EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

Nõukogu direktiiv, 27. juuni 1967, ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

EÜT 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Köide 1967 Lk 234 - 256

Muu eriväljaanne (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; kehtetuks tunnistatud 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548Euroopa Liidu Teataja 196 , 16/08/1967 Lk 0001 - 0098
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 1 Lk 0019
Taanikeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1967 Lk 0211
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 1 Lk 0019
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1967 Lk 0234
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 1 Lk 0034
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 1 Lk 0050
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 1 Lk 0050


Nõukogu direktiiv,

27. juuni 1967,

ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

(67/548/EMÜ)

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

ohtlike ainete ja valmististe turustamist käsitlevate eeskirjade eesmärgiks peab olema üldsuse ja eelkõige selliseid aineid ja valmistisi kasutavate töötajate kaitsmine;

erinevused kuue liikmesriigi siseriiklikes sätetes ohtlike ainete ja valmististe liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta takistavad nende ainete ja valmististega kauplemist ühenduses ning seega mõjutavad otseselt ühisturu rajamist ja toimimist;

seepärast on vaja sellised takistused kõrvaldada; see toob kaasa liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise;

pidades silmas eesseisvat ettevalmistavat tööd, tuleb hilisemates direktiivides käsitleda ohtlike valmististega seotud normide ühtlustamist; seepärast tuleb käesolevas direktiivis piirduda ohtlikke aineid käsitlevate normide ühtlustamisega;

pidades silmas kõnesoleva valdkonna ulatust ja mitmeid üksikasjalikke meetmeid, mis on vajalikud ohtlike ainetega seotud normide ühtlustamiseks, on soovitatav tegelda kõigepealt ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamisega ja hilisemates direktiivides nende ohtlike ainete ja valmististe kasutamist käsitlevate normide ühtlustamisega, kui tuvastatakse, et selliste normide vahelised erinevused mõjutavad vahetult ühisturu rajamist ja toimimist;

käesolevas direktiivis sätestatud siseriiklike sätete ühtlustamine ei piira asutamislepingu artiklite 31 ja 32 sätete kohaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesoleva direktiivi eesmärgiks on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnorme ühenduse liikmesriikides turustatavate ohtlike ainete:

- liigitamise,

- pakendamise ja

- märgistamise kohta.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta norme, mis on seotud:

a) ravimite, narkootiliste ainete ja radioaktiivsete ainetega;

b) ohtlike ainete vedudega, mis toimuvad raudteel, maanteel, siseveekogudel, merel või õhus;

c) laskemoonaga ja esemetega, mis sisaldavad plahvatusohtlikke aineid süüturite või mootorikütuste kujul.

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata kolmandatesse riikidesse eksporditavatele ohtlikele ainetele.

4. Käesoleva direktiivi artikleid 5–7 ei kohaldata mahutitele, mis on täidetud suru-, vedel- või rõhu all lahustatud gaasiga.

Artikkel 2

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) ained –

looduses esinevad või tööstuslikult saadud keemilised elemendid ja nende ühendid;

b) valmistised –

kahest või enamast ainest koostatud segud ja lahused.

2. Käesolevas direktiivis määratletud tähenduses loetakse "ohtlikeks" järgmisi aineid ja valmistisi:

a) plahvatusohtlikud:

ained ja valmistised, mis võivad leegi mõjul plahvatada või mis reageerivad löögile või hõõrdumisele tugevamini kui dinitrobenseen;

b) oksüdeerivad:

ained ja valmistised, mis põhjustavad kokkupuutel muude ainetega, eelkõige tuleohtlike ainetega, äärmiselt eksotermilise reaktsiooni;

c) eriti tuleohtlikud:

- ained ja valmistised, mis võivad tavalisel temperatuuril kuumeneda ja süttida kokkupuutel õhuga ilma energia lisandumiseta, või

- tahked ained ja valmistised, mis pärast lühiajalist kokkupuudet süüteallikaga võivad kergesti süttida ning jäävad põlema ka pärast süüteallika kõrvaldamist, või

- vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on alla 21 °C, või

- gaasilised ained ja valmistised, mis süttivad õhus normaalrõhu juures, või

- ained ja valmistised, mille kokkupuutel vee või niiske õhuga tekib ohtlikus koguses eriti tuleohtlikke gaase;

d) tuleohtlikud:

vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on vahemikus 21–55 °C;

e) mürgised:

ained ja valmistised, mis sissehingatuna, neelatuna või naha kaudu imendununa võivad põhjustada tõsiseid, ägedaid või kroonilisi terviseohte ja isegi surma;

f) kahjulikud:

ained ja valmistised, mis sissehingatuna, neelatuna või naha kaudu imendununa võivad põhjustada piiratud terviseohte;

g) sööbivad:

ained ja valmistised, mis kokkupuutel eluskudedega võivad neid hävitada;

h) ärritavad:

mittesööbivad ained ja valmistised, mis vahetul, pikaajalisel või korduval kokkupuutel naha või limaskestaga võivad tekitada põletikke.

Artikkel 3

Ohtlike ainete liigitamine vastavalt suurimale ohuastmele ja ohtude erilaadile põhineb artiklis 2 sätestatud kategooriatel.

Artikkel 4

Käesoleva direktiivi I lisas on antud ohtlike ainete loetelu, mis on liigitatud kooskõlas artikli 3 sätetega.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ohtlikke aineid ei saaks turustada, kui nende pakendite tugevus ja läbilaskmatus ei vasta järgmistele nõuetele; mis tahes nendele nõuetele vastav pakend loetakse piisavaks:

1. pakendid peavad olema paigutatud ja kinnitatud nii, et nende sisu kadumine on välistatud; käesolevat nõuet ei kohaldata, kui ette on nähtud eriohutusseadmed;

2. pakendi ja kinnituste materjalid ei tohi olla vastuvõtlikud sisu toimele ega moodustada koos sisuga kahjulikke või ohtlikke ühendeid;

3. pakendid ja kinnitused peavad olema üleni tugevad ja vastupidavad, et need ei lõdveneks, vaid taluksid tavapärase käitlemisega kaasnevat koormust ja pinget.

Artikkel 6

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et ohtlikke aineid ei saa turustada, kui nende pakendi märgistus ei vasta järgmistele nõuetele.

2. Kõik pakendid peavad olema märgistatud:

- aine nimetusega,

- aine päritoluga,

- ohutunnusega ja ohumärgiga, mis osutab aine kasutamisega kaasnevatele ohtudele,

- viitega sellistest ohtudest tulenevatele konkreetsetele riskidele;

a) aine nimi peab olema üks mõistetest, mis on loetletud käesoleva direktiivi I lisas;

b) päritolutähisel peab olema tootja, turustaja või importija nimi ja aadress;

c) kasutada tuleb järgmisi ohutunnuseid ja -märke:

— plahvatusohtlik: | plahvatav pomm (E) |

— oksüdeeriv: | leegiga ümbritsetud ring (O) |

— väga tuleohtlik: | leek (F) |

— mürgine: | surnupealuu ja säärekondid (T) |

— kahjulik: | diagonaalrist (Xn) |

— sööbiv: | mis tahes happe kahjustavat toimet näitav sümbol (C) |

— ärritav: | diagonaalrist (Xi) |

Sümbolid peavad vastama käesoleva direktiivi II lisas toodud sümbolitele; need on trükitud musta tindiga oranžikaskollasele taustale.

d) Ainete kasutamisel kaasnevatele konkreetsete ohtude laadile tuleb osutada ühe või mitme standardse lausega, mis vastavalt I lisas toodud loetelus sisalduvatele viidetele on sätestatud käesoleva direktiivi III lisas.

3. Kui pakendiga on kaasas ainete kasutamisega seotud nõuanne ohutusabinõude kohta, on selle sõnastus vastavalt I lisas toodud loetelus sisalduvatele viidetele võetud käesoleva direktiivi IV lisast.

Artikkel 7

1. Kui märgistusel on artiklis 6 nõutavad üksikasjad, tuleb kõnealune märgistus kinnitada pakendi ühele või mitmele küljele, et seda saaks lugeda horisontaalsuunas, kui pakend on pandud normaalasendisse. Märgistuse mõõtmed ei tohi olla väiksemad kui standardse A8 lehe mõõtmed (52 × 74 mm), kuid puudub kohustus, et mõõtmed oleks suuremad standardse A5 lehe mõõtmetest (148 × 210 mm). Iga sümbol peab katma vähemalt ühe kümnendiku märgistuse pindalast. Terve märgistuse pind peab olema kleebitud aine esmapakendile.

2. Märgistus ei ole nõutav, kui üksikasjad on trükitud selgelt tavalisele pakendile, nagu on nimetatud lõikes 1.

3. Üksikasjad tuleb pakendile või märgistusele trükkida selgelt loetavate ja kustutamatute tähtedega tagamaks, et ohutunnused ja -märgid ning viited konkreetsetele ohtudele oleks piisavalt silmapaistvad.

4. Liikmesriigid võivad oma territooriumil turustada ohtlikke aineid, kasutades nende ainete märgistustel riigikeelt või -keeli.

5. Lõigete 1–4 kohustusi märgistamise kohta loetakse täidetuks, kui mahuti lähetatakse märgistusega, mis vastab lähetusnõuetele, ja kui märgistusel on artikli 6 lõike 2 punktis c sätestatud asjakohased sümbolid. Käesolevat erandit ei kohaldata mahutitele, mis on teiste mahutite sees.

Artikkel 8

Liikmesriigid võivad:

a) lubada, et artikli 6 alusel nõutav märgistus kinnitatakse mõnel muul asjakohasel viisil, kui pakend on liiga väike, et märgistamine oleks artikli 7 lõigetega 1 või 2 kooskõlas võimalik;

b) lubada erandina artiklitest 6 ja 7 jätta märgistamata selliste ohtlike ainete pakendid, mis ei ole plahvatusohtlikud ega mürgised, või märgistada neid mingil muul viisil, kui need sisaldavad nii väikesi koguseid, et need ei ohusta töötajaid või muid isikuid.

Artikkel 9

Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavad õigus- ja haldusnormid.

Artikkel 10

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgmiseks vajalikud meetmed ja kohaldavad neid hiljemalt 1. jaanuariks 1970.

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 1967

Nõukogu nimel

eesistuja

R. VAN Elslande

[1] EÜT 209, 11.12.1965, lk 3133/65.

[2] EÜT 11, 20.1.1966, lk 143/66.

--------------------------------------------------

I lisa

Vt komisjoni direktiiv 93/72/EMÜ, EÜT L 258, 16.10.1993, lk 29. Eessõna ja tabelid A ja B, vt komisjoni direktiiv 2001/59/EÜ, EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

II lisa

Vt komisjoni direktiiv 2001/59/EÜ, EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

III lisa

Ohtlike ainetega kaasnevate konkreetsete ohtude laad

Vt komisjoni direktiiv 2001/59/EÜ, EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

IV lisa

Ohutusteave ohtlike keemiliste ainete kohta

Vt komisjoni direktiiv 2001/59/EÜ, EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

Top