Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0439

Nõukogu direktiiv, 16. juuni 1975, vanaõli kõrvaldamise kohta

OJ L 194, 25.7.1975, p. 23–25 (EN, FR)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 31–33 (DA, DE, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 77 - 79
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 91 - 93
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 91 - 93
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; kehtetuks tunnistatud 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/439/oj

31975L0439Euroopa Liidu Teataja L 194 , 25/07/1975 Lk 0023 - 0025
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 1 Lk 0077
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 1 Lk 0091
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 15 Köide 1 Lk 0091
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 1 Lk 0229
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 1 Lk 0229


Nõukogu direktiiv,

16. juuni 1975,

vanaõli kõrvaldamise kohta

(75/439/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 100 ja 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

vanaõli kõrvaldamist käsitlevate liikmesriikides juba kehtivate või ettevalmistatavate sätete erinevus võib kaasa tuua ebavõrdsed konkurentsitingimused ning seega otseselt mõjutada ühisturu toimimist; seepärast on tarvis kõnealuse valdkonna õigusakte ühtlustada, nagu on ette nähtud asutamislepingu artikliga 100;

näib, et kohane oleks kõnealusele õigusaktide ühtlustamisele lisada ühenduse meetmed, võimaldamaks ulatuslikuma korralduse kaudu saavutada ühte ühenduse eesmärkidest keskkonnakaitse valdkonnas; seepärast tuleks selles valdkonnas sätestada konkreetsed sätted; kuna selleks vajalikke volitusi ei ole asutamislepinguga ette nähtud, tuleks tugineda asutamislepingu artiklile 235;

kõikide vanaõli kõrvaldamisega seotud sätete üks kõige olulisemaid eesmärke on keskkonna kaitsmine õli keskkonda juhtimisega, ladustamisega või töötlemisega seotud kahjulike mõjude eest;

vanaõli ringlussevõtt võib avaldada kütusetarnepoliitikale soodsat mõju;

Euroopa ühenduste keskkonnaalases tegevusprogrammis [3] rõhutatakse vanaõli keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud probleemi tähtsust;

ühenduses on vanaõli ja eelkõige emulsioonide kogused suurenenud;

vanaõli töötlemise tõhusat ja ühtset süsteemi, mis ei loo takistusi ühendusesisesele kaubandusele ega kahjusta konkurentsi, tuleks kasutada kõikide toodete puhul, isegi nende puhul, mis ainult osaliselt koosnevad õlist, ning see süsteem peaks võimaldama nende ohutut töötlemist majanduslikult rahuldavatel tingimustel;

niisugune süsteem peaks reguleerima vanaõli töötlemist, keskkonda juhtimist, ladustamist ja kogumist ning sätestama loasüsteemi niisuguseid õlisid kõrvaldavatele ettevõtetele, millega nähakse teatavatel juhtudel ette niisuguste õlide kohustuslik kogumine ja/või kõrvaldamine ning sobivad kontrollimenetlused;

juhul, kui teatavatelt ettevõtetelt nõutakse vanaõli kogumist ja/või kõrvaldamist, võiks kompenseerida selle osa ettevõtte kuludest hüvitistega, mida selle tulud ei kata, ning neid hüvitisi võiks lisaks muudele meetoditele rahastada uue või regenereeritud õli maksuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis tähistab termin "vanaõli" vedelat või poolvedelat kasutatud toodet, mis täielikult võiosaliseltkoosneb mineraal- või sünteetilisest õlist, sealhulgas õlijad jäägid mahutitest, õli ja vee segud ning emulsioonid.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed vanaõli ohutu kogumise ja kõrvaldamise tagamiseks.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada vanaõli kõrvaldamine võimalikult suures ulatuses ringlussevõtu teel (regenereerimine ja/või põletamine muuks kui hävitamiseks).

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et keelatakse:

1. vanaõli juhtimine sisemaa pinnavette, põhjavette, rannikuvette ja äravoolusüsteemidesse;

2. pinnasele ohtliku vanaõli ladustamine ja/või keskkonda juhtimine ning vanaõli töötlemise jääkide kontrollimatu keskkonda juhtimine;

3. vanaõli töötlemine, kui sellega kaasneb õhusaaste, mis ületab olemasolevates sätetes ettenähtud taseme.

Artikkel 5

Kui artiklites 2, 3 ja 4 määratletud eesmärke ei ole võimalik saavutada teisiti, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et üks või mitu ettevõtet tegelevad vanaõli valdajate poolt neile pakutud toodete kogumise ja/või kõrvaldamisega piirkonnas, mille pädevad asutused on neile määranud.

Artikkel 6

Artikli 4 kohaselt võetud meetmete järgimiseks peab iga vanaõli kõrvaldav ettevõtte hankima selleks loa.

Pädevad asutused annavad selle loa pärast käitise kontrollimist, kui see on vajalik. Need asutused kehtestavad tehnika arengust tulenevad tingimused.

Artikkel 7

Isik, kelle valduses on vanaõli, peab selle andma artiklis 5 nimetatud ettevõttele või ettevõtetele, kui tal ei ole võimalik järgida artikli 4 kohaselt võetud meetmeid.

Artikkel 8

Teatavat protsenti lisandeid sisaldava vanaõli teatavate koguste valdajad peavad neid käitlema ja ladustama eraldi.

Pädevad asutused määravad esimeses lõigus nimetatud kogused ja protsendid, mis võivad tooteliigiti erineda.

Artikkel 9

Ettevõtted, mis koguvad ja/või kõrvaldavad vanaõli, peavad seda tegema nii, et välditakse vee-, õhu- ja pinnasereostust.

Artikkel 10

Ettevõte, mis toodab, kogub ja/või kõrvaldab aastas vanaõli suuremas koguses kui liikmesriik on kindlaks määranud, kuid mitte üle 500 liitri aastas, peab:

- pidama arvestust niisuguse vanaõli koguse, kvaliteedi, päritolu ja asukoha ning selle lähetamise ja kättesaamise kohta, sealhulgas viimatinimetatute kuupäevad ja/või

- andma need andmed pädevatele asutustele nende taotluse korral.

Liikmesriikidel on lubatud kindlaks määrata esimese lõigu kohane vanaõli kogus vastava uue õli kogusena, mis on arvutatud põhjendatud ümberarvestuskoefitsiendi abil.

Artikkel 11

Ettevõte, mis kõrvaldab vanaõli, peab andma pädevatele asutustele nende taotluse korral kogu vanaõli ja selle jääkide kõrvaldamist või kogumist käsitleva teabe.

Artikkel 12

Pädevad asutused kontrollivad korrapäraselt artiklis 6 osutatud ettevõtteid, eelkõige aga seda, et need täidavad lubades sätestatud tingimusi.

Artikkel 13

Kogumise ja/või kõrvaldamisega tegelevatele ettevõtetele võib liikmesriikide artikli 5 kohaselt kehtestatud kohustuste täitmise eest maksta osutatud teenuste eest hüvitist. Niisugused hüvitised ei tohi ületada ettevõtte tegelikult registreeritud aastasi katmata kulusid, võttes arvesse mõistlikku kasumit.

Nende hüvitiste summa peab olema niisugune, mis ei põhjusta olulist konkurentsi moonutamist ega loo nende toodete kunstlikku kaubandusstruktuuri.

Artikkel 14

Hüvitisi võib rahastada lisaks muudele meetoditele maksu abil, mis kehtestatakse peale kasutamist vanaõliks muutuvatele toodetele või vanaõlile.

Hüvitiste maksmine peab olema kooskõlas "saastaja maksab" põhimõttega.

Artikkel 15

Liikmesriigid saadavad komisjonile korrapäraselt teavet oma tehnilise kompetentsuse kohta ning käesoleva direktiivi kohaselt võetud meetmete rakendamisega saadud kogemuste ja tulemuste kohta.

Komisjon edastab selle teabe üldaruande liikmesriikidele.

Artikkel 16

Liikmesriigid koostavad iga kolme aasta järel aruande olukorra kohta vanaõli kõrvaldamisel oma riigis ning edastavad selle komisjonile.

Artikkel 17

Liikmesriigid rakendavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed 24 kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemisest ja teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 18

Liikmesriikide poolt vastavalt käesolevale direktiivile võetud meetmeid võib kohaldada artiklis 6 osutatud ettevõtete suhtes, mis on olemas käesoleva direktiivi teatavakstegemise ajal, järk-järgult nelja aasta jooksul alates nimetatud teatavakstegemisest.

Artikkel 19

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 20

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 16. juuni 1975

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Ryan

[1] EÜT C 85, 18.7.1974, lk 6.

[2] EÜT C 125, 16.10.1974, lk 33.

[3] EÜT C 112, 20.12.1973, lk 3.

--------------------------------------------------

Top