Help Print this page 

Document 31958R0001

Title and reference
Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled
  • In force
OJ 17, 6.10.1958, p. 385–386 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 3 - 3

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj
Multilingual display
Text

31958R0001Euroopa Liidu Teataja 017 , 06/10/1958 Lk 0385 - 0386
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 1 Köide 1 Lk 0014
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 1 Köide 1 Lk 0014
Taanikeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1952-1958 Lk 0059
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1952-1958 Lk 0059
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 01 Köide 1 Lk 0014
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 01 Köide 1 Lk 0008
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 01 Köide 1 Lk 0008


Nõukogu määrus nr 1,

millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE NÕUKOGU,

võttes arvesse asutamislepingu artiklit 217, milles sätestatakse, et eeskirjad ühenduse institutsioonide keelte kohta määrab ühehäälselt kindlaks nõukogu, ilma et see piiraks Euroopa Kohtu kodukorras sisalduvate sätete kohaldamist

ning arvestades, et:kõik neli keelt, milles asutamisleping on koostatud, on ühes või mitmes ühenduse liikmesriigis tunnistatud ametlikuks keeleks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühenduse ametlikud keeled ning selle institutsioonide töökeeled on hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keel.

Artikkel 2

Liikmesriigi või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva isiku poolt ühenduse institutsioonidele saadetavad dokumendid võib koostada saatja valikul ükskõik millises ametlikus keeles. Vastus antakse samas keeles.

Artikkel 3

Ühenduse institutsiooni poolt liikmesriigile või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale isikule saadetavad dokumendid koostatakse asjaomase liikmesriigi keeles.

Artikkel 4

Määrused ja muud üldkohaldatavad dokumendid koostatakse neljas ametlikus keeles.

Artikkel 5

Euroopa Ühenduse Teataja avaldatakse neljas ametlikus keeles.

Artikkel 6

Ühenduse institutsioonid võivad oma töökorras sätestada, milliseid keeli konkreetsetel juhtudel kasutatakse.

Artikkel 7

Euroopa Kohtu menetlustes kasutatavad keeled määratakse kindlaks Euroopa Kohtu töökorraga.

Artikkel 8

Kui liikmesriigil on rohkem kui üks ametlik keel, reguleeritakse kasutatavat keelt selle riigi taotluse korral tema enda õiguse üldsätetega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 1958

Nõukogu nimel

eesistuja

V. Larock

--------------------------------------------------

Top