Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0066

EMP ühiskomitee otsus nr 49/2018, 23. märts 2018, millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2020/66]

OJ L 26, 30.1.2020, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/66/oj

30.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 26/28


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 49/2018,

23. märts 2018,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2020/66]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (1), parandatud väljaannetes ELT L 185, 14.7.2015, lk 31 ja ELT L 125, 18.5.2017, lk 75.

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. juuni 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1013, millega kehtestatakse eeskirjad seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (2).

(3)

Määrusega (EL) 2015/1011 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (3), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 15x (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 273/2004) järele lisatakse järgmine punkt:

„15xa.

32015 R 1011: komisjoni 24. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (ELT L 162, 27.6.2015, lk 12), parandatud väljaannetes ELT L 185, 14.7.2015, lk 31 ja ELT L 125, 18.5.2017, lk 75.

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud delegeeritud määruse sätteid järgmises kohanduses:

 

käesolevat määrust kohaldatakse EMP EFTA riikide suhtes ainult seoses määrusega (EÜ) nr 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: komisjoni 25. juuni 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1013, millega kehtestatakse eeskirjad seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (ELT L 162, 27.6.2015, lk 33).

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud rakendusmääruse sätteid järgmises kohanduses:

 

käesolevat määrust kohaldatakse EMP EFTA riikide suhtes ainult seoses määrusega (EÜ) nr 273/2004.“

2)

Punkt 15ze (komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005) jäetakse välja.

Artikkel 2

Delegeeritud määruste (EL) 2015/1011, parandatud väljaannetes ELT L 185, 14.7.2015, lk 31 ja ELT L 125, 18.5.2017, lk 75, ning rakendusmääruse (EL) 2015/1013 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 24. märtsil 2018, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 23. märts 2018

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 162, 27.6.2015, lk 12.

(2)  ELT L 162, 27.6.2015, lk 33.

(3)  ELT L 202, 3.8.2005, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top