mis võivad ilmneda deklareeritud väärtuse ja tegeliku väärtusega vastavuse tagamisel;

direktiivi 79/112/EMÜ ja käesoleva direktiivi korrektse kohaldamise võimaldamiseks on vaja aegsasti vastu võtta üks või mitu ühenduse analüüsimeetodit alkoholisisalduse kindlaksmääramiseks mahuprotsentides;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toidukomitee arvamusega,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolev direktiiv käsitleb tegeliku alkoholisisalduse näitamist mahuprotsentides selliste jookide märgistamisel, mis sisaldavad üle 1,2 mahuprotsendi alkoholi ning mis ei ole klassifitseeritud ühise tollitariifistiku rubriikidesse 22.04 ja 22.05.

Artikkel 2

1. Alkoholisisaldus määratakse kindlaks temperatuuril 20 °C.

2. Alkoholisisaldust väljendav arv esitatakse ainult kuni ühe kümnendkoha täpsusega. Sellele järgneb sümbol "mahuprotsent" ning sellele võib eelneda sõna "alkohol" või lühend "alk.".

Artikkel 3

1. Alkoholisisalduse näitamisel mahuprotsentides on lubatud järgmised positiivsed ja negatiivsed hälbed, mida väljendatakse absoluutväärtustena:

a) allpool määratlemata joogid:

0,3 mahuprotsenti;

b) õlu, mille alkoholisisaldus ei ole üle 5,5 mahuprotsendi; joogid, mis on klassifitseeritud ühise tollitariifistiku rubriiki 22.07 B II ja on valmistatud viinamarjadest:

0,5 mahuprotsenti;

c) õlu, mille alkoholisisaldus on üle 5,5 mahuprotsendi; joogid, mis on klassifitseeritud ühise tollitariifistiku rubriiki 22.07 B I ja on valmistatud viinamarjadest; siidrid, pirnisiidrid, puuviljaveinid jm, mis on saadud muudest puuviljadest kui viinamarjadest ja mis on poolvahuveinid või vahuveinid; kääritatud meel põhinevad joogid:

1 mahuprotsent;

d) leotatud puuvilju või taimeosi sisaldavad joogid:

1,5 mahuprotsenti.

2. Lõikes 1 sätestatud lubatud hälbeid kohaldatakse ilma, et see piiraks alkoholisisalduse kindlaksmääramiseks kasutatud analüüsimeetodist tulenevaid lubatud hälbeid.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid muudavad vajaduse korral oma õigusakte, et need vastaks käesolevale direktiivile, ja teatavad sellest viivitamata komisjonile; selliselt muudetud õigusakte kohaldatakse selliselt, et:

- võimaldada käesolevale direktiivile vastavate toodetega kauplemist hiljemalt alates 1. maist 1988,

- keelata käesolevale direktiivile mittevastavate toodetega kauplemine alates 1. maist 1989.

2. Enne lõike 1 teises taandes nimetatud kuupäeva märgistatud, ent käesolevale direktiivile mittevastavate toodetega kauplemine on siiski lubatud kuni varude ammendumiseni.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. aprill 1987

Komisjoni nimel

asepresident

Cockfield

[1] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1.

[2] EÜT L 144, 29.5.1986, lk 38.

[3] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 149.

--------------------------------------------------

Top