EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R1208

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1208/81, 28. aprill 1981, millega määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala

EÜT L 123, 7.5.1981, p. 3–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; kehtetuks tunnistatud 32006R1183

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1208/oj

31981R1208Euroopa Liidu Teataja L 123 , 07/05/1981 Lk 0003 - 0006
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 13 Lk 0062
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 21 Lk 0191
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 13 Lk 0062
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 21 Lk 0191


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1208/81,

28. aprill 1981,

millega määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1968. aasta määrust (EMÜ) nr 805/68 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga,

võttes arvesse nõukogu 5. juuni 1980. aasta määrust (EMÜ) nr 1358/80, millega fikseeritakse täiskasvanud veiste soovitus- ja sekkumishind 1980/81. turustusaastaks ning kehtestatakse ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala, [2] eriti selle artikli 4 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

määruses (EMÜ) nr 1358/80 on sätestatud, et hindade registreerimisel ning sekkumisel veise- ja vasikalihasektoris tuleks kohaldada ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaalat;

liigitamisel tuleb lähtuda kehaehitusest ja rasvkatte ladestusmäärast; nende kahe kriteeriumi üheaegne kasutamine võimaldab täiskasvanud veiste rümpi klassidesse jagada; selliselt liigitatud rümbad tuleb identifitseerida;

käesoleva määruse ühtse kohaldamise tagamiseks ühenduses tuleb sätestada ühenduse inspekteerimiskomisjoni kohapealsed kontrollimised;

arvestades ühenduse liigitusskaala rakendamisega liikmesriikides kaasnevaid praktilisi probleeme, on vaja ette näha selle järkjärguline kohaldamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala.

Artikkel 2

1. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) rümp: tapetud looma terve keha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja nülgimist, mis esitatakse:

- ilma pea ja jalgadeta; pea eraldatakse rümbast kandelüli-kuklaluuliigese kohalt ning jalad kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest,

- ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta, koos neerude, neerurasva ja vaagnarasvaga või ilma nendeta,

- ilma suguorganite ja nende juurde kuuluvate lihasteta ning emasloomadel ilma udara ja udararasvata;

b) poolrümp: toode, mis on saadud punktile a vastava rümba sümmeetrilisel poolitamisel läbi kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskkoha ning läbi rinnaku ja vaagnaliiduse keskkoha.

2. Peale selle esitatakse rümp turuhindade kindlaksmääramiseks välisrasva eemaldamata:

- ilma neerude, neerurasva ja vaagnarasvata,

- ilma vahelihase kõõluselise ja lihaselise osata,

- ilma sabata,

- ilma selgroota,

- ilma kubemevoldi rasvkoeta,

- ilma rümba tagaosa sisetüki seespoolse rasvkoeta,

- ilma kägiveeni ja sellega külgneva rasvkoeta,

kusjuures kael on lõigatud veterinaarnõuete kohaselt.

Kui käesolevat võrdlusesituskuju ei kasutata, on liikmesriikidel lubatud võtta vastu ka teisiti esitatud rümpi.

Sellistel juhtudel määratakse neilt esitustelt võrdlusesituskujule üleminekuks vajalikud kohandused kindlaks määruse (EMÜ) nr 805/68 artiklis 27 sätestatud korra kohaselt.

Artikkel 3

1. Täiskasvanud veiste rümbad jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

- kuni kaheaastaste noorte kastreerimata veiste rümbad,

- muude kastreerimata isasloomade rümbad,

- kastreeritud isasloomade rümbad,

- poeginud lehmade rümbad,

- muude emasloomade rümbad.

Sätestatakse kriteeriumid rümpade kategooriate eristamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 805/68 artiklis 27 sätestatud korrale.

2. Täiskasvanud veiste rümbad liigitatakse vastavalt I ja II lisas määratletud

a) kehaehituse,

b) rasvkatte

hindamise alusel.

Liikmesriikidel on lubatud jätta lihaste areng rümpade kehaehituse täiendava kriteeriumina arvesse võtmata.

Liikmesriigid, kes kavatsevad seda luba kasutada, teatavad oma kavatsusest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

3. Liikmesriikidel on lubatud jagada iga I ja II lisas ette nähtud klass maksimaalselt kolmeks alamklassiks.

Artikkel 4

1. Rümbad ja poolrümbad liigitatakse pärast tapmist niipea kui võimalik ja see liigitamine toimub tapamajas.

2. Liigitatud rümbad ja poolrümbad identifitseeritakse.

3. Enne identifitseerimist märgistamise teel on liikmesriikidel õigus eemaldada rümpadelt või poolrümpadelt välisrasv, kui see on rasvkatte tõttu põhjendatav.

Tingimused, mille korral rakendatakse välisrasva eemaldamist, määratakse kindlaks vastavalt määruse (EMÜ) nr 805/68 artiklis 27 sätestatud korrale.

Artikkel 5

Kohapealset inspekteerimist teostab ühenduse inspekteerimiskomisjon, kuhu kuuluvad komisjoni eksperdid ja liikmesriikide nimetatud eksperdid. Inspekteerimiskomisjon annab inspekteerimistest aru komisjonile.

Komisjon võtab vajaduse korral kasutusele meetmed ühesuguse liigitamise tagamiseks.

Neid inspekteerimisi teostatakse ühenduse nimel, kes kannab sellest tulenevad kulud.

Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu vastavalt määruse (EMÜ) nr 805/68 artiklis 27 sätestatud korrale.

Artikkel 6

Täiendavad sätted kehaehitus- ja rasvkatteklasside täpsemaks määratlemiseks võetakse vastu vastavalt määruse (EMÜ) nr 805/68 artiklis 27 sätestatud korrale enne 30. juunit 1981.

Komisjon esitab enne 31. detsembrit 1981 nõukogule aruande ühenduse skaala rakendamisel, eriti seoses artikli 3 lõike 2 teise alapunkti sätte kohaldamisega eri liikmesriikides tekkinud probleemidest.

Nõukogu otsustab mainitud aruannet silmas pidades komisjoni ettepaneku alusel enne 31. märtsi 1982, missugusest kuupäevast alates hakatakse turuhindu kindlaks määrama ja sekkumismeetmeid rakendama ühenduse skaala alusel.

Kuni jõustumiskuupäevani koostatakse hinnatabelid paralleelselt esiteks praegu kohaldatavate ühenduse ja siseriiklike sätete kohaselt ja teiseks haldusmeetodite alusel, mida käesoleva määruse sätete alusel järkjärguliselt koostatakse.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub 1981/82. turustusaasta algul.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 28. aprill 1981

Nõukogu nimel

eesistuja

J. de Koning

[1] EÜT L 148, 28.6.1968, lk 24.

[2] EÜT L 140, 5.6.1980, lk 4.

--------------------------------------------------

I LISA

KEHAEHITUS

Rümbaosade, eriti selle oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) areng

Kehaehitusklass | Kirjeldus |

E kõrgem | Kõik rümbaosad ümarad kuni väga ümarad; lihased erakordselt hästi arenenud |

U väga hea | Rümbaosad üldiselt ümarad; lihased väga hästi arenenud |

R hea | Rümbaosad üldiselt lamedad; lihased hästi arenenud |

O rahuldav | Rümbaosad lamedad kuni nõgusad; lihased keskmiselt arenenud |

P nõrk | Kõik rümbaosad nõgusad kuni väga nõgusad; lihased nõrgalt arenenud |

--------------------------------------------------

II LISA

RASVKATTE LADESTUSMÄÄR

Rasva hulk rümba välispinnal ja rinnaõõnes

Rasvkatteklass | Kirjeldus |

1 väga õhuke | Ilma rasvakihita või väga õhukese rasvakihiga |

2 õhuke | Õhuke rasvakiht, lihased peaaegu kõikjal nähtavad |

3 keskmine | Lihased peaaegu kõikjal rasvaga kaetud, välja arvatud taga- ja abaosas, õhuke rasvaladestus rinnaõõnes |

4 paks | Lihased rasvaga kaetud, kuid taga- ja abaosas veel osaliselt nähtavad, selgesti nähtavad rasvaladestused rinnaõõnes |

5 väga paks | Kogu rümp rasvaga kaetud; tugevad rasvaladestused rinnaõõnes |

--------------------------------------------------

Top