EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0893

Nõukogu direktiiv 21. detsember 1982, millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 72/461/EMÜ teatavate meetmete kohta seoses suu- ja sõrataudi ja sigade vesikulaarhaigusega (82/893/EMÜ)

OJ L 378, 31.12.1982, p. 57–57 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 214 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 214 - 214
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 140 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 140 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 14 - 14

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/893/oj

31982L0893Euroopa Liidu Teataja L 378 , 31/12/1982 Lk 0057 - 0057
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 15 Lk 0214
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 15 Lk 0214


Nõukogu direktiiv

21. detsember 1982,

millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 72/461/EMÜ teatavate meetmete kohta seoses suu- ja sõrataudi ja sigade vesikulaarhaigusega

(82/893/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse assamblee arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

ning arvestades, et:

direktiiv 64/432/EMÜ, [3] viimati muudetud direktiiviga 82/61/EMÜ, [4] sätestab tingimused, mida tuleb täita ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud elusveiste ja -sigade tervishoiu osas;

suu- ja sõrataudi ja sigade vesikulaarhaiguse arengut ühenduses silmas pidades tuleks täiendava ajavahemiku jooksul säilitada direktiivi 64/432/EMÜ artiklites 4a ja 4b sätestatud ühenduse meetmed; lisaks kui suu- ja sõrataud esineb juhuslikult piiratud osal liikmesriigi territooriumist, peab säilima õigus kohaldada kõnesolevaid sätteid, kui haigus likvideeritakse;

direktiiv 72/461/EMÜ, [5] viimati muudetud direktiiviga 81/476/EMÜ, [6] sätestab tingimused, mida tuleb täita ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud lihaloomade tervishoiu osas;

suu- ja sõrataudi arengutendentsi ühenduses arvesse võttes tuleks säilitada direktiivi 72/461/ EMÜ artiklis 13 sätestatud ühenduse meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 64/432/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 4a esimeses lõigus asendatakse kuupäev "31. detsember 1982" kuupäevaga "31. detsember 1983".

2. Artiklis 4b:

a) esimeses ja teises lõigus asendatakse "31. detsember 1982" kuupäevaga "31. detsember 1983";

b) lisatakse järgmine lõige:

"Käesolevat artiklit kohaldatakse jätkuvalt:

i) esimese lõigu sissejuhatavas osas määratletud liikmesriikide suhtes, kui suu- ja sõrataud on esinenud nende territooriumi piiratud osas ja on likvideeritud;

ii) esimese lõigu punktides A ja B määratletud liikmesriikide suhtes, kui suu- ja sõrataud on esinenud nende territooriumi piiratud osas ja on likvideeritud."

Artikkel 2

Direktiivi 72/461/EMÜ artiklis 13 asendatakse kuupäev "31. detsember 1982" kuupäevaga "31. detsember 1983".

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuaril 1983.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1982

Nõukogu nimel

eesistuja

O. Møller

[1] Arvamus on esitatud 17. detsembril 1982 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] Arvamus on esitatud 17. detsembril 1982 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

[4] EÜT L 29, 6.2.1982, lk 13.

[5] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 24.

[6] EÜT L 186, 8.7.1982, lk 20.

--------------------------------------------------

Top