EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0594

Nõukogu direktiiv, 1. detsember 1986, majapidamisseadmete tekitatava õhumüra kohta

OJ L 344, 6.12.1986, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 153 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 153 - 156
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 214 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 214 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; kehtetuks tunnistatud 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/594/oj

31986L0594

Nõukogu direktiiv, 1. detsember 1986, majapidamisseadmete tekitatava õhumüra kohta

Euroopa Liidu Teataja L 344 , 06/12/1986 Lk 0024 - 0027
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0153
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0153
CS.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
ET.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
HU.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
LT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
LV.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
MT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
PL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
SK.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230
SL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 227 - 230


Nõukogu direktiiv,

1. detsember 1986,

majapidamisseadmete tekitatava õhumüra kohta

(86/594/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

Euroopa Ühenduste 1973. [4] ja 1977. [5] aasta keskkonna tegevusprogrammides rõhutatakse mürasaaste probleemi tähtsust ja eelkõige vajadust võtta meetmeid müraallika suhtes;

üldsust tuleks võimalikult kergesti mõistetaval ja ühtsel viisil teavitada majapidamisseadmete tekitatava müra tasemest; täpne, asjakohane ja võrreldav teave võib aidata üldsusel valida vähem müra tekitavaid majapidamisseadmeid; sellega kannustatakse tootjaid võtma meetmeid vähem müra tekitavate majapidamisseadmete valmistamiseks;

praktilistel kaalutlustel ja et vältida etikettide segavat paljusust majapidamisseadmetel, tuleks teave mürataseme kohta esitada etiketil, mis on ette nähtud etiketil majapidamisseadmete energiatarbimise märkimist käsitleva nõukogu 14. mai 1979. aastadirektiivi 79/530/EMÜ [6] alusel vastuvõetud rakendusdirektiividega ja mis hõlmab sama majapidamisseadmete rühma;

kõnesoleval juhul peab õigusaktide ühtlustamine piirduma nende nõuetega, mis on vajalikud majapidamisseadmete tekitatava õhumüra mõõtmiseks ja deklareeritud mürataseme kontrollimiseks; need nõuded peavad asendama selles valdkonnas siseriiklikke norme;

käesolev direktiiv määratleb ainult hädavajalikud nõuded; eeldatakse, et neid nõudeid järgitakse niikaua, kuni kohaldatakse ühtlustatud standardid; seetõttu on majapidamisseadmete töö ajal tekkiva õhumüra mõõtmise ja deklareeritud mürataseme kontrollimise standardite olemasolu möödapääsmatu;

Euroopa Standardikomiteed (Comité européen de normalisation – CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteed (Comité européen de normalisation électrotechnique - CENELEC) tunnustatakse kui organeid, kes on pädevad sätestama ja vastu võtma ühtlustatud standardeid (Euroopa standardid või ühtlustamisdokumendid) komisjoni juhtnööride kohaselt vastavalt nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiivile 83/189/EMÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord [7], ja kooskõlas komisjoni ning eespool nimetatud organite koostöö üldsuunistega, mis kirjutati alla 13. novembril 1984;

kuni ühtlustatud standardite vastuvõtmiseni tagatakse kaupade vaba ringlus niisuguste toodete heakskiitmisega, mis on kooskõlas nende siseriiklike standardite ja tehniliste eeskirjadega, mis on kontrolli tulemusel tunnistatud vastavaks käesoleva direktiivi nõuetele;

direktiivi 83/189/EMÜ artikliga 5 moodustatud alaline komitee sobiks eriti hästi tagama ühtlustatud standardite, siseriiklike standardite ja tehniliste eeskirjade vastavuse kontrolli,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesolev direktiiv hõlmab sätteid, mis on seotud:

- majapidamisseadmete tekitatavat õhumüra käsitleva teabe avaldamise üldpõhimõtetega,

- mõõtmismeetoditega, mille abil määratakse kindlaks majapidamisseadmete tekitatav õhumüra,

- majapidamisseadmete tekitatava õhumüra taseme kontrollimise korraga.

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

- eranditult tööstus- või kutsealasel eesmärgil kavandatud seadiste, seadmete või masinate suhtes,

- seadmete suhtes, mis on ehitise või selle sisseseadete lahutamatu osa, nagu kliima-, kütte- ja ventilatsiooniseadmed (välja arvatud majapidamisventilaatorid, pliidi õhupuhastid ja üksikult paiknevad kütteseadmed), keskkütte õlipõletid ning veevarustus- ja kanalisatsioonipumbad,

- seadmete osade, näiteks mootorite suhtes,

- elektroakustiliste seadmete suhtes.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) majapidamisseadmed – peaasjalikult eluruumides, sealhulgas keldrites, garaažides ja teistes kõrvalhoonetes kasutamiseks toodetud masinad, masinaosad või sisseseaded, eelkõige hooldamiseks, puhastamiseks, toiduainete ettevalmistamiseks ja hoidmiseks, sooja ja külma tootmiseks ning jaotamiseks mõeldud majapidamisseadmed, samuti kliimaseadmed ja muud seadmed, mida ei kasutata tööalasel eesmärgil;

b) majapidamisseadmete rühm – kõik samal kasutuseesmärgil kavandatud mitmesuguste majapidamisseadmete mudelid (või tüübid), mis saavad toite samalt põhienergiaallikalt. Üldiselt kuulub rühma mitu mudelit (või tüüpi);

c) majapidamisseadmete seeria – kõik sama mudeli (või tüübi) hulka kuuluvad majapidamisseadmed, millel on kindlaksmääratud omadused ja mis on sama tootja valmistatud;

d) majapidamisseadmete partii – konkreetne kogus teatava seeria masinaid, mis on valmistatud või toodetud ühesugustes tingimustes;

e) tekitatav õhumüra – majapidamisseadme poolt tekitatav ja õhu kaudu leviv A-filtriga korrigeeritud helivõimsuse tase (LWA), väljendatud detsibellides (dB) ühe pikovati (1 pW) õhu kaudu leviva helivõimsuse suhtes.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võivad teatavate seadmerühmade puhul nõuda teabe avaldamist nende seadmete tekitatava õhumüra kohta.

Selle teabe esitab tootja, või kui tema registreeritud asukoht on väljaspool ühendust, teeb seda importija, kelle registreeritud asukoht on ühenduses.

Sel juhul:

a) määratakse teavitamisele kuuluv müratase kindlaks artikli 6 lõikes 1 ettenähtud tingimuste kohaselt;

b) teavet võidakse artikli 6 lõikes 2 ettenähtud põhimõtete alusel pisteliselt kontrollida. Kõnealune liikmesriik võib võtta kõik asjakohased meetmed tagamaks, et esitatud teave vastab käesoleva direktiivi nõuetele;

c) tootja või importija vastutab esitatud teabe õigsuse eest.

2. Kui liikmesriik ei nõua tekitatava õhumüra kohta teabe avaldamist, võib tootja või importija sellise teabe siiski avaldada, kohaldades ka sel juhul lõike 1 kolmanda lõigu punkte a, b ja c.

Artikkel 4

Kui sama majapidamisseadmete rühma puhul on direktiivi 79/530/EMÜ alusel vastuvõetud eraldi direktiivis ette nähtud etikett mitmesuguse teabe esitamiseks, tuleb info tekitatava õhumüra kohta anda sellel etiketil.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid ei või majapidamisseadmete tekitatava õhumüra kohta antud teabe alusel keelduda majapidamisseadmete turustamisest, seda keelata või piirata, kui teave seadmete kohta on antud kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega.

2. Liikmesriigid eeldavad, et tekitatava õhumüra kohta avaldatav teave vastab käesolevale direktiivile, olenemata tulemustest, mis võidakse saada pisteliste kontrollimistega hiljem, kui majapidamisseadmed on müügil.

Artikkel 6

1. a) Majapidamisseadmete tekitatud õhumüra üldise katsetamismeetodi täpsus peab olema selline, et A-filtriga korrigeeritud helivõimsuse taseme üksikmõõtmiste vigade põhjal arvutatud standardhälve ei ületaks 2 dB.

Esimeses lõigus viidatud standardhälbed väljendavad mõõtmisvigade kõikide põhjuste kumulatiivset mõju, välja arvatud seadme poolt tekitatava mürataseme varieerumist katsetamiste vahepeal.

b) Punktis a viidatud üldist katsetamismeetodit täiendatakse iga seadmerühma asukoha, paigaldamise, koormuse ja töö kirjeldamisega mõõtmistingimustes, et simuleerida seadme normaalset kasutust ning tagada nõuetekohane korratavus ja reprodutseeritavus. Reprodutseeritavuse standardhälve tuleb iga seadmerühma puhul täpsustada.

2. Partiisse kuuluvate seadmete deklareeritud mürataseme kontrollimiseks tuleb kasutada statistilist meetodit, mille korral partiist eraldatud valimitesse kuuluvaid seadmeid katsetatakse ühepoolselt.

Esimeses lõigus mainitud statistilise meetodi põhilised statistilised parameetrid peavad olema niisugused, et kui deklareeritud mürataset ületavate seadmete protsent teatavas partiis on 6,5, on usaldusnivoo 95 %. Lihtvalimi või samalaadse valimi suurus peab olema 3. Statistilise meetodi puhul tuleb rakendada etalonstandardhälvet 3,5 dB.

Nõukogu kehtestab enne 1. jaanuari 1991 komisjoni ettepanekul uued valimi suurused ja etalonstandardhälbed kõikide majapidamisseadmete rühmade jaoks.

Artikkel 7

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tootja või importija teeb viivitamata parandused teabesse, kui artikli 6 lõike 2 kohasel kontrollimisel tuleb ilmsiks, et seadmepartii poolt tekitatava õhumüra tase ületab deklareeritud taseme, ja kui tootja või importija ei otsusta defektset partiid turult tagasi võtta.

Artikkel 8

1. Liikmesriigid eeldavad, et teave majapidamisseadme tekitatava õhumüra kohta on kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega ja et liikmesriigid on seda kontrollinud nõuetekohaselt, kui õhumüra kindlaksmääramiseks tehtud mõõtmised ja vastavad kontrollimised on teostatud:

a) vastavalt siseriiklikesse standarditesse ülevõetud ühtlustatud standarditele, mille viited on avaldatud Euroopa Ühenduste Teatajas. Liikmesriigid avaldavad nende siseriiklike standardite kohta käivad viited;

b) vastavalt lõikes 2 viidatud siseriiklikele standarditele ja tehnilistele eeskirjadele, kui nendes siseriiklike standardite ja eeskirjadega hõlmatud valdkondades puuduvad ühtlustatud standardid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile niisuguste lõike 1 punktis b nimetatud siseriiklike standardite ja tehniliste eeskirjade tekstid, mis nende arvates vastavad artikli 6 nõuetele. Komisjon edastab need tekstid viivitamata teistele liikmesriikidele. Artikli 9 lõikes 2 ettenähtud korras teeb ta liikmesriikidele teatavaks need siseriiklikud standardid ja tehnilised eeskirjad, mis loetakse artikli 6 nõuetele vastavaks.

Liikmesriigid korraldavad nende siseriiklike standardite ja tehniliste eeskirjade viidete avaldamise. Komisjon tagab, et need avaldatakse ka Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 9

1. Kui liikmesriik või komisjon leiab, et artikli 8 lõikes 1 nimetatud ühtlustatud standardid ei vasta täielikult artikli 6 nõuetele, annab asjaomane liikmesriik või komisjon küsimuse arutamiseks direktiivi 83/189/EMÜ alusel moodustatud alalisele komiteele (edaspidi "komitee"), põhjendades seda. Komitee esitab viivitamata oma arvamuse.

Komitee arvamust silmas pidades teatab komisjon liikmesriikidele, kas kõnealused avaldatud ja artikli 8 lõike 1 punktis a nimetatud standardid tuleks kõrvaldada või mitte.

2. Artikli 8 lõikes 2 viidatud siseriiklike standardite ja tehniliste eeskirjade suhtes toimib komisjon vastavalt järgmisele korrale:

a) Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Ta võtab otsuse vastu 54 poolthäälega, liikmesriikide hääli arvestatakse asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud korras. Eesistuja ei hääleta.

b) Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

c) Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

d) Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 10

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed 36 kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemist. [8] Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. detsember 1986

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Clark

[1] EÜT C 181, 19.7.1982, lk 1 ja EÜT C 334, 10.12.1983, lk 15.

[2] EÜT C 277, 17.10.1983, lk 166.

[3] EÜT C 205, 9.8.1982, lk 13.

[4] EÜT C 112, 20.12.1973, lk 3.

[5] EÜT C 139, 13.6.1977, lk 3.

[6] EÜT L 145, 13.6.1979, lk 1.

[7] EÜT L 109, 26.4.1983, lk 8.

[8] Käesolev direktiiv tehti liikmesriikidele teatavaks 4. detsembril 1986.

--------------------------------------------------

Top