EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0284

EMP ühiskomitee otsus nr 6/2020, 7. veebruar 2020, millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2023/284]

OJ L 49, 16.2.2023, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/284/oj

16.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 49/16


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 6/2020,

7. veebruar 2020,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2023/284]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 23. septembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2074, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses spetsiaalse ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste suhtes, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. juuni 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2090, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 juhtudel, mil on tegemist veterinaarravimites või söödalisanditena lubatud farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke või keelatud või loata farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke käsitlevate liidu normide oletatava või tuvastatud rikkumisega (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2123, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (4).

(5)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (5).

(6)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2127, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ, 97/78/EÜ ja 2000/29/EÜ teatavate sätete kohaldamiskuupäevaga (6).

(7)

Delegeeritud määrusega (EL) 2019/2124 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 2000/208/EÜ (7) ja 2000/571/EÜ (8) ning komisjoni rakendusotsus 2011/215/EL, mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(8)

Delegeeritud määrusega (EL) 2019/2126 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 94/641/EÜ, (9) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(9)

Käesolevas otsuses käsitletakse õigusakte, mis sisaldavad sätteid taimetervise kohta. Taimetervist käsitlevad õigusaktid ei kuulu EMP lepingu kohaldamisalasse, mistõttu taimetervist käsitlevaid sätteid ei kohaldata EFTA riikide suhtes.

(10)

Käesolevas otsuses käsitletakse õigusakte, mis sisaldavad sätteid elusloomade, välja arvatud kalade ja vesiviljelusloomade kohta. Sätteid elusloomade, välja arvatud kalade ja vesiviljelusloomade kohta ei kohaldata Islandi suhtes, nagu on sätestatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2.

(11)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimuste, sööda ja toiduainetega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi, sööta ja toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes ning EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(12)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I peatüki osa 1.1 punkti 11b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625) ja II peatüki punkti 31q (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625) lisatakse järgmine taane:

„–

32019 R 2127: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2127 (ELT L 321, 12.12.2019, lk 111).“

2)

I peatüki osa 1.1 punkti 11bs (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2130) järele lisatakse järgmised punktid:

„11bt.

32019 R 2074: komisjoni 23. septembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2074, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses spetsiaalse ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste suhtes, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu (ELT L 316, 6.12.2019, lk 6).

11bu.

32019 R 2090: komisjoni 19. juuni 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2090, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 juhtudel, mil on tegemist veterinaarravimites või söödalisanditena lubatud farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke või keelatud või loata farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke käsitlevate liidu normide oletatava või tuvastatud rikkumisega (ELT L 317, 9.12.2019, lk 28).

11bv.

32019 R 2123: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2123, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (ELT L 321, 12.12.2019, lk 64).

11bw.

32019 R 2124: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (ELT L 321, 12.12.2019, lk 73).

11bx.

32019 R 2126: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (ELT L 321, 12.12.2019, lk 104).“

3)

I peatüki osa 4.2 punkti 86 (komisjoni määrus (EÜ) nr 1251/2008) ja osa 7.1 punkti 9c (komisjoni määrus (EL) nr 142/2011) lisatakse järgmine taane:

„–

32019 R 2124: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2124 (ELT L 321, 12.12.2019, lk 73).“

4)

II peatüki punkti 31qs (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2130) järele lisatakse järgmised punktid:

„31qt.

32019 R 2074: komisjoni 23. septembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2074, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses spetsiaalse ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste suhtes, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu (ELT L 316, 6.12.2019, lk 6).

31qu.

32019 R 2090: komisjoni 19. juuni 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2090, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 juhtudel, mil on tegemist veterinaarravimites või söödalisanditena lubatud farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke või keelatud või loata farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke käsitlevate liidu normide oletatava või tuvastatud rikkumisega (ELT L 317, 9.12.2019, lk 28).

31qv.

32019 R 2123: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2123, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (ELT L 321, 12.12.2019, lk 64).

31qw.

32019 R 2124: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (ELT L 321, 12.12.2019, lk 73).

31qx.

32019 R 2126: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (ELT L 321, 12.12.2019, lk 104).“

5)

I peatüki osas 1.2 jäetakse välja punktide 29 (komisjoni otsus 94/641/EÜ), 88 (komisjoni otsus 2000/208/EÜ), 106 (komisjoni otsus 2000/571/EÜ) ja 148 (komisjoni rakendusotsus 2011/215/EL) tekst.

Artikkel 2

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 164s (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2130) järele lisatakse järgmised punktid:

„164t.

32019 R 2074: komisjoni 23. septembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2074, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses spetsiaalse ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste suhtes, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu (ELT L 316, 6.12.2019, lk 6).

164u.

32019 R 2090: komisjoni 19. juuni 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2090, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 juhtudel, mil on tegemist veterinaarravimites või söödalisanditena lubatud farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke või keelatud või loata farmakoloogiliste toimeainete kasutamist või jääke käsitlevate liidu normide oletatava või tuvastatud rikkumisega (ELT L 317, 9.12.2019, lk 28).

164v.

32019 R 2123: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2123, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (ELT L 321, 12.12.2019, lk 64).

164w.

32019 R 2124: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (ELT L 321, 12.12.2019, lk 73).

164x.

32019 R 2126: komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (ELT L 321, 12.12.2019, lk 104).“

Artikkel 3

Delegeeritud määruste (EL) 2019/2074, (EL) 2019/2090, (EL) 2019/2123, (EL) 2019/2124, (EL) 2019/2126 ja (EL) 2019/2127 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 8. veebruaril 2020, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (*1) või EMP ühiskomitee 27. septembri 2019. aasta otsuse nr 210/2019 (10) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 7. veebruar 2020

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Clara GANSLANDT


(1)  ELT L 316, 6.12.2019, lk 6.

(2)  ELT L 317, 9.12.2019, lk 28.

(3)  ELT L 321, 12.12.2019, lk 64.

(4)  ELT L 321, 12.12.2019, lk 73.

(5)  ELT L 321, 12.12.2019, lk 104.

(6)  ELT L 321, 12.12.2019, lk 111.

(7)  ELT L 64, 11.3.2000, lk 20.

(8)  ELT L 240, 23.9.2000, lk 14.

(9)  ELT L 248, 23.9.1994, lk 26.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(10)  ELT L 4, 5.1.2023, lk 11.


Top