EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

EMP ühiskomitee otsus nr 229/2018, 5. detsember 2018, millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 229/2018,

5. detsember 2018,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2021/1496]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1973, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 seoses selliste kalandustoodete ametlike kontrollidega, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja saadetud kolmanda riigi kaudu edasi liitu, ning millega luuakse veterinaarsertifikaadi näidis (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1980, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 2074/2005 III lisa paralüütilise koorikloomamürgi (PSP) määramise meetodi suhtes (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimuste, sööda ja toiduainetega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi, sööta ja toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes ning EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu käesolevat otsust Liechtensteini suhtes ei kohaldata.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

I peatüki osa 1.2 punkti 134 (komisjoni määrus (EÜ) nr 2074/2005) ja osa 6.2 punkti 53 (komisjoni määrus (EÜ) nr 2074/2005) lisatakse järgmised taanded:

„–

32017 R 1973: komisjoni 30. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1973 (ELT L 281, 31.10.2017, lk 21),

32017 R 1980: komisjoni 31. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1980 (ELT L 285, 1.11.2017, lk 8).“

2.

II peatüki punkti 31k (komisjoni määrus (EÜ) nr 2074/2005) lisatakse järgmised taanded:

„–

32017 R 1973: komisjoni 30. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1973 (ELT L 281, 31.10.2017, lk 21),

32017 R 1980: komisjoni 31. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1980 (ELT L 285, 1.11.2017, lk 8).“

Artikkel 2

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzk (komisjoni määrus (EÜ) nr 2074/2005) lisatakse järgmised taanded:

„–

32017 R 1973: komisjoni 30. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1973 (ELT L 281, 31.10.2017, lk 21),

32017 R 1980: komisjoni 31. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1980 (ELT L 285, 1.11.2017, lk 8).“

Artikkel 3

Määruste (EL) 2017/1973 ja (EL) 2017/1980 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 6. detsembril 2018, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. detsember 2018

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Oda HelenSLETNES

EMP ühiskomitee

sekretärid

Hege M.HOFF

MikołajKARŁOWSKI


(1)  ELT L 281, 31.10.2017, lk 21.

(2)  ELT L 285, 1.11.2017, lk 8.

(*)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top