EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0419

Komisjoni otsus, 19. juuli 1984, milles sätestatakse kariloomade tõuraamatutesse kandmise kriteeriumid

OJ L 237, 5.9.1984, p. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 70 - 71
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 70 - 71
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 29 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 29 - 30
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; kehtetuks tunnistatud 32020R0602 . Latest consolidated version: 08/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/419/oj

31984D0419Euroopa Liidu Teataja L 237 , 05/09/1984 Lk 0011 - 0012
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 18 Lk 0029
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 32 Lk 0070
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 18 Lk 0029
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 32 Lk 0070


Komisjoni otsus,

19. juuli 1984,

milles sätestatakse kariloomade tõuraamatutesse kandmise kriteeriumid

(84/419/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1977. aasta direktiivi 77/504/EMÜ (tõupuhaste aretusveiste kohta), [1] viimati muudetud Kreeka ühinemisaktiga, eriti selle artikli 6 lõike 1 neljandat taanet,

ning arvestades, et:

vastavalt direktiivi 77/504/EMÜ artikli 6 lõike 1 neljandale taandele on komisjoni ülesanne määrata selle direktiivi artiklis 8 sätestatud korras ühtsed kriteeriumid kariloomade kandmiseks tõuraamatutesse;

kõikides liikmesriikides praegu peale Kreeka peavad tõuaretusorganisatsioonid ja -ühingud tõuraamatuid või seavad neid sisse;

seepärast on vaja sätestada kariloomade tõuraamatutesse kandmise kriteeriumid;

enne tõuraamatusse kandmist peavad olema täidetud põlvnemisliini ja märgistust käsitlevad täpsed tingimused;

tõuraamatu võib jaotada erinevateks osadeks ja klassideks nii, et teatavad loomaliigid ei jääks tõuraamatust välja;

käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Oma tõu tõuraamatu põhiosasse kandmiseks peab tõuloom:

- põlvnema sama tõu tõuraamatusse kantud vanematest ja vanavanematest,

- olema pärast sündi kõnealuse tõuraamatu eeskirjade kohaselt identifitseeritud,

- omama tõuraamatu eeskirjade kohaselt kehtestatud eellastabelit.

Artikkel 2

Tõuraamatu põhiosa võib jagada loomade omaduste põhjal eri klassideks. Kõnealustesse klassidesse võib kanda üksnes kariloomi, kes vastavad artiklis 1 sätestatud kriteeriumidele.

Artikkel 3

1. Tõuraamatut pidav tõuaretusorganisatsioon või -ühing võib otsustada, et emaslooma, kes ei vasta artiklis 1 sätestatud kriteeriumidele, võib kanda kõnealuse tõuraamatu lisaosasse. Emasloom peab vastama järgmistele nõuetele:

- olema tõuraamatu eeskirjade kohaselt identifitseeritud,

- olema hinnatud tõustandarditele vastavaks,

- olema tõuraamatu eeskirjades sätestatud miinimumomadustega.

2. Lõike 1 teises ja kolmandas taandes nimetatud nõudeid võib eritleda selle põhjal, kas emasloom kuulub asjaomasesse tõugu, kuid tema päritolu ei ole teada, või emasloom on saadud tõuaretusorganisatsioonide või -ühingute poolt heakskiidetud ristamisprogrammi raames.

Artikkel 4

Emaslooma, kelle ema ja emapoolne vanaema on kantud artikli 3 lõikega 1 ettenähtud tõuraamatu lisaosasse ja kelle isa ja mõlemad vanaisad on kantud vastavalt artiklis 1 sätestatud kriteeriumidele tõuraamatu põhiosasse, käsitatakse puhtatõulise emasloomana ja kantakse artikli 1 kohaselt tõuraamatu põhiosasse.

Artikkel 5

Kui tõuraamatus on mitu eri osa, kantakse teise liikmesriigi loom tõuraamatu sellesse klassi, mille omadustele ta vastab.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. juuli 1984

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Poul Dalsager

[1] EÜT L 206, 12.8.1977, lk 8.

--------------------------------------------------

Top