EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0026

Määrus nr 26, millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes

OJ 30, 20.4.1962, p. 993–994 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 120 - 121
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 129 - 130
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 35 - 36
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; kehtetuks tunnistatud 32006R1184 . Latest consolidated version: 01/07/1962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/26/oj

31962R0026Euroopa Liidu Teataja 030 , 20/04/1962 Lk 0993 - 0994
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 1 Lk 0003
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 1 Lk 0003
Taanikeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1959-1962 Lk 0120
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1959-1962 Lk 0129
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 1 Lk 0035
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 08 Köide 1 Lk 0029
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 08 Köide 1 Lk 0029


Määrus nr 26,

millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 42 ja 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse assamblee arvamust

ning arvestades, et:

asutamislepingu artikli 42 põhjal on asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjade kohaldamine põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes üks ühise põllumajanduspoliitika raames otsustatavaid küsimusi ja järelikult tuleb kõnealuse poliitika arenedes siinseid sätteid edaspidi täiendada;

komisjoni ettepanekud, mis on esitatud ühise põllumajanduspoliitika sõnastamise ja rakendamise kohta, osutavad, et teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes tuleb hakata kohaldama viivitamata, et kõrvaldada ühisturu põhimõtetega vastuolus olev ja asutamislepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide saavutamist takistav tegevus ning panna alus ühise põllumajanduspoliitika arenguga kohandatud konkurentsisüsteemi loomisele;

asutamislepingu artiklis 85 osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse kohta käivaid, samuti turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud konkurentsieeskirju tuleb põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes kohaldada määral, mis ei takista põllumajandusturgude siseriikliku korralduse toimimist ega ohusta ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamist;

erilist tähelepanu pälvivad sellised põllumajandustootjate ühendused, kes eelkõige tegelevad põllumajandussaaduste ja toodete ühistootmise või -turustamisega või ühiste seadmete kasutamisega, välja arvatud siis, kui selline ühistegevus välistab konkurentsi või ohustab asutamislepingu artikli 39 eesmärkide saavutamist;

ühise põllumajanduspoliitika arengu ohustamise vältimiseks ning selleks, et tagada kõnealuste ettevõtete mittediskrimineeriv kohtlemine ja õiguskindlus, on ainult komisjon, kelle otsuseid on pädev läbi vaatama Euroopa Kohus, volitatud otsustama, kas kaks eespool nimetatud tingimust on asutamislepingu artiklis 85 osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse osas täidetud;

asutamislepingu konkreetsete põllumajandust käsitlevate sätete, eriti artikli 39 arvessevõtmisel peab komisjon dumpingu küsimustes hindama kaebusi põhjustanud tegevuste kõiki põhjusi, eelkõige teistest riikidest kõnealusele turule imporditavate toodete hinnataset; komisjon peab oma hinnangut silmas pidades andma soovitusi ja lubama võtta kaitsemeetmeid, nagu on ette nähtud asutamislepingu artikli 91 lõikes 1;

ühise põllumajanduspoliitika arendamise ühe osana peaks komisjon põllumajandussaaduste ja toodete tootmiseks või nendega kauplemiseks antavate toetuste rakendamisel koostama olemasolevate, uute või kavatsetavate toetuste nimekirja, et anda liikmesriikidele asjakohast nõu ja pakkuda välja neile sobivaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates käesoleva määruse jõustumisest kohaldatakse asutamislepingu artikleid 85–90 ja nende rakendussätteid kõikide asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 ja artiklis 86 osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, mis on seotud asutamislepingu II lisas loetletud toodete tootmise või nendega kauplemisega, kui käesoleva määruse artiklist 2 ei tulene teisiti.

Artikkel 2

1. Asutamislepingu artikli 85 lõiget 1 ei kohaldata selliste eelmises artiklis nimetatud kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, mis moodustavad siseriikliku turukorralduse lahutamatu osa või mida on vaja asutamislepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige ei kohaldata seda ühe liikmesriigi põllumajandustootjate, põllumajandustootjate ühenduste või sellistest ühendustest moodustatud liitude kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, mis käsitlevad põllumajandussaaduste ja toodete tootmist või müüki või ühiste seadmete kasutamist põllumajandussaaduste ja toodete ladustamiseks või töötlemiseks, ning kui need ei kohusta kehtestama ühesuguseid hindu, välja arvatud siis, kui komisjon leiab, et seejuures välistatakse konkurents või ohustatakse asutamislepingu artikli 39 eesmärke.

2. Pärast nõupidamist liikmesriikidega ja asjaomaste ettevõtjate või ettevõtjate ühenduste ning kõikide muude vajalikuks peetavate füüsiliste või juriidiliste isikute ärakuulamist on ainult komisjon, kelle otsuseid on pädev läbi vaatama Euroopa Kohus, volitatud avaldamisele kuuluva otsusega kindlaks määrama, millised kokkulepped, otsused ja tegevused vastavad lõikes 1 määratletud tingimustele.

3. Komisjon langetab sellise otsuse kas omal algatusel või mõne liikmesriigi pädeva ametiasutuse või asjast huvitatud ettevõtja või ettevõtjate ühenduse taotlusel.

4. Avaldatakse osapoolte nimed ja otsuse põhiline sisu; seejuures tuleb arvesse võtta ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

Artikkel 3

1. Asutamislepingu II lisas loetletud toodetega kauplemise suhtes kohaldatakse asutamislepingu artikli 91 lõiget 1, ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 46 kohaldamist.

2. Võttes arvesse asutamislepingu põllumajandust käsitlevaid sätteid, eriti artiklit 39, hindab komisjon kaebusi põhjustanud tegevuste kõiki põhjusi, eelkõige teistest riikidest kõnealusele turule imporditavate toodete hinnataset.

Komisjon annab oma hinnangut silmas pidades soovitusi ja lubab võtta kaitsemeetmeid, nagu on ette nähtud asutamislepingu artikli 91 lõikes 1.

Artikkel 4

Asutamislepingu artikli 93 lõike 1 ja artikli 93 lõike 3 esimese lause sätteid kohaldatakse toetuste suhtes, mida antakse seoses asutamislepingu II lisas loetletud toodete tootmise või nendega kauplemisega.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas, välja arvatud artiklid 1–3, mis jõustuvad 1. juulil 1962.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. aprill 1962

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Couve de Murville

--------------------------------------------------

Top